18
Jesu tsamihacanina
Mateo 26.47-56; Marcos 14.43-50; Lucas 22.47-53
Bëhoxhax tsi quiha pao Cedrón Jesú shitaniquë. Jahuë rabëti bo ri ja boni quiha. Shitahax huerto qui ja jicocaniquë. Jabi toa iti Judás cahëni quiha jaa ri, naa Jesu pasomaha inish cato. Huëstima tsi toa huerto qui Jesu ca-capaoni quiha jahuë rabëti bo ya. Jaha tsi quiha huerto qui Judás caniquë jaa ri, Jesu mërahi na. Huëstima ca soldado bo, jodioba chama bá raani ca policía bo, tihi cabo ja boniquë. Jotati bo, lamparina bo, saipi bo, tihi cabo ja jayacani quiha. Huerto qui ja cahëcaquë tsi quiha jato bëchahi Jesu caniquë, ja acascanai ca ja cahëni quëshpi na. Bëchahax,
—¿Tsohuë mëracanai? —i jato qui Jesu niquë.
Jatsi,
—Nazarét ca Jesu mëraqui noa ra —i jaca niquë.
Jatsi quiha,
—Ja xo ëa ra —i Jesu niquë.
Jabi toá tsi quiha soldado bo ya Judas nii iniquë, naa Jesu pasomaha inish cato. “Ja xo ëa ra” i Jesu quë tsi quiha ja chishtëquiri-caniquë. Mai qui ja paquëcaniquë ratëhi na. Jatsi quiha Jesú jato nicatëquëniquë:
—¿Tsohuë mëracanai ra? —iquiina.
Jatsi quiha,
—Nazarét ca Jesu ra —itëquë jaca niquë.
Jatsi Jesú quëbiniquë:
—“Ja xo ëa ra” i ë quë. Ea pi ma mërano tsi noho rabëti bo ma paquëmano iquia —iquiina.
Jabi toca tsi ja yoaha ca Jesú jatihuani quiha naa “E qui mi ani cabo bënoyamaxëquia” i ja quë no. 10 Jatsi quiha Simón Pedró jahuë saipi tsëcaniquë. Tsëcaxo tsi quiha Malco, naa arati ibo-iboria yonati ja paxtianiquë. Jahuë mënëcayá ca pahoqui quiha. 11 Paxtia-jahuaquë tsi quiha,
—Mi huaina qui jahari mi saipi nanëhuë. ¿E qui noho Jahëpá ani ca yonoco ayamayamaxëhi ni ëa ra? Aquia ra —i Pedro qui Jesu niquë.
Jodioba chama bo bësojó Jesu niinina
12 Jatsi pë soldado bo, jato capitán, jodiobá policía bo, tihi cabo Jesu qui tsaminiquë. Tsamixo tsi quiha ja nëxacaniquë pë. 13 Nëxaxo tsi Anás xobo qui pari Jesu ja bocaniquë. Caifás raisi ja ini quiha. Jabi toa año no tsi arati ibo ba chama Caifás ini quiha. 14 Jabi jodiobo yobanish ca Anás tsi xo naa, “Oquë tsi xo nohiria bo bax huësti ca joni rësohaina” inish cato.
Pedró Jesu ocahuanina
Mateo 26.69-70; Marcos 14.66-68; Lucas 22.55-57
15 Jabi Jesu cho Pedro caniquë. Ja cho ë caniquë ëa ri, naa Jesu rabëti huëtsa. Jabi ëa Anás cahëni quiha, naa arati ibo-iboria iqui cato. Ja quëshpi tsi Jesu ya arati ibo-iboria xobo huënënë́ ca mai qui jicoti mëtsa ë iniquë. 16 Jiconoma Pedro ini quiha. Caiti cacha nii quiha. Jatsi cacha ë caniquë, caiti obëso ca xotaco qui chanixëna, huënë qui Pedro jicomacatsi na. Jatsi Pedro ë jicomaniquë ra. 17 Jatsi ë bëta jicojano tsi
—Tonia Jesu rabëti xo mia ra —i caití quëmëpi ca xotaco niquë Pedro qui.
Jatsi quiha,
—Jahuë rabëti ma xo ëa ra —i Pedro niquë rë.
18 Jabi matsi iqui tsi toá ca policía bo, yonati bo, tihi cabá chihi maponiquë. Mapohax toá tsi quiha ja yohocaniquë. Jato bëta niiniquë Pedro ri, yohohi na.
Anás Jesu nicanina
Mateo 26.59-66; Marcos 14.55-64; Lucas 22.66-71
19 Jatsi quiha jahuë rabëti bo, ja tiisimahaina, tihi cabo yoati tsi arati ibo ba chamá Jesu nicaniquë. 20 Jatsi Jesú quëbiniquë:
—Bëroria tsi nohiria bo qui ë chaniniquë ra. Mato catiti xobo bo, arati xobo, tihi cabo xo tsi ë tiisimapaoniquë, naa jodiobo tëquë catihai cato xo na. Jonë tsi ë chaniyamaniquë ra. 21 Ja quëshpi tsi, ¿jëniriaxo tsi ëa nicahai? Noho chani nicanish cabo nicahuë ra. E yoani ca cahëcani quiha ra —i jato chama qui Jesu niquë.
22 Jatsi pë toá ca nii ca soldadó Jesu bëpaishaniquë pë.
—¿Toca tsi arati ibo ba chama quëbihi ni mia pa? —i ja qui soldado niquë.
23 Jatsi quiha Jesú quëbiniquë:
—Anoma ca pi ë chanirohano tsi ëa nicamahuë. ¿Jëniriaxo tsi ëa mi bëpaishaha pa, jabija ca ë chaniquë no? —iquiina.
24 Jatsi arati ibo-iboria Caifás qui Anás Jesu raaniquë. Jari nëxë Jesu ini quiha.
Pedró Jesu ocahuatëquënina
Mateo 26.71-75; Marcos 14.69-72; Lucas 22.58-62
25 Jabi chihi tahë tsi quiha jari nii quiha Pedro iniquë, yohohi na. Yohojano tsi quiha ja qui chanitsi toá ca joni bo niquë:
—¿Jesu rabëti ma ni mia ra? —i ja qui jaca niquë.
Jatsi quiha,
—Jahuë rabëti ma xo ëa ra —i Pedro niquë rë.
26 Jatsi quiha Pedro qui ibo-iboria yonati chaniniquë, naa paxtiahacanish cato jimibo:
—¿Huerto xo tsi Jesu ya mia ë jisyama-yamaha? —iquiina.
27 Jatsi quiha,
—Ea ma xo ra —i Pedro niquë rë.
Ja quiaquë tsi quiha patiari bënë quëotapiniquë.
Pilato bësojó Jesu niinina
Mateo 27.1-2, 11-14; Marcos 15.1-5; Lucas 23.1-5
28 Jaquirëquë Caifás xobo jisbaya tsi quiha romanoba chama xoboria qui Jesu ja bocaniquë. Baquishmari ja ini quiha. Jahuë xoboria qui cahëhax tsi quiha ja jicoyama-caniquë. Carayanaba xobo qui jicohai jodiobo qui yoi ini quiha, jato jabi pasomaha ja ini quëshpi na. Jato qui roa quiha. Jicorohapihi tsi jato pascua fiesta oriquiti mëtsama ja iquë acani quiha. 29 Jatsi quiha cacha Pilato caniquë jato qui.
—¿Jahuë naa joni qui quësocanai? —i jato qui ja niquë.
30 Jatsi quiha,
—Anoma ca pi ja ayamarohano tsi mi qui no bëyamaquë aquë ra —i jaca niquë.
31 Jatsi quiha Pilató jato quëbiniquë:
—Bicahuë. Mato yobá tsi copihuë —iquiina.
Jatsi quiha,
—Naa joni namëcasqui noa ra. Romanoba yoba pasomaha tsi xo toa joni no namëhaina rë —i jaca niquë.
32 Nëca tsi Jesú yoani ca jatihuahacani quiha, naa ja rësohai ca quinia yoati ja yoaniquë no. 33 Jatsi jahuë xoboria qui jahari Pilato cahaca tsi Jesu ja bënaniquë. Bënahax,
—¿Jodioba chama-chamaria ni mia? —i Jesu qui ja niquë.
34 Jatsi quiha Jesú quëbiniquë:
—¿Mi quima johi ni mi nicahana? ¿Tonia ëa yoati huëtsa bá mia yoayamayamaha? —iquiina.
35 Jatsi,
—¿Jodio ë nori ca shinahai? Mi jimibo, jato arati ibo bo, tihi cabo tsi xo toa ë qui mia mëahax cabo ra. Jatsi, ¿jahuë anoma ca mi aca sa? —nëa tsi Jesu qui Pilato nëcaniquë.
36 Jatsi quiha Jesú quëbiniquë:
—Maí ca nohiria chama ma xo ëa ra. Nëa xo tsi yonayamaquia. Jasca, nëa xo tsi ë yonarohapino tsi noho yonati bo nianaquë aquë, jodioba chama bo qui ë mëahacayamano. Mai xoma xo ë yonahaina ra —nëa tsi Jesu nëcaniquë.
37 Jatsi quiha,
—¿Chama ni mia pa? —i Pilato niquë.
—Jabija. Chama xo ëa ra. Ja tsi xo toa ë conina. Mai qui ë joniquë jabija ca yoaxëna. Jabi noho rabëti bo tsi xo toa jabija ca nicacanaibo tëquë —i Pilato qui Jesu niquë.
38 Jatsi quiha,
—¿Jahuë ni toa jabija ca sa? —i Pilato niquë.
Chanihax cacha jodiobo qui Pilato catëquëniquë. Cahax,
—Yama tsi xo naa joní anoma ca acana iquia —i jato qui ja niquë—. 39 Mato pascua fiesta no tsi presó ca achiquinish ca huësti ca ë paquëmapaoniquë. Noba jabi quiha. ¿Japa jaboqui mato jodiobo chama-chamaria mato bax paquëmaxëhi ni ëa? —i jodiobo qui Pilato niquë, Jesu paquëmacatsi na.
40 Jatsi quiha jato joi jodiobá choshaniquë. Jato qui yoi ini quiha ja yoanina. Jaha tsi,
—Naa joni paquëmayamahuë ra. Barrabás paquëmahuë ra —i jaca niquë pë.
Jabi yomaxëni ca joni naa Barrabás ini quiha.