21
Jaquirëquë noqui, naa jahuë rabëti bo qui Jesu jisiquitëquëniquë ia Tiberias quëmapó no. Jabi nëca tsi noqui ja jisiquiniquë. Simón Pedro, Tomás, Natanael, naa Galileá ca yacatá racanish cato, Zebedeo baquë bo, Jesu dos ca rabëti bo, tihi cabo no iniquë ia quëmapó no. Jatsi,
—Sani ai caquia ra —i noqui Pedro niquë.
Jatsi,
—Mi bëta caqui noa noqui ri —i no niquë.
Jatsi noti qui no jiconiquë noqui tëquëta. Jicoxo tsi mahitsa no tana-tanashinaniquë rë. Yama quiha. Huëaquë tsi quëmapó ca joni nii ca no jisniquë. Jesu ja iqui ca no cahëyamani quiha.
Jatsi,
—¿Japa? ¿Mëquë ya ni mato, joni bá? —i noqui ja niquë.
—Yamaha rë —i no niquë.
Jatsi,
—Noti mënëcayá tsi mato nishi niatsacana. Toá ca bixëqui mato ra —i noqui ja niquë.
Jatsi mënëcaya ó tsi noba nishi no nianiquë. Anomaria sani ini quiha. Jahari nishi xërëtimaxëni no iniquë rë, tihiria ca sani ini quëshpi na.
Jatsi Pedro qui ë chaniniquë:
—Tonia Ibo tsi xo toa ra —iquiina.
Jatsi Pedró jahuë sahuëti sahuëniquë. Tsoboco ja ini quiha. Sahuëhax jënë qui ja biisiniquë Jesu qui caxëna. Notí tsi noqui tëxë chitëniquë, sani rëamë ca nishi xërëhi na. Quëmapo basima no ini quiha, cien metros roha. Rërëxo tsi chihi rëxquë no jisniquë. Jahá ca sani imahi ja ini quiha. Toá tsi mapari ini quiha jaa ri.
10 Jatsi noqui Jesu chaniniquë:
—Ma bichi ca sani tihi roha ca nëri bëcana —i noqui ja niquë.
11 Jatsi noti qui Pedro jiconiquë sani bixëna. Quëmapo qui nishi ja xërëniquë. Rëamë tsi nishi ini quiha; ciento cincuenta y tres sani quiha. Tësëyamaniquë nishi pa, huëstima ja iquë ri. 12 Jatsi,
—Nëri bëcahuë. ¿Sani piyamacanai? —i noqui Jesu niquë.
Jabi Ibo Jesu yoi ja iqui ca no cahëniquë. Ja tsi xo toa “¿Ibo yoi ni mia?” iyamanoniquë.
13 Jatsi mapari bichi Jesu caniquë. Bixo tsi noqui ja mëaniquë. Sani noqui ja aniquë piti.
14 Jabi tres tsi ja iniquë, naa noqui Jesu jisiquihaina bësotëquëhax na.
Simón Pedro ya Jesu chaninina
15 No oriquiquë tsi quiha Simón Pedro Jesú nicaniquë:
—¿Tëxë bo oquë tsi ëa noihai, Jonás baquë Pedró? —iquiina.
Jatsi,
—Jaahuë, Ibobá. Mia noiquia. Toa cahëqui mia ra —i Pedro niquë.
Jatsi Jesú quëbiniquë:
—Noho oveja bo, naa ëa chahahuacanaibo tiisimana —i ja qui ja niquë.
16 Jatsi Jesú Pedro nicatëquëniquë:
—¿Ea noiyoihai? —iquiina.
—Jaahuë, Ibobá. Mia noiquia. Toa cahëqui mia ra —i Pedro niquë.
Jatsi,
—Noho oveja bo obëso mi ino ra —i ja qui Jesu niquë.
17 Jatsi quiha Jesú Pedro nicatëquëniquë pa:
—¿Ea noiyoihai, Jonás baquë Pedró? —iquiina.
Jatsi Pedro cohuëniquë, tres tsi “¿Ea noihai?” i Jesu ni iqui na.
—Jatiroha ca cahëqui mia, noho Ibobá. Mia noiyoiquia. Toa cahëqui mia ra —i Jesu qui Pedro niquë.
Jatsi quiha,
—Noho oveja bo tiisimana —i ja qui Jesu niquë—. 18 Jabi jaha mi quëëhai ca mi a-apaoniquë, shinapayo mi iquë no. Jama, mi sirinaquë tsi mia nëxacaxëcani quiha nohiria bo. Mi cacasyamahai ca qui mia mëpicaxëcani quiha mia namëxëna —nëa tsi quiha Pedro qui Jesu nëcaniquë.
19 Jabi Pedro rësohai quinia Jesú jismani quiha nëca tsi ja chaniquë no. Jabi Pedro rësohai cató tsi Dios oquë jismahacaxëti ini quiha. Jatsi,
—Ea banahuahuë —i ja qui Jesu niquë.
Jesu rabëti huëtsa
20 Jatsi bopinaxo tsi ëa yoi Pedró jisniquë. Jato cho banahuahi ë ini quiha. Jabi Jesu rabëtiria ë ini quiha ëa ri. Jabi no oriquino tsi Jesu tapai tsahonish ca ëa xo naa, naa “¿Tsohuë ni toa mia pasomaha cato, Ibobá?” iquish cato. 21 Jatsi ëa jisi tsi,
—¿Japa toa joni, Ibobá? ¿Jënahuariahax rësoxëhi ni? —i Pedro niquë ëa yoati na.
22 Jatsi quiha Jesú Pedro quëbiniquë:
—Toa joni shinayamahuë. Mi shina ma xo ja rësohaina. Ja bësopino tsi jahari ë joxëquë rohari noho shina tsi xo toa. Ea mi banahuati xo iquia —iquiina.
23 Jatsi pë “Rësoyamaxëhi quiha Juan” itsi nohiria bo niquë. Jabi toa mahitsa ca chani rëtsamani quiha chahahuacanaibo xërëquë no rë. Jabi “Rësoyamaxëqui Juan” iyamaniquë Jesu. Jama, “Mi shina ma xo ja rësohaina. Ja bësopino tsi jahari ë joxëquë rohari noho shina tsi xo toa. Ea mi banahuati xo iquia” i Pedro qui ja ni quiha.
Jatihaina
24 Jabi Juan xo ëa, naa carta quënëhai cato. Jabija tsi xo naa ë quënëhaina ra. Jabija ca ë quënëhai ca nori ca cahëqui mato ri. 25 Jabi huëstimaria tsi xo toa Jesú anina ra. ¿Jënahuariaxo raca ja ani ca tëquë no quënëna? Jatiroha ca ë quënërohapino tsi xëa narisquë aquë janati ra.