9
Bëco ca joni Jesú jënimahuanina
Copama tsi quiha bëco ca joni Jesú jisniquë. Jahuë coni ca bari rohari tsi quiha bëco ja iniquë.
Jatsi,
—¿Jënihax tsi bëco tsi ja coni? ¿Tsohuë jochani? ¿Naa joni ni? ¿Jahuë nabo ni? —i jaca niquë Jesu nicahi na.
Jatsi Jesú quëbiniquë:
—Jochayamaniquë naa joni. Jasca, jochayamaniquë jahuë nabo ri. Bëco tsi ja coniquë ra, ja jënimahuahacahai cató tsi Diós jahuë chama jismano iquish na. Jatsi ëa raanish cato yonoco ë ati xo. Dios bax yonocoti xaba tsi xo naa ra. Joxëhi quiha baquicha. Ja jono tsi yama tsi xo toa Dios bax ë yonocoxëhaina. Jama, maí ca nohiria bo yahi tsi maí ca nohiria ba Huëa ca ëa xo naa —nëa tsi quiha Jesu nëcaniquë.
Chanihax mai tsi Jesú coshohaniquë. Coshohaxo tsi quiha jahuë quëyonó tsi matsa ja biqui-biquihaniquë. Jatsi matsacá tsi joni bëro ja sinoniquë. Sinohax,
—Siloé icanai cato ca jënë́ tsi bëchocota —i bëco ca joni qui Jesu niquë.
Jatsi joni caniquë. Bëchocohax tsi quiha ja taistëquëniquë. Jënima jahari ja joni quiha. Ja joquë tsi quiha ja tahë́ ca racacanaibo, toa joni cahëxëni cabo, tihi cabo ratëniquë.
—¿Parata bënaxëni ca tsahonish ca joni ma ni naa pa? —i jaca niquë.
—¿Oca ma ni? —i jato rabë roha niquë.
Jatsi,
—Jama xo toa. Ja jisiria quiha —i nohiria huëtsa niquë.
Jatsi,
—Toa joni xo ëa ra —i parata bënaxëni ca niquë.
10 Jatsi,
—¿Jënahuariaxo raca mi bëro jënimahuahacaha pa? —i ja qui nohiria bo niquë.
11 Jatsi joní quëbiniquë:
—Tsohuëcara ca, naa Jesu icanai cató matsa biqui-biquihaquë. Jatsi noho bëro ja sinoquë pa. Sinohax, “Siloé ca jënë́ tsi bëchocota” i ë qui ja quë. Jatsi jënë qui ë caquë. Bëchocohax ë taisquë ra —i jato qui joni niquë.
12 Jatsi,
—¿Jahuënia ni naa joni ra? —i nohiria bo niquë nicahi na.
—¿Jahuënia cara ca tia? Cahëyamaquia rë —i joni niquë.
13 Jatsi bëco inish ca joni nohiria bá boniquë jodioba chama bo qui. 14 Jabi joiti bari ja ini quiha, naa matsacá tsi Jesú joni bëro taismaquë no. 15 Jatsi fariseobá, naa jodioba chama bá toa joni nicaniquë jato ri:
—¿Jënahuariahax mi taismahacaha sa? —iquiina.
Jatsi joní quëbiniquë:
—Noho bëró tsi matsa naa joní janaquë tsi ë bëchocoquë. Jaboqui taisquia ra —iquiina.
16 Jatsi,
—Dios cahëyamahi quiha naa joni ra. Joiti barí tsi yonocohi quiha pë —i jato rabë roha niquë.
Jama,
—Jistiria naa joní aquë ra. ¿Jënahuariaxo raca jochahuaxëni ca joní nëca ca jisti ana? Tonia Dios cahëhi quiha —i fariseobo huëtsa bo ni quiha.
17 Jatsi bëco inish ca joni qui chama bo chanitëquëniquë:
—¿Japa mia ti? ¿Jënihai mia ri naa joni yoati na? ¿Tsohuë ni naa joni, naa mia taismahax cato? —i jaca niquë.
Jatsi taismahacanish cató quëbiniquë:
—Dios Chani yoati ibo tsi xo naa joni iquia —iquiina.
18 Jabi bëco ja iqui ca jodioba chama bá chahahuayamani quiha pë. Jaha tsi jahuë jahëpa, jahuë jahëhua, tihi cabo ja bënacaniquë jato nicaxëna.
19 —¿Mato baquë ni naa? ¿Bëco tsi ja coni? ¿Jënahuahax tsi jaboqui taisti mëtsa ja iqui? —i jahuë nabo qui jaca niquë.
20 Jatsi jahuë nabá quëbiniquë:
—Noba baquë yoi xo naa. Jabija, bëco tsi ja coni quiha. 21 ¿Jënahuariahax ja taismahacaha sa? ¿Tsohuëcaracá taisamaha sa? Cahëyamaqui noa ra. Nicacana, shina coshi xo. Jamë xo mato ja yoano —i jahuë jahëpa niquë.
22 Nëca tsi jahuë nabo chanini quiha, jodioba chama bo qui raquëhi na. Jodioba catiti xobo quima ja niahacacasyamacani quiha. Jabi “Niahacati quiha tsohuëcara ca ‘Jaha no pasohai ca Xabahamati Ibo xo naa joni’ icanaina” i jodiobo ni quiha. 23 Jabi ja tsi xo toa “Shina coshi xo noba baquë. Nicacana” i jato qui jahuë nabo ni quiha. Jasca, arati xobo quima ja niahacacasyamacani quiha. 24 Jatsi jodioba chama bá bëco inish ca bënatëquëniquë:
—Quiayamahuë. Jochahuaxëni ca Jesu nori ca cahëqui noa ra —i ja qui chama bo niquë.
25 Jatsi,
—¿Oca ma ni? Cahëyamaquia. Jabi bëco ca joni ë iquë; jaboqui taisquia ra —i bëco inish ca niquë.
26 Jatsi,
—¿Jënahua mi bax jahuaha? ¿Jënahuaxo tsi mia ja taismaha? —i tëquë chama bo niquë.
27 Jatsi bëco inish cató jato quëbitëquëniquë:
—Ja aca mato ë yoaquë ra. ¿Ea ma nicayamacana? ¿Tonia jahuë rabëti bo manëcascanai pa? —iquiina.
28 Jatsi toa joni ja raahacaniquë pë:
—Jesu rabëti xo mia pë. Jama, Moisés yamabo banahuacanaibo xo noa. 29 Moisés yamabo qui Dios chanini ca cahëqui noa. Naa Jesu cahëyamaqui noa. Tsohuëcara quima jahuë chama ja bini cahëyamaqui noa —i ja qui jaca niquë.
30 Jatsi joní jato quëbiniquë:
—Anomaria tsi xo toa naa joní acana. Noho bëro ja jiahuaquë ra. Jama, ¿jahuënia ax ja joni ca cahëyamacanai pa? 31 Jochacanaibo nicayamahi quiha Dios ra. Jama, ja qui aracanaibo, jahuë yoba bo nicacanaibo, tihi cabo nicahi quiha. 32 Mai nëhohuahacanitiya rohari tsi bëco conish ca jënimahuahacahai ca nicahama ini quiha. 33 Dios quima joyamarohapihi tsi ati mëtsama naa joni iquë aquë ra —nëa tsi bëco inish ca nëcaniquë jodiobo chama bo qui.
34 Jatsi,
—Jochahuaxëni mi coniquë ra. ¿Noqui tiisimahi ni mia pa? —i jaca niquë.
Jatsi quiha jato arati xobo quima toa joni ja niacaniquë pë.
Bëco cabo jascaria xo jochacanaibo
35 Jabi jato arati xobo quima ja niahacani ca Jesú nicaniquë. Nicaxo tsi quiha joni mërahi ja caniquë. Bichi tsi quiha,
—¿Nohiria Baquë qui chitimihai? —i ja qui Jesu niquë.
36 Jatsi joní quëbiniquë:
—¿Tsohuë ni toa, Taitá? Toa joni qui chitimicasquia ra —iquiina.
37 Jatsi,
—Mi jisquë ra. Ja tsi xo toa mi bëta chanihai cato —i Jesu niquë.
38 —Chitimiquia, Ibobá —i joni niquë.
Jatsi Jesu bësojó tsi quiha ja mëniniquë.
39 Jatsi Jesu chaniniquë:
—Naa mai qui ë joniquë nohiria ba jocha bërohuaxëna. Bëco cabo, naa jochacanaibo mëbicasquia ra, xabahamati quinia ja jiscano. Jama, ëa iqui tsi bëconayoicani quiha “Bëco yama xo noa” icanaibo. Jato jocha jisyamacani quiha rë —nëa tsi Jesu nëcaniquë.
40 Jatsi,
—¿Bëco ni noa pa? —i toa ca chama rabë roha bo niquë, ja yoani ca nicahax na.
41 Jatsi Jesú quëbiniquë:
—Jabija ca cahëyamarohapihi tsi quësohacatima ma iquë aquë. Jama, tobi mato jocha rë, “Bëco yama xo noa” ma iquii iqui na —nëa tsi quiha Jesu nëcaniquë jato qui chanihi na.