Segunda Carta Del Apostol San Pablo a
Timoteo
1
Timoteo qui Pablo quënënina
Pablo, naa Jesucristo yonati tsi xo naa quënëhaina. Diós ëa raani quiha jahuë Chani chitahëhuati ibo iti. Jahuë Jesucristo qui nohiria bo pi chitimino tsi jato bësomapaoxëqui ra. Ja tsi xo noho chani. Naa carta mi qui raaquia, Timoteó, noho baquë yoi cató. Noba Jahëpa Dios, noba Ibo Jesucristo, tihi cabá mia shomahuano. Mia ja ranihuacano.
Jesucristo Chani yoahaina
Barihani, baquicha, tihi cató tsi bëhoxpama tsi Dios qui “Gracias” iquia mia quëshpi na. Jabi shina jia ca yahi tsi naa Dios-diosria bax yonocoquia, naa noba naborëquëbo ini jascaria. Dios ranihuacatsai ca ëa xo naa. Jasca, bëho yaxo tsi mia shina-shinaquia, mi qui cacasquí na. Jia tsi xo toa Dios qui mi chitimihaina iquia, naa mi ëhuati Loida, mi ihua Eunice, tihi cabo chitimini jascaria. Tihi tsi xo toa ë shina-shinahaina.
Dios bax yonocoti tiisi jaya xo mia iquia. Toa tiisi Dios mi qui ani quiha mi nohó mëquë ë jananiquë no. Toa tiisi chamahuahuë iquia ja nocayamano iquish na. Jia tsi xo toa Diós noqui acaina. Chamaxëni ca shinana, noiti shinana, nohiria bo rëquëniniti shinana, tihi cabo noqui aqui quiha, raquëxëni ca shina ja nomari. Ja iqui tsi bërabiyamana Dios Chani yoahi na. Jasca, ë qui bërabiyamana, naa preso qui nanëhacanish cato. Jabi Dios Chani pi yoaquí tsi tënëxëqui mia ri, naa ë tënë-tënëhai jascaria. Tocapijano tsi mia chamahuaxëhi quiha Dios. Anomaria tsi xo toa no bax Diós anina iquia. Noqui ja xabahamaniquë ra. Xabahamaxo tsi noqui ja quënaniquë jahuë yonoco mëstëxëni ca ati. Noqui, naa mëquëya ca noitiria cabo ja quënani quiha jahuë yonoco ati. Shoma xo noa. Mai nëhohuanox pari tsi quiha Diós noqui shomahuaniquë jahuë Jesucristo ini cató no. 10 Siri tsi Diós acasni ca no cahëyamaniquë. Jama, jaboqui Jesucristo joní cató tsi jahuë planes cahëqui noa ra. Joxo tsi quiha rësoti chama ja quëyoni quiha. Jasca, jahuë Chani jia ca qui no chitimihai cató tsi noqui bëso-bësopaomahi quiha. Tihi ca tsi xo toa no cahëhaina jaboqui. 11 Jasca, ëa Diós biniquë ra, jahuë Chani jia ca ë yoano. Ja iqui tsi jahuë Chani chitahëhuati ibo, carayanabo tiisimati ibo, tihi ca ëa xo naa ra. 12 Jabi anomaria tsi xo toa ë tënëhaina naa Chani iqui na. Jama, toa Chani qui bërabiyamahai ca ëa xo naa. Jari yoacasquia ra, jahuë rëso qui ëa ja otoxëhai quëshpi na. E nohó bësoxëhi quiha iquia.
13 Mia ë tiisimani ca jahuë bo mi shina-bënoyamano. Jesucristo yoba mi chahahuayoino. 14 Quiniaxëhuë. Anomaria tsi xo toa Diós mi qui ani ca tiisi. Toa tiisi ó mi bësono ra, mi nohó ca bësohai ca Espíritu Santó no. Tihi ca tsi iquia mia yobahi na.
15 Jabi Asia maí ca chahahuacanaibá ëa jisbërianiquë pë, ë qui bërabiquí na. Jisbëriani quiha Figelo, Hermógenes ri. Ja acani ca cahëqui mia tia. 16 Jama, ë qui bërabiyamaniquë Onesíforo ra, presó tsi ë nori iqui na. Huëstima tsi ëa ja shinani quiha ëa ranihuaxëna. Jahuë xobó cabo Ibobá shomahuano. 17 Roma yaca qui cahëxo tsi quiha mëri tsi ëa ja mëra-mëraniquë. Mërahax ë qui ja shishoni quiha. 18 Jaroha ca barí tsi toa joni Diós shomahuano ra. Jasca, Efeso xo tsi ëa ja mëbini quiha. Tihi ca tsi cahëqui mia iquia.