4
YOOZQUI PABLO UTCHIC̈HA APOSTOL PUESTUQUIZ
Jalla niz̈tiquiztan anal upa kuzziz cjesac̈ha. Yoozqui niiz̈ okzñi kuzziz cjen wejr apóstol puestuquiz utchic̈ha. Jalla nii puestuquiz kamcan, wejrqui ana wali chjojzaka paaznaca, niz̈aza azzuca paaznaca ana wirapan paachinc̈ha. Niz̈aza ana wali paaz mañanaca ana wira paachinc̈ha. Niz̈aza Yooz taku anal tsjii kjutñi cjiyasac̈ha. Antiz kjanacama werarapanikal chiyuc̈ha. Yoozza weriz̈ chiitaqui zizñiqui. Niz̈aza weriz̈ chiitiquiztan tjapa z̈oñinacaqui persun kuzquiz zizasac̈ha, wejrtc̈ha lijitum apostoltqui, jalla nii. Nuz̈ cjiwc̈ha, ana wali z̈oñinacaz̈ wejtquiz uj tjojtnanami. Weriz̈ paljaytaqui zumzu takuz̈takazza ana criichi z̈oñinacz̈japaqui. Ninacac̈ha infiernuquin ojkñinacaqui. Tii muntuquiz mantiñi diabluqui nii ana criichi z̈oñinacz̈ kuz chojru cjiskatchic̈ha, liwriiñi taku ana intintajo. Zur z̈oñiz̈takaz cjiskatchic̈ha, Cristuz̈ liwriiñi kjana ana cherajo, niz̈aza liwriiñi taku ana catokajo. Nii liwriiñi takuc̈ha ancha zumaqui. Ancha zuma Cristuz̈ puntu chiic̈ha. Jesucristuc̈ha Yooz Ejpz̈ kuz tjeezñiqui. Jilanaca, cullaquinaca, nonz̈na. Wejrqui Jesucristuz̈ puntuquiztankaz paljayuc̈ha. Ultim chawjc Jiliripankazza Jesucristuqui. Nuz̈ cjiwc̈ha. Jesucristuz̈ honora waytuc̈ha; anac̈ha wejt persun honora waytuc̈ha. Niz̈aza Jesucristuz̈ mantuquiz ojklaycan wejrqui anc̈huca piyunitc̈ha, anc̈huc yanapzjapa. Tuquitanpacha Yoozqui mantichic̈ha ween zumchiquiz kjana cjeyajo. Nii Yoozpachac̈ha wejt kuzquiz kjanchiqui, liwriini Yooz taku zumpacha intintizjapa, ancha zuma Yoozpan pajzjapa. Jesucristuqui niiz̈ ancha zuma kamañchiz cjen Yooz kuzmi niz̈aza Yooz honora tjeezic̈ha, uc̈hum nii zuma intintajo.
PABLUQUI ANCHA SUFRICHIC̈HA
Jaknuz̈t zumanaca tsjii ljoc mazquiquiz chjojta cjec̈haja, jalla niz̈ta irataz̈ Yoozqui liwriiñi puntu wejtquiz cumpjiichic̈ha z̈oñinacz̈quiz paljayajo. Jalla nuz̈ Yoozqui wejr apóstol utchic̈ha, niiz̈ juc'ant zuma azi tjeezjapa. Liwriiñi aziqui Yoozquiztankaz tjonc̈ha, anaz̈ wejtquiztan tjonc̈ha. Z̈oñikazza wejrqui. Wejtta ancha anawalinaca z̈elanami, ultimquiziqui wejrqui atipac̈ha. Wejt kuz turwayskatanami, anaz̈ wejt kuz llajllasa. Z̈oñinacaz̈ wejr chjatkatanami, Yoozqui wejr ana zinalla ecc̈ha. Wejtquiz ancha sufriskatcanami, z̈oñinacaqui wejr anaz̈ akasac̈ha. 10-11 Jesucristuz̈quin sirwican jakziquinami wejr ojklayuc̈haja, ancha sufruc̈ha, ticzmaya cjenami. Jalla nuz̈ sufrican, Jesucristuz̈ cjen tira z̈etuc̈ha; niiz̈tajapa tii curpuquiz kamuc̈ha. Jesucristuz̈quin sirwichiz̈ cjen ancha sufruc̈ha. “Waj ticznaa; ticznaa” cjiwc̈ha. Pero tii ticzñi curpchiz z̈ejtcanaqui, Jesucristuz̈ cjen kamuc̈ha. 12 Wejrqui walja sufrisnacal watuc̈ha. Wilta wilta ticzmayaz̈takaztac̈ha, Cristuz̈ puntu paljaycan. Pero weriz̈ paljaytiquiztan anc̈hucqui Cristuz̈ z̈eti tanchinc̈hucc̈ha.
13 Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha: “Yoozquin kuzziz cjen, wejrqui chiyuc̈ha”. Jalla niz̈ta irata wejrqui Yoozquin kuzzizza, sufrita kamcanami. Jalla niz̈ta kuzziz cjen, chiichiyuc̈ha, Cristuz̈ puntu paljaycan. 14 Nuz̈ paljayuc̈ha, tuz̈ zizcu: Yoozqui Jesucristo Jiliri jacatatskatchic̈ha, niz̈aza Jesucristuz̈tan chica wejrmi anc̈hucmi jacatatskatta cjequic̈ha. Yooz yujcquin chjichtaz̈ cjequic̈ha. C̈hjulumi sufrican, nii cjuñznuc̈ha. 15 Tjapa wejtquiz watchinacaqui anc̈hucaltajapac̈ha. Liwriiñi Yooz taku paljayuc̈ha, juc'anti juc'anti z̈oñinaca Yoozquin kuzziz cjiskatzjapa, niz̈aza ninaca Yooziz̈ yanapta cjiskatzjapa. Jalla nuz̈ cjen tsjan tsjan z̈oñinacaqui Yoozquin gracias cjican chiyaquic̈ha, niz̈aza Yoozqui juc'anti honorchiz cjequic̈ha. Jalla nuz̈ pecuc̈ha.
16 Jalla niz̈tiquiztan wejrqui anal llajllazuc̈ha. Kjaz̈tami wejt curpu sufric̈hani wejt kuz zapuru tsjan tjupi cjissa; juc'anti Yoozquin kuzziztc̈ha. 17 Tii wirquiz kamcan sufrisqui tsjii ratuz̈takazza; nekztan watc̈ha. Pero tii muntuquiz sufritiquiztan uc̈humqui arajpachquin wiñaya honorchiz cjequic̈ha. Ancha sufriz̈cu, ancha juc'anti honorchiz cjequic̈ha. Arajpachquin ancha zuma kamaquic̈ha. 18 Nuz̈upanz̈ cjequic̈ha, tii muntuquiz z̈ejlñi cusasanacz̈quiz anac̈ha kuz tjaazqui. Antiz arajpach zumanacz̈quin kuz tjaaz waquizic̈ha. Nekztan arajpachquin ancha honorchiz cjequic̈ha. Cherta cusasanaca wataquic̈ha. Arajpach zumanacazti wiñaya tjuraquic̈ha.