2
YOOZ OKZÑI KUZZIZ CJEN Z̈OÑINACAQUI LIWRIITAC̈HA
Jaziqui Yoozqui anc̈hucaquiz ew kamañchiz cjiskatc̈hic̈ha. Tuquiqui anc̈hucqui Yooz yujcquiziqui ticzi z̈oñinacaz̈takaz z̈elatc̈ha ujnaca paachiz̈ cjen, niz̈aza ana walinaca paachiz̈ cjen. Jalla nuz̈ ana wali ujnaca paacan, anc̈hucqui kamatc̈ha ujchiz z̈oñinacz̈ kamañ jaru. Niz̈aza ana wali paacan, zajranacz̈ jilirz̈ kuzcamakaz kamatc̈ha. Jakziltat ana Yooz kuzcama kamc̈haja, jalla niiqui zajranacz̈ jilirz̈ kuzcamapankaz kamc̈ha. Nii ana wali zajra jiliriqui z̈oñinacz̈quiz ana wal kamañchiz cjiskatc̈ha. Tuquiqui uc̈humqui ana wal kamañchiz zakaz kamatc̈ha, Yooz kuzcama ana kamcan. Uc̈humqui persun kuzcamakaz kamatc̈ha. Niz̈aza uc̈hum ana wali pecñi kuz jaru kamatc̈ha. Niz̈aza uc̈hum ana wali pinsitanacz̈ jaru kamatc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan uc̈humqui Yooz casticta cjichucapantac̈ha, jaknuz̈t Yoozqui parti ujchiz z̈oñinaca casticac̈haja, jalla niz̈ta. Jalla niz̈ta ana wali kamanami, Yoozzti zuma okzñi kuztan uc̈humnacaquiz okzic̈ha. Niz̈aza uc̈humnacatan munazic̈ha. Nuz̈ zuma okzñi munaziñi kuzziz cjen, Yoozqui uc̈humnacaquiz Cristuz̈tan zuma kamañchiz cjiskatchic̈ha. Yooz okztiquiztankaz anc̈hucqui liwriitac̈ha. Tuquiqui uj paachiz̈ cjen, uc̈humqui Yooz yujcquiziqui ticzi z̈oñinacaz̈takaztac̈ha. Jaknuz̈t Jesucristuqui ticz̈cu Yooz aztan sepulturquiztan ulantc̈haja, jalla niz̈ta irata uc̈humqui Yooz aztan ana wal kamañanacquiztan ulanchinc̈humc̈ha. Nekztan Cristuz̈tan tsjii kuzziz cjen Yoozqui uc̈humnacaquiz Cristuz̈tan chica honorchiz cjiskatchic̈ha. Jalla nuz̈ Yoozqui cjiskatchic̈ha, wiñayjapa niiz̈ ancha zuma okzñi kuz tjeezjapa. Jesucristuz̈ cjen Yoozqui uc̈humnacaquiz zuma kuztan munazicha. Yooz okzñi kuzziz cjen, niz̈aza anc̈hucaz̈ Jesucristuz̈quin kuz tjaachiz̈ cjen, anc̈hucqui liwriitac̈ha. Jalla nii liwriitaqui anac̈ha anc̈hucaz̈ cjenaqui. Antiz Yooz cjenpankazza nii liwriitaqui. Jalla niic̈ha anc̈hucaquiz liwriiz tjaachiqui. Anc̈hucaz̈ paata obranacquiztan nii liwriizqui anaz̈ tjonc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan anaz̈ jecmi mit kuzziz cjesac̈ha. 10 Uc̈humqui Yooz obranacc̈humc̈ha. Jesucristuz̈quin kuz tjaachiz̈ cjen Yoozqui uc̈hum liwriichic̈ha, zuma kamañchiz cjisjapa. Yoozqui jalla niz̈ta zuma kamañanaca uc̈humnacaltajapa tantiiz̈inchic̈ha, ima niiz̈quiz criiñiz̈ cjen. Jalla nii kamañanaca tantiiz̈inchic̈ha, uc̈hum zuma obranaca paazjapa.
TUQUI ANC̈HUCQUI ANATAC̈HA YOOZ Z̈OÑINACA
11 Anc̈hucqui jalla tuz̈ cjuñzna. Anc̈huqui anac̈ha judío z̈oñinaca. Chimputa judío z̈oñinacaqui anc̈huca puntuquiztanz̈ cjic̈ha, “Ninacaqui janchiquiz ana chimputac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan anaz̈ Yooz partir z̈oñinaca cjesac̈ha”. Jalla nuz̈ cjiñic̈ha. Nii judionacac̈ha curpuquiz chimputaqui, “Yooz illzta z̈oñi” cjican tjeezjapa. Z̈oñiz̈ chimputac̈ha nii judío z̈oñinacaqui. 12 Niz̈aza cjuñzna. Tuquiqui anc̈hucqui ana Cristo pajiñc̈huctac̈ha. Niz̈aza Israel wajtchiz z̈oñinacz̈quiztan yejkc̈huctac̈ha. Niz̈aza anc̈hucqui Yooziz̈ tjaata takunaca anaz̈ pajatc̈ha. Ujnacquiztan liwriita cjisjapa ana tjewzñi atatc̈ha. Tii muntuquiz kamcan anc̈hucqui anapan werar Yooz pajatc̈ha. 13 Pero anziqui Jesucristuz̈quin kuzziz cjen anc̈hucqui Yoozquin macjatchinc̈hucc̈ha. Tuquiqui anc̈hucqui Yoozquiztan az̈kquin z̈elatc̈ha. Cristuz̈ ticziz̈ cjen, anc̈hucqui Yoozquin macjatskattac̈ha. 14 Cristuz̈ cjen uc̈humnacatan Yooztan pajaskatchic̈ha. Nekztan zumanskatchic̈ha. Niz̈aza uc̈humnacatan parti criichi z̈oñinacz̈tan zumanskatchizakazza. Cristuqui judío z̈oñinacami ana judío z̈oñinacami tsjii partiquizkaz tjappacha cjiskatchic̈ha, niiz̈quin criichiz̈ cjen. Tuquiqui judío z̈oñinacaqui yekja wajtchiz z̈oñinacz̈tan quintrapanikaztac̈ha. Niz̈aza yekja t'akapanz̈ nayatc̈ha. Pero anziqui Yooz partiquiz cjican criichi z̈oñinacaqui tsjiikazza. 15 Cristuqui curpuchiz cjican Yooziz̈ mantita lii liwj cumpliz̈cu ticzic̈ha. Jaziqui Cristuz̈ ticziz̈ cjen Yoozqui nii tuqui timpuquiztan kamchi lii tuct'ayskatchic̈ha, tjapa niiz̈ mantitanacz̈tanpacha. Jalla nekztan Yoozqui judío criichi z̈oñinacami ana judío criichi z̈oñinacami tjappacha tsjii ew partiquiz cjiskatchic̈ha. Nii ew partiquiz z̈ejlcan, judío z̈oñinacz̈tan yekja wajtchiz z̈oñinacz̈tan ana iya quintrasñi cjesac̈ha. 16 Niz̈aza cruzquiz ch'awcta ticziz̈ cjen, Jesucristuqui judío z̈oñinacz̈tanami yekja wajtchiz z̈oñinacz̈tanami pertunaskatchic̈ha. Jaziqui Jesucristuz̈ cjenkazza nii pucultan quintrasñi zoñinacz̈tan Yooztan zuma cjiskatchiqui. Niz̈aza nii pucultan quintrasñi z̈oñinacaqui tsjii partiquizkaz kamasac̈ha, zuma munazican.
17 Niz̈aza Jesucristuz̈ tjonchiz̈ cjen, Yoozquiztan az̈kquin z̈ejlñinacz̈quizimi z̈cati z̈ejlñinacz̈quizimi zuma quintunaca paljaytac̈ha. Ninacaqui nii paljayta tjapa kuztan catokaquiz̈ niiqui, jalla nekztan Yooziz̈ pertunta cjesac̈ha. Niz̈aza ninacz̈tan Yooztan zumanznaquic̈ha. 18 Jesucristuz̈ cjen niz̈aza Yooz Espíritu Santuz̈ cjen judío z̈oñinacami ana judío z̈oñinacami, tjapa z̈oñinacaqui Yooz Ejpz̈quin macjatz atc̈ha. 19 Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucqui anac̈ha iya yekja z̈oñinacc̈hucqui, anac̈ha iya Yoozquiztan yekja t'akc̈hucqui. Antiz Yooz partiquiz kamñi mazinacc̈hucc̈ha parti criichi z̈oñinacz̈tan, niz̈aza anc̈hucqui Yooz famillquizc̈hucc̈ha. 20 Uc̈humqui tsjii pajk kjuyaz̈takazza Yooztajapaqui. Nii kjuy simintuqui apostolonacac̈ha, niz̈aza Yooztajapa chiiñi profetanacac̈ha. Niz̈aza Jesucristupachac̈ha juc'ant chekan maz cuntaqui nii kjuyquiziqui. 21 Jesucristuz̈ cjen tjapa criichi z̈oñinacaqui arubinacaz̈takazza nii kjuya pirkitaqui. Tjapaman criichi z̈oñinacaz̈ cjenami tsjii Yooztajapa kjuyakaz kjuytac̈ha. Jesucristuz̈ yanaptaz̈ cjen nii kjuychiz z̈oñinacaqui tsjan tsjan zuma cjissa, Yooztajapa kamcan. 22 Anc̈huc zakaz nii kjuy pirkita arubinacaz̈takazza parti criichi z̈oñinacz̈tan. Jalla nuz̈ uc̈hum Yooz kjuyquiz cjissiz̈ cjen, Yoozqui uc̈hum kuzquiz z̈ejlc̈ha niiz̈ Espíritu Santuz̈tan.