6
Criichi maatinaca, persun maa ejpz̈quiz caspanc̈ha. Jalla nuz̈ cascuqui Yooz pecta kuzcamac̈ha. Yoozqui tuz̈ mantichic̈ha: “Maa ejpz̈quiz rispitsa”. Niz̈aza maa ejpz̈quiz rispitaquiz̈ niiqui Yoozqui compromitchic̈ha, tuz̈ cjican: “Maa ejpz̈quiz rispitaquiz̈ niiqui, anc̈hucqui waliz̈ kamaquic̈ha, niz̈aza az̈k wata z̈etaquic̈ha tii yokquiziqui”.
Ejpnaca, anc̈hucqui maatinacz̈quiz ana inapankaz z̈awjwa zjijcna. Ocjalanacaqui ana wali paaquiz̈ niiqui, zumz̈tan chiiz̈inaquic̈ha zuma kamajo. Niz̈aza Jesucristo Jiliriz̈ tjaajinta tjaajz̈na.
5-6 Piyunanaca, anc̈huca patrunanacz̈quiz caspanc̈ha, rispitcan, niz̈aza ekscan, niz̈aza tjapa kuztan. Anac̈ha cherankaz c'unchikaz tuczqui niiz̈ kuz wali cjisjapa. Antiz tjapa kuztan niiz̈tajapa langznaquic̈ha. Jaknuz̈t anc̈hucqui Yooz kuzcama tjapa kuztan Cristuz̈quiz sirwic̈haja, jalla nuz̈ anc̈huca patrunanacz̈quiz sirwasac̈ha. Zuma kuztan langznaquic̈ha, Yooz Jilirz̈tajapa langztaz̈okaz, ana z̈oñz̈tajapaqui. Anc̈hucqui zizza, piyunanacami, ana piyunanacami, tjapa z̈oñinacami Yoozquiztan pactaz̈ cjequic̈ha zuma langztiquiztan jama.
Patrunanaca, anc̈huc zakaz piyunanacz̈tan zumapan cjee. Ana z̈awjñi takunacz̈tan chiichiya. Jalla tuz̈ cjuñzna: anc̈hucmi, anc̈huca piyunanacami, tjappacha arajpach Yooz Patrunz̈ mantuquiz z̈ejlc̈ha. Niz̈aza Yooz Patrunaqui z̈oñinaca ana illillza.
YOOZQUIN TJURT'IZ PUNTU
10 Jaziqui jilanaca, cullaquinaca, Yooz wali aztan Jesucristo Jilirz̈quiz tjurt'iñi kuzziz cjee. 11 Satanás diabluz̈ incallzpanz̈ pecc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan tjapa Yooziz̈ tjaata armanacchiz cjee, tjurt'iñi kuzziz cjisjapa. 12 Uc̈hum wali azziz quintranacaqui anac̈ha z̈oñinacakaz. Antiz ninacaqui ana wal jilir zajranacac̈ha, niz̈aza ana wal poderchiznacac̈ha, niz̈aza ana wal mantiñinacac̈ha. Niz̈aza tjapa ana wal azziznacac̈ha uc̈hum ultim quintranacaqui. Jalla ninacaqui zumchiquizkaz ojklayñic̈ha, tii timpuquiz ana walinaca mantican. 13 Jalla niz̈tiquiztan Yooz armanaca tanz̈na, nii ana walinacz̈ quintra tjurt'izjapa tii ana wal timpuquiz. Yooztajapa tjurt'ican tjup kuzziz z̈ela. 14 Jaziqui tii Yooz armanaca tanz̈na. Tsjay cinturuna tanz̈na. Nii cinturuna tanzqui tuz̈ cjic̈ha, werar Yooz tawkz̈tan tjurt'ichi z̈ejlz, jalla niic̈ha niiqui. Niz̈aza persun curpu atajñijapa arma tanz̈na. Nii arma tanzqui tuz̈ cjic̈ha, Yooz kuzcamapankaz kamz, jalla niic̈ha niiqui. 15 Niz̈aza jaknuz̈t zultatunacaqui quira zalzjapa zuma zapatu cujtz̈aja, jalla nuz̈ anc̈hucqui liwriiñi taku paljayzjapa tjaczpanc̈ha. 16 Nekztan tii arma tanz̈na. Tii armac̈ha juc'ant chekanaqui, escudo cjita. Jalla nii arma tanzqui tuz̈ cjic̈ha, Jesucristuz̈quin kuzziz kamz, jalla niic̈ha niiqui. Jesucristuz̈quin kuzziz cjen, ana wal diabluz̈ quintra tjurt'aquic̈ha. 17 Niz̈aza tii arma z̈ejlc̈ha. Yooziz̈ liwriita cjisqui tsjii tjup scarchiztakazza, acha ana chjojritz̈ta cjisjapa. Niz̈aza Espíritu Santuz̈ pajk cuchillu tanz̈na. Jalla nii cuchilluqui Yooz takuc̈ha. 18 Espíritu Santuz̈ anc̈huca kuzquiz z̈elan, anc̈hucqui Yoozquin tirapan mayiza, niiz̈quin tjurt'ichi cjisjapa. Jalla nuz̈ tjurt'ichi cjisjapaqui, naynay z̈ela, ana llajlli kuzziz cjee. Niz̈aza tjapa Yooz partiquiz z̈ejlñi z̈oñinacz̈tajapa mayizina. 19 Niz̈aza wejttajapa mayizina, Yoozqui wejr niiz̈ liwriiñi takunaca chii yanapzjapa. Wejrqui tjup kuztan liwriiñi Yooz taku zumpacha paljayz pecuc̈ha. Jalla nuz̈ paljayzjapa wejttajapa mayizina. 20 Yoozqui wejr cuchanz̈quichic̈ha, niiz̈ puntunaca paljayzjapa. Jalla nuz̈ weriz̈ paljaytiquiztan anziqui wejrqui carsilquiz chawcta z̈eluc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan wejttajapa mayizina, liwriiñi takunaca tjup kuztan ticlarzjapa, jaknuz̈t wejrqui chiiz waquizuc̈haja, jalla nii.
Z̈ERZ TAKUNACA
21 Tíquico jilaqui anc̈hucaquin tjapa wejt puntunaca quint'aquic̈ha, jaknuz̈t z̈eluc̈haja, niz̈aza c̈hjulut paa-uc̈haja, jalla nii. Tíquico jilaqui pecta jilac̈ha, niz̈aza wejt zuma yanapñic̈ha, Jesucristo Jiliri sirwican. 22 Jaziqui tii jila anc̈hucaquin cuchanz̈cuc̈ha, wejtnaca puntuquiztan mazinzjapa, niz̈aza anc̈huca kuznacquiz zumpacha p'ekinchayzjapa.
23 Yooz Ejpz̈tan Jesucristo Jilirz̈tan anc̈hucaquiz llan kuzziz cjiskatla, niz̈aza juc'ant zuma munaziñi kuzziz cjiskatla, Jesucristuz̈quin kuz tjaacan. 24 Uc̈hum Jesucristo Jilirz̈tan zuma munaziñi kuzziz z̈oñinacz̈quiz Yoozqui yanapt'iz̈quila. Jalla nuz̈oj cjila. Amén.