5
YOOZQUIN KUZZIZ Z̈OÑINACA
Jalla niz̈tiquiztan Yooz yujcquiz ana ujchiz, niz̈aza zuma kuzziz cjen, Yoozqui anac̈ha uc̈hum quintra. Jesucristo Jiliriz̈ cjen, niz̈aza niiz̈quiz kuzziz cjen uc̈humtan Yooztan walikazza. Jesucristuz̈quin kuzziz cjen uc̈humqui Yooz partiquiz luzzinc̈humc̈ha. Jalla nii partiquiz uc̈humnacaqui panz̈ z̈ejlc̈ha. Jalla nuz̈ z̈ejlcan cuntintuz̈ tjewz̈a, Yooziz̈ tjaata honora tanz ora, Yooztan honorchiz cjisjapa. Nii Yooz zumanaca tjewz̈can, uc̈humqui cuntintuc̈humc̈ha. Niz̈aza sufris z̈elanaqui cuntintuzakazza. Sufrisquiztan pasinziz kuzziz cjissa. Jalla niiqui uc̈humqui zizza. Niz̈aza pasinziz kuzziz z̈ejltiquiztan Yoozquin tjurt'iñi kuzzizpan yatisinsa. Jalla nekztan zumquin yatisinz̈cu, Yooz honora tjaaz ora tjewz̈a. Yoozqui niiz̈ Espíritu Santo uc̈humnaca kuzquiz luzkatchic̈ha. Nii Espíritu Santuqui uc̈hum kuzquiz luzcu, Yooz ancha zuma munaziñi kuz uc̈humquiz intintiskatc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan Yooziz̈ tjaata honora tjewz̈can uc̈humqui zizza, ultimquiziqui panz̈ tanznaquic̈ha, nii. Ana inakaz tjewznaquic̈ha.
Uc̈humpacha ujquiztan anatac̈ha liwriizuca. Jalla niz̈tiquiztan Yooziz̈ pinsita timpuquiz Cristuqui ujchiz z̈oñinacz̈ laycu ticzic̈ha. Anaz̈ jakzilta z̈oñimi tsjii z̈oñz̈tajapa pjasila ticznasac̈ha, zuma z̈oñi cjenami. Cunamit tsjii ancha zuma kuzziz z̈oñz̈tajapa ticz pecac̈hani. Yoozzti niiz̈ zuma okzñi kuz tjeezic̈ha, jalla tiz̈ta. Uc̈humnaca ujchiz cjenami Yoozqui niiz̈ Majch Jesucristo cuchanz̈quichic̈ha, uc̈humnacaltajapa ticzjapa. Jalla niz̈tiquiztan Yooz Majch ticziz̈ cjen anziqui uc̈humqui Yooz Ejpz̈ yujcquiz ana ujchizza, niz̈aza zuma kuzzizza. Jalla niic zuma razunac̈ha. Jaziqui uc̈humqui zuma kuzzizza. Jalla niz̈tiquiztan tiizakaz zuma razunac̈ha: Jesucristuz̈ ticziz̈ cjen uc̈humqui ultim casticz tjuñquiziqui liwriitaz̈ cjequic̈ha Yooz casticzquiztan. 10 Tuquitan uc̈humnacaqui Yooz quintratac̈ha. Jalla nuz̈ Yooz quintra z̈elanami, Yoozqui niiz̈ Majch cuchanz̈quichic̈ha, z̈oñinacz̈ laycu ticzjapa, z̈oñinacaz̈ pertunta cjeyajo. Jalla niiqui razunac̈ha. Niz̈aza anziqui uc̈humqui Yooz pertuntac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan uc̈humtan Yooztan walikazza. Niz̈aza Yooz Majch jacatattiquiztan uc̈humqui ultimquiziqui tjapa anawalinacquiztan liwriitapanz̈ cjequic̈ha, Yooztan wiñaya kamzjapa. Jalla niiqui zuma razunazakazza. 11 Ultimquiziqui liwriitaz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza anzimi liwriitazakaz uc̈humqui. Jalla niz̈tiquiztan uc̈humqui Yooztan tsjii kuzziz cjican, cuntintuc̈ha, Jesucristo Jiliriz̈ cjen. Jesucristuz̈ cjen uc̈humqui Yooziz̈ pertunta cjissic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan uc̈humtan Yooztan walikazza.
ADANZ̈TAN JESUCRISTUZ̈TAN
12 Tsjiilla cjesac̈ha. Tsjii z̈oñiz̈ cjen uj z̈ejlc̈ha tii muntuquiz. Niz̈aza nii ujquiztan ticz z̈ejlc̈ha. Niz̈aza tjapa z̈oñinacami uj paac̈ha. Jalla nuz̈ uj paaz̈cu, ticz̈a. 13 Moisés liiz̈ tuquiqui uj paazqui z̈elatc̈ha tii muntuquiz. Pero ana liichizlaj niiqui, z̈oñinacaqui nii lii quintra paata ujquiztan ana castictatac̈ha. 14 Adanz̈ timpuquiztanpacha Moisés timpucama z̈oñinacaqui ticzic̈ha uj paatiquiztan. Jaknuz̈t Adán primera uj paatc̈haja, jalla nii ujpacha ana paachic̈ha parti z̈oñinacaqui. Jalla nuz̈ cjenami yekja ujnaca paachic̈ha. Adanqui tjonñi Jesucristuz̈takaz tjapa tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinacz̈quiz contajichic̈ha. Jalla nii puntuquiztan Adanz̈tan Jesucristuz̈tan cassa.
15 Pero tii puntuquiztan anaz̈ cassa. Adanz̈ uj paatiquiztan anawalinaca z̈ejlc̈ha. Cristuz̈ ticztiquiztanzti zumanaca zejlc̈ha. Tsjii z̈oñiqui uj paachiz̈ cjen tjapa z̈oñinacz̈quiz ticskatc̈ha. Jalla niic̈ha Adanqui. Niz̈aza tsjii z̈oñiz̈ cjenkaz walja z̈oñinacaqui ujquiztan liwriitac̈ha. Jalla niic̈ha Jesucristuqui. Jesucristuz̈ cjen Yoozqui z̈oñinaca okzic̈ha. Z̈oñinacaz̈ ana okz̈ta cjichuca cjenami, Yoozqui z̈oñinacz̈quiz okzic̈ha. Jalla nuz̈ okztiquiztan Yoozqui Jesucristuz̈ cjen z̈oñinaca liwriichic̈ha niiz̈ yujcquiz ujchiz ana cjisjapa. Nuz̈upanc̈ha. 16 Adanz̈ uj paatiz̈tan Jesucristuz̈ liwriiñiz̈tan anaz̈ cassa. Punta puntaz̈ z̈oñinacz̈quiz contajic̈ha. Adanz̈ zinta ujquiztan tjapa z̈oñinacaqui pjalz̈tac̈ha, casticta cjisjapa. Pero Jesucristuz̈ liwriitiquiztan walja z̈oñinacaqui Yooz yujcquiz ana ujchiz niz̈aza zuma cjissa, walja ujnaca paachiz̈ cjenami. Jesucristuz̈ cjenkaz niz̈ta cjissa. 17 Tsjii z̈oñz̈ ujquiztan tjapa z̈oñinacaqui ticstanc̈ha. Jalla niic razunac̈ha. Tiiqui tsjan zuma razunac̈ha. Jakziltat Jesucristuz̈ cjen ujquiztan liwriita cjec̈haja, jalla niiqui Yooz yujcquiz ana ujchiz cjequic̈ha. Niz̈aza ujquiztan ticziz̈ cjenpacha, Yooztan wiñaya kamaquic̈ha. Niz̈aza honorchiz cjequic̈ha.
18 Jaziqui tsjii z̈oñz̈ ujquiztan tjapa z̈oñinacaqui pjalz̈tac̈ha casticta cjisjapa. Niz̈aza tsjii z̈oñz̈ ticztiquiztan tjapa z̈oñinacaqui ninacz̈ ujquiztan pertunta cjesac̈ha, ninacz̈ ujquiztan ana casticta cjeyajo, niz̈aza Yooztan wiñaya kamajo. 19 Yooz mantita ana cumplichiz̈ cjen Adanqui tjapa z̈oñinacaz̈quiz ujchiz cjiskatc̈ha. Jesucristuzti Yooz kuz cumplichiz̈ cjen walja z̈oñinacz̈quiz Yooz yujcquiz ana ujchiz, niz̈aza zuma cjiskatc̈ha.
20 Yoozqui Moisesquiz tsjii lii tjaachic̈ha, z̈oñinacz̈quiz persun ujnaca kjanapacha tjeezjapa. Nii lii zizcuqui z̈oñinacaqui lii quintra juc'anti uj paachic̈ha. Jalla nuz̈ juc'anti uj paachiz̈ cjenami, Yoozqui niiz̈ okzñi kuz z̈oñinacz̈quiz juc'anti tjeezic̈ha Jesucristuz̈ cjen. 21 Uj paaz̈cu z̈oñinacaqui ticstanc̈ha, niz̈aza casticta cjistanc̈ha. Pero z̈oñinacaz̈ ujnacquiztan infiernuquin castictaz̈ cjenpacha Yoozqui z̈oñinaca liwriichic̈ha Jesucristo Jiliriz̈ cjen. Z̈oñinacaqui Jesucristuz̈ cjen Yooz yujcquiz ana ujchiz, niz̈aza zuma cjisnasac̈ha, Yooztan wiñaya kamzjapa.