9
JUDIO WAJTCHIZ Z̈OÑINACA
Tsjilla cjesac̈ha. Jalla tii puntuquiztan wejrqui zuma razunapal cjiwc̈ha. Jesucristuz̈quiz kuzziz cjen razunal chiyuc̈ha, anal toscara chiyuc̈ha. Espíritu Santuqui wejt kuz zizza. Lijituma cjiwc̈ha. Ancha llaquizuc̈ha, niz̈aza wejt kuzquiz anchal cjuñznuc̈ha wejt judío wajtchiz z̈oñinacz̈quiz. Wejt judío z̈oñinacaqui Jesucristuz̈ partiquiz cjiskattasaz̈ niiqui, wejrqui Jesucristuz̈quiztan t'akz̈tacama cjis pectasac̈ha. Niz̈aza wejrqui ninacz̈ laycu infiernuquin castictacama cjitasac̈ha. Ninacaqui wejt parti z̈oñinacac̈ha. Israel majchmaatinacquiztan tjonchiz̈ cjen, ninacaqui Yooz illzta z̈oñinacac̈ha. Yoozqui judío z̈oñinacz̈quiz persun honora tjeezic̈ha. Niz̈aza Yoozqui judío z̈oñinacz̈tan acuerdunacquiz luzzic̈ha. Niz̈aza Yoozqui Moisesquiz lii tjaachic̈ha ninacz̈tajapa. Niz̈aza Yoozqui, jaknuz̈t niiz̈quiz sirwiz waquizic̈haja, jalla nii cuzturumpinaca ninacz̈quiz tjaachic̈ha. Niz̈aza tuqui timpuquiz Yoozqui ninacz̈quiz takunaca tjaachic̈ha, jaztanaqui tsjii Liwriiñi tjonaquic̈ha, nii. Uc̈hum judío z̈oñinacz̈ tuquita atchi ejpnacaqui Yooziz̈ illztatac̈ha. Jaziqui uc̈hum judío z̈oñinacz̈ majchmaatinacquiztan tjonñitac̈ha Cristuqui. Nekztan z̈oñz̈ curpuchiz cjissic̈ha. Cristuc̈ha tjapa mantiñi Yoozpachaqui. Niz̈aza wiñaya honorchiz cjila. Nuz̈oj cjila. Amén.
Tjapa Israel cjita tuquita ejpz̈ majchmaatinacaqui anac̈ha ultim lijitum Israel wajtchiz z̈oñinaca, niz̈aza anac̈ha Yooz wajtchiz z̈oñinaca. Tjapa judío z̈oñinacami ana Yooz maatinacaz̈ cjenami, Yooz takuqui cumplissic̈ha. Niz̈aza tjapa Abrahamz̈ majchmaatinacaqui anac̈ha ultim lijitum Abrahamz̈ familiaqui. Cjijrta Yooz takuqui Abrahamz̈ puntuquiztan tuz̈ cjic̈ha: “Am ultim majchmaatinacaqui am majch Isaacz̈quiztan okaquic̈ha”. 8-9 Jaziqui wejrqui cjiwc̈ha, tjapa Abrahamz̈quiztan ojkñi majchmaatinacaqui anac̈ha ultimu Yooz maatinaca, nii. Yoozqui Abrahamz̈quiz taku tjaachic̈ha, tuz̈ cjican: “Weriz̈ chiita timpuquiz quejpz̈cac̈ha, wejt taku cumplizjapa. Jalla nii weriz̈ quejpz̈quizcama am Sara cjiti tjunqui tsjii majch mataquic̈ha”. Nekztan Abrahamqui nii taku catokchic̈ha. Niz̈aza Yoozqui tjapa niiz̈ taku catokñi z̈oñinacz̈quiz nayc̈ha, ninacaqui ultim lijituma Abrahamz̈ majchmaatinacac̈ha, nii.
10 Tsjilla cjesac̈ha nii puntuquiztan. Uc̈hum Isaac tuquita atchi ejpqui Rebeca cjiti tjunchizza. Nii lucutiñiqui pucultan majchnacchiztac̈ha. 11-13 Nii pucultan ocjalaz̈ ima matan, niz̈aza ima zuma ana zuma paan, Yoozqui Rebecaquiz cjichic̈ha, tuz̈ cjican: “Am jilir majchqui niiz̈ majchmaatinacz̈tanpacha niiz̈ lajkz̈quiz piyunanaca cjequic̈ha niiz̈ lajkz̈ majchmaatinacz̈quizpacha”. Niz̈aza cjijrta Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha: “Jacob pecchinc̈ha. Esau ana pecchinc̈ha”. Jaknuz̈t Yooz pinsitc̈haja, jalla nuz̈ illzic̈ha. Paatanacquiztan jama ana illzic̈ha Yoozqui. Pero niiz̈ pectacama illzic̈ha, niz̈aza kjawzic̈ha niiz̈ partiquiz cjisjapa.
14 Jalla nii puntuquiztan ¿kjaz̈ iya cjequejo? ¿Yooz ana lijituma paajo? Anaz̈ cjesac̈ha. Yoozqui lijituma panz̈ paac̈ha. 15 Yoozqui Moisesquiz cjichic̈ha, tuz̈ cjican: “Wejt munañpacama wejt okzñi kuz tjeeznuc̈ha, niz̈aza wejt munañpacama favora paaznuc̈ha”. 16 Ana z̈oñz̈ munañpacama, niz̈aza ana z̈oñiz̈ langz̈tacama Yoozqui okz̈a. Pero Yoozqui persun kuz munañpacama okz̈a. 17 Cjijrta Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha: Yoozqui Egipto nación chawc jilirz̈quiz cjichic̈ha: “Wejrqui am utchinc̈ha chawc jiliri cjisjapa. Jalla nuz̈ am utchinc̈ha, am quintra wejt azi tjeezjapa, niz̈aza tjapa tii z̈oñinacz̈quiz weriz̈ paata quintu mazta cjisjapa”. Jalla nuz̈ cjichic̈ha Yoozqui. 18 Yoozqui persun kuz munañpacama okz̈a, niz̈aza persun kuz munañpacama z̈oñinacz̈ kuz chojruzakaz cjiskatc̈ha. Jalla niz̈ta kjanapachac̈ha.
19 Cunamit tsjiiqui cjec̈hani, tuz̈ cjican:
—Jalla niz̈ta cjen, ¿kjaz̈tiquiztan Yoozqui z̈oñinacz̈ ujquiztan casticaquejo? ¿Jec z̈oñit Yooz pinsita quintra kamasajo?
20 Jalla niz̈ta chiiñiz̈quiz pewcznac̈ha, ¿ject amjo Yooz quintra ch'aazjapajo? ¿Tsjii ojchqui niiz̈ paañiz̈quiz chuchasajo, “¿Kjaz̈tiquiztan wejr niz̈ta paajo?” cjicanajo? 21 Tsjii ojch paañiqui c̈hjulumi paasac̈ha ljocquiztanaqui. Ljocquiztan paasac̈ha tsjii ancha c'achja ojchlla pjijztanacz̈quiz joojoota cjisjapa. Niz̈aza ana zuma cheechi ojch paasac̈ha, zapuru joojoota cjisjapa.
22 Jalla niz̈ta iratac̈ha Yoozqui. Yoozqui tsjii z̈oñinaca utchic̈ha, casticta cjisjapa. Jalla nuz̈ utchic̈ha, niiz̈ azi tjeezjapa, niz̈aza niiz̈ uj quintra z̈awjz tjeezjapa. Jalla nuz̈ tjeezñi peccanami Yoozqui pasinziz kuztan nii ana wal z̈oñinaca awantic̈ha, casticz tjuñicama. 23 Niz̈aza Yoozqui yekjap z̈oñinaca utchic̈ha, niiz̈ okz̈ta cjisjapa. Tuquitanpacha nii z̈oñinaca tjaczic̈ha, arajpachquin zuma honorchiz cjisjapa. Niz̈aza Yoozqui nii z̈oñinacz̈tan okzñi kuztan z̈ejlc̈ha, niiz̈ juc'ant okzñi kuz tjeezjapa. 24 Uc̈hum zakaz Yoozqui kjawzic̈ha, niiz̈ okz̈ta z̈oñinaca cjisjapa. Judío wajtchiz z̈oñinacami ana judío wajtchiz z̈oñinacami, tjapa uc̈humqui Yooz okz̈ta z̈oñinacc̈humc̈ha. 25 Jalla nii puntuzakaz Yoozqui Oseas cjijrta liwruquiz tuz̈ cjic̈ha:
“Ana Yooziz̈ illzta z̈oñinacaqui Yooziz̈ illzta z̈oñinaca cjequic̈ha. Niz̈aza tuqui ana pecta z̈oñinacaqui anziqui Yooziz̈ pecta cjequic̈ha”.
26 Niz̈aza tuquiqui judío z̈oñinacaqui cjichic̈ha: “Anc̈hucc̈ha anaz̈ Yooz wajtchiz z̈oñinacaqui”. Pero tii timpuquiz nii iñarta z̈oñinacaqui “zejtñi Yooz maatinacaz̈ cjequic̈ha”. 27 Israel z̈oñinacz̈ puntuquiztan Isaías profetaqui tuz̈ cjichic̈ha: “Israelz̈ majchmaatinacaqui ancha tama z̈elaquic̈ha, kot at pjilaz̈takaz, jalla niz̈ta miraquic̈ha. Jalla nuz̈ mirchi cjenami, tsjii kjaz̈ z̈oñinacakaz liwriitaz̈ cjequic̈ha. 28 Yooz Jiliriqui tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinacz̈quiz niiz̈ chiita taku cumplaquic̈ha, panz̈ apura cumplaquic̈ha”. 29 Jalla nii puntuzakaz Isaías profetaqui mazinchic̈ha tuz̈ cjican:
“Walja azziz Yooz Jiliriqui tsjii uc̈hum majchmaatinaca ana liwriitasaz̈ niiqui, tjappacha ticztasac̈ha Sodoma wajtchiz z̈oñinacaz̈takaz, niz̈aza Gomorra wajtchiz z̈oñinacaz̈takaz”.
JUDIO Z̈OÑINACAQUI UJQUIZ TJOJTSA
30 ¿Kjaz̈ cjequejo nekztanajo? Tuquiqui ana judío z̈oñinacaqui ana importichic̈ha Yooz yujcquiz ana ujchiz cjisjapa. Jaziqui Jesucristuz̈quin kuz tjaachiz̈ cjen Yooz yujcquiz ana ujchiz cjissic̈ha. 31 Niz̈aza judío z̈oñinacaqui Moisés lii jaru kamz pecatc̈ha, Yooz yujcquiz ana ujchiz cjisjapa. Pero nii lii jaru ana zumpacha kami atchic̈ha. 32 ¿Kjaz̈tiquiztan Yooz yujcquiz ana ujchiz cjisñi atatjo? Ninaca persunpacha lii jaru kamtiquiztan Yooz yujcquiz zuma cjis pecchic̈ha. Pero ana atchic̈ha. Niz̈aza nii lii jaru kamz peccan, juc'ant ujchiz cjissic̈ha, Jesucristuz̈quin ana kuz tjaachiz̈ cjen. Jaknuz̈t tsjii mazquiz tejz̈cu tjojtsaja, jalla niz̈ta irata Jesucristuz̈quiztan ujquiz tjojtsic̈ha. 33 Jalla nuz̈pacha cjijrta Yooz takuqui cjic̈ha:
“Z̈oñinaca nonz̈na; wejrqui Sión cjita wajtquiz tsjii utc̈ha. Jalla niiz̈quiztan z̈oñinaca ujquiz tjojtsnaquic̈ha. Tsjii maztakaz niiz̈quiztan z̈oñinaca t'eznaquic̈ha. Pero jakziltat niiz̈quiz kuz tjaac̈haja, jalla niiqui ana inakaz kuz tjaaquic̈ha. Ana incallta cjequic̈ha”.