APOCALIPSIS
O REVELACION A SAN JUAN
1
Yoozqui tii liwruquiz cjijrta puntunaca Jesucristuz̈quiz mazinchic̈ha, Jesucristo niiz̈ sirwiñi z̈oñinacz̈quiz maznajo. Tii puntunacaqui waji wataquic̈ha. Jesucristuqui niiz̈ sirwiñi Juanz̈quin anjila cuchanz̈quichic̈ha, tii liwruquiz cjijrtanaca zizta cjeyajo. Wejr Juanqui tjapa nii zizta puntunacz̈quiztan cjijruc̈ha, jaknuz̈t wejr nii zizzinz̈laja, jalla nuz̈upan. Jaziqui Yooz takumi niz̈aza Jesucristuz̈ maztami chiyuc̈ha. Niz̈aza tjapa weriz̈ chertanacami chiyuc̈ha. Tjappacha werarapan cjijruc̈ha.
Jakziltat z̈oñinacz̈quiz tii Yooziz̈ tjaata takunaca liic̈haja, jalla niiqui cuntintuz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza jakziltat tii Yooziz̈ tjaata takunaca nonz̈aja, niz̈aza niiz̈ jaru kamc̈haja jalla niiqui zakaz cuntintuz̈ cjequic̈ha. Tii puntunaca cumplis timpunaca z̈catz̈inz̈quic̈ha.
JUANQUI ICLIZANACZ̈QUIN CJIJRC̈HA
Wejr Juanqui pakallawk Asia yokquin z̈ejlñi iclizanacquin cjijruc̈ha. Yoozqui anc̈hucaquiz zumpachaj yanapt'ila, niz̈aza Yoozqui anc̈hucaquiz walikaj kamkatla. Yoozqui tuquitanpachami anzimi jaztanami wiñayjapa tirapan z̈ejlc̈ha. Yooz mantiz julz yujcquiz pakallawk zuma ispiritunaca z̈ejlc̈ha. Ninacaqui anc̈huc walikaj kamkatla. Niz̈aza Jesucristuqui anc̈huc walikaj kamkatla. Jesucristuc̈ha lijitum chiiñiqui. Niz̈aza primir ticziquiztan jacatatchi z̈oñic̈ha. Niz̈aza Jesucristupanc̈ha tjapa tii muntuquiz z̈ejlñi mantiñi reynacz̈quiz mantiñiqui. Cristuqui uc̈hum ancha okzic̈ha. Nekztan uc̈hum ujnacquiztan ticzic̈ha. Jalla nuz̈ ticz̈cu, uc̈hum liwriichic̈ha, niiz̈ ljok tjawkchiz̈ cjen. Nekztan Jesucristuqui uc̈hum utchic̈ha, niiz̈tan chicapacha mantiñijapa, niz̈aza Yooz Ejpz̈quiz rispitñijapa. Jalla nii Jesucristuqui wiñayjapa honorchiz cjila. Niz̈aza wiñayjapa mantiñej cjila. Jalla nuz̈oj cjila. Amén.
Cjuñzna. Tsjii nooj Jesucristuqui tsjir taypiquiz tjonaquic̈ha. Jalla nuz̈ tjonan tjapa z̈oñinacaqui nii cheraquic̈ha; Jesucristo quintra paañi z̈oñinacami nii zakaz cheraquic̈ha. Nekztanaqui tjapa wajtchiz ana criiñi z̈oñinacaqui kaaquic̈ha, ninaca casticz ora tjonchiz̈ cjen. Jalla nuz̈oj cjila. Amén.
Yooz Jiliriqui tuz̈ cjic̈ha: “Wejrtc̈ha primirquiztan tjappacha kalltichintqui. Niz̈aza wejrtc̈ha tjappacha mantiñtqui. Jaknuz̈t tsjii litraqui “A”quiztan kallantic̈haja, niz̈aza “Z”quin z̈erzaja, jalla niz̈titc̈ha wejrqui tjappachtajapa”. Jalla nuz̈ cjic̈ha tjapa aztan mantiñi Yooz Jiliriqui. Niiqui anzimi, tuquitanami, jaztanami z̈ejlc̈ha.
Wejr Juanqui anc̈hucaquin cjijrz̈cuc̈ha. Wejrqui anc̈huca jiltc̈ha, Jesucristuz̈quin kuz tjaatiquiztanaqui. Uc̈humqui Yooz mantuquiz kamchiz cjen, sufric̈ha. Pero c̈hjul sufritami z̈ejlc̈haja, Jesucristuqui uc̈humnacquizimi pasinsis kuzziz cjiskatc̈ha. Wejrqui kot taypiquiz kolta yokquiz z̈eluc̈ha, Patmos cjita tii yoka. Jalla ticju preso z̈eluc̈ha, Yooz taku parlitiquiztan, niz̈aza Jesucristuz̈ puntuquiztan maztiquiztan.
JESUCRISTUZ̈ CHERTA
10 Tsjii Yooz tjuñquiziqui Yooz Espíritu Santuqui wejt kuzquiz ancha tjonchic̈ha. Tjonz̈cu jalla tii watchic̈ha. Tsjii alto jora nonzinc̈ha wir kjutñi, trompetz̈ pekz joraz̈takaz nonzinc̈ha. 11 Nii joraqui tuz̈ cjichic̈ha:
—Wejrtc̈ha primirquiztan tjappacha kalltichintqui. Niz̈aza wejrtc̈ha tjappacha mantiñtqui. Jaknuz̈t tsjii litraqui “A”quiztan kallantic̈haja, niz̈aza “Z”quin z̈erzaja, jalla niz̈titc̈ha wejrqui tjappachtajapaqui”. Jaknuz̈t amqui cherac̈haja, jalla nii chertanaca cjijra. Nekztan nii libro pakallawk iclizanacquin apaya, Efeso iclizquin, niz̈aza Esmirna iclizquin, niz̈aza Pérgamo iclizquin, niz̈aza Tiatira iclizquin, niz̈aza Sardis iclizquin, niz̈aza Filadelfia iclizquin, niz̈aza Laodicea iclizquin. Jalla nii Asia cjita provinciquin z̈ejlñi iclizanacquin nii cjijrtaqui apaya.
12 Jalla nekztanaqui wir kjutñi kjutzinc̈ha cherzjapa, jectpan niz̈ta paljayzqui, nuz̈ cjican. Jalla nuz̈ kjutz̈cu tsjii pakallawk kor cantilero cherzinc̈ha. 13 Nii cantiler taypiquiz tsjii z̈oñiz̈takaz tsijtchi z̈elatc̈ha. Niiqui tol zquitchiztac̈ha, niz̈aza quecquiz tsjii pal kor sinturunchiztac̈ha. 14 Niz̈aza niiz̈ ach charami chiwitac̈ha, chiw chomaz̈takaz, niz̈aza chiw kjatñiz̈takaz. Niiz̈ c̈hjujcquinacaqui ujz̈takaz c'ajatc̈ha. 15 Niiz̈ kjojchanacaqui zuma llijatc̈ha jurnuquiz tjiñanta koriz̈takaz. Niiz̈ joraqui wacchi kjaz pujquiz kjawñiz̈takaztac̈ha. 16 Niiz̈ z̈ew kjarquiz pakallawk warawaranaca tanzitac̈ha. Niiz̈ atquiztan pajk ar cuchilluz̈takaz ulnatc̈ha, porap kjuttan archiz. Niiz̈ yujcqui zmali tjuñiz̈takaz c'ajatc̈ha.
17 Jalla nii cherz̈cu, niiz̈ kjojchquiz tjojtsinc̈ha, ticziz̈takaz. Niizti wejr lanzic̈ha z̈ew kjarz̈tan. Jalla nuz̈ lanz̈cu tuz̈ cjichic̈ha:
—Wejr ana eksna amqui. Primirquiztanpacha asta wiricama z̈eluc̈ha. Wejrtc̈ha juc'ant chekanaqui tjappachquiztanami. 18 Wejrtc̈ha z̈etiñtqui. Wejrqui ticzinc̈ha. Pero wejtquiz cherzna. Wiñayjapa z̈etuc̈ha. Niz̈aza wejrqui mantuc̈ha ticzmi, niz̈aza ticz yokami. 19 Jaziqui cjijraquic̈ha jaknuz̈um cherc̈haja, jalla nii. Cjijraquic̈ha tii timpu watchinacami, niz̈aza jazta timpu tjonanami, nii. 20 Wejt z̈ew kjarquiz pakallawk warawaranaca z̈ejlc̈ha. Jalla nii cherchamc̈ha, niz̈aza pakallawk cantilerunaca cherchamc̈ha. Ninaca tuz̈ cjic̈ha: nii pakallawk warawaranacaqui pakallawk iclizanacz̈ irpiñinacac̈ha. Nii pakallawk cantilerunacaqui pakallawk iclizanacac̈ha.