6
ESTAMPILLANACA WJAJRTA CHERCHINC̈HA
Nekztanaqui wejrqui cherchinc̈ha, jalla tuz̈u: Uuzaz̈takaz z̈oñiqui tsjii estampilla wjajrzic̈ha. Niz̈aza nonzinc̈ha tsjii z̈ejtñiqui jorjorñiz̈takaz jorz̈tan kjawchic̈ha:
—Pichay. Cherz̈ca.
Nekztan wejrqui cherchinc̈ha, jalla tuz̈u: Tsjii chiw cawallu tjonchic̈ha. Nii cawallz̈ juntuñ yawchi z̈oñiqui flech arcu armichiz tanchic̈ha. Niiz̈quiz tsjii atipz poder tjaatac̈ha, tsjii coronaz̈takaz. Jalla niz̈tiquiztan atipñi ulanchic̈ha, tirapan atipzjapa.
Nekztanaqui nii Uuzaz̈takazqui segunda estampilla wjajrzic̈ha. Jalla nuz̈ wjajrtan, segundo z̈ejtñiqui cjichic̈ha:
—Pichay. Cherz̈ca.
Nekztan yekja cawalluqui ulanchic̈ha, ljok cawallu. Nii cawallz̈ juñtun yawchi z̈oñiqui poder tjaatac̈ha, z̈oñinacpora kichanasjapa, niz̈aza porapat conasjapa. Niiz̈quiz tsjii pajk cuchillu tjaatac̈ha.
Nekztanaqui nii Uuzaz̈takazqui tercer estampilla wjajrzic̈ha. Jalla nuz̈ wjajrtan, nonzinc̈ha tercer z̈ejtñiqui tuz̈ cjican:
—Pichay. Cherz̈ca.
Nekztan cherchinc̈ha tsok cawallu. Niz̈aza nii cawallz̈ juñtun yawchi z̈oñiqui balancichiztac̈ha niiz̈ kjarquiz. Nekztanaqui z̈ejtñinacz̈ taypiquiz tsjii jora nonzinc̈ha. Nii joraqui tuz̈ cjichic̈ha:
—Pajk paaztan tsjii kilo trigo kjayasac̈ha. Niz̈aza pajk paaztan c̈hjep kilo siwatu kjayasac̈ha. Aceitimi vinumi tira z̈elaquic̈ha.
Nekztanaqui nii Uuzaz̈takazqui cuarto estampilla wjajrzic̈ha. Jalla nuz̈ wjajrtan nonzinc̈ha cuarto z̈ejtñiqui tuz̈ cjican:
—Pichay. Cherz̈ca.
Jalla nekztanaqui wejrqui cherchinc̈ha, tsjii k'ill cawallu z̈elatc̈ha, yawchi z̈oñchiz. Jalla nii yawchi z̈oñiqui Ticz cjitatac̈ha. Niiz̈ wiruñ Ticz Yoka cjita apzic̈ha. Ninacz̈quiz poder tjaatac̈ha, cuarta parte tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinaca conzjapa. Ninacaqui z̈oñinaca conaquic̈ha pajk cuchillz̈tan, mach'anacz̈tan, conanacz̈tan, niz̈aza anawal animalanacz̈tan.
Jalla nekztanaqui nii Uuzaz̈takazqui quinta estampilla wjajrzic̈ha. Jalla nuz̈ wjajrtan wejrqui cherchinc̈ha arajpach altarz̈ koztan almanaca z̈elatc̈ha. Nii almanacz̈ curpunacaqui Yooz taku parlitiquiztan contatac̈ha. Ninacaqui tii muntuquiz kamcan Yooz puntu ticlarchic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan contatac̈ha. 10 Nii almanacaqui altu jorz̈tan kjawcan tuz̈ cjichic̈ha:
—Zuma lijitum Jiliri. Ampanc̈ha taku cumpliñiqui. Jaziqui ¿c̈hjulorcamat z̈oñinaca pjalznaquiya? ¿C̈hjulorcamat wejrnac conñi z̈oñinaca casticaquiya? —Jalla nuz̈ cjichic̈ha nii almanacaqui.
11 Jalla nekztanaqui almanacaqui chiw tol zquiti tjaatac̈ha. Niz̈aza ninacz̈quiz cjitac̈ha, tsjii kjaz̈ tjuñikaz jeejznaquic̈ha. Primiruqui iya Cristuz̈quiz sirwiñinacaqui conta cjistanc̈ha, jaknuz̈t tuquiqui almanacz̈ curpunaca contaz̈laja, jalla niz̈ta. Nii contanaca pjojkzcama, almanacaqui jeejznaquic̈ha.
12 Jalla nekztanaqui nii Uuzaz̈takazqui sexta estampilla wjajrzic̈ha. Jalla nuz̈ wjajrtan, wejrqui cherchinc̈ha, yoka ancha chekjinskatatc̈ha. Niz̈aza tjuñimi tsokchi cjissic̈ha, lut zquitiz̈takaz. Niz̈aza jiizmi ljok cjissic̈ha. 13 Niz̈aza warawaranacami yokquin tjojtsquichic̈ha, jaknuz̈t pjursant tjamiqui higo frutanaca tjojtskatc̈haja, jalla niz̈ta. 14 Nekztanaqui pachaqui katchic̈ha tjuuz̈ta papilaz̈takaz. Niz̈aza tii muntuquiz tjapa curunacami tjapa kot taypiquiz z̈ejlñi yokanacami kizkattatac̈ha. 15 Nekztanaqui tii muntuquiz mantiñinacami, jilirinacami, zultatz̈ jilirinacami, ricachunacami, azziz z̈oñinacami, mantita z̈oñinacami, ana mantita z̈oñinacami, tjappacha chjojzic̈ha pajk maz pjetanacquizimi, niz̈aza cur akjinacquizimi. 16 Jalla ninacaqui kjawchic̈ha, tuz̈ cjican:
—Curunaca, maznaca, wejtnaca juntuñ tjojtz̈ca. Wejrnac chjojzna, julzi mantiñiz̈ yujcquiztan. Niz̈aza wejrnac chjojzna nii z̈awjchi Uuzaz̈takazquiztan, ana casticta cjisjapa.
17 Ultim casticz tjuñi tjonc̈ha. ¿Ject Yoozquiztan atipas? —Jalla nuz̈ kjawchic̈ha ninacaqui.