3
PABLUZ̈ CHIIZ̈INTA TAKUNACA
Criichi z̈oñinacz̈quiz cjuñskataquic̈ha jalla tuz̈upan: Ninacz̈laqui gobierno mantiñi z̈oñinacz̈quizimi jilirinacz̈quizimi jalla ninacz̈ mantuquiz zuma kamz waquizic̈ha. Niz̈aza ninacaz̈ mantitanaca caz waquizic̈ha. Niz̈aza listupan cjispanc̈ha zuma obranaca langzjapa. Niz̈aza anaz̈ jakziltiz̈quizimi chjaawjkatasac̈ha. Niz̈aza ana ch'aasñi kuzziz cjispanc̈ha. Niz̈aza llan kuzziz cjispanc̈ha. Niz̈aza tjapa z̈oñinacz̈tan humilde kuzziz cjispanc̈ha.
Tuquiqui uc̈humqui ana criichi z̈oñinacazakaztac̈ha. Yooz puntuquiztan zumzu ana zizñi kuzziztac̈ha. Niz̈aza ana Yoozquin cazñi kuzziztac̈ha. Niz̈aza tsjii kjutñi cjicjiñc̈humtac̈ha. Niz̈aza uc̈humqui persun kuzcama ojklayiñc̈humtac̈ha, jaknuz̈t uc̈hum ana wal kuz pectc̈haja, jalla nuz̈. Niz̈aza ana wal kuzziz kamiñc̈humtac̈ha. Niz̈aza tsjii z̈elinchiz z̈oñiz̈takaz cjis pequiñc̈humtac̈ha ana wali zmazñi. Niz̈aza uc̈hum ana wali kamtiquiztan z̈oñinacaqui uc̈hum quintra z̈awjñitac̈ha. Niz̈aza z̈oñinacz̈tan porapat chjaawjkatñi kuztan ch'aasiñc̈humtac̈ha. Jalla nuz̈ uc̈humnacaz̈ ana zuma kaman uc̈hum Liwriiñi Yoozqui niiz̈ zuma kuzmi niz̈aza niiz̈ okzñi kuzmi tjeezic̈ha. Jalla niz̈ta okzñi kuzziz tjeez̈cu Yoozqui uc̈hum liwriichic̈ha. Uc̈humnacaqui tsjii lii jaru kamtiquiztan ana liwriitatac̈ha. Pero uc̈hum ana zum kuz awjz̈intaz̈ cjen, niz̈aza Yooz Espíritu Santuqui uc̈humnac kuznacquiz luzziz̈ cjen, Yoozqui uc̈hum liwriichic̈ha. Nekztan ew zuma kamaña tjaachic̈ha. Uc̈hum Liwriiñi Jesucristuz̈ cjen Yoozqui tjapa uc̈humnacaquiz niiz̈ Espíritu Santo ancha zuma kuztan tjaachic̈ha. Yooz Ejpqui niiz̈ okzñi kuzziz tjeez̈cu uc̈humnacaquiz nii favora paachic̈ha, niiz̈ yujcquiz zumapan cjisjapa. Niz̈aza Yoozqui uc̈humnacaquiz arajpach irinsa tanzñinaca cjiskatchic̈ha. Niz̈ta irinsa tanzñinacaz̈ cjen uc̈humnacaqui tjewznac̈ha Yooztan chica wiñaya kamzjapa.
Ultim werarac̈ha Yoozquiztan tjaajintaqui. Niz̈aza zumpacha tjurt'iñi kuztan nii tjaajintanacquiz panz̈ tjurt'aquic̈ha, Yoozquin criichinacaz̈ zuma kamzquin kuz tjaajo. Jalla nii tjaajintaqui ancha zumapanc̈ha, tjappach z̈oñinacz̈ta. Niz̈aza zumapanz̈ yanapc̈ha Yooz kamañquiz juc'ant zuma kamzjapa. Zumzu ch'aazñinacz̈quiz ana mitisa, niz̈aza zarakaquic̈ha nii zumzu ch'aazñinacz̈quiztan. Niz̈aza tuquita atchi ejpnacz̈ puntu parlita nonzquiztan zarakaquic̈ha. Niz̈aza Moisés lii puntuquiztan ch'aasnan jalla niz̈tanaca nonzquiztan zarakaquic̈ha. Tjapa nii ana wali parlitanacaqui inakazza. Zuma kamañchiz kami anapanz̈ yanapc̈ha.
10 Jakzilta icliz criichinacat pjali t'akac̈haja, jalla nii z̈oñi kjawznaquic̈ha. Nekztan chiiz̈inaquic̈ha tsjii wiltami pizc wiltami. Amiz̈ chiiz̈inta anaz̈ nonznaquiz̈ niiqui, iclizquiztan chjatkattaz̈ cjequic̈ha. 11 Niiz̈ ana nonz̈tiquiztan amqui zizzaquic̈ha, nii z̈oñiqui ana zuma kuzzizpanc̈ha, niz̈aza tsjii kjutñi chjichta kuzzizpanc̈ha, jalla nii. Persunpacha niiz̈ uj paata naaznasac̈ha. Ancha ujnaca paaz pecñi kuzziz cjen castictaz̈ cjequic̈ha.
12 Wejrqui amquin Artemas uz̈ Tíquico cuchanz̈cac̈ha. Jalla niiz̈ irantiz̈quitan, amqui wejtquin uri tjonz pecalla. Wejrqui Nicópolis wajtquin z̈elac̈ha. Jalla nicju awti timpu watz tantiichinc̈ha. 13 Nii tjurt'iz̈iñi Zenas awjatu, niz̈aza Apolos, jalla nii pucultan z̈oñinaca zumpacha despachaquic̈ha amqui, ninaca ana c̈hjulumi pjaltizjapa. Niz̈aza zumpacha z̈aka cjiiz̈inaquic̈ha ninaca ojkzjapa. 14 Niz̈aza uc̈hum criichinacaqui zuma kamznacquiz kuz tjaaz waquizic̈ha. Nekztan t'akjir criichi z̈oñinacz̈quiz yanapaquic̈ha. Niz̈aza wacchi zuma obranaca tjeeznaquic̈ha.
15 Tjapa wejttan chica kamñi z̈oñinacaqui amquin tsaanz̈quic̈ha. Niz̈aza wejrmi amquin tsaanz̈cuc̈ha. Niz̈aza amqui wejtnaca k'ayi criichinacz̈quiz tsaanz̈inaquic̈ha. Yoozqui amquiz niz̈aza tjapa nekz z̈ejlñi criichi z̈oñinacz̈tan zumapaj yanapla. Jalla nuz̈oj cjila. Amén.