13
Jesus 'wa tynemeparykon pupuru ku'mityry
Mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'mary wopyry uwaporo tuku'se terapa Jesus 'wa kynakon moro nono wyino mo'ko jumynano 'wa tywomimatopo jururu tunda'po. Iro ke ro mo'karon ero nono tu'po tywyinonokon tynipynarykon pynary enepory 'se imero kynakon.
Endameno kynakon. Moro jako mo'ko Simon Iskariot ymuru Judas turu'po taka mo'ko ewa'rumy tamuru 'wa moro Jesus ekaramato'man onumengano tyje terapa kynakon. Mo'ko jumynano 'wa tainaka pa'poro oty yry'po, moro Tamusi wyino tywopy'po, moro Tamusi 'wa tytory man enapa uku'sakon mo'ko Jesus. Irombo moro endameno wyino awomy'po. Moro itu'pono tywo'my so'ka'po i'wa. Amy kamisa ke iwoku'my'po. Irombo amy parapi taka tuna yry'po mero ty'wa, mo'karon tynemeparykon pupuru ku'mityry a'mo'po i'wa. Morokon ipupurukon y'kokakon moro tywoku'mytopo kamisa ke.
Irombo Simon Petrus 'wa itunda'po. Mo'ko wyka'po I'wa: “Jopoto, amoro ypupuru miku'mi'tan?” Jesus wyka'po eju'to'me: “Moro o'to ywairy anukuty'pa mana erome. Aire te muku'take.” Petrus wyka'po I'wa: “Ypupuru aniku'mity'pa te maitake.” Jesus wyka'po te eju'to'me: “Aku'mity'pa yja'ta, ywyinono kapyn amoro mana.” Irombo Petrus wyka'po I'wa: “Jopoto, ypupuru roten kapyn, yjainary enapa te, yjupu'po enapa iku'mi'ko.” 10 Jesus wyka'po i'wa: “Mo'ko ekupi'po tykoroka imero man. Typupuru ku'mityry roten i'wa man. Amyjaron enapa tykoroka mandon. Pa'poro 'ne kapyn te.” 11 Noky 'wa takaramary man uku'sakon irombo. Iro ke ro ika'po: “Pa'poro 'ne kapyn tykoroka mandon.”
12 Morokon ipupurukon ku'mity'ma'san mero ty'wa, moro itu'pono tywo'my e'moky'po rapa i'wa. Irombo iwendame'po rapa. Ika'po i'waine: “O'to ywe'i'po muku'saton?+ 13 Amepanen me, Jopoto me enapa kajatojaton. Iporo ro moro wara kajatojaton. Inoro ro irombo awu wa. 14 Awu morokon apupurukon siku'mityi Ajopotorykon me, Ajemepanamon me enapa. Iro ke ro o'waine enapa ase'wa apupurukon ku'mityry man. 15 Oty senepoi o'waine. Moro o'to ywe'i'po wara ro awairykon enapa man. 16 Ita'ro pore, amy pyitonano mo'ko tyjopotory ko'po e'i'pa man. Amy apojoma'po enapa mo'ko tapojomanenymbo ko'po e'i'pa man.+ 17 Sara'me 'ne janon maita'ton, moro ukutyry jako o'waine, iwara enapa awairykon jako.
18 “Pa'poro 'ne kapyn apokoine moro wara wykaje. Moro y'wa no'kan apo'i'san suku'sa. Iporo te ero imero'po wairy man:+
“Mo'ko ymaro endametoto kynotu'manon ywyino.”
 
19 “Erome ro sekari'sa terapa o'waine, moro iwo'kapyry uwaporo. Iwara ro iwo'kapyry jako mamyikata'ton inoro me ro ywairy. 20 Ita'ro pore, mo'ko amy ynemoky'po ewa'manen yjewa'manon. Mo'ko yjewa'manen te mo'ko yjemo'nenymbo ewa'manon.” +
Jesus 'wa takaramary man ekarityry
21 Moro wara tyka'po mero kata'mato Jesus we'i'po. Ero wara oty amyikapo'po: “Ita'ro pore, o'win amy aja'sakarykon yjekaramatan.” + 22 Mo'karon inemeparykon wo'poty'san asembata. Noky 'wa ikary anukuty'pa kynatokon. 23 O'win amy inemepary, mo'ko poto me inipynary, aporito kynakon. 24 Mo'ko 'wa ro tupu'po ke Simon Petrus wyka'po, iwoturupoto'me noky 'wa ikary poko. 25 Mo'ko wotu'ma'po ro Jesus 'wa. Ika'po I'wa: “Jopoto, noky 'wa ko mykanon?” 26 Jesus wyka'po eju'to'me: “Mo'ko yna'pi'po perere punu'po sytake i'wa inoro, inoro ro mo'ko man.” Irombo amy perere punu'po a'pi'po i'wa. Yry'po i'wa mo'ko Simon Iskariot ymuru Judas 'wa. 27 Judas 'wa perere punu'po apo'i'po mero, mo'ko Satan wo'my'po ija'mun taka. Jesus wyka'po i'wa: “Moro anikapyry sanory ika'ta terapa.” 28 Amy pairo endametoto oty 'wa ikary anukuty'pa kynakon. 29 Judas ekosa moro pyrata je'ny wairy ke, amykonymbo ero wara Jesus wykary ekano'satokon: “Mo'ko eratonomapotopombo onory ewa'mato'me kynisanorykon otykon epeka'tango.” Ero wara ikary ekano'satokon enapa: “Mo'karon ipyrata'non 'wa pyrata amy ytango.” 30 Moro perere punu'po apo'i'po mero ty'wa, Judas wepa'ka'po. Tyko'manje terapa moro jako kynakon.
Jesus 'wa tynemeparykon ururu
31 Mo'ko Judas wepa'ka'po mero, Jesus wyka'po: “Erome mo'ko kari'na ymuru kuranory kynonepojan. Irombo ita mo'ko Tamusi kuranory kynonepojan. 32 Ita mo'ko Tamusi kuranory wonepo'poto, tyta enapa mo'ko Tamusi ikuranory enepotan. O'win wytory kynenepotan. 33 Y'makon, akore'pe noro e'i'pa waitake ajekosaine. Kupita'ton. Mo'karon Simosu 'wa ywyka'po wara enapa erome wykaje o'waine: ‘Ywytotopo 'wa awopyrykon mupijaton amyjaron.’+
34 “Asery me wykaje o'waine: Ase'wa awaipynarykon man. Moro y'wa apyna'san wara ro awaipynarykon man.+ 35 Ara'naine aipynano a'ta, ynemeparykon me awairykon uku'ta'ton pa'poro kari'na.”
Jesus 'wa Petrus erupary
36 Irombo Simon Petrus wyka'po I'wa: “Jopoto, oja ko my'tan?” Jesus wyka'po eju'to'me: “Moro ywytotopo 'wa erome ywena'po ta awopyry mupija. Aire te moro 'wa ywena'po ta mo'take.” + 37 Petrus wyka'po I'wa: “Jopoto, o'tono'me ko erome awena'po ta ywopyry supijan? Yjemamyry pairo sytake ajupu'po me.” 38 Jesus wyka'po eju'to'me: “Ajemamyry pairo my'tan yjupu'po me? Ita'ro pore, korotoko ko'tary uwaporo, oruwamboto yjukuty'pa awairy mekari'take.”
+ 13:12 Lukas 22:27 + 13:16 Mateus 10:24, Lukas 6:40, Johanes 15:20 + 13:18 Ware 41:9 + 13:20 Mateus 10:40, Markus 9:37, Lukas 9:48, 10:16 + 13:21 Mateus 26:20-25, Markus 14:17-21, Lukas 22:21-23 + 13:33 Johanes 7:34 + 13:34 Johanes 15:12,17, 1 Johanes 3:23, 2 Johanes 5 + 13:36 Mateus 26:31-35, Markus 14:27-31, Lukas 22:31-34