19
Irombo mero Pilatus 'wa Jesus ypoky'mapo'po. Mo'karon warinu pokonokon 'wa amy sipatamu waton momy'po u'mariry me. Upu'po tu'ponaka yry'po i'waine. Amy tapenen tykujuren wo'mynano ke iwo'myndo'po i'waine. Irombo iwopy'san i'wa. Ika'san: “Na'na te kore awopy'po ewa'maje, Simosu Jopotory!” Ipasapaika'po i'waine.
Pilatus wepa'ka'po rapa. Ika'po i'waine: “Sipa'kaje o'waine, muku'to'se me amy pairo oty anepory'pa ywe'i'po u'ta.” Jesus wepa'ka'po ro, moro sipatamu waton kapy'po u'mari ta, moro tykujuren wo'mynano ta enapa. Irombo Pilatus wyka'po i'waine: “Mo'se mo'ko wokyry.”
Ene'po mero ty'waine, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon ko'tapoty'san mo'karon Tamusi auty erangon maro. Ika'san: “Ipokary man! Wakapu poko ipokary man!” Pilatus wyka'po i'waine: “Arotoko. Aseke ipokatoko. Awu irombo amy pairo oty anepory'pa wa u'ta.” Mo'karon Simosu wyka'san eju'to'me: “Omenano karetary na'na ekosa man. Moro ro irombyry man ekari'san, Tamusi ymuru me iwotyry'po ke.”
Moro eta'po mero tanarike 'ne ka'tu rapa Pilatus we'i'po. Moro auto taka rapa iwo'my'po. Irombo Jesus 'wa iwoturupo'po: “Ojeno ko amoro man?” Anejuku'pa te Jesus we'i'po. 10 Pilatus wyka'po I'wa: “Yjerupary 'se'pa man? Yjaina anondapory wairy, apokapory wairy enapa anukuty'pa man?” 11 Jesus wyka'po eju'to'me: “Ajaina kapyn wairy, kawo wyino moro wara yry'pa iwe'i'pomboto. Iro ke ro mo'ko o'wa yjekaramanenymbo u'ta poto 'su 'ne ka'tu rapa oty man.”
12 Morombo wyino Pilatus wo'mika'po inondapory poko. Mo'karon Simosu ko'ta'san te. Ika'san: “Mo'ko nondapo'poto o'wa, mo'ko Rome pono jopoto pawanary kapyn amoro mana. Pa'poro aseke poto 'su jopoto me atytoto mo'ko Rome pono jopoto y'tu'kanen me man.” 13 Moro eta'po mero ty'wa, Pilatus 'wa Jesus pa'kapo'po. Iwotandy'mo'po moro jopoto me tywaitopo tapo'ny tu'po, moro topu ke ira'to'po aitopo, moro Simosu gabata me kynejatojaton iro po. 14 Kurita'ne'ne iwairy taro kynakon moro otare'matopo kurita uwaporo. Irombo Pilatus wyka'po mo'karon Simosu 'wa: “Mo'se mo'ko Ajopotorykon.” 15 Mo'karon ko'tapoty'san ro: “Iwory man! Iwory man! Wakapu poko ipokary man!” Pilatus wyka'po i'waine: “Mo'ko Ajopotorykon iro ke sipokapotan wakapu poko?” Mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon wyka'san eju'to'me: “Mo'ko Rome pono jopoto rato amy na'na jopotory waty man.” 16 Irombo mero Pilatus 'wa Jesus yry'po i'waine, ipokato'me.
Jesus aro'po i'waine.+ 17 Aseke Jesus moro typokato'man wakapu arojakon. Jerusalem wyino iwepa'ka'po moro ‘U'je'pombo Waitopo’ tatynen 'wa. Golgota me mo'karon Simosu moro aitopo ejatojaton moro taurangon ta. 18 Moro po ro wakapu poko Jesus poka'po. Imaro oko amykon terapa poka'san, o'win amy apojery wyino, o'win amy apo'tun wyino. Jesus owarira'naine kynakon. 19 Paranga'membo pokapo'po enapa Pilatus 'wa mo'ko Jesus epo. Moro tu'po ro tymero kynakon: MO'KO NASARET PONO JESUS, MO'KARON SIMOSU JOPOTORY.
20 Moro imero'po erupa'po pyime Simosu 'wa. Tyse waty irombo Jerusalem wyino moro Jesus pokatopo kynakon. Moro oty tymero kynakon mo'karon Simosu auran ta, mo'karon Rome ponokon auran ta, mo'karon Griek auran ta enapa. 21 Mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon Simosu wyka'san Pilatus 'wa: “Mo'karon Simosu Jopotory me iwairy kysimeroi. Mo'karon Simosu Jopotory me iwokarity'po te imeroko.” 22 Pilatus wyka'po te eju'to'ko'me: “Moro ynimeropo'po ani'petakama'pa waitake.”
23 Jesus poka'po mero ty'waine, mo'karon warinu pokonokon 'wa morokon itu'ponokon iwo'mykonymbo a'saka'san okupa'en undy, tywe'i'san wara ro. Moro upi'nono iwo'mymbo te o'win kynakon. Atoky'pa moro kamisa kynakon. 24 Irombo ase'wa ika'san: “Aniseka'pa kytaisen. Tymeramon tapusikiri kysemasen one 'wa apyiry man uku'to'me.” Iwara ero imero'po wo'kapy'po:+
Morokon ywo'mykonymbo ekamy'san i'waine aseka ro. Ywo'my poko tapusikiri emapoty'san i'waine.
 
Moro wara mo'karon warinu pokonokon we'i'san.
25 Moro Jesus pokatopombo wakapu ekosa kynatokon mo'ko isano, mo'ko isano pity, mo'ko Klopas pyty Maria, mo'ko Magdala pono Maria enapa. 26 Mo'ko isano ekosa mo'ko poto me inipynary inemepary kynakon. Ene'san mero ty'wa, Jesus wyka'po mo'ko tysano 'wa: “Mo'ko apyiko o'me me.” 27 Irombo mo'ko tynemepary 'wa ika'po: “Mo'ko apyiko asano me.” Morombo mero mo'ko inemepary 'wa mo'ko isano apo'i'po tokosa tauty ta.
Jesus rombyry
28 Pa'poro oty aikepy'po uku'sakon Jesus moro jako. Irombo moro imero'po wo'ka'to'me ika'po: “Tuna 'se wa.” ++ 29 Moro po ro amy parapi kynakon, ta'no'se tyjasakoren winu ke. Moro winu taka ro amy tymi'mi'ken oty u'mu'ka'po i'waine. Moro oty yry'po ro amy hysop epy pokonaka. Irombo Jesus yndary ponaka yry'po i'waine. 30 Moro winu amy enyry'po mero ika'po: “Naikepyi.” Irombo mero moro tupu'po sekuma'po i'wa. Iworemakepy'po.
31 Moro jako opy'pa noro moro otare'matopo kurita kynakon. Moro otare'matopo kurita te morokon wakapu poko mo'karon ipoka'san ekepy'san wairy 'se'pa mo'karon Simosu kynatokon. Poto me irombo moro otare'matopo kurita wairy kynakon. Iro ke ro Pilatus 'wa iwoturupo'san mo'karon ipoka'san y'sairykon ambopoto'me, morokon wakapu wyino ikato'ko'me. 32 Irombo mero mo'karon warinu pokonokon 'wa mo'ko Jesus maro ipoka'san y'sairykon amboty'san, mo'ko o'win amy na'nen, irombo mo'ko akono terapa. 33 Jesus 'wa tytunda'san mero te, tyromo'se terapa ene'po i'waine. Iro ke ro morokon i'sairy anamboty'pa iwe'i'san. 34 Moro isoropary puka'po te o'win amy warinu pokono 'wa typosi'ken siparari ke. O'win wytory iwyino mynu wopy'po tuna maro. 35 Mo'ko morokon otykon enenenymbo kynamyikapojan. Moro inamyikapory oty iporo man. Iporonokon otykon ekarityry uku'san ty'wa. O'waine enapa amyikarykon 'se man. 36 Moro oty tywo'ka'se man, ero imero'po wo'ka'to'me:+
Amy pairo ije'po amboty'pa kynaitan.
 
37 Amy oje rapa tymero man:+
Mo'ko inipuka'san 'wa kyno'po'ta'ton.
Jesus unemyry
38 Morombo mero Pilatus 'wa mo'ko Arimatea pono Josef woturupo'po mo'ko Jesus ekepy'po kato'me ty'wa moro wakapu wyino. Mo'ko Josef ro amy Jesus nemepary me kynakon, maname te irombo, mo'karon Simosu jopotorykon nendory ke ty'wa. Pilatus 'wa iru'pa epory'po. Irombo Josef 'wa Jesus ekepy'po ka'po moro wakapu wyino.+ 39 Mo'ko Nikodemus wyto'po imaro. Mo'ko 'wa ro uwapo Jesus koko tatawa kynakon. Oruwa kiro iwairy taro mere maro aloe y'kaima'po Nikodemus ekosa kynakon.+ 40 Mo'ko Jesus ekepy'po pina'po i'waine. Irombo morokon typoporamon otykon maro ijasimemboty'po i'waine ty'meijamon kamisa ke. Moro wara irombo mo'karon Simosu akepy unenjaton. 41 Moro Jesus pokatopombo wyino tyse waty amy wonatopo paty kynakon. Moro ta ro amy asery atunendopo kynakon. Amy pairo noro kari'na yry'pa kynakon itaka. 42 Moro taka roten Jesus ekepy'po yry'po i'waine, senge roten iwairy ke. Moro otare'matopo kurita irombo kynitundakon terapa.
+ 19:16 Mateus 27:32-44, Markus 15:21-32, Lukas 23:26-43 + 19:24 Ware 22:18 + 19:28 Mateus 27:45-56, Markus 15:33-41, Lukas 23:44-49 + 19:28 Ware 69:21, 22:15 + 19:36 Exodus 12:46, Numeri 9:12, Ware 34:20 + 19:37 Zacharia 12:10, Jesus nenepo'po 1:7 + 19:38 Mateus 27:57-61, Markus 15:42-47, Lukas 23:50-56 + 19:39 Johanes 3:1-2