21
Jesus wosenepory rapa
Morombo wyino Jesus wosenepo'po rapa mo'karon tynemeparykon 'wa moro Tiberias juwembory esi'wo. Ero wara te iwosenepo'po.
Asekosa kynatokon mo'ko Simon Petrus, mo'ko Tomas, mo'ko Didymus* me kynejatojaton inoro, mo'ko Galilea tano Kana pono Natanael, mo'karon Sebedeus ymurukon, oko noro amykon terapa inemeparykon enapa. Simon Petrus wyka'po mo'karon ta'sakarykon 'wa: “Woto poko wy'sa.” Mo'karon amykonymbo wyka'san: “Na'na kyny'san amaro.” Kurandonaka ito'san. Moro kurijara taka iwotaru'ka'san. Moro koko te otymbo ro anapo'i'pa iwe'i'san.+
Emamy'po po terapa Jesus pe'ja po kynakon. Jesus me iwairy anukuty'pa te mo'karon inemeparykon kynatokon. Irombo Jesus wyka'po i'waine: “Pyitonon, perere etapyry me woto amy waty nan ajekosaine?” Ika'san: “Uwa.” Ika'po i'waine: “Moro sipi ematoko moro kurijara apo'tun wyino. Iwara amy mapyita'ton.” Ema'po i'waine. Irombo aru'kary upi'po terapa i'waine. Pyime irombo woto ita kynakon.+ Irombo mo'ko poto me Jesus nipynary omepatoto wyka'po Petrus 'wa: “Mo'ko Jopoto mo'ko man.” Mo'ko Jopoto me iwairy eta'po mero ty'wa, Simon Petrus wewo'myndo'po. Iwoku'my'po. Moro tywo'my upi'nono ta roten irombo kynakon. Irombo iwoma'po moro tuna taka. Mo'karon a'sakarykon 'wa te moro kurijara wena'po ta moro woto na'no'ka'po sipi kyryrykary enepy'po maponaka. Tyse waty irombo mapo wyino kynatokon. Ainatone-kari'na apo iwairy taro mapo wyino kynatokon.
Maponaka tywo'ka'san mero, wa'to'po po'manga'po tu'po woto ene'po i'waine. Perere ene'po enapa i'waine. 10 Jesus wyka'po i'waine: “Anapo'i'san woto amy ene'toko.” 11 Irombo Simon Petrus wotaru'ka'po rapa. Moro sipi kyryryka'po i'wa maponaka. Oko-to'ima-kari'na itu'ponaka ainapatoro itu'ponaka oruwa potonon woto ita kynatokon. Pyime mo'karon woto wairy se'me moro sipi we'i'po o'seka'pa.
12 Jesus wyka'po i'waine: “Endametoko.” Amy pairo inemepary tywoturupory 'se'pa kynakon i'wa: “Noky ko amoro man?” Mo'ko Jopoto me iwairy uku'satokon irombo. 13 Irombo Jesus 'wa moro perere anumy'po. Ekamy'po i'wa i'waine, mo'ko woto maro. 14 Moro ijoruwanory me Jesus wosenepotopo moro kynakon moro iromby'san wyino tawomy'po wyino.
15 Iwendame'san wyino* Jesus wyka'po Simon Petrus 'wa: “Johanes ymuru Simon, kypynanon mojan ko'po?” Petrus wyka'po I'wa: “A'a, Jopoto, moro y'wa apynary muku'sa.” Jesus wyka'po i'wa: “Mo'karon yjekykon kapara indameno'poko.” 16 Ijokonory me Jesus wyka'po rapa i'wa: “Johanes ymuru Simon, kypynanon?” Petrus wyka'po I'wa: “A'a, Jopoto, moro y'wa apynary muku'sa.” Jesus wyka'po i'wa: “Mo'karon yjekykon kapara eneko.” 17 Ijoruwanory me Jesus wyka'po i'wa: “Johanes ymuru Simon, kypynanon?” Petrus 'wa moro ijoruwanory me moro ‘Kypynanon?’ ikary je'tuma'po. Irombo ika'po Jesus 'wa: “Jopoto, pa'poro oty muku'sa. Moro y'wa apynary muku'sa.” Jesus wyka'po i'wa: “Mo'karon yjekykon kapara indameno'poko.
18 “Ita'ro pore, moro apitaniry jako aseke moku'myjakon. Anisanory wara ro mytopo'sakon. Ajatypy'poto te, morokon ajainary mityngatake. Amy terapa kari'na ajeku'mytan. Awytory 'se'tonorymbo 'wa ajarotan.” 19 Moro wara Jesus 'wa moro one wara Petrus rombyry man 'wa moro Tamusi ety awongary man ekarity'po. Moro wara tyka'po wyino, ika'po Petrus 'wa: “O'ko ywena'po ta.”
20 Tywotu'ma'po mero, Petrus 'wa tywena'san ta mo'ko poto me Jesus nipynary omepatoto wopyry ene'po. Mo'ko ro mo'ko eratonomapotopombo onory jako Jesus aporito tywaije kynakon. Mo'ko enapa tywoturupo kynakon i'wa: “Jopoto, noky ko ajekaramatan?” + 21 Inoro ene'po mero ty'wa, Petrus wyka'po Jesus 'wa: “Jopoto, o'to ko naitan mo'ko?” 22 Jesus wyka'po i'wa: “Moro ywopyry man 'wa ro nuro iwairy 'se yja'ta, apoko nan? Amoro te o'ko ywena'po ta.” 23 Irombo iromby'pa mo'ko omepatoto wairy man oka wotaripapy'po mo'karon Jesus wyinonokon ra'na. Jesus te yka'pa tywaije kynakon: “Iromby'pa kynaitan.” Tyka te tywaije kynakon: “Moro ywopyry man 'wa ro nuro iwairy 'se yja'ta, apoko nan?”
24 Mo'ko omepatoto, mo'ko erokon otykon amyikapojan inoro, mo'ko imeronamonymbo, inoro ro mo'ko man. Iporo moro inamyikapory wairy uku'san na'na.
25 Pyime noro amykon terapa otykon tyka'se man Jesus 'wa. O'win o'win pai morokon mero'sanymboto, ero nono tu'po morokon imero'san kareta waitopo waty nairy, wykaje awu.
* 21:2 Moro Didymus tauro'po man: Munusi. + 21:3 Lukas 5:5 + 21:6 Lukas 5:6 * 21:15 ‘Iwendame'san wyino’ y'petakan me pai ‘Tywendame'san wyino’ yry man. + 21:20 Johanes 13:25