7
Jesus anamyika'pa ipiryjan wairy
Morombo mero Jesus wytopoty'po Galilea po. Judea 'wa irombo tytory 'se'pa kynakon, tywory 'se mo'karon Simosu jopotorykon wairy ke.
Tyse waty morokon pataja ewa'mary kynakon mo'karon Simosu 'wa.+ Irombo mo'karon Jesus piryjan wyka'san I'wa: “Ero wyino omimako. Judea 'wa i'tango. Iwara mo'karon anemeparykon morokon anikapyry amaminano eneta'ton. Amy pairo ekapyn ta o'to e'i'pa man, takare tywairy 'se ta'ta. Moropangon otykon kapyry jako o'wa, onepoko pa'poro kari'na 'wa.” Mo'karon ipiryjan enapa irombo anamyika'pa kynatokon. Jesus wyka'po i'waine: “Moro ywytotopo jururu itunda'pa noro man. Amyjaron te o'kapyn roten awytorykon taro mandon. Ero nono ajenonopyrykon upijan. Awu te yjenono'san. Yja'wan me irombo morokon emamin wairy samyikapoja. Amyjaron anu'toko moro oty ewa'matopo 'wa. Awu moro 'wa anuku'pa wa, itunda'pa noro moro ywytotopo jururu wairy ke.” Moro wara tyka'po mero, Galilea po iwainopo'po.
Morokon pataja ewa'mary
10 Moro oty ewa'matopo 'wa mo'karon typiryjan wonuku'san mero te, Jesus wonuku'po enapa, tone me kapyn, ekapyn ta te. 11 Moro oty ewa'matopo po mo'karon Simosu kynupijatokon. Kyngatokon: “Oje ko nan?” 12 Ipoko taurane kynatokon mo'karon kari'na apyimykon. Amykonymbo iru'pa kynekari'satokon. Amykonymbo te kyngatokon: “Uwa. Mo'karon kari'na emu'manon.” 13 Amy pairo te enari'ma aurana'pa ipoko kynakon. Mo'karon Simosu jopotorykon pona irombo tanarike mo'karon kari'na kynatokon.
14 Ase'ra moro oty ewa'mary a'ta, Jesus wonuku'po moro Tamusi auty 'wa, kari'na emepa. 15 Mo'karon Simosu enuta'san imero. Ika'san: “One wara ko mo'se kareta uku'san, emepa'pa tywe'i'po se'me?” 16 Jesus wyka'po eju'to'ko'me: “Moro ynyry omepano ywyino kapyn kyno'san, mo'ko yjemo'nenymbo wyino te. 17 Mo'ko nisanory kapyry 'se amy a'ta, Tamusi wyino moro omepano wopyry, aseke ywykatopo me iwairy pai uku'tan. 18 Mo'ko aseke tywyino oty pa'kanen aseke toty awongary 'se man. Mo'ko tomo'nenymbo ety awongary poko o'mikatoto iporo man. Mo'ko emambo'pa e'i'pa man.
19 “Moses moro omenano karetary anyry'pa o'waine tywaije nan? Amy pairo ara'nanokon te moro omenano anapo'i'pa man. O'tono'me ko ywory poko mo'mikaton?” 20 Mo'karon kari'na apyimy 'wa ejuku'po: “Ewa'rumy otu'po man. Noky ko awory poko no'mikanon?” 21 Jesus wyka'po eju'to'ko'me: “O'win amy amaminano sikapyi. Irombo ajenutaton imero. 22 Iro ke ro wykaje: Moses 'wa o'wanokon me moro e'kotono tyje man. Mo'ko Moses wyino kapyn te kyno'san moro e'kotono, mo'karon atangonymbo wyino te. Otare'matopo kurita enapa kari'na mi'kotopojaton.+ 23 Amboty'pa moro Moses nimero'po omenano waito'me otare'matopo kurita enapa kari'na mi'kotopojaton. O'tono'me ko iro ke ypoko tare'ke mandon, o'win amy kari'na kura'ma'po ke imero y'wa moro otare'matopo kurita?+ 24 Itu'pono oty poko roten a'wembono auranano kysyton. Iporo te moro a'wembono auranano ytoko.”
25 Irombo amykon Jerusalem ponokon wyka'san: “Mo'ko iwory poko kyno'mikaton inoro kapyn mo'ko nan? 26 Eneko te. Enari'ma imero kynaurananon. O'to pairo yka'pa mandon i'wa. Mo'karon jopoto 'wa pai 'nare iporo Mesias me iwairy tuku'se na. 27 Ojeno me mo'ko wairy te kysuku'saton. Mo'ko Mesias wopyry jako te amy pairo moro ojeno me iwairy anukuty'pa kynaitan.” 28 Irombo Jesus ko'ta'po moro kari'na emepary jako. Ika'po: “Kuku'saton. Ojeno me ywairy enapa muku'saton. Aseke ywonumengary me opy'pa tywaije wa. Amy iporono 'wa te tomo'se wa. Mo'ko anukuty'pa te amyjaron mandon. 29 Awu suku'sa. Mo'ko wyino irombo tywo'se wa. Mo'ko 'wa enapa tomo'se wa.”
30 Irombo apyiry 'se iwe'i'san. Amy pairo we'i'po te anapo'i'pa. Moro apyitopo jururu irombo itunda'pa noro kynakon. 31 Pyime kari'na 'wa te amyika'po. Ika'san: “Mo'ko wokyry nenepo'san kapu wyinonokon otykon ko'po 'kare pyime kapu wyinonokon otykon enepotan mo'ko Mesias, tywopy'poto.” 32 Moro wara Jesus poko mo'karon kari'na auranary eta'po mo'karon Farise 'wa. Irombo mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon 'wa, mo'karon Farise 'wa enapa Tamusi auty erangon emoky'san apyije.
33 Irombo Jesus wyka'po: “A'si'ko noro ajekosaine wa. Morombo mero wy'take mo'ko yjemo'nenymbo 'wa. 34 Kupita'ton. Yjepory'pa te maita'ton. Moro ywytotopo 'wa awopyrykon mupita'ton.” 35 Irombo mo'karon Simosu wyka'san ase'wa: “Oja ko ny'tan, epory upito'me ky'waine? Mo'karon Griek waito'kon 'wa ka'tu ny'tan mo'karon moro ponokon Simosu emepa? 36 O'to tauro'po ko moro ikatopo nan, moro ‘Kupita'ton. Yjepory'pa te maita'ton. Moro ywytotopo 'wa awopyrykon mupita'ton.’?”
37 Moro irombo ro iro 'nero oty ewa'matopo kurita Jesus ko'ta'po pyre. Ika'po: “Tuna sanory 'wa amy wory jako, y'wa no'nen tuna enyje.+ 38 Mo'ko yjamyikanen turu'po wyino amano ynamon tuna kynapeinatan, moro Tamusi karetary wykary wara ro.” + 39 Mo'ko a'kanano poko ika'po moro kynakon. Mo'ko apyiry man ro kynakon mo'karon amyikanamonymbo 'wa. Opy'pa na'nen mo'ko a'kanano kynakon. Awonga'pa na'nen irombo Jesus kynakon.
Jesus poko kari'na wonumengary
40 Amykonymbo moro wara ikary etanamonymbo wyka'san: “Iporo ro mo'ko Tamusi auran uku'ponen mo'ko man.” 41 Amykonymbo wyka'san rapa: “Mo'ko Mesias mo'ko man.” Amykonymbo wyka'san rapa: “Galilea wyino 'kare mo'ko Mesias no'san. 42 Yka'pa 'kare moro Tamusi karetary nan: ‘David parymbo mo'ko Mesias kynaitan. Moro David waitopombo Betlehem wyino kyno'tan.’ ” + 43 O'win e'i'pa moro aurangon kynakon ipoko. 44 Amykonymbo apyiry 'se kynatokon. Amy pairo we'i'po te anapo'i'pa.
45 Mo'karon Tamusi auty erangon werama'san mero, mo'karon Tamusi pokonokon jopotorykon woturupo'san, mo'karon Farise woturupo'san enapa i'waine: “O'tono'me ko anenepy'pa maiton?” 46 Mo'karon Tamusi auty erangon wyka'san eju'to'ko'me: “Mo'ko auranary wara amy pairo kari'na aurana'pa tywaije man.” 47 Mo'karon Farise wyka'san eju'to'ko'me: “Amyjaron enapa ka'tu ajemu'maton? 48 Amy Simosu jopotory 'wa 'kare, amy Farise 'wa enapa 'kare tamyika nan. 49 Mo'karon omenano mero'po anukuty'non kari'na apyimy te tywotany'ma man.” 50 Irombo mo'ko Nikodemus, mo'ko uwapo Jesus ene opy'po Farise wyka'po mo'karon ta'sakarykon 'wa:+ 51 “Moro omenano mero'po 'kare a'wembono auranano yjan kari'na poko, moro auran etary uwaporo, moro o'to 'ne iwe'i'po ukutyry uwaporo.” 52 Ika'san eju'to'me: “Amoro enapa ka'tu Galilea pono me man? Moro Tamusi karetary tyre imengako. Galilea wyino Tamusi auran uku'ponen opy'pa man.” 53 Irombo mero pa'poro rapa ito'san tautykon 'wa.*
+ 7:2 Levitikus 23:34, Deuteronomium 16:13 + 7:22 Levitikus 12:3, Genesis 17:10 + 7:23 Johanes 5:9 + 7:37 Levitikus 23:36 + 7:38 Ezechiël 47:1, Zacharia 14:8 + 7:42 2 Samuel 7:12, Micha 5:2 + 7:50 Johanes 3:1-2 * 7:53 Amykon moro Johanes 7:53–8:11 animero'pa tywaije mandon.