10
Yusura Pablo Jesúsja quisarati cueja ishu cuatsashacuareque
Ique Pablo. Yusura cuatsashaya tibu micuana micuanaja jida ishu cuejaya. Cristora ecuana jida inime tsehue cuejaya tibu, micuana era cuejacara aya. Tura ecuana jida tsehue baya. Jadidya micuana era bacara aya. Jadya ama bucha umaera aya erapa micuana mubaya jadya. Erapa micuana quirica eque camadya nereda aya, japada equera camadya jadya. Amena micuana tsehuejupa ique baji usi, jadya tunara aya. Ique tuhua jutitsu micuana casada tsehue nereda aticarama aya, Yusura ique cuadishahuaque ejitaju cabamereti ishu. Jadya ama bucha tuque jadidya atiya, jida ama aniya jari cuanaque. Umaera aya iquepa Yusuja ama ecuatsashaque. Erapa ecue casa eque cuitadya jutidya ecana era amereya eque jucarama juya cuanaque nerecaturaya, jadya tunara aya. Ique tuhua jutitsu tuque Yusuja cacuatsashati casada tsehue nereda atiya ecue ishu jadya quisaratiya cuanaque. Rehua riyaque yahuaju ecuana Yusu adeba baecua cuana ducu aniya. Jadya ama bucha ecuanajadya jutidya casa tsehue ama tuque ecuana ecana Cristo queja catyatishamerecara aya. Riyaque yahua juque casa tsehue ama ecuana aniya, Yusuja casa tsehue. Riyaque casa tsehue ademe tuque ecuana Cristo tsehue cahuaitiya cuanaque casa secaya. Yusuja casa tsehueju tunara ecuana ijahue ataqui ama baya. Sudaru cuanara etare jida eaque eyuamaturau bucha jadidya tuque ecuana tunaja casa pana yuamaturatilla aya. Tunara ecuana ejenemerecara aya tunara yunerique ama ejeneyaque. Dyaque bahueque bucha cabatitsu, tunara ecuana Yusu adebamerejacacara aya. Tunaja inime taca eque, Cristora cuatsashaya eque juma juatsu cuana Ijahua quejaque einajaca ejuu bucha tunajatu inime juya. Peya enubiuju etare epene buchique tuna. Jadya ama bucha tuque ecuana ecana Yusuja casa tsehue jadya quisaratishajaca inime tupumerejaca jadya aya. Sudaru cuanara etare pene ishuque eyuamaturatillau bucha, jadidyatu ecuanara yuamaturatillaya tunaja casa eje umaja Cristo adeba ishu, tura cuatsashaya eque tuna juishu. Tuhua junatitsu bahuedya junatiya eje cuanaque era amereya eque juyaque, eje cuanaque era amereya eque ama jadique. Cuatsashaya eque ama jubaecua cuanaque tuna emajaca tyaya inime cacuareti ishu. Dutya ecana inime cacuareticarama juya cuanaque tuna era nerecaturadadiya.
¿Eje bucha juatsu jatsu umaera ecuepa aijama ejeque casada tsehue cueja ishuque jadya aya? Umae tuhua cuanaque tuna juya tuna cuita camadyapa Cristoja ecuadishaque jadya. Ique, eatsehue juneniya cuanaque jadyapa ecuana Cristoja ecuadishaque ama. Tuna yuneridya Cristoja ecuadishaque caadebatiya tibu, paadebadya tunara ecuana dyadi tumebaedya Cristoradya cuadishahuaque. Icuene micuana cuejahua ique Ecuana Cuatsashaquira mepehuaque tuja quisarati cuejaqui juishu. Bisutsu ama micuana cuejanucaya, yuneriquedya tibu. Yuneridya ique jadique. Turadya ique cuatsashahua. Turadya ique mepehua ai micuana yuamaturatilla ishu ama, Yusuja Espiritura micuana amerecara aya eque juaje ishudya jutidya tsahua ishu. Bajitura ishu era quirica cuadishaqui nereda bucha cuejae jadya ahua bucha micuana inime tupumerecarama aya. 10 Era quirica cuadishaya eque camadyapa micuana casada tsehue nereda aya. Huarajira cuana ehueneu buchapa hueneya. Micuana tsehue cabatitsupa micuana bajida tsehue isaraya. Aishupa tuna ique quisaratiyaque bacahuanama. 11 Jadique quisarati tu pusha pusha. Era quirica eque nereda ahua bucha, neredaedya micuana atiya micuana queja jutitsu.
12 Umae tuna tuna tacadya jutidya casumitiya, tuna tacadya jutidya cacuatsashati cuana quiyatihua eque anitsu. Inimema tuna, peya cuana bucha dyaque jida bucha cabatitsu. Ique ita taca casumitinime ama. Peya cuana bucha dyaque jida cabatinime ama ique. 13 Yusura ni ique cuatsashaquena ama juhua, tume jadya ama ique equisaratiu: “Yusura cuatsashayajudya ique cuaya”. Yusuradya ique cuadishaya. Turadya ique cuejahua eju ecue tuja mere ataquique, eju ecue tuja mere ataquimaque jadique. Turadya ique cuadishahua micuana Corintoju cuanaque tsahua ishu. 14 Yusuradya ique cuatsashahua micuana queja cuaishu. Jadya juyara tuque Yusura ique amerehuaquedya aya. Eradya micuana cueja metse ahua jidaque quisarati Cristora micuana Ijahua quejaque einajacamereuque. 15 Umaera micuana cuejahuadya Yusuja quisarati. Jadya tibudya “Pablo tuatsehue juneniya cuanara peadyatu Corintoju cuanaque Yusuja quisarati bahuityahua”, jadya ejeja buchaja inime paju ama. Era micuana eje buchadya Cristo queja nimeedya jutidya amerecara aya. Jadya tibudya ique micuana queja cuanucacara juya micuana tsahuatinuca ishu. Micuanara amena Yusuja quisarati pana adeba ahuaju, tuque ecuana peya cuana ecuejanucau. Ique cuaya eju ique Yusura cuadishayaju cuita camadya. 16 Tume micuana amena tsahua amena aatsu ecuana ecuau Cristoja quisarati cuejara, Corinto yueque tibene aniya cuanaque Yusu queja judiru ishuque quisarati cuejara. Eju peya cuanaja cuejamaju camadya ecuana cuaya. Tee metsequi juque euhuaque earaqui huesaya bucha ecuana juya ama. 17 Jadya tu ehuene Yusuja quisarati: “ ‘Ecuana ecuana dyaque jida’ jadya ecuana jutaqui ama. ‘Ecuana Cuatsashaquique peadya camadya tu jidaque’ jadya camadya ecuana jutaqui”. 18 Jida ecuana Ecuana Cuatsashaquira sumiyaju camadya, ai ecuana taca casumiti juatsu ama.