4
Yusu mere ishu ecuana canimehuallatitaquique ama
Yusura ecuana quisarati iyacuaque cueja ishu cuadishahua, tuque ecuana tsehue dyaque jida juhua tibu. Jadya tibudya ecuana ni riya piji buchique canimehuallatiya ama. Ecuanaratu jidamaque etehua au aya ama peya cuanara aya bucha. Aya ama ecuana bisutadaque, ni riya piji buchique. Ecuanaratu ni ejeque buchique ijahue aya ama, Jesús queja catyatisha ishu. Cuareya ama ecuana Yusuja quisarati ni riya piji buchique. Ecuareuque, ecuana aniya yuneri eque. Jadya ecuana juya, Yusura petayaque caadebatitsu. Eje buchadya Yusuja biji eque anicara jadya ecuana juya, dutya ecuana petaqui cuanaque ecuana jida aniyaque bahue juishu. Ecuanara tuna cuejajacaya ama iyacuaque quisarati. Jadya ama buchatu ijahuaja etiquiju judiruya cuanara adebaya ama. Tunaja ishu tu etehua buchique jutidya. Tunaratu adebaya ama, Satanás, Yusu adeba baecua cuanaque cuatsashaquira adebamereya ama tibu. Atuca ramahuaju capetatitaquima ejuu bucha, jadidya tuna Satanásra baecuashaya Jesúsja quisarati iyacuaque, adeba ishu ama. “Emuique Jesús eque tuque ecuana Yusu adebaya”, jadya cuejayaju bacatsu, tunajatu adebaya ama. “Jesucristo queja micuana catyatitaqui. Tuque Micuana Cuatsashaqui neamerecue”, jadya tuque ecuanaja cueja bahue. Quisarati cuejayaque tuque ecuanaja abaecua ecuana eje buchique. Ecuana ecuana micuana Jesús queja catyati tsahuaquique cuita camadya. Tura ecuana tuja quiyuhuebati tsehue naruya tibu tuque ecuana mereya. Yuequedyatu Yusura quisarati ahua: “Apuda ducu huecara pahueca”. Tumeque Yusudyatu Jesucristo eque caadebameretihua, ecuanaja tuque eje buchique adeba ishu. Jesucristo ecuanaja adebatsuquetu Yusuja ecuana ducuta inimeju eudau buchique.
Arepa ecuana canerecatiya ama bucha, Yusura ecuana jacayaque ama
Arepa ecuana casadama paju ama bucha, arepa ecuana maju aqui ama bucha, Yusura ecuana casa tyaya tuja quisarati jidaque cueja ishu. Riyaque quisarati tu ai tsuje aridaque tere baecua buchique. Ecuana ecuana mechi emaricaca buchique, tsunuda ishuque ama. Jadya eque, tuque ecuana ejitaju amereya Yusuja casa ai ecuana jaque ama. Jujacaya ama ecuana jidama inimeju, peya inime jadya. Jadya ama bucha ecuana Jesús queja catyatijacaya ama. Eje uma jue ecuana inime dyaque jidamaju jubahue. Jadya ama bucha ecuana jidaque inime ihuajacaya ama, Yusura ecuana naruyaque caadebatitsu. Arepa ecuana ujeu baqui cuanara ecuana jidama aya ama bucha, ejaca ama ecuana. Eje uma iyejeri tunara ecuana aya miririshatsu. Jadya ama bucha tunara ecuana aputashaya ama. 10 Dutya huecaca ecuana ecuana ujeu baqui cuanara iyecara aya, Jesús ujeu baqui cuanara tuque iyecara acuare bucha. Jadya ama bucha ecuana petaqui juya cuanaque tuna bahue Jesús emajuque enetitsuranucaque ecuana tsehueque. 11 Ecuana chacha aniya jarique ecuana pereu eiyetauju Jesús mere juyaque. Ecuanaja ecuitatu riritsu pana aputa jubuque. Jadya ama buchatu Jesús emajuque enetitsuranucaque cabameretiya ecuana tsehue aniyaque. 12 Jesucristoja quisarati cuejaya tibu ecuana pereu jujacaya ama eiyetauque. Riyaque quisarati micuana ecuanara cuejaya tibu, micuana majutsu anidirubuque Yusu tsehue ni eje tupu jaca ishu ama, micuanara quisarati ejenehua tibu.
13 Salmo quirica huenequi jucuareque canerecatiya patya tujatu Yusuja quisarati huenecuare: “Eratu ejeneyadya Yusura ique naruyaque. Jadya tibudya tuque cuejajacaya ama tuja quisarati”. Iyacua tuque ecuana pana ejenedya aya Yusura ecuana naruyaque. Jadya tibudya tuque ecuana tuja quisarati cuejajacaya ama, arepa ecuana umaera iyecara aya ama bucha. 14 Ecuana Cuatsashaqui Jesústu Yusura emajuque nityatsuranucahua. Jesús nityatsurahua baedya tura ecuana emajuque nityatsuranucabuque. Dujubuquedya tura ecuana tuatsehue anidiru ishu. Micuana tsehue dujupeedya tura ecuana abuque. 15 Ecuana nerecada juyaque tu micuanaja jida ishuque, micuanaja Yusuja quisarati baca ishu. Micuana Yusura dyaque jida tsehue bayaju, tumetu jetiera amadya yusurupai eau. “Dyaque jida casada taa mique”, jadya tunajatu eajacau ama.
16 Jadya tibudya ecuana canimehuallatinime ama. Arepa ecuanaja ecuitaja casatereajeya ama bucha, Yusura tuque ecuanaja casa iyacuaneajeya tuque mere ishu. 17 Arepa iyacua dyaque nerecada juya ama bucha, idutaquidya tuque; ai abu ishuque bicuedamaque buchique tume, tsunudaque ama jadique juya tibu. Yusura ecuana bajejeajeya tuaqueja judiru ishu. Dyaque jidaque ecuana Yusura tyadadibuque. Tere baecua tura ecuana pureama anishabuque. 18 Jadya tibudya tuque ecuana jidama inime ishu baya ama iyacua riyaque yahuaju eje bucha juyaque. Ecuanaratu ejitajuque ama inime tupuqui aya, ai bataqui ejitajuque ama. Ejitajuque tu tsunuda ishuque ama. Ejitajuque ama bacue teredadi ishuque ama.