2
Nerecada cuanaque ecuanaja bijidamadurataquique ama
Peya micuana cuejaya, ecue eatsehuequi cuanaque. Dutyadya jutidya dutya tupu bau neacue, chipirudaque, nerecadaque jadique. Ecuana Cuatsashaquique tu jida, casada jadya. Tuaquejadya micuana catyatihua.
Ejutiu ejeque micuana Cristo mui ishu ecasitatitaju. Umae cuana bacue chipirudaque ejuu. Ejutuqui jida piji tsehue ecajututique, metara tsuje aridaque jutu jadya. Peya cuana bacue nerecada cuanaque ejuu, ejutuqui siri tsehuedya jutidya ecajututique. Chipiruda cuanaque camadya ni micuana jida ebatsau, nerecada cuanaque jida batsayaque ama. Jadya ni tuque micuana chipiruda cuanaque eatsau: “Rehua neanibutecue eaniqui dyaque jidaju”. Nerecada cuanaque ni micuana eau: “Tuhuadya etibene queja neanibutecue”, jadya ama juatsu “Tuhuadya yahuaju neanibutecue” jadya. Jadya ayaque juatsu tuque micuana dutya tupu bau ama aya micuana tsehuequi cuanaque. Tuyu ama micuana juya. Micuanaratu inime tupuya peadya ecuita petatsu peya dyaque jida bucha tunaja ejutuquiju petatsudya jutidya.
Pana baca neacue, ecue eatsehuequi iyuhueda cuanaque. Dutya jujeri Yusura tuja ishu ihuarahua cuanaque tuna nerecada. Tura tuna mepehua jetiama tuaqueja catyatisha ishu. Tura tuna mepehua dutya tura jidaque tyayaque inatsa ishu, tuque iyuhueda baqui cuanaque tyaana ahuaque. Tunadya tuna tuaqueja jubuque tuque dutya naruqui juhuaju. Arepa nerecada cuanaque Yusuja emepeque baya ama bucha tuque micuana ecana bijidamaduraya. ¿Eje bucha juatsu jatsu tuque micuana ecana jadya bae aya? Chipiruda cuanara, nerecada cuanara ama micuana ijahue ijahue aya. Chipiruda cuanara micuana huaraji cuanaja yacuaju repeajetsu jidama amereya. Ecuana ecuana “Cristiano” bacani, “Cristoja cuanaque” jadique. Ecuanaratu tuque muiya. Eje uma chipirudaque bacue tuja ishu jidama quisaratiya. Ijillahuanaya tunara.
Ecuanaja Huaraji Dyaque Aridara cuatsashayaque tuque micuanaja ataqui: “Iyuhueda nebacue peya cuana; micuana iyuhueda cabatiya bucha, iyuhuee ecana nebacue”. Riyaque cacuatsashati dyaque saretanayaquetu ehuene Yusuja quisaratiju. Riyaque cacuatsashati eque ni micuana aniya, jidadya tuque micuana aya. Chipiruda baatsu camadya ni micuana umae muiya, peya cuana ni micuana nerecada baatsu bijidamaduraya, tume taa micuana Yusura cuatsashahua eque ama aniya. Cajuchatiya di taa micuana; Yusura micuana jucha metse baya. 10 Moisés equetu ecuanaja baba cuana Yusura jetiama cacuatsashati cuana cuejacuare. Peadya ni ecuana Yusuja cacuatsashati aya ama, jucha metse tura ecuana baya, arepa ecuana dutya peya cacuatsashati cuana eque aniya ama bucha. 11 Yusuja cacuatsashati: “Jaraquereume micue caquemitiqueremaque”. Tuja cacuatsashati nucadya: “Quiyeti puji juume”. Ejera ni peya iyeya, cajuchatiyadya tuque. Yusuratu juchaqui baya, arepa tuja caquemitiqueremaque jaraquerema ama bucha. 12 Ejeque huecaca ecuana Yusura abuque ecuanara Cristora cuatsashaya eque anihuaque, anihuaque ama eje buchique. Jadya tibudya tuque ecuanaja quisarati ataqui tuja biji eque. Tuja biji equeque tuque ecuanaja ataqui. Jadya anie ecuana jutaqui, Yusura ecajuchati ebau tibu. 13 Peya cuana tsehue ni ecuanaja canerecabati aijama juya, Yusujatu ecuana tsehue aijamadya canerecabati juya. Peya cuana tsehue ni ecuanaja quiyuhuebati aniya, Yusujatu quiyuhuebati aniyadya ecuana tsehue. Pana ejenedya tuque ecuana ataqui tura nerecaturadadiyaque ama.
Jesús queja catyati neri ejuque tu ejitaju tura cuatsashaya eque aniyaque
14 Aya ecuana quisarati: “Cristo queja ique ecatyati”. Riyaque tu aishu buchique jidaque ama, tura amereya eque aniyaque ama. Tura amereya eque anitsu camadya ecuana cabameretiya yuneridya ecuana tuaqueja ecatyatique. Jidaque ni ecuana aya ama, tuhuadya ecuana ejitaju tuaqueja catyati nerimaque. Tume ecuana Yusura tuaqueja judirushabuque ama. 15-16 Ita taa ecuana peque Cristo queja ecatyatique eaniu, epuna, jadya ama juatsu deca nerecadaque. Ara ishuque tunaja tupu ama eaniu, tumebaedya jutu ishuque. Ecuanajadya tuna tyataqui tunaja ai aijamaque. Ita taa ecuanaja eaniu ejutuqui, earaqui jadya tuna tyaishuque. Jadya camadya ni ecuana ecana eau: “Jidama inime nebaume. Pabacabaca Yusu queja netyacuetu ai ara ishuque, jutu ishuque” jadya, ai tyamaque, tume tuque ecuanaja quisarati aishuque ama. Yusura ecuana tyahuadya amena earaqui, jutu ishuque jadya tuna tyaishu. 17 Peya cuana ni ecuana tsahuaya ama, tuhuadya ecuana ejitaju Jesús queja catyati nerimaque. Emajuratu amena peya tsahuaya ama, tumebae cuitadya tuque, yuneri ama ni ecuana Jesús queja catyatihua, tsahuaya amadya tuque ecuana peya.
18 Ejeque cuana ni tuna juya: “Umaetu Yusu queja judirubuque, Jesús queja catyatihua tibu. Peya cuana bacue, arepa Jesús queja catyatima ama bucha, Yusu queja judirubuque, tunara jida tsehue peya cuana baya tibu”, jadya ni tu umae juya cuji cuita juatsu. Quemitsaya micuana era: “Peya cuana jida tsehue ama bayaque ni ecuana eje bucha cabameretie juma yuneridya Jesús queja catyatihuaque. Peya cuana jida tsehue bau eque cuita camadya ecuana peya cuana queja ecaadebameretiu Jesús queja ecatyatique”, jadya micuana era cuejaya. 19 Micuanaratu ejeneya Yusu aniyaque, tuque peadya camadya Yusuque. Micuanaja quejeneti ri jida, tuyuque. Jadya ama bucha peya cuana ni micuana jida tsehue ama baya, ijahua cuana dyaque jida ama micuana. Butsee tunara dyaditu ejeneyadya peadya Yusu aniyaque. Pana ejene tuque aniyaque aatsu ecana dyaque bajida juya tuatsehue. 20 Micuana micuana inimema, peya cuana jida tsehue ama bataquique ejeneajeya tibu. Jutaquiju taa micuana yanacanadya Jesús queja catyatihua, ai micuana tura amerecara aya eque juya batudya. 21 Adebamereya micuana ecuanaja baba Abraham, micuanaja pana adeba aishu. Tuque eje bucha juhuaque baatsutu Yusura tuyu bahua. Abraham Yusura amerehua eque juhuaju, tura tuja ebacuaque Isaac tumu mesa ea dyaque Yusu tyaishu huanahuajutu Yusura acuare: “Cabameretihuami yuneridya eaqueja catyatihuaque”. 22 Tuquetu Yusura amereya eque juhua, tuque tuaqueja catyatihua tibu. Dyaquedya jutidyatu Yusu ejeneajehua, Yusura amereyaque tura dutya acara ahua tibu. 23 Yusuja quisarati tu ehuene: “Abrahamtu Yusu queja catyaticuare. Jadya tibudyatu Yusura jucha metse ama bacuare”. Abrahamtu “Yusuja iyuhuedaque” bacani jucuare.
24 Jesús queja catyatitsu, ayadya tuque ecuana tura cuatsashayaque. Tume tura ecuana jucha metse ama baya. Tura cuatsashaya eque ni ecuana aniya ama, tume ecuana yuneridya tuaqueja catyatima. 25 Rahab decadeca aridaquetu cabamereticuare tuque eje bucha juhua equedya Yusu queja catyatihuaque. Yusura tuja quisarati ama ama ayaque ejenetsu tujatu tsahuacuare beta israelita ecatse yahua petara cuahuaque ecatse. Tehuacuaretu ecatse tuja etareju. Tuequedyatu ecatse cuinanashacuare epu ebari tachiqui dyaque eque. Jadya juhuajutu tumeque epuna Yusura jucha metse ama bacuare, tuque eje bucha juya eque tuque tuaqueja nimeeque cabameretiya tibu. 26 Yatanana ni ecuanaja aijama, tume tuque ecuanaja ecuita ni aishu buchique jida ama. Emajudya ecuana. Tumebaedya tuque, Yusuja biji eque ama ni ecuana aniya, tume tu aishu buchique jida amadya “Jesús queja ique catyatihua”, jadya ecuana juishu. Yusura ecuana emaju bucha baya.