23
Jesúsra fariseo cuana, cacuatsashati bahuityaqui cuanaque jadya jidama juyaque ejitaju acuareque
(Mr 12.38-40; Lc 11.37-54; 20.45-47)
Tuequedya ecuana tura mepehua cuanaque ecuana Jesúsra isaracuare, tumebaedya ecuita cuana tuhua jucuare cuanaque.
—Fariseo cuanaja, cacuatsashati bahuityaqui cuanaja mere tu Moisesra cuatsashahuaque cueja. Jadya tibudya nebacacue tunara amereyaju. Dutya tunara cuatsashaya equedya nejucue. Jadya ama bucha tuna aniya bae neaniume. Arepa jida bahuityaya ama bucha tuna jidama aniya. Tunajatu peya cuana cuatsasha bahue eje bucha anie juishuque; ai tuna cuitadya tunara bahuityaya eque aniyaque ama. Tsahuaya ama tuna peya jida Yusuja biji eque ani ishu. Cacuatsashatiya camadya ecana. Abu ishuque dyaque bicueda eje bucha abutaquimaque peya abumere ishuque bajejequi buchique tuna. Tunara cuitadyatu ni ai buchique abucarama aya, ni tuna peya abuquerecara aya. Dutya tunara ayaquetu peya cuanaja peta ishuque jutidya, peya cuanaja sumi ishu. Ecuanaja bahue eque tunajatu Yusuja quisarati huene bahue ebiti eje junuju ama equetiju carisiti ishu, ebiju jadya. Quiniquinisi tunaja ebiju, equetiju jadya erisi cuanaque. Dyaque junudaque tuna unaju huesiruyaque jutuya, peya cuana queja Yusu adebaqui jadya cabamereti ishu datse. Chine cuana ishu araaratayaju cuaatsu tuna emuita cuanaja eaniqui cuanaju cama tuna eaniqui metsene juya. Caradati ishuque etareju cuaatsu tuna muida cuanaque anibahueju anibutetiya. Ediji cuanaju juneniyaju tuna dyaque muida tsehue isaratacara juya. “Ebahuityaquique” jadya tuna isaratacara juya.
“Micuana jadya nejuume. Peya cuana dyaque inimeju bucha necabatiume. Peya cuana queja ‘Ebahuityaquique’ jadya catimerecara ebari nejuume. Ique camadya Micuana Bahuityaquique, ni ejeque buchique micuana dyaque inimeju ama; micuana tsehuequi cuanaque buchique micuana dutya. Nemuiume muita ishu ama cuanaque. “Ecuanaja Etata Emuique” jadya ebacani eque neisaraume micuanaja tata ama cuanaque. Peadya camadya tuque micuanaja Tata aniya, barepaju aniyaque. 10 Micuana cuita camadya ecuatsashaquique bucha necabatiume. Ique Ecuatsashaquique. Ique Yusuja Emepeque. 11 Ejeque ni micuana dyaque inime metseque cabatiya, tumejadyatu peya cuana tsahuataqui iyuhue tsehue. 12 Yusuratu dyaque inime metse cabatiyaque aishu ama amereya. Aishuque ama cabatiyaquetu dyaque inime metse Yusura amereya, —jadya ecuana Jesúsra acuare.
13 Tuequedya tujatu fariseo cuana, cacuatsashati bahuityaqui cuanaque jadya isaratibunecuare:
—¡Nerecapane micuana, cacuatsashati bahuityaqui cuanaque, fariseo cuana jadya! ¡Jidadya batacara datse micuana juya ai jidaque ama! Dyaque nerecada micuana jubuque, micuanara peya cuana Yusu queja ecatyati cuanaque eaqueja nimee amerejacaya tibu. Micuanaratu era iyacua bahuityaya cuanaque bijidamaduraneri ahua. Tumebaedya micuanara peya cuana queja ijacabacamerecarama aya. Micuana micuana etsecue yahue tsehue teriqui buchique, micuana cuitadya nubi ishu ama ni peya cuana nubi ishu.
14 “¡Nerecapane micuana cacuatsashati bahuityaqui cuanaque, fariseo cuana jadya! ¡Jidadya batacara datse micuana juya ai jidaque ama! Arepa micuana eahuemaju cuanaque tsahuaya bucha cabatiya ama bucha, yuneri cuitadya micuana eahuemaju nerecada cuanaque tunaja ai aniya cuanaque secatillaya, tuna tunaja etare juque cuitadya ijehuecuinaya tupu. Yusu tsehue quisaratiyaque micuana tsunuda quisarati bahue dutyaja ijacaju, tuna queja ‘Yusu adebaqui cuita rena’ jadya catimere ishu datse. Jadya tibudya micuana Yusura dyaque nerecaturabuque.
15 “¡Nerecapane micuana cacuatsashati bahuityaqui cuanaque, fariseo cuana jadya! ¡Jidadya batacara datse micuana juya, ai jidaque ama! Japada micuana cuabahue, muda cuana eque micuana cueti bahue, peya cuana micuanara ejeneya bucha ejenemerera. Amena tunara, tunaja beruque quejeneti cuana iyatsu, micuanara ejeneya bae ejenetsu, tuna icuene juhua bucha dyaque jidama, micuana bucha dyaque jidama. Micuana tsehue judirupeedya tuna ijahuaja etiquiju jubuque.
16 “¡Nerecapane micuana shuhuique bucha cuanaque! Arepa micuana Yusuja quisarati bahuityacara aya ama bucha, micuanara cuitadyatu pana adeba ama aya. Jadya tibudya tuque micuanaja bahuitya bahue: ‘Baretaqui amatu micuanara quisarati ayaque, Yusuja etareju ai oro ea cuanaque bacani huesayaque juatsu. Baretaquidyatu quisarati Yusuja etare bacani huesayaque juatsu. Micuanaja ishu tu oro Yusuja etare ducuque dyaque emuique, Yusuja etare bucha ama. 17 ¡Micuana micuana inimema! Shuhuique bucha cuanaque micuana. Yusuja etaretu dyaque saretanayaque, tumeque etareju aniya buchique ama. Tuhua oro ea cuanaque tu Yusuja cuanaque, tuja etare ducu tibu. 18 Tumebaedya tuque micuanaja bahuitya bahue: ‘Baretaqui amatu micuanara quisarati ayaque, Yusu tyayaque bacani huesayaque juatsu. Baretaquidyatu quisarati tyayaque iyaquique mesa bacani huesayaque juatsu’. 19 ¡Micuana micuana inimema, shuhuique bucha cuanaque! Mesa Yusu jaque juya tibu, tumeque mesa tu dyaque emuique, uu, upati cuana jadya micuanara Yusu tyayaque mesaju iyaya cuanaque bucha ama. 20 Bijidamaduraya ni micuana mesa, tumebaedya tuque micuana bijidamadurayadya mesa dyaque aniyaque. 21 Bijidamaduraya ni micuana Yusuja etare, tumebaedya tuque micuana bijidamadurayadya Yusu tuhua cabameretiyaque. 22 Bijidamaduraya ni micuana barepa, jutaquiju taa tuque micuana bijidamadurayadya Yusuja eaniqui, Yusu cuitadya jadya, tuque tuhuadya aniya tibu.
23 “¡Nerecapane micuana cacuatsashati bahuityaqui cuanaque, fariseo cuana jadya! ¡Jidadya batacara datse micuana juya, ai jidaque ama! Arepa micuana cacuatsashati cuana aishuque ama jipenee eque juya ama bucha, cacuatsashati dyaque inime metse eque micuana aniya ama. Micuanajatu Yusu tyabahue cacuatsashatira casada tsehue tyamereyaque camadya. Acuihuija ijimeda cuanaque “anis”, “comino” jadya bacani micuanaja etare taracaju euhua cuanaque tuque micuanaja tyabahue. Jadya ama bucha tuque micuana jida, tuyu tsehue ama baya peya cuana. Nereca baya ama micuanara ecana. Micuanara aana ayaque tuque micuana aya ama. Pusha amadya tuque micuanaja Yusu tyataqui cacuatsashati eque casada tsehue tyataquique. Jadya ama buchatu dyaque saretanaya jida, tuyu peya cuana tsehue ani ishu, tuna canerecabati tsehue baishu, micuanara aana ayaque aishu jadya. 24 Shuhuique cama micuana caaquerenitiya. Micuanaratu quibeti tsehue aya aishuque ama, dyaque ataquique micuana peya queja iya aya. Canecu juque ena ijiyaque dii ebuijiuju equemiu bucha, tumeque piji buijicaramaque, cahuayu ebari ebuijiu bucha tuque.
25 “¡Nerecapane micuana cacuatsashati bahuityaqui cuanaque, fariseo cuana jadya! ¡Jidadya batacara datse micuana juya, ai jidaque ama! Arepa micuana ecuitaju asicadaque jida catillaticara juya ama buchatu Yusura micuanaja inime ducuta asicada baya. Bijiserijacaya ama micuana chipiru, micuana cuita camadya capureamaturati ishu. Chiri micuana juajeyadya jutidya ai bijiseriyaque cadaditi ishu. Yusuratu tume cuanaque dyaque asicada baya. Micuana micuana canecu, peja jadya dyaque camadya eutsaque bucha, educuju asicadaque utsama. 26 Fariseo cuana, micuana micuana shuhui cuana buchique. Icuene cuita necajuchatijacacue, Yusuja biji eque ani ishu. Jadya anie juyaju micuana Yusura jida asicadama baya, canucu dyaque, educuju jadya pana utsa eaque bucha.
27 “¡Nerecapane micuana cacuatsashati bahuityaqui cuanaque, fariseo cuana jadya! ¡Jidadya batacara datse micuana juya, ai jidaque ama! Micuana micuana emajuja uhuacuare pajada tsehue dyaque epepaque bucha. Petatsutu emaju cuanaja uhuacuare cuana jida piji. Educuju bacue emajuja etsau cuana erami jadya eririque jirutaquimaque. 28 Jadya micuana juya. Quisaratiyaju bacatsu micuana ecuita cuanara ecuita jida cuanaque bucha baya. Educuju micuanaja inime tupu bacue micuanaja jidama. Micuana cabameretiya bucha ama micuana.
29 “¡Nerecapane micuana cacuatsashati bahuityaqui cuanaque, fariseo cuana jadya! ¡Jida bucha datse micuana cabamereticara juya, ai jidaque ama! Bérutu micuanaja baba cuanara iyecuare Yusu equeque quisarati cuejaqui cuanaque, peya jida cuanaque jadya. Iyacua tuque micuana micuanaja baba cuanara iyecuare cuanaja uhuacuare cuana, tunaja cueya cueya cuana mui ishu jida piji bajejeya. 30 ‘Ecuana beru yuequedya anicuareque juatsu, ecuanaja baba cuana juhua eque ama ecuana juquena juhua. Iyequena ama ecuana juquena juhua Yusu equeque quisarati cuejaqui cuanaque’ jadya micuana jubahue. 31 Jadya quisarati eque micuana amena ejitaju juya micuanaja baba cuanaja inime cadujutiyaque. Micuana cuitadya micuana Yusu equeque quisarati cuejaqui cuanaque iyequi cuanaque jucuare bae juya. 32 Micuanaratu aajeya jaridya micuanaja baba cuanara jidamaque tibunecuareque.
33 “¡Micuana micuana jii jii ama, bacua ujedaque bucha! ¡Micuanaja baba cuana baedya micuana juya! Tunaja inime jari cuitadya micuana cadujutiya jari. Yuneri cuitadya micuana ijahuaja etiquiju canerecatibuque; eje bucha huanataqui ama micuana jadya canerecati ishu ama. 34 Era tuque micuanaja cuadishabuque ique equeque quisarati cuejaqui cuanaque. Cuadishabuque tuque micuanaja ecue quisarati pana adeba aya cuanaque. Cuadishabuque tuque micuanaja ecue quisarati pana bahuitya abahue cuanaque. Ijacabacacarama tuque micuana abuque. Eje uma tuque micuana ecana iyebuque, curusuju tatatsu. Peya cuana tuque micuana miririshabuque etare caradati ishu cuanaju. Peya cuana tuque micuana nerecada abuque, peya epu cuana juque huanashayaque. 35 Nerecaturatabuque micuana ecue cuanaque jidama ahuaju camadya ama, tumebaedya micuanaja baba cuanara béru yuequedya ecuita jida cuanaque iyecuare tibu. Dutya iyetacuare tibu Abel equeque, Zacarías tupu micuana jucha metse. Zacarías, Berequíasja ebacuaquetu Yusuja etareju iyetanacuare, Muida Cuitaque Ama, mesa tumu eaque Yusu tyaya cuanaque iya ishuque patya majaca. 36 Pusha amadya micuana cuejaya. Micuana iyacua aniya cuanaque micuana nerecada atabuque Yusu dutya merequi cuanaque iyetacuareja inime, —jadyatu Jesúsra acuare fariseo cuana, cacuatsashati bahuityaqui cuanaque jadya.
Jesús Jerusalénju cuanara bijidamadurayaque caadebatitsu pacuareque
(Lc 13.34-35)
37 Jadya quisarati amena aatsutu Jesúsra quisarati acuare Jerusalénju aniya cuanaja ishu. Tuna cuitadya baatsu quisarati aya buchatu jucuare, arepa tuna tuhua ama jucuare ama bucha.
—Micuana Jerusalénju aniya cuanaque, micuanaja epu ebarijutu Yusu equeque quisarati cuejaqui cuanaque tumu tsehue iyetajacama jucuare. Eje uma narucara ebari datse micuana ahua. Tacure jabacua cuana ecuaquera yajapara emaque ishatsu enaruu bucha, narue datse micuana acara ahua. Micuanajatu ecue jadya narue aishu bijidama juhua. Dutya jujeri micuana eaqueja catyaticarama juhua. 38 Nebacacue. Yusuratu tuja epu ebari narujacabuque, tumebaedya tuhua anibuque cuanaque. 39 Banucabuque ama micuanara ique, “Jida paju Yusuja ebacaniju junayaque”, dutya israelita cuana jadya judadiya tupu, —jadyatu Jesús jucuare.