3
Yusura ecuana Ijahua quejaque inajacamereya Jesús queja catyatihuaju, jidaque mere ayaju ama
Peya micuana bahue amerecara aya, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Pureama nejucue, micuana Ecuana Cuatsashaqui jaque tibu. Icuene micuana cuejahua pusha pusha bahuityaqui cuanaja micuana ijahue aishu ama. Eje buchadya eje uma cueja acara micuana aya. Jesús queja nimeedya jutidya juaje ishu nebacaume tume pusha pusha ari cuana.
Necanaruticue tume bahuanatacarama juya cuana tsehue, chapa mureda bucha cuana tsehue. Jidamadya jutidya tuna juya. Ecuita huitu biti tuna catubumeretiya, jadya juatsu Yusu queja ejudiruu bucha adebatsu.
Tunaratu inime tupuya tuna Yusu jaque bucha, tuna ecuita huitu biti ecatubumereti tibu. Ecuana bacue pusha ama cuitadya Yusu jaque. Ecuana Jesús queja catyatihua tibu, tuque ecuana adebaya ecuana Yusu jaque, Yusuradya ecuana tujaque amerehua tibu. Tuja Espiritura ecuana Yusu muimereya. Ecuana ecuana casumitiya Cristo Jesús jaque cabatitsu. Ecuana taca ama ecuana Ijahua quejaque quinajacameretihua israelita cuanaja bahue ecuita huitu biti catubumeretitsu, ni peya eje bucha eque ai aatsu ama.
Ecuana taca quinajacameretitaqui ni ejuu, ique taa quinajacameretitaquidya juhua, ique datse jida juhua tibu. Aijamatu ni ejeque buchique ique bucha jida anihuaque. Ique datse ecasumiti ejuu. Ique Israel eque ejuracanaque. Israelita cuanaja bahue tunara tubucuare ecue cuinana huecaca catsurutihuaju, Yusura israelita cuana amerecuare bae. Benjamín eque ejuracanaque ique. Ique hebreo. Ecue etata, ecue ecuaa ecatsetu hebreodya jucuare. Ique fariseo jucuare. Cacasaticuare ique cacuatsashati eque ani ishu, tumebaedya ecuanaja baba cuanaja bahue eque ani ishu. Ique taa Yusu pureamaturacara datse jucuare. Jadya tibudya tuque Jesús queja ecatyati cuanaque jidama acuare, tuna Yusuja biji eque ama juya bucha baatsu. Dutya cacuatsashati cuana eque datse anihua jida anicara juatsu.
Pusha amadya icuene ique casumitihua dutya tume cuanaju, Yusura ique jida baya bucha cabatitsu, ique jadya anie juhua cabatitsu. Yume tucue jadya ama. Jesús queja catyatitsu ique casumitijacahua ique icuene eje bucha anie juhuaque. Yusura ique tujaque amerehua ique Cristo queja catyatihuaju ademe. Riyaque camadya ama, dutyadya tuque jacahua Jesucristo Ique Cuatsashaqui queja catyati ishu. Tujaque juishuquetu dyaque saretanayaque, peya ai riyaque yahuaju saretanaya bucha ama. Jiji ai asicadaque ebijidamadurata bucha, jadya bijidamadurae tuque ecue beruque ani aya, Cristo cuita camadya adeba, pureamatura jadya aishu. Eje buchadya tuaqueja cuita camadya inime tsehue anicara juya. Jadya tuque ecue inime cacuatsashati cuana eque anitsu ama, Cristo queja catyatihuaju Yusura ique jucha metse ama baya tibu. Yusuratu jucha metse ama baya Jesucristo queja ecatyati cuanaque. 10 Eje buchadya pana adebaajecaradya jutidya tuque Cristo aya. Majuhuaque, enetitsuranucaja casa eque ique anicara juya. Turatu Yusuja biji dutya ahua, arepa canerecatihua ama bucha; jadidya ique jucara juya. Canerecatitsutu curusuju majuhua. Jadidya ique nime aputacara juya ecue biji eque juishu, Yusu pureamaturayaque cuita camadya ani ishu, 11 majutsu ique Yusu queja judiruyaque bahue juya tibu.
Yusura ecuana amerecara aya eque jucara ebari jutaquique
12 Ique Jesucristora cuatsashaya eque ama jari cuitadya juya. Yusura ique amerecara aya eque cuita ama jari juya. Canimehuallatiya ama ique. Jadya ejuuque, eje buchadya Yusura amereya eque jucara ebari juya. Tsajajayaque catuputiyaque ejeque icuene judiru ishu ecacasatiu bucha, jadidya ique cacasatiya Yusura ique eje bucha amerecara aya eque juishu. Icuene Cristo Jesúsra tujaque amerehua ique jadya anie juishu.
13-14 Jadya micuana cuejaya, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Idya cuitadya bahue Yusura ique eje bucha amerecara aya eque juyaque ama jari. Jadya tuque inime tupuya: “Arepa era eje uma mara Yusu merehua ama bucha, tura cuatsashaya eque ique juajetaquidya jutidya. Peya bacue ique nime aputataqui dutya ique eje bucha juhua cuanaque. Yusuratu ihuarahua tuja yacuaju Cristo Jesús queja dutya ecatyati cuanaque. Tsajajayaratu etibene queja petaya ama; icuene tujatu petaya, tuja judiru ishuque eje buchadya adadicara tsehue. Jadidya ique juya, Yusura ique amerecara aya eque juishu. Jadya judirue ique ejeque huecaca tuaqueja jubuque. Tyabuque tura ique jidaque dutya tuja cuanaja ishuque”, jadya tuque inime tupuya.
15 Dutya ecuanara Cristora cuatsashaya eque juya cuanaja tuque ecuanaja inime tuputaqui jadya. Bahuedya ecuana Yusu pana pureamatura ayaque ama aniyaque jari. Umaera ni micuana jadya ama inime tupuya, Yusura micuana adebamereya yunerique. 16 Jadya ama bucha ecuana anitaqui eje bucha ecuana Yusura adebamerehua eque, ecuana anihua bucha aninucatsu ama.
17 Ique, ecue ecare cuana jadya ecuana Filiposju jucuare patya Yusu pureamaturacara ecuana jucuare. Neanicue ique aniya bucha, micuana ecue eatsehuequi cuanaque. Jetiamatu aniya micuanaja epuju ecuana bucha anie juya cuanaque. Necatsahuaticue peya cuana tsehue jadya anie juishu.
18 Jetiamatu aniya Yusuja biji eque ama aniya cuanaque, arepa “Jesús queja ecuana catyatihua” jadya juya ama bucha. Amena eje uma cueja micuana ahua tuna eje buchique. Yudijidya cueja micuana anucaya. Tuna eje bucha anie juya tsehue tunara dyaque peya inime amerehua. Arepa “Jesús quejatu catyatitaqui, curusuju majuhua queja” jadya juya ama bucha, tuna, tunaja anijudya adebataqui yuneri cuitadya ecana tuaqueja peadya camadya ama tuna catyatiyaque. 19 Tuna tuna Yusu queja ama judirubuque; jaquebuque tujatu ecana ni eje tupu jipenuca ishu ama. Tuna tuna eje buchadya jutidya juya tuna eje bucha jucara juya equedya jutidya, Yusu Neri pureamaturayaque ama. Ai bisutadaque aatsu ecana casumitiya, jida juya bucha cabatitsu. Inime tsapequi tuna aya ama ai Yusu jaque. Riyaque yahua juque camadya tura inime patya aya.
20 Ecuana ecuana jadya ama. Arepa ecuana riyaque yahuaju eje uma huecaca piji aniya ama bucha, ecuanaja eaniqui neritu barepaju Yusu aniyaju. Tuhuaquetu Ecuana Cuatsashaqui Jesucristo junanucabuque. Eje buchadya junashahuishacara tsehue tuque ecuana ihuaya Ecuana Inajacamerequique. 21 Jesús junanucatsu tujatu ecuanaja ecuita cabapetishanabuque tuja ecuita bae cuitadya. Ecuanaja ecuita tu casadama, riri aqui jadya. Amena Jesúsja ecuita bacue cabapeticuare ni eje tupu riri aqui juishu ama. Jadidya tujatu abuque ecuanaja ecuita. Casa tujatu aniya dutya ai aniya cuanaque cuatsasha ishu. Tumeque dyaque casa tsehue tura ecuana cabapetishanabuque.