25
Arrti Pablo esati Festo
Numo tütabe trerrü naneneca nüriacarrti Festo auqui sürotitü auqui Cesarea au Jerusalén. Acamanu cuamatü esati bama üriatu sacerdoterrü ichepe bama israelitarrü ane nüriacarrüma. Cuamatü aparimia aübuti, na acurrtati aübuti Pablo. Namatü ümoti:
—Asamu nurria suiñemo, aiquiarrti tauna Pablo, nauqui acurrta aübuti auna Jerusalén.
Namatü sane, itopiqui rranrrüma aitabairomati Pablo isiu cutubiurrü. Pero arrti Festo iñumutati:
—Arrti Pablo anati au preso au Cesarea, y arrüñü contoatai yasücübüca tato taha. Sane nauquiche apacüpu ümo mañoñünca bama ane nüriacarrüma aboi, nauqui aüromatü saübuñü au Cesarea na urabomati Pablo acamanu isucarüñü, arrtü ñemanauntu ane nipünatenti.
Taqui ocho o diez naneneca nacarrti Festo au Jerusalén. Auqui süroti tato au Cesarea. Iñataiti tato taha. Au quiatarrü nanenese masamunuti reunión, na acurrtati aübuti Pablo. Aboma acamanu bama israelitarrü isiuti auqui Jerusalén. Arrti Festo maemencoti iyoti Pablo. Numo tiñataiti esama, atüraimia manuma israelitarrü itupecuti Pablo, urabomati isucarüti Festo. Urapoimia sürümana arrüba nomünantü uiti Pablo. Pero champü arrüna itusiancatama, na atusi nurria arrtü ñemanauntu. Auqui arrti Pablo manitanati itacutiatoe, nanti:
—Champü isane nünantü isamute ümo nüriacarrü nesa bama israelitarrü, ni ümopü niporrti Tuparrü au Jerusalén, ni ümotipü yarusürürrü yüriaburrü César au Roma.
Tapü arrti Festo rranrrti asamuti nurria ümo bama israelitarrü. Sane nauquiche ñanquitioti pünanaquiti Pablo:
—¿Arrianca aürotü au Jerusalén, nauqui rracurrta aübucü taha, na atusi arrtü ñemanauntu nurarrüma aemo?
10 Auqui nanti Pablo ümoti Festo:
—No, chirrancapü, irranca nauqui acurrtati yarusürürrü yüriaburrü César saübuñü. Tusio nurria aemo, champü causane sobi ümo bama israelitarrü. 11 Urria iñemo arrtü isonca, itopiqui arrüna arrtü ane isane nipünate. Pero como mapancarrtai arrüna nurarrüma iñemo, chüpuerurrüpü aitorrimianañü mecuma, nauqui ison uimia. Irranca te na acurrtati yarusürürrü yüriaburrü César saübuñü au Roma.
12 Auqui baparioti Festo baeta aübu bama ayuranterrü ümoti. Chauqui yapariquirrti aübuma, urapoiti isucarüti Pablo arrüna sane:
—Chauqui turapoi que arrianca na acurrtati yarusürürrü yüriaburrü César aübucü. Sane nauquiche icüpucü caüma esati.
Nacarrti Pablo esati yüriaburrü Agripa
13 Bupasao manio naneneca. Auqui iñataiti maniqui yüriaburrü Agripa au Cesarea. Iñataiti ichepe niquiastoti, nürirri Bernice. Cuamatü anquimia nurria ümoti Festo. 14 Aboma au Cesarea ümo manio naneneca. Arrti Festo manitanati cütüpüti Pablo isucarüti yüriaburrü Agripa, nanti:
—Anati auna au preso taman ñoñünrrü, onconoti uiti Félix, nauqui rracurrta aübuti. 15 Numo anancañü au Jerusalén, cuamatü aparimia saübuñü bama üriatu sacerdoterrü ichepe bama mamayoreca israelitarrü. Rranrrüma nauqui ataboriti sobi. 16 Arrüñü caüma iñumuta nurarrüma, sucanañü ümoma: “Arrüsomü rromanorrü nantarrtai primero supacurrtaca nurria aübuti naqui urabomati. Sane puerurrü uraboiti arrtü ñemanauntu o chüñemanauntupü arrüna manitacarrü ümoti. Arrtü tusio nurria arrüna nipünatenti, auqui caüma torrioti ümo bama uiche carrtigaboti. Chüpuerurrüpü sopitorrimianatiatai”. Sane nisura ümoma. 17 Auqui ise tato auna Cesarea. Arrübama üriatu sacerdoterrü cuamatü isiuñü. Au quiatarrü nanenese tiñasamuca reunión aübuma. Cuati sobi, itusiancacati maniqui ñoñünrrü isucarüma. 18 Urabomati isucarüñü. Arrüñü nirraquioncopü urapoimia caüma arrüna tarucapae nomünantü uiti, pero chüsanempü. 19 Pururrtai nuratoquiquirrimia itacu arrüna ñacoconauncurrüma ümoti Tuparrü, y itacuti maniqui taman ñoñünrrü, nürirrti Jesús, naqui tücoiñoti, pero arrti Pablo nanti que süboricotiqui. 20 Arrüñü chütusiopü nurria iñemo nanaiña arrüna sane. Sane nauquiche rranquitio pünanaquiti Pablo, arrtü rranrrti aürotitü au Jerusalén, nauqui rracurrta aübuti taha. 21 Auqui nanti iñemo, que rranrrti aürotitü esati yarusürürrü yüriaburrü César au Roma, na acurrtati aübuti. Sane nauquiche rracüpuca na asioti au preso auna, cheperrtü icüpucati esati César.
22 Auqui nanti Agripa ümoti Festo:
—Irranca ñonsape nurarrti maniqui ñoñünrrü.
Aiñumuti Festo:
—Tubaca tiene que anitati usucarü.
23 Au quiatarrü nanenese iñataiti yüriaburrü Agripa ichepe Bernice aübu tarucu nicoñoporrüma. Süromatü au manu local sürümanarrü. Cuamatito ichepema bama üriatu masortaboca y bama mayüriabuca auqui pueblurrü. Numo taboma namanaiña, maemencoti Festo iyoti Pablo. Iquianamati esama. 24 Auqui nanti Festo:
—Yüriaburrü Agripa, y namanaiña arraño bama abaca aunampo, tonenti naqui ñoñünrrü naqui itopiquiche cuamatü aparimia saübuñü bama israelitarrü auqui Jerusalén y auquina ito. Namatü que tiene que aconti. 25 Chauqui tütusio iñemo, champü nipünatenti nauqui ataboriti. Pero rranrrti na acurrtati yarusürürrü yüriaburrü César aübuti. Sane nauquiche irranca icüpuruti esati. 26 Pero arrüñü caüma chütusiopü iñemo isane surapoboiboñü ümoti César icütüpüti naqui ñoñünrrü. Sane nauquiche iquiacati tauna aesacü, arrücü yüriaburrü Agripa, y aubesa ito namanaiña bama maquiataca abaca auna. Amonsoi nurria nurarrti, nauqui aburaboi isucarüñü isane arrüna corobobo sobi ümoti César. 27 Churriampü te rracüpu ümoti taman preso, arrtü chüsurapoipü arrüna nipünatenti.