1 Koríndshucheema
Wasina pakich kamanchinllpa yuwaa Papororini Koríndshucheem ichtaru yandarangu anootsi
(Tayaspatampanirinee 18.1-18: natstangimasi.)
Koríndo yakat kapungumuncha. Kiríkshuch tputs watsapunush taarangiya. Kiríkshuch tputs apanllputsee zapan chinarangana. Mishat, tputsee kuk kis mazinarangana yuwaa tputs apanllputsee tayaspatarangana anootsi. Apanllputstam pang' zapan taarangana. Anush tputs shaneerangusin, apanllputsee ungirtarangana. Ungirtayarusin, katungarangana; waarangana; karusarangana; mishat kizaatstam yutarittam patatarangana apanllputsish pangu.
Tputseetstam kuk mazinarangusin, In tputs yasampanparee, atusin, mangooz chinarangusin, kis mazinaranganaya.
Papororini yaktash Koríndo kapung tayaspatarangu, tputssha zapan mangoonarangana Isusootsi. Itaru, Papor naatarangu, tputssha nda wanasir taaranganaya. Ashpatam tputs Isusoo mangoonarangtaa, itaru wand wamkurpatatin kis apanllputsish pang' shaniyarangana. Isuschichsha, Watsta. Anush pshturintspa, tárangitaatssin, mazinamaam nda zandarangana. Ngutariti pshtukani, tárangana.
Mishat, Paporomun ush Apolos, tputs suru, tayaspatarangitamta. Apolos kizpur apanllpantamta tputsi. Ashirucha, tputs ashpatam, Nuw Paporoo tachitchima, tárangana. Itaru, minootssha tputs, Nduni, nuw Apolsush tachitchima, tárangana. Tát ashirangusin, nda kis waanpata shaniyaranganaya. (1.10--4.21)
Mishat, ashpatam tputs yutarit kizaptaa taarangiya. (7.1-40) Mishat, urkirpan tputs Isuschichimunataa, ashiritaa pukiree tputs nda chinarangana. Niyrarangana. (11.17-34) Mishat, Apanllimun shaniyarangusin, kanizpaz ashiru tsiyatamaam kis chinarangana. Shamangarangana. Kaapa nda Apanllee ungirtamaam chinarangana.
Ashiriya, zapan yutarit ashirangusin, Isuschich ksutamapan tputsee Paporop zanganirangiya. Paporoo kamanishinints. ¿Tamaycheezini? tángcha Paporootsi, tárangiya. Ashiriy tputssha Papororinish kusarangsin kamanirangsin, Paporsha mang' mantsarangu, kirakaa yandarangiya Koríndshucheema tputsi.
Papororini Koríndshucheem ichtaru yandarangiya
1
Nuw Papori siyaam Koríndshucheemis yandakina
¿Tamarimsa, Isuschichis? ¿Taaris?
Nuw Paportana suri. Zuwanlleetsish Sóstinaa tuyandakina. Siyaam tuyandayaruri, zanganchintspa. Apanll nuwaa ipuseeru, Isusoo kuk kamanishini, táyaru, nuwaa Isusoo kuk tayaspatampaneem ínarangiya. Siyaam Koríndshucheemis yandakina. Apanll siyaa ipuseeru, wanasir taapana átu, Isuschicheemis ínarangiya. Nda siyaatsim Isuschicheem ínarangu; iyaamtam ichinguroomani ínarangiya, yuwini Isusoo chinakini anootsini. Aparich siyaam wanasiri istakchu, mangeemis mapiym panachiya atina. Iy kurakarini, Isusu, siyaam ashchitampa atina.
Nuw siyaa kizpur chinakina. Nuw siyaam Apanllee, Wappari atina, watam Isusumun Apanll siyaa kizpur istaranguwa. 5-6 Isusoo kuk mazinayarus, izuuru mangoonarangsa. Natsha Isusootsimari chinaksa. Ashirucha, Isus siyaam kizpur istarangu, mangis nda minamtiyam siyaam pshatakiya. Apanllee kuk izuureerus yasayarus, kamaniktishcha. Isus yusur kusachparee átus kutakchus, Isussha kizpur istachintsa siyaatsiya.
Ndatuma kuschu, Apanll siyaa izuuru ksutkiya. Ashiriya, Isus yusur kuskachu, siyaa natstayaru, wanicheeja, ndambaree; watam Apanll waana wizpurpa tapachindakuwa. Apanll Isusumun siyaa waama tiptsir ipuskiya. Ashirucha, iysha Isuspata ipunkiniya Apanllpa Wipa. Isus iycha kurakarini. Apanll waanaatsi kukoo nda kapeetkiya. Ashiri Apanllimun mangini izuuru tatumaam waritakaniya. Ashiri anumun siyaa kizpur chinakina. Zuwanllee, na mazinangtsa nuw kuki. Saanpata minamari mangooz chinangtsa siyaa atashina.
10 Isus siyaa kapung istarangu, ashiri siysa izuuru Isusoo mangoonangtsa. Minamarisha mangooz chinangtsa; ashkachus, nda piyari mangooz china china ashishirus taamaama. Minamaritanaari mangooz chinakus kisshaparee washunand taatssa. 11 Itaru, na siy wand saanpata yutarit tsiyataktischa. Tsiyatssis wanipa nuw mazinarangee; Kloy maachirita nuwaa itsinsaru kamanirangiya. 12 Ichinguru tputs k'kuzee nllitarit payukana, siyaa átssincha. Mang siy ashpatamtis: Nuw Paporosh tachitkina, átis. Mishat,: Nuw Apolsush tachitkina, átis. Mishat,: Nuw Pitorush tachitaktana, átis. Mishat, ngutaritis iwaziri: Nuw Isusshumari tachitkina, mang átis. Ashiriya, ¿mayaamsha ashiru mangooz chinaksa? Nda Isusshumari itsinsaru mangiptis tachitaksa. ¿Mayaamsha nda Isusootsimarisha chinaksa? 13 ¿Isus wanipanaaree? Isus minamaritcha Apanll Wipaya. Isusoomarit minamari iyaa tapachindakiya. Antaati nuw siyaam yasinamun tsiparangeezi, nda. Isus tsiparangiya. ¿Antaati nuw: Nuwash tchitangandama, tárangeezi? nduni. ¿Chakamunaja siyaa ichumarangi? Nitaati nuwaanamuntaja ichumarangi. Nuw siyaa Isusumun ichumakina. ¿Ashiri mayaamsha Paporosh tachitkina átssa? 14 Apanll nuwaa istarangparee; watam siy nuwaa nda yutaritam ínarangsawa. Antaati nuw zapaneeja tputs ichumarangi. Machincha tputsee ichumarangina. Min Kríspaa ichumarangina. Mishat, Gayoa ichumarangitamti. 15 Nitaati nuw tputsee ipunsheemi ichumarangeezi. Ashiri ¿siy mayaamshtaja: Paportana wipunashi, nuwaa táchis? 16 Maá. Minam tputsee mbizarangina. Istiwaa maachirita ichumarangitamana. Ashpamaritcha chinaki. Ashiriya, zapaneeja tputsee ichumarangi, dancha. 17 Nitaati Isus: Tputsee msangeeru ichumashini, nuwaa, tárangeeja, nduni. Nuw kuki kamanishini, tárangiya nuwaatsi. Ashiriya, nuwsha kamankaturi, antaati nuwaanaatstaja kuki kamanki, nduni. Nuw Isusootsimaritcha kuk kamanirangi. ¿Mayaama tputsich chinakich anoo kamankich? Isus yasinamun iyaam tapachindamaam tsiparangiya, táta táta ashirangina. Tputs nuwaa chinarusinapa aturi, Isusootsim kuk kamanirangina. Ashirucha, Isusootsimari chinangtsa; tputseewa kuk chinarintspa siyaa atashina.
Mazinangtsa; misha siyaa atashina; Isus kuk kizpurcha. Isusootsimari kuk chinangtsa; nuw siyaa atashina
18 Isusoo kuk kamankuni, Isus iyaam yasinamun tsiparangu atuni, itaru tputstisin staksin, waani ántapana atanaya. Itaru, yuwin tputs tána an kizpur yasamtaatssin kamiran tsipatsip naakana Yashingpiya. Itaru, iyashat Isusoo mangoonkuni, Apanlli wizpurpa iyaa tapachindachiya, atiniya. Iyaatssha Apanll tapachindakiya Yashingup nda kanatsipamaama. Ashiri Isusshumari kamungchiniya iya. 19 Itaru, tputsimuna wizpuririni kamungamaam pinasakaniya, watam Apanll kuk atuwa:
Tputs waanamuntari mang' tatku nuw istamaam pinasakina; atuwa. Yasamawtaatin, waritarazinllinaja. Ngatkachuri, ¿tamaree waanamun wizpuririni kamungchinllina?
tárangiya Apanlli. 20 Tputs mang' kapunguwtaatssin Isuspata kuk waritakazinllinaja. Kirakaa yasamawtaatssin Isuspat kuk waritartamtazinllinaja. Putiteewtaatssin tputs Isuspat kuk waritartamtazinllinaja. Tsapurunasshuch ichinguru piyari mangoonkana; átcha Apanlli. ¿Tamari Apanll anoo kis chinach? Ashiri Isusumunari kuk kamungamaam taariya. Anuri chinangtsa tina.
21 Apanll waantari mangush chinayaru, Tputs waanamuna wizpuri chinayarusin, nuwaa mangoonusinapa, tárangiya. Itaru, tputs Iparimuni mang' tatkusin, Ipareetsi kuk payuksin, nuwsha anumun izuuru tapachindachima, tárangiya Apanlli. Ashiri iysha anuri kamankini. Isusumunari mangis tatungtsa ántangat ashkiniya. Atuni, Isusoo kuk itsinsarta kamankuni, tputssha statangat ashkanaya; mazinamaam nda zandkana. Uwnaarsin stakitaatssin, itaru Apanllsha iyaa tapachindakiya. 22 Utaáshuch tputs Isusoo kuk ngatkana, watam uru: Apanll wizpuririnee yámandapanda; atusin, napuxtasheemamari kutakana. Mishat, Kiríkshuch yasampan tputs ngatkitamsina, watam Isusu kuk uwaam muxarpaz ashkuwa; ¿chak anoo kis mazinantappu? atusin ichingurusin ngatkanawa. 23 Itaru, iysha; Isus yasinamun tsiparangu iyaam tapachindamaama atiniya. Iyaatssha izuuru istaku anumand kis mazinakaniya. Itaru, Utaáshuchsha tputs anoo tsiyatssis mazinayarusin, Antaati Apanll Wip tsipatareeja, atusin, tsiyantaksin, kapung ngataranganaya. Nxakamutshuchsha tsapurunas tputs anoo mazinayarusin, ¿Chak anoo mazinach? tárangitamanaya. 24 Itaru, iysha anoo mazinaranguni, mangoonkini. Ashpatamanicha Utaáshuchtaatani; ashpatamanicha nxakamutshuchtaatani; itaru Apanll iyaa ipusarangu, mangoonarangani. Ashiri iysha: Isus iyaa tapachindarangu; Apanll kizpurcha. Ichinguru yasakiya; wamari kasiriya, atiniya iya. 25 Mazinancha: Chiy tputsich: Isusoo kuku wasambparee, atitaatich, itaru Isus wamari tputseetsich chinashich kasiriya. Mishat, chiy tputsich: Apanll wizpuririni nduneeruparee Wipaa kanatsparangiya, atitaatich, itaru ancha iyaa tapachindakiya; watam Isus tputseetsich mangich wamari kasiruwa. Ashiruch Isusoomari kuk wanasircha; anootsimari chinangtsa siyaa atashina.
Mishat, siyaa Isuschicheetsis táchintspa. Apanll tputsee wach nda napkiya. Mangootsim yasayaru chinakiya
26 Nitaati kurakaa wach napku, nind wanasir át, nda. ¿Siy Isuschichis wanip kizpur taakis? Yuwapur Apanll siyaa chtaru tatutsirangu anpur ¿antaati zapaneezis putit taarangis? ¿Antaati zapaneezis kurkiyis taarangis? ¿Antaati zapaneezis kurak taarangis? dancha. Nduntaa siy waritarangus, nduntaa kizpur taarangus, ashiritaa Apanll siyaa ipusarangiya tiptsireema. 27-28 Waana mangush chinayaru, Tputs: Nuwnacha kizpurtana; putittana, nuwaa tátpa, táyaru, siyaa yutamaatstaatis tapachindarangiya Apanlli. Ashirucha, yutamaatstaatis tapachindarangu, itaru putiteewaatstaa niyrarangu ipazarangiya. Apanll: Tputs: Nuwnacha kizpur kuraktana, nuwaa tátpa, táyaru, siyaa pukireetstaatis tapachindarangitamta.* Ashirucha, siyaa pukireetstaatis tapachindarangu, itaru kizpureewaa tputsi niyrarangu ipazarangiya. Chiy tputsich: An tputs kizpurcha kurakaa, atitaatich, Apanllsha: Anoo kaapa waritareeja, tárangiya. 29 Ashiri ¿chakaja Apanllee: Nuw waritartana, tách? watam Apanll waana chiyaa yasakuwa. 30-31 Watam Apanll kuk atuwa;
Nuw Apanllpa taárash tatsamootana, tárinllpa. Itaru, Apanll kizpureeru iyaa tapachindarangiya, tángtsa,
tárangiya Apanlli. Apanll waanitarit mangush chinayaru, iyaa Isuschicheemani tinarangiya. Ashiri Isusumunarit Apanllee chínash natstakani; watam iyaa tapachindaranguwa. Yutaritshishireetsini tachingeeru, mangeetsini yararangiya. Iyaa waama tiptsireem tinarangitamta. Yashingoo tatutseeru, taarasheemani urutamari taamaam panarangitamta. Apanlliritcha iyaa tapachindarangasha. Ashirucha, ashirangu, Isusootsimari chinangtsa; minamarisha mangooz chinangtsa; siyaa atashina.
* 1:27-28 Josueya 24.15 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.