10
Mazinangandama Isuschichis; na minootssha nuw siyaa wanichintspa; mangeetsis p'tsichintspa, watam Isusputsee tayaspatampanee kuk ashpatamtis payuksawa
Nuw Paportana; nuw siyaam Isustana wámachtashi. Naturi Isus tamapari ashiru apinll waneekina. Isusputsee tayaspatampan nuwaa atanaya; Papor nish iyash taaku, muxar tamapari ashiru taakiya; wanimaam punikiya. Itaru, arapiri taaku, tsiyatssee kirakush zanganku, mangutari kurak tamapari ashiru waneekiya, nuwaa mangu atanaya. Ashiritaa, natuma kirakush siyaa apinll waneekina. Ashiriya, nuwsha siyash kuskachuri, siy Isusputs tayaspatampani kuk wandari payukus, paptsa. Anoo tputs kachi pakuri, kizpur wanichima. Nuw ngutazi áti watam wizpuriri taaruwa. Nuw tputstana. Nduntaa kizpur taakuri, ashiritaa nllitarit wizpurireemi taariya. Ashkuri, waratakpaz ashkina. Nuwaanamuni wizpuriri nda tayaspataki; Apanllimuna wizpuririni tayaspatakina. Apanll wizpuririni apanllputsee kuk ichinguru kasikiya. Ashiriya, Isusoo kuk tayaspatakuri, Apanllimun wizpuririni tputsee chínash nuwamari kasirina. Tputs kizpur yasampani waanaatsi kuk tayaspataksin, Apanlleem kuk kizpuritaa tuxaraksin, ashiritaa Apanllimun wizpuririni nuwamari kasirina. Tputsee mang' p'tseekuri, mangoo putakpaz ashkuri, tputssha Isusoo kuk mangoonakcha. Ashiranguri, machinawis tputsis Isusoo kuk kapeetkus, uru Apanllpata wizpuririni kizpur wanichintsa. Ashiri paptsa tina; Isusputsee táyaspatampanee kuk payurintspa.
Mazinangantsa; ¿mayaamsha maacheetsi kamiranaatstaa nda mangoonaksa? Itsinsaru mangoonangtsa. Yuwaa tputs nuw kizpurtana Isusi wámachtashi átu anoo nuwsha mangoo p'tsichima. Siy kizpur Isuspan wámachtash taakus, nuw ashiritamana tatsamooruni taakiniya atina. Isus waanaatsi wizpuririni nuwaam panarangiya. Anoo na kapung kamanirangina. Anumand ¿mayaamaja nuw pazichi? watam zurkuri atinawa. Isus nuwaa kamachtarangu, siyaa tayutaritamaam kamachtarangeeja, nda; siyaa istamaam kamachtarangiya. Siyaa nda mangu tpuxtamaam atina. Nuwaanaatsi kuki kirakamun yandakuri, itsinsaru yandarangina. 10 Siy ashpatamtis nuwaa átssa; Papor kirakaa yandaku, kuk mangu tpuxtakiya. Itaru, nish iyash taaku, muxarpaz ashiru tsiyatkiya. ¿Ashiri chakaja Paporoo kuk mazinantappu? mang siy átssa nuwaatsi. 11 Mazinangtsa; nuw tsimbun k'kuz payukeezi. Siyash kuskachuri, yuwartatam k'keetsi yandarangi anuritam payukina; wanimamari siyaa chinakina.
12 Itaru, ichingurus mazinangandama; nuw Isusputspat tayaspatampani yachamaam nda zandkina, watam uw waritareeja. Uwshtisin waanpatatin yachaksin, minuya kurakaw shitung, minuya mangutari shitung ashkana. Mangsharitssincha an tputsi. 13 Itaru, Apanll waana chiyaa kamachtaku, anush yasamaam waritariya. Nuw siyaa Isustana wámachtashi aturi, nuw siyaa, ngutazi áti, nda. Apanll waana nuwaa, kamachtarangu, siyash kusarangina. 14 Anoo yankeezi; tatsamooru chinakina. Apanll nuwaa zanganirangu, nuwma ichtaru siyash kusarangina. Kuseeruri, nuwma Isusoo kuk siyaa kamanirangina. 15 Uwshtisin kushimuni kuseersin, ¿antaati waanamuntartaja wizpuririni tayaspatakana? nda. Nllitaritamun tputs ush uru tayaspataksin, mangu tatutspi atusin, kasipi atusin ashkana. Itaru, nuw ashkeezi, nda. Nuwma ichtaru siyash tayaspataranguri, natsha siyaa ksutkina. Apinll tayaspatat tayaspatat ashkina. Koríndshuch izuuru mangoonpana aturi ashkina. Ashiriya, siysa izuuru mangoonkachus, 16 nuwsha aranginasha minush tsap tayaspatachima. Nllitarit tputs kuzizimun tayaspataku ashkeezi, nda. Yap tputs Isusoo kuk ndatuma tayaspatarana amb nuwsha tayaspatachima, watam Apanll waana nuwaa kamachtaranguwa. 17 Ashiriya, Apanll waana nuwaa kis napku anumun nuw mangi kischa. 18 Ngutich chaantari ungirtapi átuch, Nuw wanasirtana; tputsee kasiki, watam Isusoo kuk tayaspatampannawa, átuch, ancha yutaritcha. Itaru, Apanll waana chiyaa kamachtaku, kis napku, waritacha; ancha wanasiri.