2 Wangarini
Wasina pakich kamanchinllpa yuwaa Wangarini tsimbunurini yandarangu anootsi
Wangarini kirakaa wazurani yandayaru, minushtam kirakaa kizaam yandarangitamta. Musásiritam yandarangparee, watam tputs yutarit tayaspataku anoo kamankitamtawa.
Ashiriya, na yuwaa kamanirangu anoo kamanchinllpa:
A. 1-3: Nuw shiyaa chinaktana. Mishat, ipareetstamtish chinakitamana.
B. 4-6: Iparish Isusoo chinakanaya. Kis ipunarangtanicha.
C. 7-11: Izaree, tputs zapan yutarit tayaspatakanaya. Xikanaya yutari tayaspatamaama. Apanll Wip tputseem kinarangeeja. Tsapurunasush kusarangeeja, mang átssincha ngichkusina. Ashiriy izaree, shiyash kuskachinaariya, shiysha pangishis yapshturinllpa: istarinllpa.
D. 12-13: Musásiri shiyap pangachparina. Ashiriy na wapparee.
Tárangiya Wangarini.
Wangarini wirkari tsimbunurini
1
Izaree, ¿tamarimta; taarish?
Nuw Wangi shiyaam kirakaa yandayaruri, zanganchinllpa. Isus nuwaa ksutamapaneem wayarangiya waanaatsi tiptsiri istamaama. Shiy Apanlltam tiptsirtishcha ashirucha shiyaa kizpur chinaki. Ipareetsish chinaktamana. Apanllchich tputs ichingurusin siyaa chinakana. Isusoo mangoonkuni, Isusumun mangini tatkuni, ashiri Apanll urutamari iyaa istachiya. Iyaa ksumish chinaku, uru iyaam mapiyshish panachiya. Isus Aparich Wip iyaatstam chinakiya; ashirucha Apanll mishat Isustam iyaa itsinsaru istakanaya.
Izaree, ipareetsish parangtana. Mangini kis iparpatish Apanllimun ipunaranganiya. Iparish Apanllee kuk mangoonkana. Apanlltam kamachtamarinee payukanaya. Ashirucha, kis ipunaranganiya. Sirútama Isus iyaa kamachtarangu, Saanpatatis chinangtsa, tárangiya. Ashiriya, izaree, Isusoo kuk mbizarinllpa. An k'kuz kaneescheeja. Apanll sirútamasa anootstam uru kamachtarangiya. Tputsiri waanpatatin chinachinllinpa atiya. Yuw tputs itsinsaru chinaku an Apanllee kamachtamarini uru payukana. Watacha Apanll kamachtamarini uru mazinarangis anu: Saanpatatis chinangtsa; átcha. Ashiri anuri izaree, uru chinangcha.
Ashiri izaree, mangeetsish p'tsimaam wanichinllpa; na tputs wanipaja Isusoo ngichkachinllina. Tsapurunasish shuneeru yutarit tayapstakanaya. ¿Isus chakaja? átssincha. ¿Nitaati Apanll wip nish tsapurunasush kusarang? nduni, tayapstaksin átssincha ngichkusina. Isusoo natsaksin, Apanllchichee tputs tamapingamaamari zandkana. Isuscha undarari. Ashiriya, shiysha anoo k'kuz mazinarinllpa tina. ¿Shiy waninll Isusush tachitarangshawa? Ashiriya, na Apanllee taárash kpitinllpa; wand tchitangcha. Ashkachinaareesha, Apanll shiyamun mang' ksachparee. Shiyaa urutamari ksutchiya. Tputs nda Isusoo kuk payuku, nllitaritaa kuk payuku, Apanllee nda mangoonkana. Itaru, kukoo payuku, Apanlleetstam mangoonkiya, misha Isusootstam mangoonkitamta. Isuspat mishat Apanllpatatamta urutamari taachiya.
10 Ashiriya, tputssha shiyash nda itsinsaru Isusoo tayapstaku, siysa anoo mazinarintspa. Niyrangtsa, kchimaritis napangtsa. Pangishis yapshturintspa. 11 Watam istakinaareesa, Yashingupa kuk tayapstamaam istatssa. Ashirucha, izuuru niyrangtsa; siyaa atashina, izaree.
12 Tsiyatssee zapan taarcha, izaree, itaru kirakamun yandamaam zandkeezi, watam musásiri shiyap pangchinawa. Ashkachuri, anshuri shiyapa tsiyatchinipa. Apanll waana zandku, kcheetsish pakchuri, kis ipunchinipa.
13 Pamunish wip shiyaa chinakana; nda mbizakana. Apanll uwaatstam ipuseeru, itsinsaru mangoonkitamsincha. Ashirucha, nuw mangi kischa.
[Ashiriya, izaree, na wapparee. Nuw Wangtana.]