2 Pitorurini
Wasina pakich kamanchinllpa yuwaa Pitorurini kuzizimun yandarangu anootsi
Pitorurini, Nuw musásirishapa tsipachina átu, Nuw zuwanllee Apanllee kuk mbizarusinapa átu, kirakaa Isuschicheem yandarangiya.
Ashiriya, na yuwaa kamanirangu anoo kamanchinllpa:
A. 1.1-2: ¿Tamarimta? Nuw Símtana. Pitortana nuw suri. Siyaa chinakuri yandachintspa.
B. 1.3-11: Iy Isuschichini Apanllee wizpurirni payukaniya itsinsaru taamaama. Ashiriy Apanllee kuk kapung mangooneerus, wanasiri taangtsa. Apanllshumari tchitangtsa.
C. 1.12-21: Mangeetsis p'tsimaam chinakuri, na siyaam yandakina, watam nuw musásirishapa tsipachshaparina. Nuw Isusoo kuk mazinarangtana. Mishat yuwaa Apanll Isusoo kizpur tuwasineerangu anoo nuw parangitamana. Ashiriy nuwaa kuki payungtsa. Apanlleetsimari kuk chinangtsa; piyartachee k'kuz mazinarintspa tina.
D. 2.1-22: Zapan tputs na yutarit tayaspatakana. Apanllputspani uwa. Ashiriy siysa waa kuk mazinarintspa. Apanll anoo tputs nda zapish wanichiya.
E. 3.1-18: Isusootstam yutarit tsiyatkana. Isus yusur kuscheeja, ndambaree, átssincha. Itaru, Isus yusur kuskachu, yuwash tputs nda chinarana anush kuschiya. Ashiriy siysa uru mangis yaramawis taangtsa. Ashiriy tputs yutarit tayaspataku, yutarit taaku, siysa tchitintspa. Apanlleetsimari itsinsarus chinangtsa. Isus urutamari wamari kasiru taachiya. Ashiriy na wapparee.
Pitorurini tárangiya.
Pitorurini tsimbunurinshtini kirakaa Isuschicheem yandarangiya
1
Nuw Pitori siyaam kirakaa yandakina
¿Tamarimta; zuwaa, taaris?
Nuw siyaa chinakina. Nuw suri Simtana, Pitortana nuwaya. Isus nuwaa ipusarangu, waanaatsi kuk kamanimapaneem ínarangiya nuwaatsi. Isus na siyaatstam ipusarangu, waanaatstam tiptsireem siyaatstam ínarangiya. Siy na iyapat Isusoo mangoonkitamsa. Chinakitamsa Apanlleetsi. Apanll itsinsamcha. Apanlli Wip Isusu itsinsamtamcha. Isus iyaa Yashingush itutsirangu iyaa tapachindarangiya. Iyaa ksumish chinakiya. Ashiriya, Apanllee aranginasha mangoonkus, kurakarinee Isusootstam aranginasha mangoonkus, uru mangooz mapiymmash payutssa. Apanll siyaa uru wanasiri ksutchiya.
Na k'keetsi kamanchintspa; yuwaa Apanll iyaa tiptsireem ínarangu anootsi
Apanll kizpurcha wanasiri. Iy Isusoo mangoonkuni, Apanllsha Waanaatsi Wani iyash pshtaku, Apanllpat minamari mangooz chinakaniya. Ashiri Apanllee wizpuririni payukuni, itsinsaru taamaam waritaktamaniya. Apanll iyaa kizpur chinaku ashkiya. Tputs kizpur nuwamun wizpuriri urutamari taachinllinpa átu ashirangiya. Yuwaa Apanll sheechima átu, waanaatsi kuk uru payutariya. Sirútamasa tsiyatarangu; Nuw Kani tputsush pshtakchuri, tputssha nuwapat minamari mangooz chinachinllinaya. Itsinsaru taachinllinaya. Mangooz mapiysha taachinllinaya, tárangiya. Ashiriya, natsha waanaatsi kuk payurangu, iysha Apanllimun Wani na itsinsaru taamaam waritakaniya. ¿Wanipaja yutaritshish tsapurunasush taak? Zapan taariya. Tputs yutaritshishingaz támaraksincha. Itaru, Apanllimun mangini tatkuni, iysha anoo ashkeezini. Ashiri zuwanllee, Apanllee mangoonkus, Apanllimun kizpur taangtsa. Sheeru Apanllee uru aranginasha mangoonpana átus, anoomari chinangtsa. Kukoo payungtsa. Itsinsaru taangtsa. Itsinsarutam Apanlleetsi chinangtsa. Saanpatatamtis chinangtsa. Chinampaniri taangtsa. Ashkachus an Isusoo izuuru mangoonaksa. Nda ngutaritis k'kiptis mangoonaktana tátssa. Isusoo kuk izuuru payukus chinampaniri taatssa. Itaru, tputs anoo nda chinaku Apanllpat minamari mangooz nda chinapi átu, Isusootstam nduntam chinakiya. Isusoo iwaziri mangoonkiya. Tputs ashkachinaari, Isus waa yutaritshishirinee tachingarangtaa, itaru uwsha tputs mapiysha taakiya. 10 Itaru, Apanll siyaa ipuseeru, Naani, nuwash tchitangasinda; tárangiya. Ashiri siysa: Izuuru shiyash tachitpi tina Apaa, tángtsa. Itsinsaru taamamarisha chinangtsa. Ashkachus, izuuru yutarita taacheezis, ndambaree. 11 Isusush tachitkus, Apanll siyaa kis napkiya. Apanllush kuskachus, Isussha: Pshtungsi táchiya; siyaa kis yapshtuchiya. Anush kis Isuspat ipunachchi yuwash Isus urutamari wamari kasiru taaku anshu. Apanll iyaa tiptsireem ínakchu ashtachiya.
12 Ashiriya, nuwsha uru mangeetsis p'tsimaam chinakuri, anoo yandakina. Apanllee kuk yasaktaateesa. Itsinsaru mangoonkitaateesa, ashiritaa uru mangeetsis p'tsimaam waritachparee. 13 Nuwsha musásshapa tsipachina. Ashiriya, ndaturi tsiparuri, Zuwanll Apanllee kuk mbizarusinapa, aturi, siyaam yandakina. 14 Isus nduma Waparip káriru, nuwaa kamanirangiya; Tputs shiyaa putayaru, pachachapsinaya; tárangiya nuwaatsi. Na nuwaa musásshapa pachachindanaya. 15 Itaru, tsiparamchuri, siysa: ¿Pitoru Apanllee kuk amarangparee? táyarus, nuwaa kirakari yáyarus, natstachpasa. Natstakachus, nda mbizatssa. 16 Watam Isusoo siyaa kamankuri, nda ngutariti tputsee kuk kamanirangina. Ngutazi nuwaana mangishi chinaki anooja kamanirangi. Itaru, Isus nish taarangu anoo nuw kchipti parangtana. Kukootstam mazinarangina. Yuwaa Isus kizpur ashirangu anootstam parangina. 17-18 Isus iyaa, tuchpaatsini tputsini machip machtayaru, Apanll Isusoo kizpur tuwasineerangu, iysha parangtanicha. Anush Apanll kuk Isusush kimarangu; Isusoo nuwcha ipari. Nuw ksumish chinaktana. Watacha nuwaana kamachtarangi anoo; tárangu, anoo iysha mazinazinaw ashiranganiya. 19 Yuwaa Apanllee kuk kamanimapani sirútama kamanirangana anootstam Isus tuminurangiya. Tuminkachu, nuwsha parangina. Ashiri nuwaa kuki mazinangtsa, watam zurkuri atinawa. Nat in ndatuma Isus kuschu, mbarin tapee kasiku ashiritam Isus kuk yutaritshishee kasikiya. Itaru, Isus yusur kuskachu, anush yutaritshish izuuru pastachiya. Zari tamapari ashiru 'sineekchu, yutaritshish izuuru pastachiya. Irunll tsangachee wamari kasiriya ashiritam Isus wamari kasiru, tputsush mang' tuwasinichiya. Ashiri Isusoo kuk mazinangtsa.
20-21 Sirútamasa Apanllee kuk kamanimapani waanaatstaja kuk kamanirangana, nda. Anoo mbizarintspa. Apanlleetsimari kuk itsinsaru tsiyatarangana. ¿Antaati waantartaja yuwaa chinakana anoo tsiyatarangana? nduni. Apanll Waanaatsi Wani tputsush pshtayaru, mangoo p'tseerangiya itsinsaru tsiyatamaama. Ashiriya, siysa mangiptis taakus, Apanlleetsimari kuk mazinangtsa; piyartachee k'kuz mazinarintspa tina.