Romshucheema
Wasina pakich kamanchinllpa yuwaa Papororini Romshucheem yandarangu anootsi
Romshuch yakta tputs zapan Isusoo mangoonaranganaya. Mishat, Utaáshuch tputs ashpatam mangoonarangtamsina. Ashiriy washunand shaniyarangsin, Utaáshuchsha, Watam Apanll iyaa zitaminarini tsiyataranguwa; ashiriy siysa iyaa k'kini mazinayarus tuminungtsa, tárangana Romshucheetsi. Apanllchicheetsis kinamaam zandkinaareesa, ashiriy kamuzis nutseetsis ktsupangints, watam Apanll iyashchee kamachtaranguwa. Mishat, yuwaa Apanll Móysisarinee kamachtarangu anoo ichinguru tuminungints, tárangana Utaáshuch tputs Romshucheetsi. Tsiyatstar ashirangsin, tamundarangana. Ashiriy tputssha Papororineetsi kamanirangu, ¿Tamam wanasiri? Paporo. Shiysha kamaningi, tárangu, Paporsha kirakaa yandarangiya ichinguru Romshucheema, Isuschicheem tputsi.
Ashiriya, na yuwaa kamanirangu anoo kamanchinllpa:
A. 1.1-5: ¿Tamarimsa, Romshuchis?
B. 1.16-17: Nuw Isusoo kuk pazikeezi, watam Isusumunari Apanll tputsee istakuwa.
C. 1.18--3.20: Tputs ichinguru tsapurunas ztaru Apanllee niyrkana, watam yutarit taamaam zandkanawa.
D. 3.21--5.21: Ashiriy Apanll waana ichinguroo istamaam zandarangu, Isusoo zanganirangiya. Na Isusumand waminu iyaa yarkiya.
E. 6.1--8.39: Apanll na Isusumun iyaa kis chinaku, iyaam taarashish kaneesich panakiya wanasiri taamaama.
F. 9.1--11.36: Itaru Apanll Utaáshuchee tputs wand chinakiya. Natumasamta niyramana niyrkiya, watam Isusoo ngatkanawa. Itaru, yuwash zari waritakchu anush Utaáshuch ichinguru Isusumun mang' tatuchpasinaya. Apanllsha ichingurusin tapachindachiya.
G. 12.1--15.13: Itaru, siysa Isuschichis saanpatatis chinakus istangtsa. Chinangtsa. Utaáshuchtaatis taakus, tunartaatis taakus, ashtaa saanpatatis natsarintspa. Chinangtsa watam Apanll anoo kis napkuwa.
J. 15.14-33: Apanll nuwaa ipusarangiya tunareetstaa tayapstamaama. Ashiriya, siyaatstam tayapstamaam zandkitamana. Síru mapeeranguri, siyash napamaam pinasarangtana. Itaru natsha, Apanll nuwaa istachu, musásiriparee napchintspa.
I. 16.1-27: Siyaa ichingurootsis chinaktana. Nishuch tputs siyaatstam chinakanaya. Nuw Apanllpat tsiyatkuri, uru siyaa istamaam tsiyatkina Isusoo kuk izuuru mangoonamaama.
Tárangiya Papororini.
Papororini kirakaa Romshucheem yandarangiya
1
Isuschichis ¿tamarimsa, taaris? Nduntaa siyash pakuri, ashiritaa chinakina siyaatsi. Nda mbizakina. Nuw Papori siyaam Romshucheemis kirakaa yandayaruri, zanganchintspa. Ísúkirísut nuwaa kamachtayaru, Nuwaa kuki tayaspatashincha, táyaru, nuwsha anuri tayaspatampaneemari taakina. Isusoo kamankuri, Apanll Wip* tputseem kinayaru, iyaam yutaritshishirini tachingamaam tsiparangiya ántaruri taakina. Sirútama, ndatuma Isus tputseem kinachu, Apanll: Ipareetsi zanganchina, tárangu, yuwaa Isus kuschu anoo wasina Apanll kamanimapanirinee tuyandarangiya. Ashirucha, tárangu anoo na tuminurangcha. Isus tputseem kinayaru, nish tsapurunasush kusarangu, Dapiyarinchichish nllurtarangiya. Yuwaritam, tárangiya anooritam ashirangiya atina. Mishat, tárangitamta; Ipari izuuru ituyamachina, tárangiya. Izuurita tsipayaru, Apanlleeru Wip támarangiya. Apanll waanpata wizpur ituyamarangiya. Ashirangu anumun na yasakiniya; Isus Apanlltanda Wipa; atiniya. Uru kurak kizpur taakiya táchinlliniya. An watacha Ísúkirístu Apanlli Wipa, an iycha Kurakarini atina. Ashiri Isus waana nuwaa chinarangu, kamachtarangiya. Tputsee ichinguru nuwaa kuki kamaningcha arapcheetstaa, tárangiya. Mazinayarusin, Isusoo kuk mangooneersin, payukinaareesinaya ashiru, nuwsha nayanikuri, tapachindachima, tárangiya Apanlli. Ashirucha, anuri mazinayaruri, nuwsha siyaam Apanllchichis mangoonamaam yandayaruri zanganchinllpa. Siynaa Romshuchis Isustischa tiptsiri, watam mangoonaksawa. Arapcheetstaatis Apanll wanasir taapana átu, siyaa tiptsireem ínarangiya. Ashirucha, Apanllchichis Romap yakta taakis anoomis yandakina.
Ashiri Aparini siyaa wanasir napchiya; mangooz mapiymaam siyaam panachiya. Kurakarshtini, Ísúkirísut, siyaam ashchitamtaya atina.
Ichtaru, táchintspa Isuschicheetsis. Ashiri nuw mangi kischa yuwamand Apanllee chinakis anumanda. Ashirucha, Apanllee wapparee tina. Watam siy Isusush kis tachitkis anoo tputs ichinguru siyaa mazinarangana. Romshuch Isusoo kischa mangoonkana, átssincha siyaatsi. Ichingurusin kung' tána. Apanllpat uru ichinguru zari siyaam tsiyatkina. Apanll waana pakcha, watam zurumarpati Apanllee payukinawa. Isusoo kuk kis kamankina. Tputseem shuneeru Isusoo mangoonpana aturi, ashkina. 10 Apanllpat tsiyatkuri, Apaa, ¿ashinoo Romshuchip napchi? tina. Siyap musaa napati turi mashkina. Apanll waana zandku, nuwaa siyap zanganichparee. 11 Siyangaz Isuschichingazis pamaam kizpur zandkina. Apanllee aranginasha mangoonpana aturi, kamaniti aturi, anungaz zandkina. 12 Apanllee mangoonamaam yaanpatatini istapi tina. Nuwsha tayapstataruri, siysa tayapstatarus, yaanpatatini istachiniya arangeem mangoonamaama. Ashtapi turi siyap napamaam zandkina.
13 Ashiriya, zuwanllee siyangaz kizpur chinakina, napati turi. ¿Wanipa zari Romshuchingazis pangassi aturi, támaraki? Uru atitaati, xapookina. Isusumun kuk xarakuri, mapeekuri nda pakina. Siyaam Apanllee kuk aranginasha mangoonpana aturi, siyaptam kamaniti tina. 14 Tputs ichingurusin Apanllee mangoonpana tina. Yaktashchitam, misha kungumunutam wing' taakana antam, kirakaa yasakana anootstam, kirakaa nda yasakana anootstam, ichingurusin mangoonpana aturi, kamankina. Watam Isus nuwaa kamachtaranguwa. Ashirucha, tayaspatakina.
15 Ashirucha, siyaatstamta Romshucheetstamtis izuururi Isusoo tayaspatapi turi támarakina. Siyash napamaam kizpur zandkina. Ashirucha, yuwash Apanll waana zandku anush napchintspa.
Mazinangtsa; yuwaa Apanll: Tputs Isusumun mang' tatku anoo kis napchima, tárangu anoo kapung yandayaruri zanganchintspa
16 Isus kuk kizpurcha tina. Isusoo tsiyatssis wanasirimshee kamankuch, tputs zuraktischa átu, zurku payuku, Apanll Yashingoo tatutsikcha. Utaáshuch mangoonku, tatutsik, arapchitaa tputs mangoonku, tatutskitamcha. Uw kuk kizpurcha. Ashirucha, nda nuw paziki kamanimaama; tputsee ishuneeri kis kamankina. 17 Ndunnaa Apanllee kuk mangoonkuch, Apanll chiyaa kapeetkiya. Itaru, chiy Isusoo mangoonkuch, Apanllsha chiyaa mangich izuuru yarchiya; chiyaam taarashish urutamashi panakiya. Watam Apanll yandamarini atuwa; Tputs nuwamun mang' tatku, nuwsha mangoo yarchima; taarashish panachima, táranguwa Apanlli.
Anoo siyaam kapung kamanpi aturi yandakina.
Mishat, kamanchintspa; yuwaa Apanll nda mangu tputsee wanichu anootsi
18 Nitaati Apanll tputsee mangutari wanitareeja; nduni. Itaru, Apanll íwarpichi yutaritamapanee wanitariya. Yashingchich Apanllee ngatkusin, yutaritaatsim chinaku, tputsee tuxarakanaya. Yasarusinapa atusin, tsiyatssis zurumamshee sarichkana. Ashirucha, anumandari Apanll waneekiya. ¿Tamaree nda Apanll anumand wánich? 19 Watam Apanllee yasamaam kamiranawa. Ashiri tputs tsapurunasish ztaru mangoonamaam waritakcha. Waritaktaa, ashiritaa ngatkana. 20 Nduntaa Apanllee paksin, manutsshartaatstaa, itaru tinamarineetsini pamaam waritakcha. Yuwamun Apanll tsapurunasee tinarangu anumun Apanllee yasamaam waritakiya.* Apanll wamari kasiriya; uw minamaritcha Apanlliya. ¿Mayaamshta ayamtaatiya Apanll kuskachu anush tputs: Apaa, shiyaa natstarangeezi, ashirucha nda shiyaa mangoonarangi, átu tách? Atinaari, wayangichireem waanaatsi ínachiya. Ashirucha, yuwamand tákchu anumand Apanll wanichparee tina.
21 Uwshtisin ngichzeetsim payuksin, Apanllee natstakitaatssin ngatkanaya. Waatssin istaktaa, Wapparee, Apaa, shiy kizpurtishcha, átazinllinaja. Mangsharit ashirusin mang' sarichta sarichta ashkana. Muxareempaz ashirusin, waanaatsi ínakana. 22 Mangini kapungcha, atitaatssin, mangshartaw taakana. 23 Apanll kizpureetstaa, matspashimasheetstaa kasayarusin, misha múchashimasheetstaa kasayarusin, yuw Apanll tinambarangu maacheetstaa anootssha in wattanacha iy aparini atanaya. Nda Apanlleetsimari chinaksin, waantin mangu maachi tsiripich, misha pshiyrataru an, misha maachi manginshuch tumuz tamaparee ashiru tinayarusin, anoo Apanllirineemi ínakana.*
24 Ashirucha, Apanllsha: Waani yachap, tárangiya, watam wand Apanllee mapiykanawa. Yuwaatsimari piyari chinakana anootsimari payukanaya. Aranginasha yutarit taak'sin, pazikazinllinaja. Waanaatsi yutaritam ínakana. Waanpatatin yutarit patatkana. 25 Apanllee zurakcha átazinllinaja nduni. Ngichzee kis payukana, watam tputs waanaatsi tinamarini: In watacha Apanlli; tánawa. ¿Tamashtaj apanllputseetsinasha ungirtachich? Apanlleetsinacha ungirtamaam waritasha.
Ashiri yuwamand tputs uru ashkana anumand Apanll wanichparee atina.
26 Ashirucha, Apanll tputsee xapooyaru, Waani yuw zandkana anu ashtapana, tárangiya Apanlli. Waani waanaatsi yutaritam ínachinlliniya, tárangiya. Táyaru, kiztisin kamuzaa kasayarusin, waanpatatin kizaptatin chchakanaya. 27 Kamuztisin ashiritam kizaa kasambeersin, waanpatatin kamuzpatatin tumuxkanaya. Ashiri kizpur muxareem kinak'sin, waanamand chayarini waanaatsi kiyung yachakanaya. Ashkitaa tayukazinllinaja. Wandari Apanllee ngatakanaya.
28 Ashirucha, Apanllee ngatkusin, Apanllsha: Waani yachap yutarit taak'sina, táyaru, muxareem kinakana. 29 Yutaritshishee ichinguru chinak'sin, Yashingush kis tachitkana; shambatkana. Waanpatatin tputsee kiyung yachakanaya; támarak, shuchik, yatsak, pachak, waratak, tamapingak, tputseewa ngichik, aship ichinguru ashkanaya. 30 Tputsee yutarit tsiyatkusin, yutaritam ínakana. Mishat, Apanllee natsakana. Tputsee mantsir yámkusin kamasta ashkana. Mangutari kukpat tsiyatkusin, waanaatsi ungirtakana. Mangush zapan chinak'sin, piyartachee yaspatakana. Yutaritshishee chinakana. Wapareetssin kuk nda payukana; mazinazinaw ashkana. 31 Mangshartawa taakana, mangoonamaam zandkazinllinaja. Mangu ashchinipa táyachusin, mangu tamapingakanaya. Tputsee chinakazinllinaja; nayanimaam zandkazinllinaja. Kiyung yachakanaya. Kaapa kizpur yutaritanand taakana. 32 Apanll tputsee yuw ashkana anoo wanitarcha; xaptareeja; tsipatarcha. Apanll waneeyantspa atitaa, tputssha anoo mazinarangitaatssin, wand aranginasha yutarit taakanaya. Waanipa wanichindaniya; punikeezi, atana. Piyartacheetstam yutarit taamaam kis yaspatakana. Yutaritshishingazimari uru chinakanaya.
Ashirucha, Apanll msanguru wanitareeja atina. Yuwaa yutarit taakana anumand wanitariya. Ndunnaa Isusumun mangich tatkuch, kamungamaam nduncha, táshina.
* 1:1 Isáysa 42.1 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. * 1:20 Salmo 10.1 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. * 1:23 Tayusima. 4.15-18; Jeremiyasa 2.11 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.