6
Mishat, táchintspa; ¿tamaree yutaritshishee chinachini? tina. Watsta; anoo chinarintspa nuw siyaa táshina
Ashiriya, watam ashpatam tputs atanawa; Waritakcha, watam yutarit taakchuch, Apanllee: mangeetsi tachingangandama, átuch, tachingkuwa. Chiyaa nayanikcha. Ashiri yusur chiy yutarit taakuch, aranginashapa chiyaa nayanichiya, atanawa. Nduni, ¿tamaree Isuschichich átu anoo payuchich? Apanll iyaa yutaritshishirineetsini tachingeeru, kapeeteeru, ¿mayaama yusur yutaritshishee chinachini? Isus iyaam tsiparangu, iysha mangini taturanguni, yaanapaz tsiparanguni ashirangani. Ashiri ashiranguni, ¿tamaree yutaritshishush taachich? Pinasakshtiniya. Ndamba yasasa, Isusoo mangoonkuni tputs iyaa Isusumun ichumakiya. Isus nuwaa yutaritshishee kapeetamaam tsiparangu atuni, chumakaniya. Isuspapaz ipunuruni tsipakpaz ashkiniya. Ashirucha, táshina; Apanll waanamun wizpur Ísúkirístoo ituyamarangiya. ¿Tamaru Apanll ashiranga? Iyaam wanasir taamaam ashirangiya. Ashirucha, Isusumun chumakuni, Isuspazini ashkitamaniya. Watam Isus tsipayaru, tumanarangsin, támeeru, chiyzayaru, shitungarangiya. Iysha, yuwini mangoonkini, ashikpaz ashkitamaniya. Ashiri yuwini mangoonkini anni Isuspapaz ipunuruni, yutaritshishee kapeetamaam tsiparanguni ashiranguni, Isuspatatam urutamari taachini.
Ndamba yasaraniya, Isuspat tsipampaz ashkini. Isus yasinamun tstsammun tsiparangu, Apanllsha taarashsheetsini sirapchee izuuru kapeetarangiya. Ashirangu, ¿tamaree yutaritshish iyaa urutari kasistar ashtach? atina. Tsiparangpazini ashiranguni, iyaa yutaritshishirini tatutsirangiya yutaritshishee mapiymaama. Itaru, Isuspat tsiparangpaz ashiranguni, nimun taarashsheetsini kaneeschiri Isuspatarisha uru payuchiniya. Napa; Apanll Isusoo ituyamarangu, ayamtaatiya yusur tsipacheeja; tsipamaam izuuru pinasakcha. 10 Isus tsipayaru, yutaritshishee izuuru kapeetamaam tsiparangiya. Minamari tsipayaru, ¿mayaama yusur tsipaku tsipach? Watam Isus támeeru, urutamari Apanlleemsha taakiya. 11 Ashiri siysa shingtsa. Mangishis chinayarus, yutaritshishee izuuru watsta táyarus, taarashee sirapchee mapiyrus, Apanllimunarisha taangtsa. Watam Ísúkirísut iyaam tsipayaru támaranguwa. Ashiri Isusumun wizpuririni taachiniya. Ashirucha, taarasheetsis sirapchee mapiyngtsa nuw siyaa táshina.
12 Paptsa, yutaritshish siyaa kaseeyantspa tina. Kizpurtangtsa. ¿Mayaama yutaritshishee chinachich? Watsta. 13 Nutseetsis Yashingoo pchindangtsa. Watam yutaritaatsim kamachtakuwa. Itaru, Apanllee nutseetsis pchindintspa. Shiyamari taapi, taarasheetsimari kaneeschee payumaam zandkina, tángtsa. Watam Isuspata washunand támarangpaz ashiranginiwa taarasheemani kaneesich yamaama. 14 Atinaareesa, yutaritshish ndusha siyaa kasichiya. Sirú yutaritshish siyaa kasirangu, Apanllee kuk payuyini, tárangitaatis, xapoorangsa. Itaru, natunaa Isusoo mangooneerus Apanllsha siyaa kis chinaku, ¿tamaree yutaritshish siyaa kasich? nuw siyaa atina.
Ashirucha, taarasheetsimari kaneeschee payungtsa nuw siyaa táshina.
Mishat, yuwaa sirú siy Romshuchis yashingchichimuntaatis, itaru natsha Apanllsha tiptsiris taakis anoo kamanchintspa
15 ¿Ashiri tamacheezich? ¿Yusur kanapeeruch, Yashingush tachitcheezich? Watam na in iyaa Apanll nayaniku, mangutari istarangiya. ¿Ashiri yutarit taamaam waritachparee, táchich? Nduni, ¿tamaree táchich? 16 ¿Chakshum tachitamaam zandaksa? ¿Chakaatsi kurakareemis ínaksa? Saana sangtsa. Wandaya Yashingush tachitamaam zandkinaareesa, muchchureempa kinatssa. Wandaya Isusshumari tachitkachinaareesa, tiptsireem kinatssa. Itaru, Yashingush tachitkus, Yashingoo kuk payukus, yutarit taatssa. Yashingush tachitkus, saana tsipatsee yachatssa. Itaru, siynaa Isusshumari tachitkus, waa kuk payukus, tsasiri taatssa. Ashkinaaris, Apanll siyaa kis napchintsa.
17 Itaru, zuwanllee Apanllee wapparee tina, yuwamand Isusoo mangoonkis anumanda. Sirú Yashing' siyaa kasirangitaa, nat'sha Isusoo chinaksa. Apanllee kuk mazinarangus, shambateerus, zurumarpatis payurangsa. 18 Apanll siyaa Yashingush tachitamaam itutsirangiya. Natunaa wanasiririsha taamaam chinaksa Apanlleema. Watam Apanlleemarisha ksutaksawa.
19 Itaru, siyaa mangeetsis p'tsimaam zandkuri, kamirana anoo kamanchintspa. Mazinangtsa; sirú yutaritshishee chinarangus, anungaziri támararangsa. Yutarit taarangus, aranginash aranginash ashirangsa. Itaru, nat'sha Apanlleetsimari chinangtsa. Wanasir taamaam zandkus, Apanllee kuk aranginasha aranginasha payungtsa. Ashkus, Apanlleemari chinakus taatssa. Tsasari taatssa.
20 Sirú yutaritshishee chinarangus, Yashingshumari tachitarangus, wanasir taamaam mapiyrangsa. 21 Itaru, ¿yutaritshish mayaam wanasiree? Wanasireeja; watam yutarit taarangis anumand paziksawa. Watam ashkuch uru tsipatarchiwa. 22 Nat'sha ndusha yutaritshish siyaa kasikastachiya. Itaru, Apanlleemari taakus, tsasiri taatssa. Anuri ashishtar ashkus, Apanllsha siyaam taarashish urutamash panachiya. 23 Itaru, tputs yutaritaatsimari chinaku an tsipakchu, waana yachchiya. Itaru, Apanll iyaam taarashshee mangutari panakiya. Yuwamand Isusoo mangoonkini anumand taarashshee urutamash panakiya.
Ashirucha, yutaritshishee izuuru watsta tángtsa; nuw siyaa táshina.