8
Mishat, yuwaa Apanllimun Wani wanasir taamaam waritakani anoo kamanchintspa
Iyaa uru wanimaam waritaktaa, ashiritaa Isusumuncha kamungkini. Isusumand wamin Apanlleem wip kinaranguni, iyaam na waneeshish wanindshtaja. Apanlleem wip kinakchuni, Apanll Wani taarashishee kaneesich iyaam panakiya. Ashkachu, ndusha Yashinguni iy tiptsirini. Apanll yutaritshishee iyaa itutsku, yutaritshish ndusha iyaa kasikiya. Nduntam tsipats pzurtarich an wanindachiya. Sirú ichinguruni Apanllee kamachtamarini payumaam zandarangtaatani, xapoorangini. Yaani kamungamaam pinasarangini. Itaru, Apanll kamungshish taap átu, waana wipaa zanganirangiya. Isus tputseem kinayaru, iyaam kaminni kiyung kachiyarangiya. Iyamand yutaritshishirini tuwapamaam Apanll wipaa tupcharangiya. Isus ursir parungarangu, tsiparangu, iyaam kamungshini ashirangiya. Kamachtamareetsi payupana átu, Apanll ashirangiya. Ashiri Apanllsha Wani mangeetsini p'tsih p'tsih ashishtar ashku anoo ayu tuni, Apanlleemsha taakani. Itaru, taarasheetsini sirapchee payukuni, ancha pinasakani. Watam chiy taarasheetsich sirapchee payukuch, yuw chaana zandkich anootsim payutarchi. Itaru, taarashshee kaneesich payukuch, Apanll zandku anootsim payukchi, watam Apanll Wani chiyaa machkuwa. Apanll Wani iyaa mangeetsini p'tsiputstar ashku, machikpaz ashku, anshuri tachitkuni, iyaamsha waneeshish nduncha; mapiyshish iyaam wayakiya; taarashsheemich uru payuchchi.* Itaru, chaanamuna wizpuririch taakuch, tsipatsee chaana yachachchee, watam taarashsheetsich kanatsipachchiwa. Yuwaa chaana zandkich anootsimari chinachinaw ashkuch, Apanllee kundartakpaz ashikchi. Anpat uru mapeekuch, Apanllee kuk payukeezich; payumaam pinasakcha. ¿Ashkich anoo tamaree Apanll kis napach?
9-10 Apanll Wani siyash izuurinaariya taaku, Apanllchichtischa. Itaru, nda Apanll Wani tputsish izuuru taaku, nitaati an tputs Apanllchicheeja. Itaru, siy Apanllchichtischa; watam Isus siyash taakuwa. Nutsis yutaritshishimand tsipamana tsipakchitaa, kanis urutamari taachiya; watam Apanll siyaa mangeetsis tachingaranguwa. 11 Tsipakchitaatis, Apanll Waanamun Wani ituyamachintsa; watam Isusoo ituyamaranguwa. Apanll Wani siyash taakinaariya ashiru, siyaa ituyamachiya Apanlli.
12 Ashiriya, Apanll iyaa Isuschicheetsini waama tiptsir ínayanllu, ¿mayaamshtaja Yashingush tachitchich? ¿mayaama yutarit taachich? Watam Isus iyaam kaminni kiyung kachiyranguwa. 13 Yutaritanaari taakus, Apanll siyaa kapeetchiya. Itaru, Apanllimun Wizpuririni yutaritshishee izuuru watsta átus, urutamari taatssa. 14-15 Yuwaatsimari tputs Apanll Wani machku an Apanllchichcha. ¿Sirú Apanllee tamaranginiya? M'chach upaturunaree punik'sin, tamatarparee ashiranganiya, Apanllee puniranginiya. Watam yutaritshishpanimunniwa. Itaru, natunaa Apanll waanaatsi wipaampaz ashiru iyaa ínarangu, Apanll Wani iyash pshtukchu, ndusha Apanllee punikuni, iysha Apanllee: Apaa, támaam waritakaniya. 16 Ashirucha,: Apanlltana wipi, atuni, uwsha Apanll Wani iyash taaku an, zuraktischa, Apanllchichtischa, táchiya iyaatsi. 17 Ashiri zapshina Apanllish kizpur taachini; kisshaparee taachiniya. Iyaa pachindkeeja nduni. Tatsamooruni Isuspat taachiniya. Watam Apanlltamani wipiniwa. Nish sitarunasish Isusungaz wamin kiyung kachiykuni, uwsha kuskachu, kurak ashiruni Apanllip taachiniya.
18 Ashiri Isuschichini kiyungutaati kachiykuni, ¿mayaamshtaja mangich mantschich? watam shamangashish taachuwa. Natumari sitarunasish kiyung kachiykiniya; itaru Isus kuskachu, Isuspa Apanllip taakchuni, urutarishaparee kis taachchi. 19 Anoom kis kutakaniya iya. Yusur Isus kuskachu, Apanllini wipini uwapat washunand kurak ashiruni taachiniya. Tsapurunasish maachi ichinguru Apanll tinarangu an anoomtam kutakiya. 20-22 Natumasam Apanll tinamarini ichinguru tsipatsiptar ashkiya. Maachi ichinguru kuchakiya. Sirútamasta kiyung kachiyshish chtarangiya; na in anuritam kiyung kachiykanaya. Ashiri maachi ichinguru Apanlleem kutakanaya. Istangasinda átssincha. Ashiri zapshina Apanll ichinguru kaneescheem tinachiya. Apanllchichee kurakaam ínakchu, ichinguru múchashimash tinachiya. Anoomsha kutaktamsinaya.
23 Iysha anoomtam kutakaniya. Isus musá kusachpa, nutseemani múchashimash kinangsinda, atiniya. Isusup kárkachuni múchashimasheem iyaa ínachshitaya. ¿Waanaatsi Wani iyash tapshtuyaru, iyaa tamareeja nda wipaam izuuru ínach? Ashiri Apanllip Isuspat kis taachiniya. 24 Waanaatsi Wip ichtaru ituyamarangu, wanutseem múchashimash tinarangu, iyaatssha: Xamachi, Ipari kuskachu anush nutseemis múchashimash tinchintspa, tárangiya. Iysha anuri mangoonkiniya. Ndunnaa nutseemani múchashimash pishtaku, ¿mayaama anoo ngutich kutachich? 25 Itaru, wand iyaam pishtakiya. Ashirucha, Isus iyaa yamachu anoom kis kutakaniya; nda sambaytakani.
26 Ashirucha, Apanll Wani iyaa istakiya nda sambaytamaama. Yaani pinasakaniya. Mishat, Apanllpat tsiyatamaam chiyaa istakiya. Tamantsakuni, ¿Amcheezinee? atuni, Apanll Wani iyaa istakiya. Watam waana Apanllpat minamari mangooz chinakanawa; ashirucha tsiyatamaam kapung yasakiya. Apanllpat iyaam kizpur tsiyatkiya. Chiy anoo chinamaam pinasakchi. 27 Itaru, iy mazinamaam pinasakitaatani, Apanllsha anoo mazinakiya. Apanllpat tsiyatku, Apanll Wani iyaam itsinsaru mashkiya, watam mangeetsini yasakuwa. Apanll zandku anootsim Apanll Wani iyaam mashkiya. 28 Ndamba yasariniya, yuwaa Apanll waana zandkachu anoo xapoomaam wanindaja. Iyaa waama tiptsir kizpur ipusarangu, iyaa izuuru istakiya. Ashirucha, Isusoo mangoonkuni, Waanaatsi Wan iyash pshtayaru, uwsha iyaa wanasireem izuuru ínachiya. 29 Mishat, watam iyaa Apanll wasina yasayaru, iyaa: Ipari Isus tamaka wanasir taaku, ashiritam izuuru wanasir taachinllinpa átu, iyaa ipusirangiya. Ashiri ipuseeru, Isusoom zoonll kinarangini. Iyaa zoonlltaa, itaru Isus iyaatsim wamari kasiriya. Watam uw Apanlliwa. 30 Sirútamasari iyaa Apanll ipuseeru, Iparimuni Isusumun mangis tatungtsa, táyaru, iysha ayu, táranginiya. Yashingoo tatutseeru, iyaa wipaam ínarangu. Ashirucha, Isus wamin iyaa mangeetsini yararangiya. Sheeru, iyaa: Tputsireetsi ungirtachima; iparpati Isuspat kurakaam ínachima, tárangiya Apanlli.
31 ¿Tamaru Apanll iyaa istaka? Kizpuri istakiya. ¿Chak Apanllpat tatsamooch? Mayaa, Apanll iyaa chinaku, istaku, ¿chakaja iyaa kasiku kasich? 32 ¿Tamareeja Apanll Wipaa Isusoo tsipun nda pachindarangu, iyaam kiyung kachiyeeru tsiparangu, iyaam taarasheemani pachindach? Isusoo chinarangu ashiritam iyaa chinarangu, iyaam taarashshee pachindamaam wanindaja. 33 Apanll iyaa ipusarangu, wipaam ínayaru, ¿chak Apanllee: Tputsirish yutaritssincha, tách? Atitaatssin, ¿tamaree Apanll anoo mazinach? Watam waana mangeetsini yararanguwa. 34 ¿Chakaja iyaa waneeku wánich? ¿Antaati Isus iyaa wánich? Watam Isus iyamand yutaritshishirini tsiparanguwa.* Tsiparangitaa, itaru yusur támarangiya. Támeeru Apanll kurakaam kizpuri ínayaru, Apanllpatarisha tatsamooru taakiya. Anush Waparpat iyaam tsiyatkiya. Ashiri iyaam wanimaam nduncha tina. 35 ¿Chakaja Isusoo iyaa tuwanlltach? Isus urutari iyaa chinakiya. Kiyung kachiykitaatich, mangich mantsakitaatich, tputs chiyaa tamundakitaa, ¿Apanll nuwaa chinakeeja, tácheezich? Nduni. Marizpata taakuch, zapeertaatich taakuch, tputs chiyaa pachamaam zandkitaa, ¿Apanll nuwaa chinakeeja, tácheezich? Nduni. Isus chiyaa urutari chinakiya; nda ayamtaati kasachiya. 36 Apanllpanee mang' sirútamasa Apanll p'tseeyaru, uwsha Apanllpat tsiyatarangu, zurku, tárangiya.
Shiyamand kaminish iyaa pachamaam zandkana, Apaa; ichinguru zari zandkana, tárangiya. Opeejaatspazini ashiru iyaa pachamaam tputs zandkana;
tárangiya. Yuwaa, tárangu anoo zurku atiya. Ashiri iyaa Apanllimand kuk pachamaam zandkitaatssin, ashiritaa Apanll iyaa nda ayamtaati kasachiya; urutamari chinachiya.
37 Ashiri anuri mangoonangtsa. Chiyaa kiyung yachaktaatssin, Isussha chiyaa ksumish chinaku, wizpuririni panakchu, chiyamarit kasikchi. 38-39 ¿Tamaree iyaa Apanll natsach? Apanllpat iy taakuni, ¿mayaja iyaa tuwanlltach? ¿Nitaati Apanll iyaa nda chínak? Kizpur iyaa chinakiya, watam iyaam Wipaa zanganiranguwa. Ayamtaa iyaa chinamaam pastacheeja. Tsipakchitaatini, nitaati chínash pastacheeja. Kchittaattani taakuni, ¿tamareeja pastach? ¿Ashiri mayaatseeja punichich? watam Apanll iyaa chinakuwa.
¿Tsipatseetstaa, taarasheetstaa, misha Apanlleetstaa wasundururee, Yashingootstaa muchchuree punicheezich? nduni. ¿Yutaritshish sirú tushiyrangu anootstaa, zapish tushiykchu anootstaa, kanindshucheetstaa, tsapushcheetstaa punicheezich? Nduni.
Watam urutamari Apanll iyaa ksumish chinakuwa. Apanll iyaa patsisaku, ¿chaka iyaa tuwanlltach? Ashirucha, Wipamun Ísúkirístumun iyaa chinaku, ayamta nda kasachiya táshina.
Ashiri yuwaa Apanllimun Wani kizpur taakini anoo kamaneena.
* 8:6 Esekiyela 36.27 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. * 8:34 Isáysa 50.8-9 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.