4
Na yuwaatssha Boos Rutee yamarangu anootssha kamanchintspa
Anuritam zar Boos yaktashsha shaniyshini tsiyatkamchu kusarangiya yuwash anshuch tputs urutamari tsiyatsseem yaramaam shaniykana anshu. Ashirucha, anungaz tputs mazinapani atusin, Boostam maachiri kusataranganaya. Boossha tsiyatarangu, Naanints ningeem; k'xinangints. Yuwaa tsiyatki anoo mazinangtsa, tárangu, tputsshitisin anuritam mazinapani atusin kuxinartaranganaya. Sheeru, anumun anshucheetssha kurak wachinanuree chung tputs kuruzeeru, anshutam tushaneerangiya. Sheeru, ashpari tputs kusatarachusin, anush Boos wamindoo tsiyatarangiya. Zuwaa, mazinancha. Noem Mowabamand tsap yusur kanapeeshiniya. Na watsapunee tupaxanxamaam zandkiya iyaanaatsi kamindini Elimelekarineetsi watsapuni. Ashirucha, nuw shiyaa pxanxangi, táshina. ¿Mayaamaja ngatchish? Mishat, ¿mayaamaja xarachish? watam na yuwaa ántari anoo ashpari kurakawtamsin paranaya. Mishat, watam shiyshat anchichee kizpurinasha nuwamand arang kamindshawa. Shaantanacha anoo tsap amuytakush wanasiriya. Mishat, paxanxamaam ngatkeesha, nuwaa tsinsarush kamaningandama. Nuwshat anoo tsap uru amuytachina, tárangu, wamindsha, Zuraktishcha. Ashiri nuwaana paxanxchima, tárangiya. Yusur Boos tsiyatarangu, Ashiri Noemee watsapun paxanxkacheesha, umeenpatari mashind Rut sur taaru anpatari yamangsi, watam an kiz Mowaba tsap watsapunitamtawa. Ashiriya, iparinakchush, uwshat iparish anoo tsap wamatarisha amuytachiya. Shiyshat zuwanllineemish wip pzapanitsha, tárangu, wamindsha anoo mazinarangu, Ambinaa ashimaam zandkeezi. Manguparina kurikireetsi tuchingchina. Apaz iparinakchuri, wamarishsha anoo tsapoo amuytakchu. Itaru mishat, ipari anoo tsap nda yachiya. Shiyanaa zandkush, pxanxangi, watam nuwaana atinawa. Ashiri na shiyaamsha kasachinllpa, tárangiya. Anpurshat zar Israelshuch tputs watsapunee, mishat maachiritaatstam watsapun tupaxanxamaam zandkatssin, uru wanasir tsiyateeru, Shiyshat nee nllura wanasir ksutangcha, mxaxzeewa wanasir yanungangcha, táyarusin, izureeru kasakchu, sapturpatari yusheeru, Neewa. Zurampataritanda táyanlli, táyaru panatariya. Ashirucha, anpursha anuritam chinarangusin, Elimelekarini wamind anoo tsapoo Boosaamsha panakchu, sapturpatari yusheeru, Boosaamsha panarangiya. Panaramchu, Neewa, zurampataritanda táyanlli. Shiysha na pxanxangsi, tárangiya. Ashirucha, Boossha anuritam ayu tárangu, ichingaru kurakawtamsin mazinarsin, Boossha tsiyatarangiya. Ashiriya, na siy ichingarus pakeensa yuwaa nuw Noemee watsapun, mishat Elimelekarineetstam, Kiliyónarineetstam, Malónarineetstam watsapun paxanxarangi anootsee. 10 Mishat, Malónarineetstam wizanll mashindoo Mowabshuchee kiz yamayanlltandi. Nuwshat arang Malónarinchicheem nutsas pzapanichima. Ashkachuri, anchich maachiri urutamaritam taachinllinaya. Na ashiri watam siy ichingarus pakeensawa. Ayamtaati nda nee mbizachinipa, watam siy kurakis ichingarus pakeensawa, tárangiya. 11 Kurakshitisin, mishat anshuchtam tputs shaniyamapan kusatarangana antamsin tsiyataranganaya. Zuraksha. Na ichingaruni shiyaa pakeeniya. Apanllsha uru Ruteem kapung istachiya wipaamtam pzapaneemaama. Sirútama Rakelarineem, mishat Liyarineemtam kapung istarangu, wachinllin Israelash yakat na pzapaneersin taakana, uwshtisin ambitam ashchinllinaya. Efratchicheem pzapaneerusin, kizpur kurakaam kinayarusin, Biringaa tsap urutamari payuchinllinaya. Anchich ayamtaati nda pastachiya. 12 Apanllsha uru neem kizaam zapan wipaam panachiya, Ashkachu, waachich maachiri zapantam pzapanichinllinaya. Shiyshat arang Utaárineem wip Tamarash Faresaa iparinarangu, anchicheem wachinllin aranginasha pzapanitsha, táranganaya. 13 Amb sheeru, Boos Rutee wizanlleem yamarangiya. Rut wazaranllpasha taarangsin, Apanllsha wipaam panarangu, nlluraa mireerangshita. Sheeru, kamuz iparinarangiya. 14 Ashirucha, anshuchshitisin kizanur kizaptatin Noemeetssha, Shiyaam Apanll kapung istarangu, na shaanaatsi ungirtaksha. Na zar chinllinish minum kamuz nllurtayanlliya yuw shaanaatsi ksuchchu anu. Mishat, waani chinllinish Israelchicheem kurak taachpa. Ashkachu, watsimari tpuschinllinaya. 15 Mishat, inpari chinllinish shaanaatsi tuwizpurtaku, shiy mangish kissha taatsha. Shaanaatsi kapung ksuchiya, watam shaana kuminish wipawa. Uru shaanaatsi kapung chinachiya. Amb ashishtar ashku, shaanapaz iparish 7 taaru ashtatsha. Itaru, minumta chinllinishsha, táranganaya. 16 Ashirucha, uwshat Noem umeenaa wip waama wachinllin yamarangiya. Nuwaama yanungayaruri, nuwaanapaz ipari ashtapi átu, yamayaru, wachinllinoo kapung chinarangiya. 17 Wamkurshitisin kizaptatin parangusin, Na Noem wip minum kamuz wanindayanlliya, tárangusin, nlluraatssha sur Obed atusin, ísamaranganaya.
Obedshat arang iparnarangiya sur Jesey. Jeseyaatsshat Dapiyarineem iparnarangiya. Obedarincha wachinllinu Dapiyarineetsi.
Ashiriya na kamaneena yuwaa Rutirini mashindumuntaa, uwshat arang pzapaneerangu anootsi.
Na kamanchintspa Dapiyarinchichee zitaminarini
18 Nishuch tputs ichingaru Fareschichinandari wachinllin taariya. Faresarini Hesronaam iparnarangiya. 19 Hesronsha Ramarineem iparnarangiya. Ramsha Aminadapaam iparinarangiya. 20 Aminadapsha Nahasonaam iparnarangiya. Nahasonshat Salmunaam iparnarangiya. 21 Salmunshat Boosaam iparnarangiya. Boosshat Obedaam iparnarangiya. 22 Obedshat Jeseyaam iparnarangiya. Jeseyshat Dapiyaam iparinarangiya.*
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Faresarini wachinllin pzapaneerangu anootsi.
[Watamcha Rutirini kuku.]
* 4:22 Matiwa 1.3-6; Lukasa 3.32-33 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.