11
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaatsshat Saul Amónshuchee pacharangana anootsi
Ashiriya, Amónshuchish kurak sur Najas taarangiya. Anshat kurak Jabesshuchee, misha Galaadshucheetstam pachamaam zandarangu, wasundururee wasina kamachtarangiya. Pza, yuwapangints. Anshuchee kachingeeruni, kasani, tárangiya. Itaru, Jabesshuchshitisin anoo tsiyatssee mazinarangusin, kapung punirangusin, ¿Mayamandsha iyashchee pachamaam zandaksa? ¿Mayaamshitaja chaanpataa pachachich? Nda ashishtamaam pzaa, amikurtayani. Nduntaati ashiru, iyaa muchchureemis ínangtsa. Iy m'chachoomsha kinachiniya, táranganaya. Amónshuchshitisin, Ashiri amb shingsints. Mishat, iyapa amikurtamaam zandkus, itaru ichtaru nuw siyashchee ichingarootsis kcheetsis mbutsanungich yux yux sheerunts, kasachintspa. Waani Israelchich tputs siyashchee sítasheema, tárangiya kurak Amónshuchi.
Ashiriya, wachinanurshitisin Jabesshuch kapung punirangusin, Xamachi. Musá iyaa pcharispa. 7 zar kutangimasi. Nuwma tsiyatsis Israelchicheem zanganchima. Wandaya iyaam istamaam nda kuskusin, ashiri annaapari saana pachamaam zandkus, saani pachatssa iyashcheetsiya, táranganaya.
Ashirucha tárangusin, tputsee tsiyatssee kamanimaam zanganiranganaya. Anshat tputs Guibeyash yakat kusarangiya, yuwash Saul taaku anshu. Ashiriya, anshat kuseeramchu, ichingaru tsiyatssee kamanirangiya. Na in zar iyashchee Amónshuch tputs pachamaam zandkusin, iyashuchsha kapung puniranganaya. Ashirucha, kapung mang' mantsaksin, tanukanaya, ántar kamanku ashirangiya.
Saulsha mazarip wakarap taárash kanapeeshinu, wakararinpa pshiyrshinpatari naantach ashirangu, yuwaatssha zamamtara anoo mazinarangu, masharangiya. ¿Tamakshitisinaya anshuch tputsee? ¿Tamaku anootsshat siyashuch tanukanaya? Natu nuwaatssha kamaninda, tárangiya.
Yuwshat Jabesshuch tsiyatssee payuru kusarangu, anshat itsinsaru kamanirangiya. Ashirucha, Saulsha anoo mazinarangu, kapung tsiyantarangu, Apanllsha wan Saulash pshturangiya. Ashirangu, tsiyanus mangush tumuchirangu, chinootssha putayaru, turumbeeru, kasarangiya. Sheeru, tputseetssha, Natu siy tsiyatsis Israelchichee tputs ichingaru kamanitaraa shishinints. Neetshat turumaawa yáyarus, yámandashinints. Wandaya iyash tachitamaam ngatkatssin, uru ashparitaa yuwaa pshiyrshish payukana anoo chingayaruri, turuturu sheeruri, kasachima, tárangiya.
Ashirucha, tputsshat anuritam ayu tárangu, ashpari tsiyatssee kamanitaraa ashirangu, Ambtanda Saul kurak átu, mishat Samueltamta, tárangiya. Tputsshitisin anoo mazinarangusin, kapung mang' mantsarangusin, punirangana. ¿Tamayachshitazich? tárangitaatssin, itaru ashiritaa, Saulash kusataranganaya. Ashirucha, Saulshat tiptsiree tushaneeyaru, Besekash tsap táchirangiya. Israelchichimari 300 mil sundar taarangiya. Utaáchichshat sundar 30 mil taarangiya. Anshat táchim yuwaparamchu, tputseetssha yuwaa tsiyatssee kamanimapan kusarangu anootsshat, Natu, shiy wasina tsiyatsis Jabesshuchee kamanimacha. Ashiri pu zar wachamuree kuschinipa siyaam tapachindamaama, átssintanda tángcha, tárangiya. Ashirucha, anuritam tsiyatssee kamanimapan, Ashiri wasina kamanimma, tárangu, waptam kanapurangiya. Kuseeramchu, uwshat tsiyatssee kamanirangiya. Ashirucha, Jabesshuchshitisin anoo mazinarangusin, kizpur mang' ksaranganaya. 10 Ashirangsin, tsiyatssee wasina kurakaam Najasaam kamaniranganaya. Ashiriya, watam siy iyashchee pachamaam zandaksawa. Ashiri pu zar yaantari siyash kuschinipa. Siysat saana zandkus, saanipa pachatssa. Ashiri iyshat nutseetsini kamiyachinipa, tamapingaksin, Amónshuchee táranganaya.
11 Anshat Saul putam wasundururee kuruzurangu, tuchip tushaneerangiya; piyam waanitam xanatku, piyamsha waanitam xanatku ashirangiya. Sheeru, psaanari, ndaturi taraseeru, undararee yuwash maarana anush taturpiyarusin, yap nda chinarana anush pshtuyarusin, zapan Amónshuchee pacharanganaya. Ashirangsin, zar wachamuree izuuru kachingaranganaya. Katuchimawaamshat suwasuwarangusin, nda ipunarusin suwaranganaya. Minumtawari yapiri zandkana ambiri masatambaranganaya. 12 Ashirucha, Jabesshuchshitisin mang' ksarangusin, Saulaa, Wapari shiy kizpurtishcha kurakish wanasirish. Ashiritapsha anoo siyashuch kurakaam ínamaam ngataranganaya. Ashiri shiyshat tsinsayarush kamaningandama. ¿Tamamaja tputs shiyaa kurakaam ínamaam ngatarangana? Natu, iyaamsha yámandangi. Iyshat pachayaruni, kasachinipa, táranganaya. 13 Itaru, Saulsha, Nduni. Amb tárinllpa. ¿Mayaamaja amb ashiru chinachich? Watam Apanll waana Israelchichee kis naparangu, yamari kasiranguni, nda iyashuch minumtiyam tsiparanganawa. Na ichingaruni kamungaranganiya. Mishat, ¿antaati chiy chaanamuntari wizpuririch ashimaam taar? nduni. Apanll waana iyaam istaku ashiranganiya, tárangiya. 14 Ashirucha, Samuelsha, Ichingarus ashparitis pzaa, Guilgaalap tsap naayani. Amb Saulaa izuurasha kurakamarisha ínayaruni kasani, tárangiya.
15 Uwshtisin, Ashiri pzaya, tárangusin Guilgaalapsha tsap naaranganaya. Ashirucha, anushsha shaniyarangsin, Apanllee ungirtarangusin, kis shambatarangsin, Saulaa kurakaam ínamaam Apanllpa masharanganaya. Apanllsha Saulaa ipusarangu, kurakamarisha ínaranganaya. Sheersin, anumun Apanlleemsha maacheetsi muchirangsin, kis ungirtaranganaya. Ashirangsin, Saul kizpur mang' ksarangiya. Mishat, tiptsirtam Israelchich mang' ksarangitamsin, shambataranganaya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Israelchich Jabesshuchee yakat tapachindarangu anootsi.