16
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaatssha Apanll Dapiyaa kurakaam ipusarangu anootsi
Apanllsha Samuelaa, ¿Wanipaja shiy Saulangaz wamin kiyung kachiykush taakish? Nuwnaa na izuuruta Saulaa Israelchicheem urkar watsta táyanlli. Natu, shiy wayungun machtash tas tuzureerush, Jeseyap pang' Biringap napashini. Anootstanda wip nuw kurakaam ipusarangi, tárangiya. Samuelsha, Itaru, ¿tamayareezi naaychi? Puniktana. Apaz Saulsha yasakchu, uru nuwaatssha pachachiya, tárangiya. Apanllsha, Ashiri minum wakar wip putayarush, payutatcha. Nuwaam mucheerush, ungirtamatcha. Muchkachush, Jeseyaatstam yambingcha. Anush nuw shiyaam yámandachinllpa, yuwaa shiy ashtachish anootsi. Anoo shiyshat kurakaam ipusangcha, tárangiya. Samuelshat yuwari Apanll kamachtarangu, anuritam tuminurangu, Biringap yakat naatarangiya. Ambshat kuskamchu, anshuch wachinanur Samuelaa parangusin, punirustaranganaya. Ashirucha, tsiyatarangsin, Ichee, ¿kaapa wanasirimshiptari pakatish? táranganaya. Samuelsha, Wanasiriritanda pakati. Nish Apanlleem maacheetsi mucheeri ungirtakamchina. Siysat mangis yarangtamtints. Pzaa, siyaptatam Apanlleem maacheetsi mucheeruni, ungirtayani, tárangiya. Samuel Jeseyaa wipaptari yutaritshshirini tachingamaam Apanlleemshat maacheetsi muchiranganaya. Jeseyshat wip ashpari kusatarangsin, Samuelshat Eliyabaatsima parangu, mangush chinaku, Waatatpari niya, yuw Apanll waana kurakaam ipusarangu anuya, tárangiya. Itaru Apanllshat, Shiy musá napkush, wanuts kapungumand, mishat wazuranimand inparee átush, ipusinllpa, watam ashchimasheetstam nuw izuuru ngataranginawa. Na watsta; ashchimashee chinarinllpa. Tputs chínash nuwapa nda waritariya. Itaru, nuw tputsee mangu yasakina. Nuwaana mangishi mintanda chinaki, tárangiya. Jesey yusur minootssha wip Abinadaba kuruzeeru, Samuelaam tuyamandarangiya. Samuelsha, Nda, kaapa Apanll nee ipusaritamtaja. Minootstanda átu, tárangiya. Anumun Jesey yusur minootssha wip Samaatssha kuruzeeru, Samuelaam tuyamandarangiya. Samuelsha, Nda, Apanll nee nduntam ipusarangiya, tárangiya. 10 Ashirucha, Jesey ¿Tamamaatsinaareeja át? átu, ashparisha wipa 7 yamayashinu, Samuelaam tuyamandarangiya. Samuelsha ashpari parangu, Apanll waana nish ipusamarini wanindaja. Nllitaritanandcha, tárangu, 11 ¿Ichee, arang iparish ndushat taar? tárangiya. Jeseysha, min ipari shipamunacha ambiritcha. Uwshat chinuzpan ksutku taakiya, tárangiya. Samuelsha, Natu, ashiri yamashini. Anoomamarishat kutayani; na kuskachu, wapashat ungirtapani, tárangiya. 12 Jeseysha wipaam yamamaam kamachtarangu, yushindaranganaya. Anshat nllur pur chumbeep tuwapi. Mishat, kizpur wanasirimuna. Apanllsha Samuelaa tsiyatarangu, Watatcha ini, yuw nuwaana ipusarangi anu. Ashiri shiyshat nee kurakaam ínangcha, tárangiya. 13 Samuelshat anuritam wayungunoo yarangu, kanungasimun Dapiyamun ichumarangiya. Nllurtaa zoonllee piyartachee wamari kasirangu, anoo kurakaam ipusarangiya. Ashiramchu, Apanllshat wan musásiritam Dapiyash pshturangiya. Apanllee wizpur yarangiya. Samuelsha yuwaparamchu, yusur wapitam pangup Ramap kanapurangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Apanll Dapiyaa ipusarangu anootsi.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaatssha Dapiy Saulaam ksutamapan taarangu anootsi
14 Apanll wanee yutaritamash Saulaam zanganirangiya. Ashirucha, Saulashsha pshturangu, waanaatsi wanuts yutarit tácharangiya. Ashchiri wanuts ksumaam zandarangiya. 15 Ashirucha, Saulaam ksutamapan taakana, anshitisin anoo parangusin, ¿Tamaru shiy táchaksha, yuwaa Apanll wan yutaritamash shiyaam zanganirangu anootsee? 16 tárangusin, Ichee, natu, shaana tputsirish zanganingi. Tputs kitartamaam kapung yasaru, anoom nachungayarusin, yamapana. Annaapari shiyash Apanll wan yutaritamash pshtukchitaati, uwshat kitartakchu, anoo mazinakchush, nutsish kaapan yusur ashtatsha, táranganaya. 17 Ashirucha, Saulshat tiptsiree, Natu, siy nachungashinints. Yuw tputs kizpur kitartamaa yasaru anoo pakchus ningeem machtantsa, tárangiya. 18 Minshat, tputs tsiyatarangu, Nuw yasaktana. Biringshuch Jesey wip shipamunach kizpur kitartamaam yasaru parangina, mishat tapazpani, mang' putiti. Chínash kapungu. Apanllsha uwaam kapung istakiya, tárangiya. 19 Ashirucha, Saulsha tsiyatssee tiptsirish Jeseyaam zangankachu, tárangiya. Ichee, iparish shipamunach Dapiy opeejpan ksutamapan taaku, an nuwaam zanganingandama, táyaru, tsiyatssee zanganirangiya. 20 Jeseyaatssha kamanirangsin, uwshat wipaa Dapiyaa Saulap zanganirangiya. Jeseysha wipaa zangankachu, watungasheemtam pangaa, mishat vinutam tipayaru, mishat opeejatam wip putayaru, burrumun tuchipayaru, zanganirangiya. 21 Dapiyshat Saulash kuseeramchu, Saulaam istampaneem taarangiya. Saulsha anoo nllura parangu, kapung chinarangu, istampaneemarisha ínayaru, kasarangiya. 22 Ashirucha, Saul Jeseyaam tsiyatssee yusur zanganirangiya. Ichee, waani iparish nishuri taachpa. Nuw nee nlluraa kapung chinakina. Mishat, nuw nipat kis ipunkina, tárangiya. 23 Yuwash Apanll wan yutaritamash Saulash pshtukchu, anush Dapiyshat kitaraa yáta sheeru, kitartarangiya. Ashkachu, Saul anumun kizpurtayaru, yusur kaapanitaran ashtariya. Anpatari Apanllee wan yutaritamashee taxaraku, Dapiy taarangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Dapiy Saulaam istampaneem taarangu anootsi.