18
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaatssha Saul wip Jonatan Dapiypa kapung chinarangana anootsi
Anshat Dapiy Saulpa tsiyatssee, tawatsparamchusin, anumun wipsha Jonatan uwshat Dapiypa amikurtaranganaya. Dapiypa kis ipunarangu, waanaatsi wanuts tamapari ashiru chinarangiya. Saul Dapiyaa waamatarisha tiptsir wayarangu, waparip pang' zanganimaam pachindarangiya. Jonatansha Dapiyaa waanaatsipaz wanutsi ashiru kapung chinarangu, zurampatarisha urutamari taamaam amikurtaranganaya. Sheeru, wamareetshat tuwapimashee waana kamartaku, anoo yáyaru, Dapiyaamshat panarangiya, wachirureetstam, tsaktsakarineetstam, ichingaru wichpushpatari panarangiya. Dapiyshat mang' kapungumuna, Saulash kizpur wanasir taarangiya. Ichingaru yuwaa Saul kamachtarangu anoo ashpari tuminurangiya. Ashirucha, Saul wasundururee, tapazip zangankachu, ichingarusin sundar, mishat sundarutam urkar tapazip naakchusin, Dapiyamun mang' taturanganaya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Jonatan kapung Dapiypa chinarangana anootsi.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaatssha Saul Dapiyaa natsamaam chinarangu anootsi
Anshat Dapiy Filistewshuchee Goliyataa pachayashinu, ichingaru sundar tapazimand kanaputeeshinusin, yaktashuchshitisin Israelchich ichingaru kizanur kapung mang' ksarangusin, Saulaa chamayangayarusin, yaseeksin, michitaranganaya. Charcharaatstam charchar táranganaya. Anshat kizanur michichitarusin, yaseeksin, Saul miloom tputsee pacharangiya. Itaru Dapiyshat nllurataa chung mil tputsee pacharangiya, ántarusin, yaseeksin, anootsiri tayusiyustangat ashiranganaya. Tárangusin, Saulaatsshat tamundarangusin, tatsiyuntaranganaya. Ashirucha, kapung tsiyantarangu, ¿Tamashtaja nlluraatsinaashat Dapiyaa tsiyatkusin, Chung mil tputsee pacharangu atana? Itaru, nuwaatsshat kurakaatsinaashti, Miloom tputsee pacharangu, atanawa. Ambiripa atusin, Dapiyaa kurakamarisha ínachinllinaya, tárangu, Dapiyaatssha pamaam kapung tsiyantarangu, natsarangshita.
10 Putamshat zar Apanll waanaa wanee yutaritamashee Saulaam zanganirangu, Saulash pshturangiya. Ashirangu, Saul mirusinll ashiru, pangush taarangiya. Dapiyshat anush witararee yáyaru, kitartatar ashirangu, Saulsha k'chirpungurineetsi payupayuw ashirangiya. 11 Anshat Saul k'chirpungurineetsi itsirarangu, Dapiyaa tandapunuzimun ktuktuwu anumunari, Tstsata sheey átu, kayungta ashku, Dapiyshat tawinta ashkachu, pzitarangiya. Yusur kayungta ashku, pzitarangtamta. Tsimbun Dapiyaa kaparangiya.
12 Ashirangu, Saul Dapiyaa kapung punirangiya, watam Apanll Dapiyaam kapung istaranguwa. Itaru, Saulaamsha Apanll nda istarangiya. 13 Ashirucha, Saul tamaychinaareezi átu, Dapiyaa sundaroomshat urkar tapazip imazaru, tputsee machimapaneem ínarangiya. Itaru ashirangtaa, Dapiyshat tapazip nda tsiparangu, yusur kanapeech ashtariya. 14 ¿Tamaru Dapiyaam Apanll kapung istaranga? Dapiy ichingaru maachtaa zandeechu nda xaptariya. 15 Ashirucha, Saulsha Dapiyaa parangu, kapung punirangiya. ¿Tamashta wamarisha amb ashik? ¿Nda maachtawaa xapooku? tárangiya. 16 Israelchichshitisin, mishat Utaáchichtamsin, sundar ichingarusin, Dapiyangaziri kapung zandaranganaya. Watam Dapiyamari sundaroo tapazip macheechu, nda tsipaksin, yusur kanaputeech ashkanawa.
17 Minushshat zar Saul wanasir Dapiyaa tsiyatarangiya. Zuwaa, ipari putsisarini sur Merab, izanlleemish panachinllpa. Ambinaapari sheeruri, nuw shiyamunarisha mangi tatchina. Tapazeem nuwaam istakush taatsha. Tapaz taakchu, shiyamarishat Apanllpa wizpur waratatsha, tárangiya.
Saul mangush chinarangu, nuwaantana pachakuri yutaritcha. Waani amb ashkachuri, Filistewshuchinaa pachanllinnaa átu, tárangiya. 18 Itaru, Dapiysha tsiyatarangu. Nda. ¿Tamari nuw shiyaa kurakaatsish ngusirtachee? Paziktana, Mintaati nuwachich maachiriti Israelchich shiyaa ngusirtachazinllinaja, ndambari, tárangiya.
19 Saul wipaa Meriba Dapiyaam wizanll panapi tárangitaa, itaru zar tatsamoorangu, Saul wipaa Mejolatshucheemshat tputs Adrielam sur panarangiya. 20 Itaru, mishat wip sur Mikal Dapiypa kapung chinaranganaya. Ashirucha, Saulsha wipamun k'kuzee mazinarangu, kizpur mang' ksarangiya. 21 Mangush chinarangu, Ashiri yungparipa. Anuri ipari Dapiyaam wizanlli panachima. Sheeruri, iparimandi Filistewshucheem pachamaam kamachtakachuri, waani ambiri pachapana, tárangiya. Ashirucha, yusur Dapiyaa tsimbunarinshat tsiyatarangiya. Ashiri natunaa zuwaa, shiyaa ngusirtatshaparina, tárangiya.
22 Tárangu, Saul tiptsireetsshat kamachtarangiya. Natu, siy Dapiyaa ipishungayarus, nuwamun tsiyatangints. Kurak shiyaa kapungcha chinaksha. Mishat, wamachtashtam shiyaa chinaktamsinaya. Ashirucha, kurak ashku shiyangaz ungsireemshat kapung zandkasha, tángtsa, tárangiya.
23 Tiptsirshat ayu tárangusin, Dapiyaa ambiritam tsiyatkusin, táranganaya. Itaru, Dapiyshat, Siysat nuwaa waani kurak ngusirtap átpasa. Itaru, ¿tamari ashimich pukirich kurakaa wip yamachich? Pazirusparee. Mishat, ¿mayaja tuwapaychee? tárangiya.
24 Saulshat tiptsir anoo mazinarangusin, Saulaatsshat Dapiyaa kuk kamaniranganaya. 25 Ashiriya, Saulsha mangush chinarangu, Waani amb ashkachuri, Filistewshuch Dapiyaa pachapana átu, Natu, yusur naateerus, kamanishinints. Nishuch tputs kizaa yamaam zandkatssin, uru waparee undarar pachakiya. Ashirucha, kurakshat nuw kundarareetsi aranginasha kasimaam nuwaam iparimandi Filistewshuchee 100 tputs pachayaru, wayumshiree tas tuchingayaru, yushindachpa, átcha, táshinints, tárangiya.
26 Tárangu, yusur Saul tiptsir Dapiyaa kamaniranganaya. Ashirucha, Dapiyshat, ¿Tamayareezi nuw pukiri kurakaa ngusirtachi? Ashiriya, Saul átu an ashtachima, mangush tárangiya. Táyaru, ndaturi wizanlleem yamaru, 27 tputsimaa pachakatu naatarangiya. Anshat Filistewshuchee 200 pacharangu, wayumshireetsshat ashpari tuchingayaranllu, kurakaa ngusirtapi átu, kurakaamshat panarangiya. Ashiriya, Saulsha anoo parangu, wipaa Mikalaa Dapiyaam wizanll panarangiya.
28 Itaru, Apanllsha Dapiyaa kapung istarangu, wipsha Mikal wazaranllee Dapiyaa kapungtam chinarangu, 29 anumand Saulsha Dapiyaa aranginasha punirangiya. Ashirangu, ungsireetstaa urutamari kundartamaam zandarangiya. 30 Watam misha Filistewshuch kurakaw Israelchichingaz pachamaam zandarangsin kusata, kusata ashirangana, anoo wamarisha kasirangu, pacharanguwa. Itaru, Saulsha wasundururee tapazpaneem ínarangu, anshitisin nda waritaranganaya. Ashirucha amb ashirangu, Dapiyamarisha ichingaroom anshuchee kasiru shitungarangiya. Wamari ashimapan taarangu, waatsimari tputs tpusaranganaya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Saul Dapiyaa natsarangu anootsi.