5
1-2 Bʉʉ, wã déewã panihnitá, Jesúíhwã wʉnnit ded pah ĩ yapat pínahdih ñi jéihna caá, bʉca. Obohjeéhtih, débólih Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhni yeó jáap pínahdih jwiít cã́acwã jwĩ jéihcan caá. “Náhnicah, nʉʉmní ã jʉyát pah jwĩ Maáh Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá”, yeebjéh ñi niíj jéihna caá. Páant ñi jéihyechah, wã jwʉ́ʉb naóhcan niít.* Diosdih jepahcannit nin pah ĩ niijbípna caá: “Bʉʉ tʉ́ini láa caá. Cã́acwã ĩ míic maocah, ʉ́ʉmcanjeh, jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Yeejép yapat jwiítdih ã wihcan niít”, ĩ táoh niijbípna caá. Páant ĩ niijíchahjeh, caandíh ĩ jepahcatji jíib, Jesús peéh chãjadih ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá. Yaádh ĩ weép jáaat dée pah ã jʉmbipna caá. Wʉdʉ jʉmnih mi weép jáanachah, caán tʉbatdih mi jéih jweicán caá. Pánihat pah Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, caandíh jepahcannitji ĩ yéejat jíib ĩ jéih jweicán niít.* 4-5 Obohjeéhtih, wã déewã panihnitá, yeébboó dʉpʉ́nap panihipboó jʉmcan, baabáp panihipboó ñi jʉmna caá. Jesúsdih jepahcannit, bita ĩ encat pínah niijná, dʉpʉ́napboó yeejép ĩpĩ́ chãjna caá. Obohjeéhtih, yeébboó páant ñi chãjcan caá. Pánihna, náhnicah nʉʉmní ã waád jʉyát pah, Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, ñi wʉ́hi bejcan niít. Yeebdíh peéh chãjadih jʉ̃óhna ã chãjcan niít. Jwiít Jesúíhwã jʉmna, caandíh jéihcannit ĩ chãjat pah jwiítdih chãjcat caá náahap. Ʉ̃onit panihnit jʉmna, ded pah nin baácboó ã yapatdih queét ĩ jéihcan caá. Obohjeéhtih, jáanit panihnit, “¿Dios ã weñat pínahdih chãjat tʉ́ʉt niijná, ded pah wã chãjbi?” niíj jenah joyát caá jwiítdih náahap. “Waícanjeh Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá”, niíj náhninit, tʉ́i chãjat caá náahap. Jesúsdih jepahcannit, dʉpʉ́át panihipboó jʉmna, ʉ̃onit panihnit caandíh ĩ joicán caá. “Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhcan niít”, niíj jenah joinít, ĩ weñat pínahdihjeh chãjnit, ĩpĩ́ babh máihna caá. Obohjeéhtih, jwiít baabáp panihipboó jʉmnitdih Dios naáwátdih tʉ́i jenah joyát caá náahap. Ã weñat pínahdih jenah joinít, yeejép chãjcat caá náahap. Soldado míic mawadih bejna, ĩtah wao chá páha páahnit, ã́ih bácahdih jãhat pínah niijná, ĩtah chóodihbʉt ã́ih tacamant ãpĩ́ dʉoná caá. Pánihna, soldado ã míic jãhat pah, jwiít Jesúíhwãdihbʉt míic jãhat caá náahap. Obohjeéhtih, jwĩ́ih bácahdihjeh pohba jãhatdih niijná wã chãjcan caá. Jwĩ́ih caolihdih jãhatdih niijná caá wã chãjap. Nin caá jwĩ́ih caolihdih jwĩ jãhat pínah: Jesucristodih tʉ́i jenah joinít, Diosdih cã́acwãdihbʉt tʉ́i oyat caá caolihdih jãhat ã jʉmʉp. “Jesús wã yéejatdih yohnit, weemdíh ãjeéh ã ʉb bejbipna caá”, niíj jenah joyátbʉt caolih jãhat ã jʉmna caá. Pánih jãhnit panihnit jʉmna, Satanás jwiítdih ã yéejat tʉ́ʉtʉchah, caandíh jwĩ jéih yap yohna caá.* 9-10 Jesucristodih jepahcannit biícdih Dios jwiítboodíh ãt peéh chãjíhcap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, ã́ihwã jwĩ jʉmat pínah niijná, jwĩ yéejat jíib, jwĩ Maáh Jesucristo jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Pánihna, jwiít ã́ihwã jʉmnit, nin baácboó páantjeh jʉmna, wʉnna yʉhna, nihat biícdih ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá. 11 Caandíh náhninit, Jesúsdih ñi tʉ́i jenah joyát pínah, ñi jepahat pínahdihbʉt páantjeh ñi míic teo wáacá.
Pablo queétdih biíh ã wʉtat
12-13 Bʉʉ yeebdíh bainí wã jwʉ́ʉb naáwát tʉ́ʉt caá, páant mʉntih. Ñijeéh jʉmnit Dios naáwátdih yeebdíh ĩ bohénachah, ñi tʉ́i joyoó. Yeebdíh bohéát pínah niijná, Diosboó queétdih ã wʉtʉchah, yeebdíh bohénit, bʉ́dí ĩ teona caá. Pánihna, queétdih oinit, ñi tʉ́i jepahaá. Yeebbʉ́t míic oinit, biícdih ñi tʉ́i jʉmʉʉ́.
14 Yabhnitdih ñi tewat tʉ́ʉtʉ́. Ʉ́ʉmnitdih, jĩ́gahnitdihbʉt ñi weñanaá. Wẽpcannitdih ñi tʉ́i teo wáacá. Bitadih yójahcan, ĩjeéh ñi tʉ́i jʉmʉʉ́.
15 Yeebdíh yeejép chãjnitdih ñi yéej chãj jwʉ́ʉbaca bojoó. Nihatdih tʉ́i chãjnit, biícdih ñi tʉ́i jʉmʉʉ́.
16 Ded pah yeejép yapna yʉhna, Diosdih tʉ́i jenah joinít, páantjeh ñi weñeé.* 17 Caandíh ñi ʉʉ́bh cádahca bojoó. 18 Yeó jáap jʉmat pah “Tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih niijnít ñi jʉmʉʉ́. Tʉ́i yapna, yeejép yapna yʉhna, biíc yoobó “Tʉ́ina caá, Paá”, niijnít ñi jʉmʉʉ́. Pánihatdih Dios yeéb Jesúíhwãdih ã náah yacna caá.*
19 Tʉ́ini Espíritudih tʉ́i jepahnit, ded pah ã teo wáacatdih ñi jãhca bojoó. 20 Detdih Tʉ́ini Espíritu ã naáwáchah, queét ĩ naóh yapaíhichah, yeébboó joííhcannit pah ñi jʉmca bojoó. 21 Pánihna, nihat naáwátdih tʉ́i jenah joinít, ded tʉ́ini, ded tʉ́icanni ã jʉmatdih ñi jéihyeé. Pánih jéihna, tʉ́inidih jepahnit, ñi náhninaá. 22 Obohjeéhtih, tʉ́icanniboodíh, ñi joyáh bojoó.
23 Jwiít yeebdíh Dios ã tʉ́yatdih bʉ́dí jwĩ náah yacna caá. Pánihna, yeebdíh ʉʉ́bhna, “Paá, queét míihwãdih bʉ́dí ma teo wáacá, yéej chãjatdih ĩ yap yohat pínah niijná. Meemdíh ĩ tʉ́i jenah joyát pínahdihbʉt teo wáacnit, queétdih ma tʉ́i wapaá”, bʉ́dí jwĩ niíj ʉʉ́bhna caá. Páant ã teo wáacachah, jwĩ Maáh Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhni yeó jáapdih yeéb ã́ihwã tʉ́init ñi jʉmbipna caá. 24 Diosjeh yeebdíh ñíonit, ã niijátji pah yeebdíh ã tʉ́ʉt nʉʉ́m péabipna caá.
Pablo ã pée tʉ́yat tʉ́ʉtat
25 Wã déewã panihnitá, jwiítdihbʉt bʉ́dí ñi ʉʉ́bʉ́.
26 Dios ã oyatjĩh nihat Jesúíhwã ñi tʉ́i míic ʉʉ́bʉ́.
27 Jwĩ Maáh Jesús ã enechah, nin pah yeebdíh wã naóhna caá: Nin nʉ́odih ñi pebhna ĩ ʉb jʉibínachah, nihat caánboó jʉmnit Jesúíhwãdih ñi tʉ́i en naáwá.
28 Jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh oinit, ã tʉ́i teo wáaca naáh.
Páant bóojeh tigaá wã naáwát.
Pablo
* 5:1-2 Mt 24.43; Lc 12.39; 2P 3.10 * 5:3 Is 13.8 * 5:8 Is 59.17; Ro 13.12; Ef 6.13-17 * 5:16 Fil 4.4 * 5:18 Fil 4.6; Col 4.2-7