12
Dioíhwãdih tʉ́ini chãjat caá náahap
Dios jwiítdih bʉ́dí ã oyatdih náhninit, ded pah ã chãjatdihbʉt jenah joiná, nin pah ñi chãjat pínahdih yeebdíh bʉ́dí wã náah yacna caá: Tʉ́ini oveja wʉ̃ʉ́hdih ĩ mao cáo wʉ̃hat pah, yeebjéh Diosdih ñi míic wʉ̃hʉʉ́, ã náahatdihjeh ñi chãjat tʉ́ʉt niijná. Páant tigaá náahap jwiítdih, Diosdih jwĩ tʉ́i weñaat tʉ́ʉt niijná. Pánih chãjnit, Diosdih jéihcannit ĩ jenah joyát pah ñi jenah joicá bojoó. Yeejép ĩ chãjat pah biíc yoobó ñi chãjca bojoó. Ñi jenah joyátdih tʉ́ʉt nʉʉm béjna, tʉ́inidih chãjnit ñi jʉmbipna caá. Pánih tʉ́ʉt nʉʉmná, Dios yeebdíh ded pah ã náah yacatdih ñi jéihbipna caá. Ã náah yacat tʉ́ini jʉmna, yoobópdihbʉt ã jʉmna caá. Caán ã náah yacat pah chãjna, Diosdih ñi tʉ́i weñabipna caá.
Bʉ́dí oinit, Dios weemdíh ã ñíwip jĩ, cã́acwãdih wã bohéát pínah niijná. Pánih bohéni jʉmna, nihat yeebdíh nindih wã naóhna caá: “Weém tʉ́i jéihni yoobát caá”, ñi niíj jenah joicá bojoó. Obohjeéhtih, Jesúsdih tʉ́i jenah joinít jʉmna, “Dios weemdíh ã teo wáacat pah bóojeh tigaá wã jéih chãjap”, niíj jenah joyát caá náahap. 4-5 Jwiít nihat Cristoíhwã míic jʉmna, ã́ih bácah panihni jwĩ jʉmna caá. Pánih jʉmna, mácah tewatna Dios jwiítdih ãt wʉ̃hʉp taga. Nin pah ã jʉmna caá: Jwĩ́ih bácahdih téihyana, jítchana, quíibna, dawá ã jʉmna caá. Pánihna, biíc bácahjeh jʉmna yʉhna, mácah tewatna ã jʉmna caá. Páant jwĩ́ih bácah ã jʉmat pah, jwiít Cristoíh bácah panihni jwĩ jʉmʉchah, mácah tewatna jwiítdih ã wʉ̃hna caá, jwĩ tʉ́i míic teo wáacat pínah niijná.*
Dios jwiít nihatdih ã teo wáacachah, mácah tewatnadih ãt wʉ̃hʉp taga, ã wẽpatjĩh jwĩ chãjat pínah niijná. Biquína jwiítdih Dios naáwátdih naóh yapanit pínahdih ãt ñíwip taga. Páant ã ñíonit jʉmna, Cristodih ĩ tʉ́i jenah joyát pah bóo bitadihbʉt ĩ tʉ́i naóh yapana naáh. Biíhboodíh cã́acwãdih teo wáacni pínahdih Dios ãt ñíwip taga. Páant ã ñíoni jʉmna, Dios ã wẽpatjĩh bitadih ã tʉ́i teo wáaca naáh. Bitadih Dios naáwátdih bohéni pínah jʉmna, caandíh ã tʉ́i bohéna naáh. Biíhboó bitadih weñani pínah jʉmna, queétdih ã tʉ́i weñana naáh. Biíhboó, moh yéejnitdih bií déedih tʉ́i wʉ̃hni pínah jʉmna, tʉ́ini caolih jʉmnit, ã wẽi wʉ̃hʉ naáh. Bitaboó maáta pínah jʉmna, tʉ́i jenah joinítjeh ĩ wʉtʉ naáh. Biíhboó jĩ́gah en teo wáacni pínah jʉmna, ã tʉ́i wẽi teo wáaca naáh. Pánihna, mácah jéihnit ñi jʉmat yoobó yeéb Cristoíhwã tʉ́i míic teo wáacat caá náahap.*
Cristoíhwãdih ded pah chãjat caá náahap
Nin pah caá yeéb Cristoíhwãdih jʉmat náahap: Bitadih tʉ́i oyat caá náahap. Yeejépdih en iinít, tʉ́iniboodíh chãjat pínahdih bʉ́dí ñi bidií. 10 Ñi ʉ́ʉdwã yoobátdih ñi oyat pah Cristoíhwã ñijeéh jʉmnitdih biíc yoobó ñi oyoó. Ñijeéh jʉmnitdih ñi tʉ́i míic wáyaá.
11 Dios ã wʉtat pah chãjna, yabhcanjeh, ñi tʉ́i wẽi jepahaá.
12 Dios yeebdíh ã pebhna ã ʉb bejat pínahdih jéihna, tʉ́i wẽi páñat caá náahap. Yeejép yapna yʉhna, biíc yoobó Cristodih cádahcat caá náahap. Diosdih ñi tʉ́i ʉʉ́bh cádahca bojoó.
13 Jesúíhwã moh yéejnitdih ñi tʉ́i teo wáacá. Bita ñi pebh ĩ jʉibínachah, queétdih ñi wẽi jwãáá.*
14 Det yeebdíh yeejép ĩ chãjachah, “Yeejép ĩ yap dáhwa naáh”, niijcánjeh, “Ĩ tʉ́i yapa naáh”, ñi niijí.*
15 Det wẽinitjeéh jʉmna, yeebbʉ́t ñi weñeé. Jĩ́gahnit ĩ jʉmʉchah, ĩjeéh ñi jĩ́gah wáacá.
16 Biícdih ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. “Weém chah tʉ́ini caá”, niíj jenah joicánjeh, oboh jʉmnit biícdih ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. “Weémboó tʉ́i jéih beedáni caá”, ñi niíj jenah joicá bojoó.*
17 Bita yeebdíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, queétdih yeejép chãj jwʉ́ʉbaca bojoó. Tʉ́inijeh ñi chãjaá, “Nin ã tʉ́i chãjna caá”, nihat ĩ niíj jéihyat pínah niijná. 18 Yeéb ñi déewãdih tʉ́i chãjat pínahdih bʉ́dí ñi bidií, biícdih tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná. 19 Yeéb, wã oinitá, bita yeebdíh yeejép ĩ chãjatji jíib, ñi jwʉ́ʉb peéh chãjca bojoó. Ĩ yéej chãjatji jíib, Diosboó íijnit, queétdih ã peéh chãjbipna caá. Páant ã chãjat pínahdih jenah joinít, Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Weémboó cã́acwã ĩ yéej chãjat jíib yoobópdih wã peéh chãjbipna caá’, jwĩ Maáh ã niijná caá”, ãt niíj daacáp tajĩ.* 20 Páant ã jʉmʉchah, yeébboó nin pah ñi chãjaá: Yeebdíh en jʉ̃ihni ã nʉʉgʉ́p wʉnʉchah ennit, ã jeémát pínahdih ñi wʉ̃hʉʉ́. Ã taca jootóchah ennit, ã babhbat pínahdihbʉt ñi wʉ̃hʉʉ́. Páant caandíh ñi tʉ́i chãjachah enna, bʉ́dí ã tíicbipna caá.* 21 Bita yeebdíh yeejép ĩ chãjachah, queétdih biíc yoobó yéej chãj jwʉ́ʉbacan, tʉ́inijeh ñi chãjaá.
* 12:4-5 1Co 12.12 * 12:8 1Co 12.4-11 * 12:13 He 13.2; 1P 4.9 * 12:14 Mt 5.44; Lc 6.28 * 12:16 Pr 3.7 * 12:19 Dt 32.35 * 12:20 Pr 25.21-22