6
Jesúsjeéh ded pah jwĩ jʉmat
Wã déewã biquína nin pah ñita niíj jenah joi tágaá: “Páant ma bohénachah, chah yéej chãjat caá náahap, Dios jwiítdih oinit, chah ã tʉ́i teo wáacat pínah niijná”, ñita niíj jenah joi tágaá. ¡Páant nihcan caá, wã déewã! ¡Jwĩ yéej chãjca boj jĩíh! Jwĩ yéejatdih yohna, Cristo jwiítdih ã wʉn wʉ̃hʉchah, jwiítbʉt ãjeéh wʉnnit panihnit jwĩ jʉmna caá. Páant jwĩ jʉmʉchah, yéej chãjat jenah joyát jwiítdih ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah yʉhna, jwĩ jéih yap yohna caá. Wʉnniíh bácahjidih bita ĩ yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah, ã jepahcat pahjeh mʉntih caandíh jwĩ jepahcan niít. Nindihbʉt ñi tʉ́i náhninaá: jwiítdih ĩ daabánachah, Jesúíhwã jʉmna, ãjeéh wʉnnit panihnit jwĩ jʉmatdih bitadih jʉ́ʉtna jwĩ chãjap be. Pánih daabánit jʉmna, Cristoíh bácahdih ĩ yohochah, jwiítbʉt ãjeéh yohnit panihnit jwĩ jʉmna caá. Pánih yohnit panihnit jʉmna, jwĩ íip nihat jéihni, tʉ́i chãjni, ã wẽpatjĩh Cristodih ã booanachah, jwiítbʉt ã booanit panihnit jwĩ jʉmna caá. Pánih booanit panihnit jʉmna, ã wẽpatjĩh tʉ́ʉt nʉʉmnít, jáap cã́ac jʉmnit panihnit jwĩ jʉmna caá. Jáap cã́ac jʉmnit panihnit jʉmna, ã wẽpatjĩh yéej chãjat jenah joyátdih jwĩ jéih yap yohna caá.*
Cristoíhwã ãjeéh jwiítbʉt wʉnnit panihnit jʉmna, wʉnnit ĩ yéej chãj cádahat pah, jwiítdihbʉt yéej chãj cádahat caá náahap. Ãjeéh jwiítbʉt boo pʉd jʉ̃óhnit panihnit jʉmna, Dios ã weñat pínahboodíhjeh chãjat caá náahap. 6-7 Det wʉnnitjidih yéej chãjat jenah joyát ã wihcan caá. Páant ã wihcatdih jéihnit, nindihbʉt jwĩ tʉ́i jéihna caá: Cristodih jwíih jepahna, ãjeéh wʉnnit panihnit jʉmna, yéej chãjat jenah joyát jwiítdih ã jwʉ́ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́chah yʉhna, jwĩ jéih yap yohna caá.* Pánihna, Cristojeéh wʉnnit panihnit jʉmna, tʉ́i chãjat tʉ́ʉt niijná, ãjeéh jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhnit panihnitbʉt jwĩ jʉmna caá. Pánih boo pʉd jʉ̃óhnit panihnit jʉmna, ã wẽpatjĩh ãjeéh páantjeh jwĩ jʉmbipna caá. Caandíh jéihnit, nindihbʉt jwĩ jéihna caá: Cristo ã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, chéneji ã jwʉ́ʉb wʉncan niít, páant mʉntih. Pánih boo pʉd jʉ̃óhnit, wʉnatdih ãt yap yohop wʉt jĩ. 10 Jwiít cã́acwã jwĩ yéej chãjat jíib, Cristo biíc láajeh wʉnna, ã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, ded pah chãjna, Dios ã wẽpatjĩh ãpĩ́ chãjna caá, cã́acwã caandíh bʉ́dí ĩ weñat pínah niijná. 11 Pánihna, ãjeéh wʉnnit panihnit jwĩ jʉmatdih jenah joinít, “Bʉʉ yéej chãjat jenah joyát wã maáh panihni nihcah, Jesúíh jʉmna, caánboó wã maáh ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah, weembʉ́t ãjeéh jʉmnit, Dios ã wẽpatjĩh yéej chãjat jenah joyátdih wã jéih yap yohna caá”, ñi niíj jenah joyoó.
12 Páant yéej chãjat jenah joyát ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, caandíh ñi jepahca bojoó. Pánih jepahcan, yéej chãjatdih ñinahcanjeh, caandíh ñi yap yohbipna caá. 13-14 Moisés ã wʉtatjidih jwĩ jepahat jíib nihcan, Dios biícdih jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Obohjeéhtih, tʉ́i oinit, jwiítdih teo wáacna, Dios ãjeéh ãt jʉmat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánih ãjeéh jʉmna, ã teo wáacatjĩh dedé yéej chãjat jenah joyátdih jwĩ jéih yap yohna caá. Pánihna, yeejép chãjna, Dios ã náahatdih yap yohnit ñi jʉmca bojoó. Obohjeéhtih, Cristojeéh wʉnnit, jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhnit panihnit jʉmna, Dios ã náahatboodíhjeh ã wẽpatjĩh tʉ́i chãjnit ñi jʉmʉʉ́.
Jwĩ yéej chãjat jwĩ maáh panihni ã jʉmat
15 ¿Páant wã naáwáchah, ded pah tigaá yeéb ñita niíj jenah joí? Dios ded pah jwĩ chãjatdih jenah joicánjeh oinit, jwiít caandíh tʉ́i jenah joinítdih ãt tʉ́i ʉbʉp taga. Pánih tʉ́i ʉbnit, Moisés ã wʉtatjidih jepahat jíib ãt nihcan taga. Pánih tʉ́i ʉbnit jʉmna, ¿chah jwĩta yéej chãj taniít? ¡Nihcan caá, wã déewã! 16 ¿Nindih ñi jéihcan niít? Deddih jepahna, caán jwĩ maáh ã jʉmʉchah, caandíh teo wʉ̃hnit jwĩ jʉmna caá. Pánihat pah, yéej chãjnit jwĩ jʉmʉchah, caán yéej chãjat jenah joyát jwĩ maáh panihni ã jʉmna caá. Pánihna, yéej chãjat jenah joyátdih jepahna, iiguípna bejnit pínah jwĩ jʉmna caá. Obohjeéhtih, Diosboodíh jepahna bácah, caandíh teo wʉ̃hnit jʉmna, tʉ́i chãjnit jwĩ jʉmna caá. ¿Caandíh ñi jéihcan niít? 17 Jã́tih yéej chãjnit ñi jʉmʉchah, caán yéej chãjat jenah joyát ñi maáh panihni ãt jʉm jwʉhʉp taga. Obohjeéhtih, bʉʉ jwʉh tʉ́ini doonádih tʉ́i jenah joinít, caánboodíh ñi tʉ́i wẽi jepahna caá. Pánihna, ñi tʉ́ʉt nʉʉmátdih “Bʉ́dí tʉ́ina caá”, Diosdih jwĩ niijná caá. 18 Pánih tʉ́i wẽi jepahnit jʉmna, bʉʉ yéej chãjat jenah joyát ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah yʉhna, caandíh ñi jepahcan caá. Pánih jepahcan, tʉ́iniboodíh jepahna, caandíh teo wʉ̃hnit panihnit ñi jʉmna caá. 19 Ded pah maáta ĩ jʉmatdih ñi tʉ́i jéihna caá. Pánihna, ñi jéihyatjĩh yeebdíh wã naóhna caá, wã bohéátdih ñi tʉ́i beh joyát pínah niijná. Jã́tih yéej chãjnit jʉm jwʉhna, yéej chãjat jenah joyát ñi maáh panihnidih ñit jepahap taga. Pánih jepahnit jʉmna, chah yeejép ñit chãj bejep taga. Páant yéej chãjat jenah joyátdih ñi jepahat pah mʉntih, bʉʉ jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmnít, tʉ́iniboodíh caá jepahat náahap, Dios ã náahat pahjeh chãjnit ñi jʉmat pínah niijná.
20 Jã́tih yéej chãjat jenah joyátdih jepahna, tʉ́iniboodíh ñit jéih jepahcap jĩ. 21 Caán láa yéej chãjna, dedé tʉ́i jʉmatdih ñit bid jʉicáp jĩ. Páant ñi yéej chãjatji jíib iiguípna ñita bej tagaá. Pánihna, bʉʉ ñi yéej chãjatjidih náhninit, tíicnit, bʉ́dí ñi jĩ́gahna caá. 22 Bʉʉ jwʉh yéej chãjat jenah joyátdih jepah cádahnit, Dioíhwã jʉmna, caánboodíh jepahnit ñi jʉmna caá. Dioíhwãjeh jʉmna, ã náahat pahjeh chãjnit, ãjeéh páantjeh ñi jʉmbipna caá.* 23 Nindih jwiítdih tʉ́i náhniat caá náahap: Jwĩ yéej chãjat jíib, iiguípna bejnit pínah jwĩta jʉm tagaá. Obohjeéhtih, jwĩ Maáh Jesucristo jwiítdih ã wʉn wʉ̃hatjidih tʉ́i jenah joinít, caandíh jwĩ jepahachah, jwiítdih ãjeéh páantjeh Dios ã jʉmat tʉ́ʉtbipna caá. Pánih tʉ́i chãjna, jwiítdih ã jíib náahcan niít.
* 6:4 Col 2.12 * 6:6-7 Gá 2.20 * 6:22 Pr 12.28