8
Tʉ́ini Espíritu ded pah jwiítdih ã teo wáacat
1-2 Pánihna, iiguípna jwĩ bejat déejidih Jesucristo ã tʉ́i ʉbʉchah, ã́ihwã jʉmna, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh jwĩ yéej chãjat jenah joyátdih jwĩ jéih yap yohna caá. Pánih yap yohnit, Tʉ́ini Espírituboodíh jwĩ jepahachah, Dios biícdih jwiítdih ã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtna caá. Páant biícdih jwĩ jʉmʉchah, jwiít Jesucristoíhwãdih bʉʉ dedé peéh chãjat pínah wihcan caá. Moisés ã wʉtatjidih jéih jepah beedácannit jʉmna, jwiít míicjeh caandíh yap yohnit jwĩ jʉmna caá. Páant ã wʉtatdih yap yohnit jwĩ jʉmat jíib, Dios biícdih jwĩ tʉ́i jʉmcap jĩ. Caán wʉtat jwiítdih ã jéih teo wáaccah yʉhna, Diosboó jwiítdih ã tʉ́i teo wáacap jĩ. Caán ã wʉ̃ʉ́hdih nin baácboó ãt cã́ac jʉmat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, jwĩ yéejat jíib ã wʉn wʉ̃hat pínah niijná. Pánih wʉn wʉ̃hna, Jesús jwĩ yéejat jíib bʉʉdáát panihnidih ãt jíib chãjap wʉt jĩ. Páant ã jíib chãjachah, jwiítboó Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh Dios yoobópdih jʉmniboodíh jwĩ jéih jepahna caá. Pánihna, jwiítjeh ã wʉtatdih jéih bʉʉjácan yʉhna, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh jwĩ jéih bʉʉjána caá.
Det ĩ ñinahatdihjeh chãjíhnit, ded pah ĩ náahatdih ĩpĩ́ jenah joiná caá. Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espíritu ã náahatdih jenah joinítboó ã wʉtat pahjeh ĩpĩ́ chãjna caá. 6-8 “Ded pah wã náahatdih wã chãjachah, ã tʉ́ina caá”, ded niíj jenah joiní Diosdih eníhcanni jʉmna, Dios ã wʉtatboodíh ã jepahíhcan caá. Páant ã jepahíhcat jíib, caandíh jéih jepahcan, iiguípna bejni pínah ã jʉmna caá. Det pánihnitboó Diosdih ĩ jéih weñacan caá. Obohjeéhtih, “Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh ã náahat pahjeh wã chãjbipna caá”, det niíj jenah joinítboó Diosjeéh páantjeh ĩ jʉmbipna caá.
“Wã náahatdihjeh wã chãjbipna caá”, niíj jenah joí cádahnit, Tʉ́ini Espíritu ñijeéh ã jʉmʉchah, yeéb ã náahatboodíh ñi chãjna caá. Det Tʉ́ini Espíritu wihcannitboó Cristoíhwã nihcan caá. 10 Obohjeéhtih, yeébboó ã́ihwã ñi jʉmʉchah, Tʉ́ini Espíritu ñijeéh ã jʉmna caá. Pánihna, yéejat jíib ñíih bácah ã wʉnʉchah yʉhna, caán ñijeéh ã jʉmʉchah, ñíih caolih tʉ́i booni ã jʉmna caá. Pánihnit ñi jʉmʉchah, Dios yeebdíh “Nit tʉ́init caá”, ã niijíchah, páantjeh ãjeéh ñi jʉmbipna caá. 11 Dios jwiítdih wahni Tʉ́ini Espíritu jwĩjeéh jʉmna, Jesúsdih ã booaatji pahjeh mʉntih jwiítdihbʉt ã booabipna caá. Pánih booanit, jáap bácah jwiítdih ã chãj wʉ̃hbipna caá.*
12 Wã déewãá, jwiít jwĩ náahatdihjeh chãj cádahnit, caandíh jwʉ́ʉb chãjcat caá náahap. 13 Jwĩ weñat pínahdihjeh chãjnit jʉmna, iiguípna bejnit pínah tigaá jwĩ jʉmʉp. Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh yéej chãjatdih cádahna, páantjeh Diosjeéh jwĩ jʉmbipna caá.
14 Det Tʉ́ini Espíritudih péenit jʉmna, Dios weh caá. 15 Caán Tʉ́ini Espíritu jwĩjeéh ã jʉmat pínah jã́tih, Dios ã peéh chãjatdih jwĩ ʉ́ʉm jwʉhʉp jĩ. Obohjeéhtih, bʉʉ Dios weh jʉmna, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh “Oini Paá”, ʉ́ʉmcanjeh caandíh jwĩ jéih niijná caá.* 16 Tʉ́ini Espíritu jwiítdih nin pah ã niíj jéihyana caá: “Yeéb yoobópdih Dios weh ñi jʉmna caá”, ã niijná caá. 17 Ã weh jwĩ jʉmʉchah, “Wã wehdih tʉ́inidih wã chãj wʉ̃hbipna caá”, Dios ã niijátji pah, jwiítdih, Jesucristo biícdih, ã tʉ́i chãjbipna caá. Pánihna, Cristoíhwã jwĩ jʉmat jíib yeejép yapnit jʉmna, tʉ́ttimah jeáboó tʉ́i wẽinit, ãjeéh maáta jwĩ jʉmbipna caá.*
Dios ded pah jwiítdih ã tʉ́i chãjat pínah
18 Bʉʉ nin baácboó jʉm jwʉhna, yeejép jwĩ yapna caá. Obohjeéhtih, tʉ́ttimah Diosjeéh maáta waadnít, chah tʉ́init jwĩ jʉmat pínahdih jenah joinít, nin baácboó jwĩ yeejép yapatdih “Oboh jʉmni ã jʉmna caá”, wã niíj jenah joiná caá. 19 Dios weh jeáboó ãjeéh jʉmnit, jwiít maáta jwĩ jʉmat pínahdih bʉ́dí eníhna, nihat Dios ã chãjnitjibʉt ĩ pã́ina caá. 20 Caán ã chãjnitji ĩ jwíih tʉ́i jʉmʉchah yʉhna, cã́acboó ã jwíih yéej chãjatji jíib, queétbʉt biíc yoobó wʉnnit pínah ĩt jʉm jwíihip wʉt jĩ. Caanjéh pohba páant ãt bejcap wʉt jĩ. Diosboó ã chãjnitjidih wʉnnit pínah ãt jʉm jwʉhat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.* 21 Dios ã chãjnitji wʉn beednít déejidih tʉ́init ã jwʉ́ʉb chãjbipna caá, páant mʉntih. Dios wehdih ã tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉ́m beedáát pahjeh mʉntih, biíc yoobó ã chãjnitjidihbʉt ã tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá. 22 Obohjeéhtih, bʉʉ nihat ã chãjnitji wʉnnit pínah míic ĩ jʉm jwʉhna caá. Pánihna, yad wili mi weh jʉmna, mi tʉba ñaacát pah Dios ã chãjnitjibʉt yeó jáap jʉmat pah bʉ́dí tʉba ñaácni panihnit ĩ jʉm jwʉhna caá. Páant ĩ jʉmatdih jwiít jwĩ jéihna caá. 23 Jwiítdih Tʉ́ini Espíritu ã jʉmʉchah yʉhna, biíc yoobó tʉba ñaácnit panihnit jwĩ jʉm jwʉhna caá. Nin baácboó jwĩ jʉm jwʉhʉchah, caán jwĩjeéh jʉmnit, jwiítdih tʉ́ini ã chãj wʉ̃hna caá. Ã pebhna jwĩ jʉibínachah, chah bʉ́dí jwiítdih ã tʉ́i chãj wʉ̃hbipna caá. Pánihna, jwiít Dios ã wehdih yoobópdih ã tʉ́ʉt nʉʉ́m beedáát pínah, ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah, jáap bácah jwiítdih ã wʉ̃hat pínahdihbʉt bʉ́dí jwĩ wẽi pã́ina caá.* 24 “Páant ã chãjbipna caá”, niíj wẽi jenah joinít, iiguípna bejnit déejidih ã tʉ́i ʉbnit jʉmna yʉhna, páantjeh ã tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉ́m beedánit jwĩ jʉm jwʉhcan caá. Ã tʉ́ʉt nʉʉ́m beednít jʉmna, páant ã chãjat pínahdih jwĩta pã́ican tagaá. 25 Obohjeéhtih, ã chãjat pínahdih encan yʉhna, Dios jwiítdih ã tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉ́m beedáát pínahdih jéihnit, jwĩ wẽi pã́ina caá.
Tʉ́ini Espíritu jwĩ ʉʉ́bátdih ã teo wáacat
26 Bʉʉ tʉ́i jéihcannit jwĩ jʉmʉchah enna, Tʉ́ini Espírituboó jwiítdih ã teo wáacna caá. Diosdih ded pah ʉʉ́bát pínahdih jwĩ jéihcah, caán Tʉ́ini Espíritu jwiítdih bʉ́dí ã teo wáacna caá, yoobópdih jwĩ ʉʉ́bát pínah niijná. Jwiítboó bʉ́dí ʉʉ́bíhna yʉhna, jwĩ wéheatjĩh jwĩ jéih bʉʉjácah, jwĩ íipdih yoobópdih naóhni jwiítdih ã ʉʉ́bh wáacna caá. 27 Dios ded pah jwĩ jenah joyátdih tʉ́i jéih beedána, ded pah Tʉ́ini Espíritu jwiítdih ã ʉʉ́bh wʉ̃hatdihbʉt ã tʉ́i jéihna caá. Pánihna, ded pah ã́ihwãdih Dios ã náah yacat pah, jwiítdih Tʉ́ini Espíritu ãpĩ́ ʉʉ́bhna caá.
Cristo ã wẽpatjĩh yéejatdih tʉ́i yap yohnit jwĩ jʉmat
28 Jwiít nihat Diosdih oinit, ã náahatdih chãjnit pínah ã ñíonit jwĩ jʉmʉchah, Dios jwiítdih ãpĩ́ tʉ́i en daoná caá. Ded pah jwĩ yapachah, jwiítdih ã teo wáacna caá, caandíh chah jwĩ tʉ́i jenah joyát pínah niijná. Páant ã chãjatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. 29 Jwiít ã́ihwã jwĩ jʉmat pínahdih Dios biíhmah ãtát jéihyep wʉt jĩ. Pánih jéihnit, ã wʉ̃ʉ́h Jesucristo ã jʉmat biíc yoobó jwiítdih ãt jʉmat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, dawá ã ʉ́ʉdwã jwĩ jʉmat pínah niijná. Páant jwĩ jʉmʉchah, caánboó jwĩ ʉ́ʉd jeñé caá ã jʉmʉp.* 30 Biíhmah ã́ihwã jʉmat tʉ́ʉtnitdih ãt ñíwip wʉt jĩ, “Nit tʉ́init caá”, jwiítdih ã niíj enat tʉ́ʉt niijná. Páant niíj ennit, ã pebhboó ãjeéh maáta pínah jwiítdih ãt waadánap wʉt jĩ.
31 Caandíh jéihnit, nin pahbʉt jwĩ jéihna caá: Dios ã oinit jwĩ jʉmʉchah, det jwiítdih ĩ en jʉ̃ih bʉʉjácan niít. 32 Dios ã wʉ̃ʉ́hdih ãt wahap wʉt jĩ, jwĩ yéejat peéh ã wʉn wʉ̃hat pínah niijná. “Wã wʉ̃ʉ́hdih tʉbit oina, caandíh wã wʉnat tʉ́ʉtcan niít”, ãt niijcáp wʉt jĩ. Pánih wahnit, ded pah jwĩ náahatdihbʉt ã tʉ́i wẽi teo wáacbipna caá. 33 Dios jwiítdih ñíona, “Nit tʉ́init caá”, ã niíj ennit jwĩ jʉmʉchah, “Queét yeejépwã caá”, det jwiítdih ĩ jéih niíj naóh yaccan caá. 34 Cristo jwĩ yéejat jíib wʉn wʉ̃hna, jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhnit, Dios ã jéihyepmant bóo bʉwámant chʉ́ʉdnit, caán biícdih nihatdih wʉtni ã jʉmna caá. Pánih jʉmna, jwĩ́ih pínahdih ãpĩ́ ʉʉ́bh wʉ̃hna caá, det jwiítdih peéh chãjat tʉ́ʉtna, ĩ jéih naóh yaccat pínah niijná. 35 Cristo jwiítdih bʉ́dí ã oyochah, “Queétdih ma oi cádahaá”, bita ĩ niijíchah yʉhna, ã jepahcan niít. Jwiítdih yeejép ã yapachah, bita jwiítdih yeejép ĩ chãjachah, jwĩ nʉʉgʉ́p wʉnʉchah, yégueh wihcannit jwĩ jʉmʉchah, jwiítdih tobohat ã jʉmʉchah, jwiítdih ĩ mao yohochah yʉhna, Cristo jwiítdih ã oi cádahcan niít. 36 Dios naáwátdih naóh yapani páant jwĩ yapat pínahdih nin pah ãt niíj daacáp tajĩ:
“Yeó jáap jʉmat pah míihwã jwĩ jʉmat jíib jwiítdih íijnit, ĩ mao yohíhna caá. Ĩ mao jeémát pínah ovejawã pah jwiítbʉt jwĩ jʉmna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Sal 44.22)
37 Páant yeejép jwĩ yapachah yʉhna, Cristo jwiítdih oina, bʉ́dí ã teo wáacatjĩh wẽinit, jwĩ tʉ́i yap yohna caá. 38-39 Jesucristoíhwã jwĩ jʉmʉchah ennit, Diosboó jwiítdih bainí ã oican caá. Pánih oinit, jwiítdih ã oi cádahcan niít. Jwĩ wʉnʉchah, jwĩ báadhdachah, bʉʉbʉt, tʉ́ttimahbʉt, ded pah jwiítdih ã yapachah yʉhna, ã oi cádahcan niít. Ángelwã, nemépwã, nin baácdih moón ĩ maáta, japmant moón, nʉmp bóo tólihmant moón, “Queét míihwãdih ma oi cádahaá”, Diosdih ĩ niijíchah yʉhna, ã jepahcan niít. Pánihna, nihat Dios ã chãjnitboó caandíh ĩ jéih oi cádahat tʉ́ʉtcan niít. Pánih bʉ́dí oina, jwiít jwĩ Maáh Jesucristoíhwãdih Dios ã oi cádahcan niít.
* 8:11 1Co 3.16 * 8:15 Mr 14.36; Gá 4.6 * 8:17 Gá 4.5-7 * 8:20 Gn 3.17-19 * 8:23 2Co 5.2-4 * 8:29 2Co 3.18; Gá 4.19; Fil 3.10