3
Petr a Jan potom vstupovali v hodinu modlitby (to [jest o] deváté) do chrámu. A byl [tam] nesen jeden muž, chromý od lůna své matky, kterého každý den pokládali u chrámové brány zvané Krásná, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu. Ten uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, a prosil [je] o almužnu. Petr však na něj s Janem upřel zrak a řekl: “Podívej se na nás.” Pozoroval je tedy s očekáváním, že od nich něco přijme. Ale Petr řekl: “Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!” Uchopil ho za pravou ruku a zvedl [ho]; a [tehdy] se jeho nohy a klouby ihned zpevnily. A když vyskočil, stál a chodil a vešel s nimi do chrámu, [kde] se procházel, poskakoval a chválil Boha. Všechen lid ho tedy viděl, jak chodí a chválí Boha, 10 a poznali, že je to ten, který kvůli almužně sedával u chrámové Krásné brány, a byli naplněni děsem a úžasem nad tím, co se mu přihodilo. 11 A když se ten uzdravený chromý držel Petra a Jana, seběhl se k nim všechen vyděšený lid do sloupoví zvaného Šalomounovo. 12 Když [to] tedy Petr uviděl, promluvil k lidu: “Proč se tomu divíte, Izraelité? A proč se na nás [tak] upřeně díváte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento [člověk] chodí? 13 Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy vydali a jehož jste se zřekli před Pilátem, když se rozhodl, [že] ho propustí. 14 Zřekli jste se toho Svatého a Spravedlivého a vyžádali jste si, aby vám byl vydán vrah. 15 Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; a my jsme toho svědky. 16 Skrze víru v jeho jméno dalo jeho jméno sílu tomuto [muži,] kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která [je] skrze něho, mu dala toto plné zdraví před [očima] vás všech. 17 Teď však vím, bratři, že jste [to] udělali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. 18 Bůh však takto naplnil, co předpověděl ústy všech svých proroků: [že] Kristus bude trpět. 19 Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře 20 a aby poslal toho, který vám byl předem kázán, Ježíše Krista, 21 kterého musí nebe držet až do časů nápravy všech věcí, o nichž Bůh mluvil od věků ústy všech svých svatých proroků. 22 Mojžíš přece řekl otcům: ‘Pán, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka jako mne; toho budete poslouchat ve všem, cokoli vám řekne. 23 A stane se, že každá duše, která by toho Proroka neuposlechla, bude vyhlazena z lidu.’ 24 Ano, také všichni proroci, kteří mluvili od Samuele a po něm, předpovídali tyto dny. 25 Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl Abrahamovi: ‘Ve tvém semeni budou požehnána všechna pokolení země.’ 26 Vám jako prvním vzbudil Bůh svého služebníka Ježíše a poslal ho žehnat vám, aby každého odvrátil od jeho nepravostí.”