21
Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského moře. A ukázal se takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný Didymus, Natanael, který byl z Kány Galilejské, [synové] Zebedeovi a další dva z jeho učedníků byli spolu. Šimon Petr jim řekl: “Jdu lovit ryby.” Řekli mu: “My s tebou půjdeme také.” Šli [tedy] a hned nastoupili na loď. A té noci nic nechytili. Když pak nastalo jitro, Ježíš stál na břehu. Učedníci ale nevěděli, že je [to] Ježíš. Ježíš jim tedy řekl: “Děti, nemáte něco k jídlu?” Odpověděli mu: “Nemáme.” On jim však řekl: “Hoďte síť napravo od lodi a najdete.” Hodili tedy a už ji nemohli vytáhnout pro množství ryb. Ten učedník, kterého Ježíš miloval, tedy řekl Petrovi: “[To] je Pán!” A když Šimon Petr uslyšel, že je [to] Pán, přepásal se pláštěm (protože byl svlečený) a vrhl se do moře. Ostatní učedníci pak připluli na lodi (neboť byli nedaleko od země, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. A když vystoupili na zem, viděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. 10 Ježíš jim řekl: “Přineste něco ryb, které jste teď chytili.” 11 Šimon Petr [tedy] vystoupil [na loď] a vytáhl na zem síť plnou velkých ryb: [bylo jich] sto padesát tři. A i když jich bylo tak mnoho, síť se neroztrhla. 12 Ježíš jim řekl: “Pojďte, posnídejte.” Nikdo z učedníků se ho však neodvažoval zeptat: “Kdo jsi?” protože věděli, že je [to] Pán. 13 Ježíš tedy přistoupil, vzal ten chléb a dával jim a podobně [i] rybu. 14 To se Ježíš už potřetí ukázal svým učedníkům poté, co vstal z mrtvých. 15 A když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: “Šimone Jonášův, miluješ mě více než tito?” [On] mu řekl: “Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.” Řekl mu: “Krm mé beránky.” 16 Zeptal se ho znovu, podruhé: “Šimone Jonášův, miluješ mě?” Řekl mu: “Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.” Řekl mu: “Pas mé ovce.” 17 Zeptal se ho potřetí: “Šimone Jonášův, máš mě rád?” Tehdy se Petr zarmoutil, protože se ho potřetí zeptal: “Máš mě rád?” a odpověděl mu: “Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád.” Ježíš mu řekl: “Krm mé ovce. 18 Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, opásával ses a chodíval jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš své ruce a opáše tě jiný a povede tě, kam nechceš.” 19 To řekl, aby [mu] naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A když to pověděl, řekl mu: “Následuj mě.” 20 Petr se obrátil, uviděl toho učedníka, kterého Ježíš miloval, jak jde za [ním] (a [to byl] ten, který při večeři spočinul na jeho prsou a řekl: “Pane, kdo je ten, který tě zrazuje?”). 21 Když ho Petr uviděl, řekl Ježíši: “Pane, a co tento?” 22 Ježíš mu řekl. “Kdybych chtěl, aby [tu] zůstal, dokud nepřijdu, co [s tím máš] ty? Ty mě následuj.” 23 A tak se mezi bratry roznesla řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale: “Kdybych chtěl, aby [tu] zůstal, dokud nepřijdu, co [s tím máš] ty?” 24 To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé. 25 Je ovšem i mnoho jiných věcí, které Ježíš udělal, které kdyby měly být vypsány každá zvlášť, mám za to, že by ani celý svět nemohl pojmout ty knihy, které by byly napsány. Amen.