2
Pagsugid Ta Miad Na Balita Naan Ta Jerusalem
Gabot adlaw na pista ta mga Judio na paumaw na Pista Ta Pentecostes.* Gatipon tanan na mga gatuo ki Jesus naan ta isya na balay. Nali nang, may namatian danen an na alin ta langit paryo ta biskeg na angin na gabagrong gid naan ta bilog na balay na patipunan danen. Dayon, may gapakita ki danen na daw lagen paryas mga derse na legleg ta apoy na gatugdon naan ta kada isya ki danen. Pagaeman danen an ta Dyos Ispiritu Santo daw gambal danen an ta lain-lain na mga linggwai na ula danen naistudyui sunod ta ipaambal ta Dyos Ispiritu Santo ki danen. Ta yon man na timpo, may dyusnon na mga Judio na gatinir naan ta Jerusalem na naan alin ta lain-lain na mga nasyon. Ta pagmati danen ta sinaba, tama gailing dya na gatipon. Gatingala gid danen an tak namatian ta kada isya ki danen naan ta iran na kaugalingen na linggwai paambal an ta mga gatuo. Gatingala gid danen an daw gambal, “Di' ba yi na mga gambal i taga-Galilea? Man-o tak namatian ta anduni danen an na gambal naan ta mga linggwai ta ate na mga lugar? Kiten i mga taga-Parto, taga-Medo, daw taga-Elam, daw duma man ki kiten naan alin ta Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, 10 Frigia, Pamfilia, Egipto daw parti ta lugar na Libya na dani ta Cirene. Duma an ki kiten naan alin ta lugar na Roma, 11 mga Judio man daw mga dili-Judio na iran na pasimba Dyos an na pasimba ta mga Judio. Duma an a ki kiten naan alin ta pulo na Creta daw duma an naan alin ta lugar na Arabia. Piro, bisan lain-lain ate na mga linggwai, namatian ta danen an na gambal naan ta ate na inalinan na mga linggwai parti ta mga katingalaan na pabuat ta Dyos!” 12 Iling tan ambal danen tenged ta iran na katingala daw gainsa-insaay danen an, “Ino taan liag ambalen ti?” 13 Piro, duma an gasunlog na gambal, “Mga ingaw nyan!”
14 Dayon, Pedro i duma ta unsi na mga apustulis gatindeg naan ta tubangan ta mga ittaw daw bakod iya na kagi na gambal kanen i, “Mga kasimanwa ko na mga Judio daw tanan kaw na gatinir naan ta Jerusalem, pamatian a nyo daw tugutan a ta pagsugid ki kyo daw ino beet ambalen ta yi na natabo. 15 Dili kami i mga ingaw paryo ta paisip nyo. Sellem pa i! Tallo nang pa uras galambay alin ta pagsennang ta adlaw. 16 Ta matuod, yi na natabo naambal en Joel na prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos anay pa sa. Ambal Joel,
17 ‘Dyos an gambal daw ino iya na imuon ta katapusan na mga inadlaw. Ambal din,
“Ipadala ko Dyos Ispiritu Santo
naan ta tanan na mga ittaw
para gaeman din danen an.
Inyo an na mga kabataan
magsugid ta ake na mga ambal.
Inyo an na mga miron
makakita ta mga panan-awan.
Inyo na mga manakem na mama
makakita ta ake na mga plano
naan ta iran na mga dagammo.
18 Bisan naan ta ake na mga suguon,
mga mama man daw mga bai,
papadala ko ake na Ispiritu
ta yon man na mga inadlaw
daw magsugid man danen an
ta ake na mga ambal.
19 Ipakita ko naan ta mga ittaw
mga katingalaan naan ta langit
daw mga sinyalis naan ta kalibutan.
Tama na mga lengngessa tenged ta pagpatay.
May mga apoy man
daw mga tumbuok na aso.
20 Adlaw an dili magpawa
daw bulan an magminog na paryo ta lengngessa
bag-o mabot andemen na adlaw na makatingala
na Ginuo an mag-ukom ta tanan na mga ittaw.
21 Piro, ta yon man na timpo,
daw kino marani ta Ginuo Dyos malibri
alin ta silot ta iya na mga sala.” ’ ”
22 Ambal pa Pedro, “Mga paryo ko na linai Israel, matian nyo gid ambalen ko i ki kyo parti ki Jesus an na taga-Nazaret. Kanen an gabuat ta mga katingalaan na pamatuod na kanen an papadala ta Dyos. Tenged ta mga pabuat ta Dyos paagi ki Jesus pamatuuran din na Jesus an may bakod na gaem na alin ki kanen. Yi tanan nlaman nyo gid tak anen di natabo. 23 Jesus an patugyan naan ki kyo sunod ta plano ta Dyos na patirmino din en daan. Piro kyo yan, papapatay nyo kanen an paagi ta tabang ta mga ittaw na ula kakala ta Dyos daw palansang danen Jesus an naan ta krus. 24 Piro, pabannaw kanen an ta Dyos na beet ambalen dili din en magian mga kasakit an na gadala ta kamatayen daw dili en isab kanen an mapatay. Dili kanen mabilin naan ta lugar ta mga patay tak anduni ula en kamatayen kanen an. 25 Naan ta sinulat Ari David, ambal David parti ki kanen iling ti,
‘Nakita ko na Ginuo Dyos an
pirmi gaduma ki yaken
aged ula en may makatublag ki yaken.
26 Nyan gid nalipay ake na tagipusuon
daw sikad sadya ake an na mga paambal
tenged ki kaon, O Ginuo.
Bisan mapatay a, may palaeman a pa
27 tak nlaman ko na dili a no dilian
naan ta Hades na lugar ta mga patay
daw dili no man tugutan na malunot
lawa an ta imo gid na Manugsirbi.
28 Patudlo no ki yaken daw ino paagi na mangabui
aged may kabui na ula katapusan
daw malipay a tenged kaon ake na maduma.’ ”§
29 Pedro i gapadayon pa gid ta iya na pag-ambal, “Mga utod ko, daw parti ki Ari David na ate na alinan na kaapuan, nlaman ta gid na napatay kanen ya daw asta anduni iya na lebbengan anen pa di. 30 Kanen ya isya na prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos anay pa sa. Nlaman din na gapangako Dyos an ki kanen na isya ta iya na mga linai manubli ta iya na pagkaari. Ta pagpangako ta Dyos ki kanen, gasumpa Dyos an na tumanen din gid iya na pangako. 31 Nlaman en daan David parti ta pagbannaw ya ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari.* Gani, gambal David ya na Pinili Ta Dyos Na Mag-ari, dili kanen an pabay-an ta Dyos naan ta Hades na lugar ta mga patay daw dili man malunot iya na lawa. 32 Jesus an pabannaw ta Dyos daw kami tanan mga gapamatuod ki kyo tak nakita nay en kanen an na bui. 33 Jesus man paatagan ta Dyos Amay ta pinakadatas na katengdanan na naan kanen tengnged ta Dyos Amay naan dapit ta tuo daw pabaton din alin ta iya na Amay papangako ya na ipadala naan ki kami Dyos Ispiritu Santo an. Yon na papangako natuman anduni paryo ta inyo na nakita daw namatian. 34 Nlaman ta na dili David paatagan ya ta Dyos ta datas na katengdanan na mungko tengnged ki kanen tak parti ta iya na Pinili Na Mag-ari, David mismo gambal,
‘Ginuo Dyos gambal ta ake na Ginuo,
“Mungko ka di naan dapit ta ake i na tuo,
35 asta na mapirdi ko imo na mga kuntra
na danen an paryo ta tungtungan ta imo na mga batiis.” ’ ”
36 Ambal pa Pedro, “Gani, tanan kaw na mga paryo ko na linai Israel dapat intindien nyo gid na Jesus ya na papalansang nyo naan ta krus, kanen paimo ta Dyos na Ginuo daw Pinili Ta Dyos Na Mag-ari!”
37 Pagmati ta mga ittaw ta ambal Pedro, nakunsinsya gid danen an daw gainsa danen an ki Pedro daw ta duma na mga apustulis, “Mga utod, ino dapat nay na buaten?”
38 Sabat Pedro, “Magnelsel kaw daw dilian nyo inyo an na mga sala. Magpabautismo kaw na pamatuod na kyo yan anduni gatuo ki Jesu-Cristo para mapatawad kaw ta inyo na mga sala daw para mabaton nyo man Dyos Ispiritu Santo. 39 Pangako ya ta Dyos na ipadala din Dyos Ispiritu Santo an para ki kyo, para ta inyo na mga linai, para man ta tanan na mga ittaw na dili-Judio daw asta ta tanan na mga ittaw na kabaton ta upurtunidad na paatag ta Ginuo na ate na Dyos na marani ki kanen.” 40 Tama pa mga ambal Pedro ta pagpamatuod ki danen daw galaygay man ki danen, “Likawan nyo silot na alin ta Dyos na maageman ta mga malain na ittaw ta yi na timpo!” 41 Tama mga gapati ta ambal Pedro daw gapabautismo danen an. Ta yon man na adlaw, may mga tallo libo na ittaw na nadugang naan ta grupo ta mga gatuo ki Jesu-Cristo. 42 Gaatag danen ta tama na mga uras ta pag-istudyo naan ta mga patudlo ta mga apustulis daw ta pagtipon naan ta duma na mga gatuo daw ta pagyapon daw pagpangamuyo duma man ki danen. 43 Tama na mga katingalaan na paimo ta Dyos paagi ta mga apustulis na pamatuod na iran na patudlo alin gid ta Dyos. Tenged ta mga buat danen, gatingala gid tama na mga ittaw.
Pagtipon Ta Mga Gatuo
44 Papadayon ta mga gatuo ki Jesus iran an na pagtipon daw gaatagay danen an daw ino iran na mga kinanglanen para ta kayaran ta tanan. 45 Pabligya danen iran na mga basak daw mga pagkabetang daw bayad ya panagtag danen dipindi ta kinanglanen ta kada isya. 46 Adlaw-adlaw, gapadayon danen an ta iran na pagtipon-tipon naan ta Timplo daw naan ta iran na mga balay gadumaay danen an na gakaan na may kalipay na terek ta iran na tagipusuon. 47 Gadayaw danen an ta Dyos daw duma na mga ittaw nadayaran ki danen. Adlaw-adlaw may nadugang ki danen na mga ittaw na paluwas ta Ginuo alin ta silot ta iran na mga sala.
* 2:1 Pwidi nyo mabasa parti ta Pista Ta Pentecostes naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 2:9 Prubinsya an na Asia anay pa sa sakep ta pagdumala ta gubirno ta Roma daw naan dapit ta lugar na anduni paumaw ta na Turkey. 2:21 Joel 2:28-32 § 2:28 Mga Salmo 16:8-11 * 2:31 Pwidi nyo mabasa parti ta Pinili Ta Dyos Na Mag-ari naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 2:35 Mga Salmo 110:1