Sulat
Judas
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Sulat Judas
Yi na libro pasulat Judas para ta mga gatuo. Judas na gasulat ta yi na libro dili Judas Iscariote na gatraydor ya ki Jesus. Judas na gasulat ta yi na libro isya na manugsirbi na iya Jesu-Cristo daw kanen utod man Santiago. Tuyo Judas ta pagsulat din ta mga gatuo aged paandaman danen an parti ta mga ittaw na naan ki danen na gapakuno-kuno nang na mga gatuo man ki Jesu-Cristo. Ambal Judas na mga gatuo an dapat dili magpati ta tudlo ta mga gapakuno-kuno nang ya daw dili man magsunod ta iran na batasan na malain.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Sulat Judas
1. Pagpangamusta Judas (birsikulo 1-2)
2. Tuyo Judas ta pagsulat (birsikulo 3-4)
3. Paandam parti ta pagtalikod naan ta Dyos (birsikulo 5-16)
4. Laygay parti ta pagpalig-en ta pagtuo (birsikulo 17-23)
5. Pagdayaw naan ta Dyos (birsikulo 24-25)
1
Pagpangamusta Judas
Yaken i Judas na manugsirbi na iya Jesu-Cristo daw utod a Santiago. Gapangamusta a ki kyo na mga kabaton ta upurtunidad na paatag ta Dyos Amay na buaten kaw din na iya na mga ittaw na yon man mga palangga din daw paambligan para naan ta pagbalik Jesu-Cristo lig-en man gyapon inyo na pagtuo. Kabay pa na kaluoy ta Dyos daw katawwayan na alin ki kanen daw iya man na paggugma pirmi naan ki kyo daw magdugang pa gid.
Tuyo Judas Ta Pagsulat
Mga palangga ko na utod, liag ko gid inta na yaken i magsulat ki kyo parti ta mga kaayaran na ate na nabaton alin ta Dyos ta iya na pagluwas ki kiten na mga gatuo. Piro, nabetang ta isip ko na kinanglan na magsulat a ki kyo para laygayan na magkuntra kaw ta bisan kino na iran na pagpati daw pabuat dili igo ta ate na mga papatian bilang mga ittaw na iya ta Dyos. Mga papatian ta ya mga natudlo ki kiten daw dapat man na dili isaben. Iling tan laygay ko tenged naan en ki kyo mga ittaw na gapakuno-kuno nang na danen an mga gatuo man ki Jesu-Cristo. Ula gid ta iran na isip Dyos an daw pabliskad danen tudlo parti ta dayad na kabebet-en ta Dyos tenged paambal danen na daw kiten na mga gatuo magbuat ta mga makagayya, miad nang man tenged patawaren ki man gyapon ta Dyos. Dili en danen kalaen na Jesu-Cristo, kanen nang ate na tumanen daw Ginuo. Anay pa sa nasulat daan na mga ittaw na gabuat ta malain na iling tan sintinsyaan danen an ta Dyos.
Paandam Parti Ta Pagtalikod Naan Ta Dyos
Bisan pa na nlaman nyo en yi na mga ipademdem ko ki kyo parti ta mga ula gatuman ta Dyos, liag ko man gyapon ipademdem ki kyo. Anay pa sa palibri ta Ginuo iya na mga ittaw alin ta pag-ulipen naan ta Egipto, piro ta uryan danen an na ula gapati ki kanen pasilutan din. Demdemen nyo man mga angil an na galin ta katengdanan danen na paatag din na yon man padilian danen langit an na istaran na igo ta iya na liag para ki danen. Tenged dili en danen miag na magsunod ta iya na liag, pagapos danen an ta mga kadina asta ta ula katapusan daw papakulong din naan ta sikad delem na lugar asta ta iya na pag-ukom naan ta katapusan na adlaw na maageman danen iran na silot. Anay pa sa pasilutan din man mga gaistar naan ta mga banwa na Sodoma daw Gomora asta mga ittaw na naan ta mga dani na banwa.* Paryo danen ya ta mga ittaw na naan ki kyo anduni tenged gabuat danen ya ta malaw-ay daw mga mama an gadulog ta mga paryo danen na mama. Silot na ula katapusan na apoy na naageman danen paandam para ki kiten parti daw ino matabo ta mga gabuat ta malain. Mga ittaw an na naan ki kyo anduni na ula gid ta iran na isip Dyos an, danen an gabuat man ta mga malain gid paryo ta mga ittaw ya na naan ta Sodoma daw Gomora. Gambal danen an na paagi kon ta mga dagammo danen may papaintindi ki danen daw yon man basian na gabuat danen ta malaw-ay, ula gapasakep naan ta bisan kino na may uturidad daw papakalain man danen mga angil an. Sala gid iran na pabuat na pagpakalain naan ta mga angil. Miguel an bisan kanen may datas gid na katengdanan naan ta mga angil, ula din gani paisip na kanen an may uturidad na pakalainen Satanas an ta iran na pagdiskusyunay na padiskasan danen parti ta lawa Moises. Gambal nang Miguel an ki Satanas, “Kabay na sawayen ka ta Ginuo!” 10 Dili nang mga angil papakalain an ta mga ittaw na naan ki kyo anduni na ula ta iran na isip Dyos an. Papakalain man danen mga ula danen naintindian. Piro, mga naintindian ya danen na sunod ta batasan na natural ki danen, yon man tenaan na maageman danen segeng na silot. Danen an paryo mga ayep na ula gaisip ta iran na mga pabuat tenged nadala nang ta batasan na natural ki danen. 11 Bakod gid sabaten danen naan ta Dyos tenged pasunod danen malain na batasan Cain. Danen an paryo man ki Balaam tenged gabuat danen ta bisan ino na malain para makakwarta nang. Paryo man danen an ki Core na gakuntra ta kabebet-en ta Dyos daw paryo man ki kanen maageman danen segeng gid na silot.§ 12 Na kyo yan na mga gatuo gatipon para ta inyo na pagdumaay ta pagkaan, danen an paryo ta kabatuan naan ta dagat na tenaan na mga sakayan madisgrasya tenged danen an tenaan na nasamad inyo na pagdumaay. Ula danen gayya na sigi nang iran na pagusto ta kaan daw inem. Paintindi nang danen iran na kaugalingen. Danen an paryo ta mga dakmel na item na mag-uran inta, piro galabay nang na padala ta angin padyo. Danen an paryo man ta mga kaoy na bisan timpo en ta pagbunga, ula gamunga. Dili nang na ula gabunga, ta matuod patay en daw yon man tenaan na pagabot nang en. 13 Danen an paryo man ta darko na baled ta dagat na napessa naan ta dagsayan daw gadala ta tama na sagbet tenged iran na mga pabuat gadala pirmi ta makagayya. Danen an paryo ta mga bituon na ula en gasunod ta iran na linya. Patagana ta Dyos lugar na sikad delem asta ta ula katapusan para naan dya danen an silutan.
14 Enoc ya na naan ta pangpitto na sunod-sunuray na mga mag-amay alin ki Adan, may pasugid kanen ya parti ta mga matabo pa na igo man para ki danen na mga ittaw na ula ta iran na isip Dyos an. Ambal din, “Tandaan nyo! Ginuo an mabot duma ta linibo din na mga angil 15 aged ukuman tanan na mga ittaw ta kalibutan daw mga ittaw na ula ta iran na isip kanen an silutan din tenged ta iran na mga buat na malain tak ula danen gasunod ta iya na liag. Mga makasasala na ittaw na ula rispito ki kanen silutan din man tenged ta malain gid na mga ambal danen kuntra ki kanen.”
16 Mga ittaw an na naan ki kyo anduni na ula ta iran na isip Dyos an, danen an mga sikad maggumod daw magriklamo. Gasunod danen ta iran nang na kaugalingen na liag na magbuat ta malain. Sikad danen an magpabugal daw sikad man danen an magdayaw-dayaw ta duma aged makamang danen iran na liag.
Laygay Parti Ta Pagpalig-en Ta Pagtuo
17 Mga palangga ko na utod, demdemen nyo gid mga pasugid ya ta mga apustulis ta ate na Ginuo Jesu-Cristo. 18 Ambal danen ki kyo kan-o i, “Daw mabot katapusan na mga inadlaw, may mga ittaw na sikad magpagayya ki kyo daw magsunod ta iran nang na kaugalingen na mga liag na magbuat kuntra ta liag ta Dyos.” 19 Natuman paambal ya ta mga apustulis tenged naan ki kyo anduni may mga ittaw na danen tenaan na kyo yan ula gaisyaay. Pasunod danen iran nang na mga liag tenged ula ki danen Dyos Ispiritu Santo.
20 Piro kyo yan, mga palangga ko na utod, dapat padayon nyo na lig-enen inyo na pagpati ta kamatuuran na alin gid ta Dyos daw mangamuyo kaw paagi ta paggiya ta Dyos Ispiritu Santo. 21 Padayon kaw man na mangabui na magsunod ta batasan na igo ta mga ittaw na pagugma ta Dyos mintras gapaabot kaw ta timpo na mabui kaw ta ula katapusan tenged ta kaluoy ta ate na Ginuo Jesu-Cristo.
22 Kaluuyan nyo daw tabangan mga ittaw na gadua-dua parti ta pagtuo. 23 Tudluan nyo mga ittaw na ula pa gatuo aged magtuo man na yon man maluwas danen an alin ta silot na ula katapusan na paryo paagnit nyo danen an alin ta apoy. Piro, mag-amblig kaw na dili kaw madala na maglabet ta mga buat danen na malain.
Pagdayaw Naan Ta Dyos
24 Dayawen ta ate na Dyos na sarang mag-amblig ki kiten aged dili ki magbuat kuntra ta iya na liag. Kanen Dyos na sarang na magtabang ki kiten aged ula may masaway ki kiten daw may kalipay ki man naan ta adlaw na kiten i magduma ki kanen daw makala ta pa gid kanen an. 25 Dayawen ta Dyos an! Kanen nang matuod na Dyos daw ate man na Manluluwas. Kabay pa na tenged ki Jesu-Cristo na ate na Ginuo dayawen ta tanan Dyos an daw kalaen gid na katengdanan din datas gid ta tanan daw kanen an makagagaem daw may uturidad na labaw ta tanan alin pa ta una, anduni asta ta ula katapusan! Amen.
* 1:7 Naan ta Genesis 19:1-29 pwidi nyo mabasa isturya parti ta buat ta mga gaistar naan ta Sodoma daw Gomora daw pagsamad ta iran na mga syudad. 1:11 Naan ta Genesis 4:1-16 pwidi nyo mabasa isturya parti ki Cain. 1:11 Naan ta Mga Numero kapitulo binti-dos asta ta kapitulo binti-kwattro pwidi nyo mabasa isturya parti ki Balaam. § 1:11 Naan ta Mga Numero 16:1-35 pwidi nyo mabasa parti ki Core.