11
Pagmati Jesus Na Lazaro Gamasakit
May mama na gamasakit na ngaran din Lazaro na taga-Betania. Yon na Betania banwa na naan dya gistar Maria daw iya na utod na Marta. Maria i, kanen Maria na ta uryan magbubo ta paammot naan ta batiis Ginuo Jesus daw pairan din man ta iya na buok.* Kanen man Maria na utod Lazaro ya na gamasakit.
Mag-utod ya na danen Maria daw Marta may pasugo na miling ki Jesus daw ambalen ki kanen iran na tugon, “Ginuo, pinalangga no ya na arey gamasakit.” Na pasugiran Jesus i na Lazaro ya gamasakit, ambal din, “Risulta ta masakit Lazaro dili katapusan ta iya na kabui. Risulta ta iya na masakit na makita ta mga ittaw katingalaan na buat ta Dyos daw mapakala man danen na daw ino naan ta Dyos naan man ta Bata Ta Dyos.”
Mag-utod i na Marta, Maria daw Lazaro palangga gid Jesus. Tapos na nasugiran Jesus i na Lazaro ya gamasakit, palambay din anay darwa adlaw na naan kanen an ta lugar na patiniran din. Paglambay ta darwa na adlaw, gambal Jesus i ta mga tinudluan din, “Manaw ki en. Malik ki naan ta Judea.”
Ambal ta mga tinudluan din, “Mistro, di' ba ta pila nang ya na adlaw patimbag ka inta na patayen ta mga manugdumala ta Judio? Man-o abi na malik ka pa dya?”
Ambal Jesus, “Dili kaw madlek. Di' ba ta isya adlaw may dusi uras na pawa? Gani, bisan kino na manaw na adlaw pa, dili kanen an makaragpa tenged pawa pa adlaw an. 10 Piro, bisan kino na manaw na kilem en, makaragpa kanen an tak delem.”
11 Ambal pa Jesus ta mga tinudluan din, “Lazaro ya na ate na arey gatunuga nang. Ilingan ko dya kanen ya daw pukawen.”
12 Ambal ta iya na mga tinudluan, “Ginuo, daw gatunuga nang Lazaro ya, mayad pa kanen ya.” 13 Iling tan iran na ambal tak salig danen na gatunuga nang Lazaro ya. Piro, beet ambalen Jesus na Lazaro ya patay en.
14 Gani, gambal kanen i ki danen na maintindian gid danen, “Lazaro ya patay en. 15 Piro, gapasalamat a na ula a dya na napatay kanen ya aged daw makita nyo buaten ko, magdugang pa inyo na pagsalig ki yaken. Mos, ilingan ta en kanen ya.”
16 Tomas na isya na tinudluan Jesus daw paumaw man na Kapid, gambal kanen an ta duma din na mga tinudluan, “Mos, bisan mapatay ki man na duma ki Jesus, muyog ki nang en ki kanen.”
Jesus Alinan Ta Kabui
17 Na gabot Jesus i daw iya na mga tinudluan dani ta baryo na Betania, namatian din na appat adlaw en nalebbeng Lazaro ya. 18 Kaadyuon ta Betania an alin ta Jerusalem daw panawen ula isya uras.§ 19 Tama na mga Judio gasud-o ki Marta daw Maria aged lingawen tenged napatay utod ya danen.
20 Na namatian Marta na Jesus mabot, gapanaw kanen an na mugat. Piro, Maria i a gapabilin naan ta iran na balay. 21 Ambal Marta ki Jesus, “Ginuo, daw anen ka di inta, ula napatay ame na utod. 22 Piro, nlaman ko na bisan napatay en Lazaro ya, anduni iatag man gyapon ta Dyos ki kaon daw ino pangayuon no.”
23 Dayon ambal Jesus, “Inyo na utod mabannaw.”
24 Ambal Marta, “Nlaman ko na kanen ya mabannaw naan ta katapusan na adlaw na bannawen ta Dyos mga patay.”
25 Ambal Jesus, “Yaken i magbannaw ta mga patay daw yaken man mag-atag ta kabui. Daw kino na gatuo ki yaken, bisan mapatay kanen an, mabui man gyapon. 26 Daw kino kaangken ta kabui na ula katapusan tak gatuo ki yaken, dili en kanen an mapatay. Gapati ka ta ambal ko?”
27 Sabat Marta, “Ee, Ginuo. Gapati a gid na kaon Pinili Ta Dyos Na Mag-ari daw kaon man Bata Ta Dyos na papaabot nay na miling ta kalibutan i.”
28 Pagtapos Marta ta ambal ki Jesus, guli kanen naan ta iran na balay daw paumaw din na marani Maria an na utod din daw pasugiran din na inay nang kagi din, “Anen en Mistro daw pumaw ka din.” 29 Pagmati Maria, dayon kanen tindeg daw manaw na mugat ki Jesus. 30 Na gapanaw Maria, ula pa kabot Jesus i naan ta Betania. Naan pa kanen ta lugar na naan dya gakitaay kanen daw Marta. 31 Mga Judio na galingaw ki Marta daw Maria, gasunod man ki Maria tak nakita danen na gadali-dali kanen na mindeg daw manaw. Salig danen na Maria miling ta lebbengan Lazaro aged naan dya magal.
32 Gabot Maria i ta lugar na naan dya Jesus. Pagkita din ki Jesus, galuod kanen an naan ta batiisan Jesus daw gambal, “Ginuo, daw anen ka di inta, ula napatay ake na utod.”
33 Na nakita Jesus na Maria an gagal asta mga Judio na gakuyog ki Maria, nasebean kanen i daw natandeg gid iya na tagipusuon. 34 Gainsa kanen i ki danen, “Indi nyo palebbenga Lazaro ya?”
Sabat danen, “Mos, Ginuo. Tudlo nay ki kaon.”
35 Jesus i gagal. 36 Gambal mga Judio an na naan dya, “Lagen nyo. Palangga din gid Lazaro.” 37 Piro, duma an gambal, “Papaayad gani Jesus mata ta bulag ya. Man-o tak Lazaro ya a ula din paayara para dili mapatay?”
38 Nasakitan gid Jesus i na gabot kanen naan ta lebbengan Lazaro. Lebbengan Lazaro isya na kwiba na pasaraan ta bato. 39 Ambal Jesus, “Ligiren nyo bato an.”
Sabat Marta na utod Lazaro, “Ginuo, sikad bao en kanen an tak appat en adlaw na nalebbeng.”
40 Ambal Jesus ki Marta, “Di' ba gambal aren ki kaon na daw magsalig ka ki yaken, makita no katingalaan na buaten ta Dyos?”
41 Pag-ambal Jesus, paligid danen bato ya. Gangad Jesus ta langit daw gambal, “Amay, gapasalamat a ki kaon tenged gamati ka ki yaken. 42 Nlaman ko man na pirmi ka gamati ki yaken, piro iling tan ambal ko aged mapati mga ittaw di na kaon gapadala ki yaken.”
43 Pagtapos Jesus ta pagpangamuyo, patuduan din iya na kagi na gambal kanen an, “Lazaro, mwa ka.” 44 Dayon gagwa Lazaro an na iya na lima daw batiis nableberan ta tila na panglebbeng daw naputos man iya an na waleng ta panyo na lapad. Ambal Jesus ta mga ittaw dya, “Badbaran nyo kanen an aged kapanaw.”
Malain Na Plano Kuntra Ki Jesus
(Mateo 26:1-5; Marcos 14:1-2; Lucas 22:1-2)
45 Na napatay Lazaro, tama na mga Judio gasud-o ki Maria daw kakita man ta pagbannaw Jesus ki Lazaro. Tenged ta iran na nakita, gatuo danen an ki Jesus. 46 Piro, duma an a ki danen giling naan ta mga Pariseo daw gasugid na Lazaro ya pabannaw Jesus.
47 Mga Pariseo na pasugiran ta mga ittaw parti ta nabuat Jesus daw mga manugdumala na mga pari man gapaumaw ta mga mimbro ta Sanedrin na kadatasan na kunsiyo ta mga Judio aged magsapol danen an. Gaisturyaay danen an, “Ino buaten ta tak ittaw na ya gabuat ta sikad tama na mga katingalaan? 48 Daw largaan ta nang kanen an ta iya na mga buat, tanan na mga ittaw magpati na kanen Pinili Ta Dyos Na Mag-ari. Sulungon ki gid ta mga Romanen daw gubbaen danen Timplo ta ate na Dyos daw samaren man ate na nasyon.”*
49 Naan man dya ta iran na pagsapol pinakadatas na manugdumala ta mga pari ta yo na taon. Ngaran din Caifas. Ambal din ta mga manugdumala, “Paryo kaw inyo ula kaintindi. 50 Ula nyo naintindii na mas dayad daw isya nang na ittaw mapatay para ki kiten na mga paryo din na Judio kaysa mapatay tanan na mga ittaw ta ate na nasyon.” 51 Ula kanen gambal ta iya nang na isip tak pabetang ta Dyos naan ta iya na isip daw ino ambalen din bilang kanen pinakadatas na pari ta yo na taon. Iya na paambal beet ambalen na mapatay Jesus para ta mga paryo din na mga Judio. 52 Piro, dili beet ambalen na mapatay Jesus para ta mga Judio nang. Beet ambalen man na mapatay Jesus para ta tanan na mga ittaw na maimo na mga bata ta Dyos na naan alin ta lain-lain na mga lugar aged mga Judio daw dili-Judio man mag-isya danen tanan. 53 Umpisa sa na adlaw, mga manugdumala ta Judio gaplano daw ino paagi na ipapatay danen Jesus i.
54 Tenged ta plano ya danen, ula en gapakita Jesus i naan ta tama na mga ittaw ta mga banwa ta mga Judio. Giling kanen naan ta banwa na Efraim na dani ta lugar na ula kabalayan daw naan dya kanen gatinir na duma ta iya na mga tinudluan.
55 Na dali nang en mabot timpo na mag-umpisa pista ta mga Judio na paumaw na Pista Ta Paglibri Alin Ta Egipto, tama na mga ittaw giling naan ta Jerusalem na alin ta duma man na mga banwa aged magtuman ta iran na sunuran paagi ta mga sirimunya ta paglimpyo. 56 Papangita ta mga ittaw Jesus an, piro ula danen nakita. Na gatipon danen naan ta Timplo, gainsaay danen an, “Ino ta inyo na isip? Miling taan ta pista i Jesus ya?” 57 May sugo alin ta mga manugdumala na mga pari daw mga Pariseo na daw kino nalam daw indi Jesus an, dapat isugid din naan ta mga manugdumala aged ipadakep danen Jesus an.
* 11:2 Naan ta Juan 12:1-11 pwidi nyo mabasa isturya parti ta pagbubo Maria ta paammot naan ta batiis Jesus. 11:8 Naan ta Juan 8:59 daw 10:31 pwidi nyo mabasa parti ta pagtimbag inta ta mga bato ki Jesus. 11:9 Paagi ta paanggid na paisturya Jesus, beet din ambalen na ula may malain na matabo ki danen naan ta Judea. § 11:18 Ula isya uras na panaw paryo man ta kaadyuon na mga tallo kilumitro. * 11:48 Ta timpo Jesus, galaem mga Judio na daw mabot Pinili Ta Dyos Na Mag-ari, kanen magdumala ta mga sundalo daw pirdien din mga Romanen daw paalinen din danen an naan ta lugar ta mga Judio. Ta isip ta mga manugdumala ta Judio basi may plano Jesus daw iya na mga tinudluan na magbatok ta gubirno ta Roma. Daw magbatok danen, mga sundalo ta gubirno ta Roma magbales daw samaren man danen nasyon ta mga Judio. 11:55 Mga Judio, may sunuran parti daw ino dapat buaten aged bilangen danen an na ‘limpyo’. Daw bilangen danen na limpyo beet ambalen na pwidi en danen an marani ta Dyos aged simbaen kanen an. Pwidi nyo mabasa naan ta Mga Ambal Na Pasaysay parti ta pagpati ta mga Judio na may paumaw danen na limpyo.