19
Jesus Daw Zaqueo
Pagtapos Jesus ta pagpaayad ta bulag ya, gapadayon kanen ta iya na pagpanaw daw naagian din syudad na Jerico. Naan dya may mama na ngaran din Zaqueo. Kanen i pangulo ta mga manugsukot ta buis naan ta syudad ya daw manggaranen kanen i. Liag din gid na makita daw makala daw kino Jesus an, piro dili din makita tenged tama na mga ittaw gatumpok naan ki Jesus daw putot Zaqueo i. Tenged liag din gid na makita Jesus an, gadlagan kanen i na muna ta mga ittaw daw gakatay naan ta kaoy na sikumuro aged makita din Jesus tak naan dya mag-agi.
Na gabot Jesus ta kaoy na naan dya Zaqueo, gaangad kanen daw gambal, “Zaqueo, manaog ka dyan! Giran no tak anduni plano ko na naan a magdayon ta imo na balay.” Pag-ambal Jesus, gadali-dali gid Zaqueo na manaog daw nalipay gid na batunon din Jesus i naan ta iya na balay.
Pagmati ta mga ittaw na Jesus i magdayon naan ta balay Zaqueo, gagumod danen ya tanan, “Aree! Man-o tak naan pa kanen an magdayon ta balay ta makasasala na ittaw?”
Na naan danen Jesus ta balay Zaqueo, gatindeg Zaqueo i daw mambal ki kanen, “Ginuo, iatag ko ta mga imol tenga ta ake na mga pagkabetang. Daw kino nasukot ko kan-o ta subla, bayaran ko kanen an ta appat pilo.” Ambal Jesus ki Zaqueo, “Anduni kaon daw imo na pamilya naluwas en alin ta silot ta inyo na mga sala tak gatuo ka man paryas Amay Abraham. 10 Yi tuyo na giling di Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan aged ngitaen daw luwasen mga nakasala para dili danen maageman ula katapusan na silot ta Dyos tenged ta iran na mga sala.”
Sampulo Na Suguon Na Paintrigaan Ta Kwarta
(Mateo 25:14-30)
11 May duma na mga ittaw naan ta balay Zaqueo na gamati ta ambal Jesus ki Zaqueo. Pagtapos Jesus ta pag-ambal ki Zaqueo, danen an paisturyaan din ta isya na paanggid tak nlaman danen na dani nang en Jesus ta Jerusalem na iya na puntaan. Naan ta isip danen na daw mabot kanen dya, mag-umpisa dayon papaabot danen na pagdumala ta Dyos. 12 Yi isturya din na paanggid, “May mama na alin ta kala na pamilya na miling naan ta madyo na banwa aged naan dya tagan ta katengdanan na mag-ari para ta pag-uli din, ari en kanen an. 13 Piro bag-o kanen malin, paumaw din sampulo ta mga suguon din daw kada isya ki danen patagan din ta isya na sinsilyo na blawan.* Ambal din, ‘Gamiten nyo nyan ta nigusyo asta malik a di.’
14 “Piro, pagmati ta mga kasimanwa din na kanen mag-ari ki danen, dili miag danen na kanen mag-ari ki danen tak gademet danen an ki kanen. Pag-alin din ta iran na banwa na miling ta madyo na lugar, gapadala danen an ta pila na mga ittaw na miling man naan ta pailingan din aged ittaw ya na mag-atag ki kanen ta katengdanan ambalan danen na iling ti, ‘Dili kay miag na kanen an mag-ari ki kami.’ 15 Piro, maskin dili miag mga kasimanwa din, paimo man gyapon kanen an na ari.
“Pag-uli din na kanen an ari en, paumaw din mga suguon din an na paatagan ta kwarta aged mlaman din daw pila tubo ta iran na panigusyo. 16 Gabot una ya na suguon daw gambal, ‘Sir, sinsilyo na blawan na paatag no ki yaken may tubo na sampulo.’ 17 Gambal ari i ki kanen, ‘Nyan dayad! Miad ka gid man na suguon. Tenged masaligan ka parti ta sise na kantidad, tagan ta kaw ta katengdanan ta pagdumala ta sampulo na banwa.’ 18 Gabot pangarwa ya na suguon daw gambal, ‘Sir, sinsilyo na blawan na paatag no ki yaken may tubo na limma.’ 19 Gambal ari i ki kanen, ‘Tagan ta kaw ta katengdanan ta pagdumala ta limma na banwa.’ 20 Isya pa na suguon gabot daw gambal ta ari, ‘Yi sinsilyo na blawan na paatag no ki yaken. Paputos ko daw patago. 21 Nadlek a ki kaon tak pwirti ka gid na amo. Gakamang ka ta dili imo na tinago daw gapangani ta dili imo na sinabwag.’ 22 Gambal ari i ki kanen, ‘Malain ka gid na suguon! Gamiten ko ambal no an kuntra man ki kaon. Tenged nlaman no na pwirti a gid na amo daw gakamang a ta dili ake na tinago daw gapangani ta dili ake na sinabwag, 23 man-o tak ula no papaeles kwarta ko an naan ta nigusyanti na gapautang na gapatubo ta kwarta? Di, ta pagbalik ko, dili nang puon makamang ko, may tubo pa inta!’ 24 Gambal ari i naan ta duma na mga suguon na naan dya gatindeg, ‘Kamangen nyo naan ki kanen sinsilyo an daw iatag nyo ta ake na suguon na may sampulo na tubo.’ 25 Sabat danen ta ari ya, ‘Sir, may sinsilyo en kanen na sampulo!’ 26 Ambal ta ari, ‘Sugiran ta kyo, mga ittaw na masaligan parti ta mga paatag ki danen, tagan pa. Piro, mga ittaw na dili masaligan, maskin sise na naan ki danen kamangen pa. 27 Anduni, mga ittaw an na dili miag na yaken mag-ari ki danen, dleen nyo di daw patayen naan ta tubangan ko!’ ”
28 Pagtapos ta isturya Jesus ta paanggid, gapadayon kanen i ta pag-iling naan ta Jerusalem daw naan kanen i ta una ta mga gakuyog ki kanen.
Pagdayaw Ki Jesus Na Dani En Kanen Ta Jerusalem
(Mateo 21:1-11; Marcos 11:1-11; Juan 12:12-19)
29 Na Jesus i daw mga gakuyog ki kanen dani nang en naan ta mga baryo na Betfage daw Betania na naan ta bukid na paumaw Bukid Olibo, pasugo din darwa ta iya na mga tinudluan 30 na ambal din, “Miling kaw ta baryo na naan ta unaan. Pagselled nyo dya, makita nyo isya na asno na bata pa na ula pa gid nasakayi na gaigot dya. Badbaren nyo igot an daw dleen nyo di asno an. 31 Daw may ittaw na mag-insa ki kyo, ‘Man-o tak pabadbad nyo nyan?’ sabaten nyo, ‘Kinanglan ta Ginuo asno i.’ ” 32 Pagtapos ta ambal Jesus, gapanaw darwa na tinudluan na pasugo din daw natabo ki danen paryo ta paambal din. 33 Na pabadbad nang pa danen igot ta asno, mga tag-iya ta asno gainsa ki danen, “Man-o tak pabadbad nyo igot an ta asno?” 34 Sabat danen, “Kinanglan ta Ginuo asno i.”
35 Padala danen asno an ki Jesus daw paapinan danen ta iran na mga bayo tudtod an ta asno daw papasakay Jesus i. 36 Na kanen i gapadayon munta ta Jerusalem na gasakay, galadlad mga ittaw an ta iran na mga bayo naan ta dalan na agian din aged ipakita iran na pagtaod ki kanen. 37 Na kalambot kanen ta parti ta dalan na umpisa en paebes naan ta Bukid Olibo, tanan na tinudluan din na gakuyog gaumpisa en na magkalipay. Gadayaw danen ta Dyos na biskeg iran na kagi parti ta tanan na katingalaan na nakita danen. 38 Ambal danen,
“Dayawen ta gabot an na ari na papadala ta Ginuo Dyos!§
May katawwayan ki naan ta Dyos!
Dayawen ta Dyos an!”
39 Tenged ta pagdayaw ta mga tinudluan Jesus, may mga Pariseo dya na gariklamo ki kanen, “Mistro! Sawayen no mga tinudluan no an.” 40 Sabat Jesus ki danen, “Sugiran ta kyo na daw dili danen magdayaw ki yaken, mga bato an unti magdayaw ki yaken.”
Bakod Kaluoy Jesus Ta Mga Ittaw Ta Jerusalem
41 Tenged Jesus dani en ta Jerusalem daw nabantaw din syudad an, tudo agal din tenged ta mga ittaw dya. 42 Ambal din, “Inta nlaman nyo en daw ino paagi na maageman nyo matuod na katawwayan naan ta Dyos. Piro, uryan en. Anduni palikem en ta Dyos ki kyo tak ula nyo pabaton ittaw na padala din ki kyo. 43 Kaluluoy kaw gid tak mabot timpo na sulungon kaw ta mga kuntra nyo. Libutan kaw danen daw bantayan ta miad na ula gid paagi na kabwi kaw. 44 Kyo tanan na gistar dyan patayen. Inyo na syudad gubbaen danen na ula gid bisan isya nang na bato ta padir daw balay nyo mabilin na gasampaw pa naan ta duma na bato. Masamad gid inyo na syudad daw mapatay kaw tak ula nyo paintindia upurtunidad na paatag ta Dyos na luwasen kaw din.”
Jesus Naan Ta Timplo
(Mateo 21:12-17; Marcos 11:15-19; Juan 2:13-22)
45 Na gabot Jesus i naan ta Jerusalem, gaselled kanen ta sular ta Timplo daw papagwa din mga ittaw dya na gabligya ta mga pang-alad para ta Dyos. 46 Pambalan din danen an, “Naan ta sinulat na pulong ta Dyos, kanen an gambal, ‘Ake na balay, balay pangamuyuan.’ ”* Ambal pa Jesus, “Piro pabuat nyo iya na balay na ‘taguan ta mga manakaw’!”
47 Umpisa ta yon man na timpo, adlaw-adlaw gatudlo Jesus i naan ta Timplo. Mga manugdumala na mga pari, mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises daw mga Judio na may datas na katengdanan gangita ta paagi na ipapatay kanen i. 48 Piro, ula danen an kakita ta paagi na ipapatay kanen i tak pirmi naan ki kanen tama na mga ittaw na nawili gid ta mati ta iya na tudlo.
* 19:13 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo trisi, ta timpo Jesus kada isya gabalor ta suol ta mga tallo bulan na ubra ta isya na ittaw. 19:35 Isaias 62:11; Zacarias 9:9 Ta timpo Jesus, daw may mabot na ari, katamaan ki danen gasakay ta dayad na kabayo aged makita ta mga ittaw na datas iran na katengdanan. Piro, Jesus an dili iling tan ta iya na pag-abot tak gasakay kanen an ta asno na ayep na pagamit para ta pangarga. 19:36 Kaugalian ta mga Judio anay pa sa na dalan na agian ta ari paapinan danen aged ipakita iran an na pagtaod ki kanen. Naan ta 2 Mga Ari 9:13 pwidi nyo mabasa parti ta iling tan na kaugalian. § 19:38 Mga Salmo 118:26 * 19:46 Isaias 56:7 19:46 Jeremias 7:11 Kaambal Jesus na pabuat nyo iya na balay na ‘taguan ta mga manakaw’ tenged subla ginansya ta mga gabligya ta mga pang-alad daw mga gabalyo ta kwarta.