5
Pagpili Jesus Ta Una Din Na Mga Tinudluan
(Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20)
Na gatudlo Jesus i naan kilid ta Dagat Genesaret,* gaginetek mga ittaw an tak liag danen na mamati ta iya na mga patudlo parti ta ambal ta Dyos. Nakita din darwa na buti na pabilin naan ta dagsayan. Mga mananagat an kakawas en daw gawaswas ta iran na mga pukot. Gasakay Jesus i naan ta isya na buti na iya Simon daw gapangabay ki Simon na magpalaod tise. Naan dya gamungko Jesus i daw magpadayon ta pagtudlo ta mga ittaw.
Pagtapos Jesus ta pagtudlo, gambal kanen ki Simon, “Magpalaod ki daw mamukot aged may makamang ki.”
Gambal Simon i ki Jesus, “Mistro, ula ki taan may makamang tak kadlaw kay nang ta pamukot, piro ula kay man gyapon kamang. Tenged nyan ambal no, magtaktak kay isab.” Pagtaktak danen ta mga pukot, pakulong danen sikad tama na sidda asta na tise nang magisi iran na mga pukot. Tenged ta katamaen ta sidda, papaypay danen Simon iran ya na mga duma na naan ta isya na buti na magtabang. Gaprani dayon iran ya na mga duma daw papanno danen ta sidda darwa na buti. Napanno gid mga buti ya asta mateggeb daw tise nang maleddang.
Pagkita Simon Pedro ta sikad tama na sidda, galuod kanen an naan ta tubangan Jesus daw gambal, “Ginuo, dili ka marani ki yaken. Gayya a gid ki kaon tak tama a sala.” Iling tan ambal din tak gatingala gid kanen an daw mga duma din tenged ta sikad tama na mga sidda na nakamang danen. 10 Gatingala man danen Santiago daw Juan na mga kabataan Zebedeo na duma din na mananagat. Gambal Jesus i ki Simon, “Dili ka madlek! Paryo na papanagat no an mga sidda, yon man umpisa anduni panagaten no an mga ittaw tak maglaygay ka naan ta mga ittaw na magpasakep danen ta pagdumala ta Dyos.”
11 Pagtapos Jesus ta ambal, pasaog danen Simon mga buti ya. Pabilin danen tanan na pagkabetang danen daw gakuyog ki Jesus.
Mama Na May Segeng Na Masakit Ta Langgit
(Mateo 8:1-4; Marcos 1:40-45)
12 Na Jesus i naan ta isya na banwa, may mama dya na may segeng na masakit ta langgit ta bilog din na lawa. Pagkita din ki Jesus, gadapa kanen an naan ta atubangan Jesus daw gapakiluoy, “Ginuo, daw gusto no, mapaayad a no ta ake na masakit.” 13 Paibitan Jesus mama an daw ambal din, “Gusto ko! Mayad ka!” Pag-ambal Jesus, nakamang dayon masakit ta langgit ta mama ya. 14 Paambalan Jesus kanen an, “Dili ka mugid naan ta bisan kino parti ta ake na pagpaayad ki kaon. Magdiritso ka nang naan ta pari daw magpatan-aw na nayad ka en. Magdala ka man ta alad na igo ta sugo ta Dyos naan ta Mga Sinulat Moises parti ta mga napaayad alin ta segeng na masakit ta langgit aged may pamatuod ka naan ta mga ittaw na nayad ka en.”
15 Maski paambalan Jesus mama ya na dili mugid, galapta man gyapon balita parti ki Jesus. Pirmi sikad tama na mga ittaw gaprani na gatumpok naan ki Jesus para mamati ta iya na mga patudlo daw mangabay ki kanen na ayaren iran na masakit. 16 Piro, kanen i a, ugali din na pirmi miling naan ta lugar na ula kabalayan aged mangamuyo.
Mama Na Dili Kapanaw
(Mateo 9:1-8; Marcos 2:1-12)
17 Isya adlaw, na Jesus i gatudlo ta mga ittaw, anen dya pila na mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises na gapamati man. Alin danen ta lain-lain na mga banwa na sakep ta Galilea daw alin man ta syudad Jerusalem daw duma pa na mga banwa na sakep ta Judea. Naan ki Jesus gaem an ta Ginuo Dyos ta pagpaayad ta mga ittaw na may masakit. 18 Na gatudlo pa kanen i, may mga ittaw na giling dya. Patuwangan danen mama na naan ta neggaan tak dili kapanaw. Gangita danen an ta paagi na melled naan ta balay aged dleen inta mama an na dili kapanaw naan ta atubangan Jesus. 19 Piro, ula danen kaselled tak sikad tama ittaw daw ula maagian. Tenged ula danen maagian, padala danen mama an naan ta apaw ta atep ta balay.§ Paukab danen atep ya na usoy ki Jesus daw patunton danen mama an naan ta tubangan Jesus na naan man ta tengnga ta mga ittaw.
20 Na nakita Jesus na danen an gasalig gid ki kanen na mapaayad din mama an na dili kapanaw, gambal kanen i ta mama an, “Dey, napatawad en imo an na mga sala!”
21 Mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises daw mga Pariseo gagumod, “Kino gid ittaw na i na iya na ambal insulto ta uturidad ta Dyos? Ula duma na makapatawad ta mga sala daw dili, Dyos nang!”
22 Piro, nlaman Jesus iran na isip. Gainsa kanen i ki danen, “Man-o tak gaisip kaw ta iling tan? 23 Indi ta darwa na i mas dali nang buaten? Ambalen ko na napatawad en iya na mga sala, o ambalen ko na kanen an mangon daw manaw? Simpri darwa i paryas nang na dali buaten tak iling an tan mabuat paagi nang ta gaem daw uturidad ta Dyos. 24 Pamatuuran ko ki kyo na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan* may uturidad naan ta kalibutan i na magpatawad ta mga sala.” Dayon, gambal Jesus i ta mama na dili kapanaw, “Gasugo a ki kaon, mangon ka! Dleen no neggaan no an daw muli!” 25 Naan ta tubangan ta tanan na ittaw, gabangon dayon mama an. Pabitbit din iya an na neggaan daw muli na gadayaw ta Dyos. 26 Gatingala gid danen tanan daw gadayaw ta Dyos. Sikad gid pagkullaw an danen. Ambal danen, “Makatingala gid nakita ta anduni!”
Pag-umaw Jesus Ki Levi Na Muyog Ki Kanen
(Mateo 9:9-13; Marcos 2:13-17)
27 Pagtapos ta pag-ayad Jesus ta mama ya na dili kapanaw, gagwa Jesus i naan ta balay daw manaw. Ta iya na pagpanaw, nakita din isya na manugsukot ta buis na ngaran din Levi na gamungko naan ta bayaran ta buis. Gambal Jesus ki kanen, “Muyog ka ki yaken aged kaon isya man ta ake na mga tinudluan.” 28 Pag-ambal Jesus, gatindeg dayon Levi daw padilian tanan din na mga betang daw muyog.
29 Levi i gakumbira naan ta iran na balay para ki Jesus. Tama na manugsukot ta buis daw duma pa na mga ittaw gakaan duma ki danen Jesus. 30 May mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises na mimbro man ta grupo ta mga Pariseo na gariklamo naan ta mga tinudluan Jesus, “Man-o tak gakaan kaw daw gainem duma ta mga manugsukot ta buis daw makasasala na mga ittaw?”
31 Sabat Jesus, “Mga ittaw na miad iran na lawa ula gakinanglan ta duktor. Piro, mga ittaw an a na may masakit, danen gakinanglan ta duktor. 32 Nyan na ula a giling di para maglaygay naan ta mga ittaw na salig danen na matareng danen an. Giling a di para maglaygay naan ta mga ittaw na makasasala aged magnelsel danen an daw dilian iran na mga sala.”
Insa Parti Ta Pagpwasa
(Mateo 9:14-17; Marcos 2:18-22)
33 May mga ittaw na gaprani ki Jesus daw gambal, “Mga tinudluan Juan daw mga tinudluan man ta mga Pariseo pirmi gapwasa daw gapangamuyo. Man-o tak imo an na mga tinudluan sigi nang a na kaan daw inem na ula gid gapwasa?”
34 Gasabat Jesus i, “Daw may kumbira ta kasal, impusibli na mga paimbitar an dili nyo pakan-enen mintras na mama na bag-o nang kasal anen pa don duma ki danen! 35 Piro, mabot adlaw na mama an na bag-o kasal kamangen naan ki danen. Yon en uras na danen an magpwasa.”
36 Gaisturya pa Jesus i ki danen ta paanggid, “Ula bisan kino na gagisi daw gakamang ta tila na pangtupak naan ta bag-o na bayo daw itupak naan ta daan na bayo. Daw iling tan buaten din, bag-o na bayo masamad tak nagisi en daw tupak ya dili bagay ta daan na bayo tak alin ta bag-o na bayo. 37 Iling man tan, ula bisan kino na gaugsak ta bag-o na bino na dili pa iseg na gabula pa naan ta daan na ugsakan na langgit na ula en gainat.§ Daw iling tan buaten din, mabustik ugsakan tenged ta pagbula ta bino. Muyak bino ya daw masamad man ugsakan an. 38 Dapat bag-o na bino iugsak naan ta bag-o buat na ugsakan na langgit na gainat pa.* 39 Mga ittaw na anad en ta pag-inem ta lugay en buat na inemen, dili sabor ki danen bag-o buat na inemen. Ambal danen, ‘Mas sabor gid inemen an na lugay en nabuat.’ ”
* 5:1 Dagat Genesaret isya man na ngaran ta Dagat Galilea. Pwidi nyo mabasa parti ta Dagat Galilea naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 5:8 Ngaran na Pedro paatag Jesus ki Simon daw kaysan paumaw Simon ya na Simon Pedro. Naan ta Lucas 6:13-14 pwidi nyo man mabasa parti ta ngaran na Pedro. 5:17 Pwidi nyo mabasa parti ta mga Pariseo daw mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. § 5:19 Naan ta lugar ta mga Judio ta timpo Jesus, atep an ta mga balay katamaan tapan daw may geddan naan gwa ta balay na agian munta ta atep. * 5:24 Pwidi nyo mabasa parti ta umaw na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 5:30 Ta timpo Jesus, lugar ta mga Judio sakep ta pagdumala ta gubirno ta Roma. Mga manugsukot an ta buis pabilang ta iran na mga kasimanwa na danen an mga traydor tak gasirbisyo para ta gubirno ta Roma. Katamaan man ki danen gapangwarta nang. Gani, pabilang danen an na makasasala na mga ittaw. Pwidi nyo mabasa parti ta makasasala na mga ittaw naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. 5:35 Paanggid na paisturya Jesus beet ambalen na ula gapwasa mga tinudluan din tak kanen an naan pa duma ki danen. § 5:37 Ta timpo Jesus, bino isya na inemen na nabuat na alin ta ubas. Ugsakan ta bino nauman alin ta langgit ta kanding. * 5:38 Mga paanggid na paisturya Jesus beet ambalen na dili dapat idugang nang mga patudlo Jesus naan ta mga patudlo ta mga Pariseo. Dapat na iya nang Jesus na mga patudlo sunuron an. 5:39 Naan ta birsikulo trintay-nuibi, gaisturya Jesus ta paanggid parti ta mga ittaw na ula gapati ta iya na bag-o na mga patudlo. Beet ambalen din na mga ittaw an, daw danen naanad ta dati na mga patudlo ki danen, dili danen magpati daw may bag-o na mga patudlo. Ambal danen na mas dayad dati ya na patudlo kaysa ta bag-o an.