7
Upisyal Ta Sundalo
(Mateo 8:5-13)
Pagtapos Jesus ta tanan na tudlo din ta mga ittaw na naan danen an ta patag na lugar, giling kanen naan ta banwa na Capernaum. Naan dya may dili-Judio na upisyal ta sundalo* na kanen an may suguon na palangga din ta miad. Gamasakit suguon din an daw tagumatayen. Tenged namatian ta upisyal ta sundalo parti ki Jesus, papailing din ki Jesus pila na mga gadumala ta mga Judio na magpangabay danen ki Jesus na miling naan ta iya na balay aged ayaren suguon ya. Na danen an gabot ki Jesus, gapakiluoy gid danen an ki kanen, “Miad gid na matabangan no upisyal na ya tak palangga din gid kiten i na mga Judio daw kanen man gapatindeg ta ame ya na balay tipunan.” Tenged ta ambal ta mga manugdumala, gakuyog Jesus i ki danen.
Na dani nang en danen i Jesus naan ta balay ta upisyal, gasugo upisyal ya ta pila na mga arey din na ambalen ki Jesus tugon din an, “Ginuo, dili no nang en pabellayan imo na kaugalingen na miling pa di tak dili a bagay na magbaton ki kaon naan ta ame na balay tak datas imo na katengdanan. Yon man tenaan na ula a gid giling ki kaon. Mambal ka nang, sigurado na mayad en ake na suguon. Tenged ta ake na inagian bilang upisyal ta sundalo, nlaman ko gid na matuman dayon imo an na ambal. Pamanduan a ta mga upisyal na mas datas iran na katengdanan kaysa ta ake na katengdanan daw may pamanduan a man. Daw mag-ambal a ta isya, ‘Miling ka unso,’ gapanaw dayon. Daw mag-ambal a ta duma, ‘Manaw ka ri,’ gaprani dayon. Daw mag-ambal a ta suguon ko, ‘Ubraen no ni,’ paubra din dayon.”
Pagmati Jesus ta tugon ya, gabilib kanen naan ta upisyal. Gatubang kanen ta mga ittaw na gakuyog ki kanen daw mambal, “Sugiran ta kyo na ula a pa kakita ta ittaw naan ta tanan na linai Israel na may bakod na pagsalig paryo ta iya na pagsalig.”
10 Gabalik mga arey ta upisyal naan ta iya na balay. Pag-abot danen, nakita danen na ayad en suguon din an.
Bata Ta Bai Na Balo
11 Paglambay ta pila nang na mga adlaw alin ta pagpaayad Jesus ta suguon ta upisyal, giling kanen i naan ta banwa na pumaw na Nain. Gakuyog iya na mga tinudluan daw sikad tama na mga ittaw. 12 Na dani nang en danen naan ta ngaan ta banwa, gagwa ta banwa mga ittaw na miling ta lebbengan na may dala na patay na mama na bugtong nang na bata ta bai na balo. Tama na mga taga-Nain na gakumpanyar. 13 Pagkita Ginuo ta balo ya, naluoy gid kanen i daw ambal din, “Manang, dili ka magal!” 14 Pag-ambal din, gaprani kanen i daw patandeg din neggaan ya ta patay. Gateneng dayon mga galayong an. Gambal kanen i, “Tong, mangon ka!” 15 Gabangon bata ya daw gambal en. Paintriga Jesus bata ya naan ta iya na inay. 16 Gatingala gid danen tanan daw gadayaw ta Dyos, “May gabot na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos na may bakod na gaem.” Ambal pa danen, “Kademdem gid Dyos an ta mga ittaw din.”
17 Balita ya parti ta buat Jesus galapta naan ta bilog na Judea daw ta palibot na mga lugar.
Insa Juan Na Manugbautismo Ki Jesus
(Mateo 11:2-19)
18 Juan i na manugbautismo pasugiran ta mga tinudluan din parti ta tanan na nabuat Jesus. Gumaw kanen i ta darwa ta mga tinudluan din daw 19 pailingen naan ta Ginuo aged insaan, “Kaon kon papaabot nay ya na papangako ta Dyos? Daw dili kaon, may anen pa na duma?”
20-21 Pag-abot ta darwa na tinudluan ki Jesus, gapaayad pa kanen i ta tama na mga ittaw: mga may masakit, mga may lain na pamatyag, mga patublag ta malain na mga ispiritu daw mga bulag. Gambal darwa na tinudluan ki Jesus, “Papailing kay di Juan na manugbautismo tak may insa kanen ya ki kaon. Yi insa din, ‘Kaon kon papaabot nay ya na papangako ta Dyos? Daw dili kaon, may anen pa na duma?’ ”
22 Sabat Jesus, “Malik kaw ki Juan daw sugiran nyo kanen parti ta mga nakita nyo na pabuat ko daw mga namatian nyo na ambal ko: mga bulag kakita en, mga piang kapanaw en ta usto, mga ittaw na may segeng na masakit ta langgit naayad en, mga bengngel kamati en, mga patay pabui en, daw nasugid en miad an na balita naan ta mga imol. 23 Sugiran nyo pa kanen an na may angken na kalipay alin ta Dyos mga ittaw na ula danen patalikuri iran an na pagsalig ki yaken.”
24 Pag-alin ta darwa na tinudluan Juan, gambal Jesus i parti ki Juan naan ta mga ittaw dya, “Na giling kaw kan-o ki Juan naan ta lugar na ula kabalayan, ino liag nyo na makita? Ittaw na dili pirmaninti iya na isip daw dili man masaligan na paryo ta kugon na paapay-apay nang ta angin? Simpri, dili! 25 Ino gid liag nyo na makita na giling kaw dya? Mama na gasuot ta maalen na bayo? Simpri, dili! Mga ittaw an na gasuot ta dayad gid na bayo daw gapagusto nang ta iran na pangabui, naan danen gaistar ta mga palasyo. 26 Ino gid liag nyo na makita? Prupita na manugsugid ta kabebet-en ta Dyos? Simpri, ee! Piro, gambal a ki kyo na Juan ya mas pa ta isya na prupita 27 tak kanen manugsugid ya na pasambit ta Dyos naan ta iya na sinulat na pulong na kanen gambal,
‘Ipadala ko una ki kaon ake na manugsugid
aged ipriparar din agian ta imo na pag-abot.’ ”
28 Ambal pa Jesus, “Sugiran ta kyo na alin ta una na timpo asta anduni, ta tanan na mga ittaw na natao ula isya ki danen na may labaw pa na katengdanan kaysa ta katengdanan Juan. Piro, umpisa ta yi na timpo, ittaw na may pinakababa na katengdanan naan ta tanan na sakep ta pagdumala ta Dyos, iya na katengdanan labaw pa ta katengdanan Juan.”
29 Tanan na gamati ta yon na paambal Jesus parti ki Juan asta man mga manugsukot ta buis, kumpurmi danen an na matuod patudlo Juan parti ta liag ta Dyos para ki danen tak dati gapabautismo danen an ki Juan. 30 Piro, mga Pariseo an daw mga ittaw an na may datas alam parti ta Mga Sinulat Moises, pasikway gid danen liag an ta Dyos para ki danen tak ula danen an gapabautismo ki Juan.
31 Gambal pa Jesus i, “Isipen ta anay daw indi pakumparar mga ittaw an ta yi na timpo. Indi taan paryo danen an? 32 Danen an paryo ta mga bata na gamungko naan ta plasa na dili kuntinto ta maskin ino na ampang. Gambal danen ta mga duma danen na gaampang,
‘Patukaran nay kyo yan ta plawta ta masadya na kanta,
piro ula kaw gasayaw!
Pakantaan nay kyo yan ta kanta ta kumpanyar ta patay,
piro ula kaw gagal!’
33 Iling man tan kyo yan tak ula kaw man gyapon nalipay ki Juan na manugbautismo daw ki yaken. Na Juan ya gapwasa daw ula gainem ta bino, ambal nyo, ‘Naseddepan kanen ta malain na ispiritu!’ 34 Piro, na Kanen Na Alin Ta Langit Na Natao Naan Ta Kalibutan gainem ta bino daw ula gapwasa, ambal nyo, ‘Lagen nyo ittaw i, takab ta pagkaan daw sikad minem. Pirmi kanen gaduma ta mga manugsukot ta buis daw makasasala na mga ittaw!’ ”§ 35 Gambal pa Jesus i ta isya na ambalanen, “Napamatuuran na igo tudlo ya paagi ta pabuat ta mga ittaw na gasunod.”
Pagbisita Jesus Ki Simon Na Isya Na Pariseo
36 Jesus i paimbitar ta isya na Pariseo na maan duma ki kanen. Giling Jesus i naan ta balay ta Pariseo daw gakaan dya. 37 Naan ta yon man na banwa may bai na kanen an kala na makasasala. Namatian din na Jesus i gakaan naan ta balay ta Pariseo. Pagmati din, giling kanen dya na may dala na tise na tibod na buat alin ta bato na alabastro* na may ugsak na maalen na paammot. 38 Gaprani kanen an naan dapit ta tudtod Jesus daw gatindeg naan ta batiisan. Gagal kanen an daw natuluan ta lua din batiis Jesus. Papairan din ta iya na buok batiis an daw paarekan daw pabanyusan ta paammot. 39 Pariseo na gaimbitar ki Jesus, gagumod kanen an na nakita din pabuat ta bai ya. Ambal din ta iya na kaugalingen, “Daw matuod gid na ittaw na i prupita, inta nlaman din daw kino bai na gatandeg ki kanen. Inta nlaman din daw ino klasi na bai nan. Kanen an makasasala na bai!”
40 Ambal Jesus ta Pariseo an, “Simon, may ambal a ki kaon.”
Sabat Simon, “Sigi, Mistro, ambalen no.”
41 Paisturyaan Jesus kanen an ta paanggid, “Darwa na ittaw kautang naan ta manugpautang. Isya an kautang ta limma gatos na sinsilyo na pilak daw isya ya, kautang ta singkwinta nang. 42 Tenged darwa danen ula kwarta na pambayad, papasinsya danen ya ta manugpautang. Ta, kino taan ki danen na darwa mas magpalangga ta manugpautang?”
43 Sabat Simon, “Ittaw ya bayon na mas bakod iya na utang na papasinsya ta manugpautang.”
Ambal Jesus, “Igo nyan!”
44 Pag-ambal din, galiso kanen an naan ta bai ya daw mambal isab ki Simon, “Lagen no bai i! Pagselled ko ta balay no, ula ka may pasugo na magkamang ta waig na pang-ugas ta batiis ko na paryo ta ate na kaugalian. Piro bai i, pabasa din batiis ko i ta iya na lua daw papairan din ta iya na buok. 45 Ula a no pabugno paagi ta pag-arek na paryo ta ate na kaugalian. Piro, umpisa ta pag-abot ko, ula gauntat bai i ta pagtaod ki yaken paagi ta pag-arek ta batiis ko. 46 Ula no pabetangi ta lana ulo ko i paryo ta ate na kaugalian ta pagbaton ta mga bisita. Piro bai na i, pabanyusan din batiis ko i ta maalen na paammot. 47 Gani, sugiran ta kaw, bakod din na pagpalangga ki yaken pamatuod na napatawad en tama din na sala. Daw kino mapatawad na pila nang iya na mga sala, dili bakod iya na pagpalangga ta gapatawad ki kanen.”
48 Ambal Jesus ta bai an, “Napatawad en imo an na mga sala.”
49 Pag-ambal Jesus ta bai, mga ittaw na gakaan duma ki kanen gambal naan ta iran na kaugalingen, “Ino isip din ta iya na kaugalingen, Dyos kanen an na makapatawad ta mga sala?”
50 Ambal pa Jesus ta bai an, “Tenged ta pagsalig no ki yaken, naluwas ka ta silot ta imo na mga sala. Muli ka en na may katawway ta nakem.”
* 7:2 Upisyal ya na pasambit naan ta birsikulo dos, kanen kumander ta isya gatos na sundalo. 7:12 Ta timpo Jesus, katamaan ta mga banwa nalibutan ta padir. Naan ta padir may pila na mga ngaan para agian ta mga ittaw daw ayep. 7:27 Malakias 3:1 § 7:34 May pasaysay parti ta mga manugsukot ta buis na pwidi nyo mabasa naan ta ‘footnote’ ta Lucas 5:30. Pwidi nyo man mabasa parti ta makasasala na mga ittaw naan ta Mga Ambal Na Pasaysay. * 7:37 Bato na alabastro isya klasi na bato na sikad pino daw ita na pwidi kurtian na maimo na tise na ugsakan para ta mga paammot. 7:41 Sinsilyo na pasambit naan ta birsikulo kwarintay-uno, ta timpo Jesus kada isya gabalor ta suol ta isya adlaw na ubra ta isya na ittaw.