16
Pagbannaw Ki Jesus
(Mateo 28:1-8; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Paglambay ta Adlaw Ta Pagpuay na gasalep en adlaw daw umpisa una na adlaw ta duminggo, danen Maria Magdalena, Maria na inay Santiago daw Salome na iran na duma gapalit ta ammot na mga pamanyos aged betangan lawa Jesus. Ta yon man na una na adlaw ta duminggo na bag-o nang pa gasennang adlaw, gapanaw danen an na miling ta lebbengan ya Jesus.* Ta iran na pagpanaw, gainsaay danen an, “Ya! Kino taan kani magligid ta bato na sara ta lebbengan ya?” Iling tan ambal danen tak sikad bakod bato ya. Pag-abot danen ta lebbengan, nakita danen na bato ya naligid en. Gaselled danen naan ta lebbengan daw may nakita danen na isya na mama na batan-en. Iya na bayo puti na langkaw. Gamungko kanen naan dapit ta tuo ta selled ta lebbengan. Nadlek gid danen an. Gambal kanen ki danen, “Dili kaw madlek. Nlaman ko na papangita nyo Jesus ya na taga-Nazaret na nalansang naan ta krus. Kanen ya pabannaw en ta Dyos! Ula di en! Lagen nyo nabetangan ta iya na lawa. Miling kaw naan ta iya na mga tinudluan daw sugiran nyo danen ya, labi gid ki Pedro, na gauna Jesus ya ki danen naan ta Galilea. Naan danen dya makita kanen ya paryo ta iya na naambal ki danen.”
Gagwa mga bai an naan ta lebbengan daw gadlagan. Sikad gid tingala danen daw gakereg ta subla na kulba. Ula danen gasugid ta maskin kino parti ta iran na inagian tak nadlek gid danen an.
Pagpakita Jesus Ki Maria Magdalena
(Mateo 28:9-10; Juan 20:11-18)
Nabannaw Jesus i naan ta una na adlaw ta duminggo. Na sellem pa ta yon man na adlaw, una kanen gapakita naan ki Maria Magdalena. Maria Magdalena an bai na naan alin ki kanen napagwa Jesus pitto na malain na ispiritu. 10 Pagkita Maria ki Jesus, giling kanen naan ta mga tinudluan Jesus daw naabutan din na danen an gangasebe pa daw gangagal. Pasugiran din danen an na bui Jesus ya. 11 Piro, ula danen gapati ta iya na sugid na Jesus ya bui daw gapakita ki kanen.
Pagpakita Jesus Naan Ta Darwa Din Na Tinudluan
(Lucas 24:13-35)
12 Jesus i gapakita man na gabag-o iya na sura naan ta darwa din na tinudluan na danen gapanaw na miling naan ta baryo. 13 Pagkita danen ki kanen, gabalik danen an naan ta Jerusalem. Pasugiran danen iran na mga duma na Jesus i gapakita ki danen, piro ula man gyapon gapati iran na mga duma.
Pagpakita Jesus Naan Ta Unsi Na Apustulis
(Mateo 28:16-20; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Mga Binuatan 1:6-8)
14 Ta uryan, gapakita Jesus i naan ta unsi na apustulis§ na danen an gakaan. Pagilekan din danen an tenged na ula danen gapati daw dessen iran na ulo tak ula gapati ta sugid ta mga kakita ki kanen pagtapos na kanen an pabannaw. 15 Pasugo Jesus danen an, “Miling kaw ta mga ittaw naan ta bilog na kalibutan daw isugid naan ki danen miad na balita parti ta pagdumala ta Dyos. 16 Maluwas mga ittaw na magpati ta miad na balita daw magpabautismo, piro mga ittaw na dili magpati, maageman danen silot na ula katapusan. 17 May mga katingalaan na sinyalis na makita nyo na buaten ta mga ittaw na gapati. Iling ti mga sinyalis: Paagi ta pagsambit ta ake na ngaran, mapagwa danen malain na mga ispiritu na naan ta mga ittaw. Mambal danen an ta duma na mga linggwai na ula gani danen naistudyui. 18 Dili danen an maino maskin mabitan danen mga bekkessan daw maskin kainem man ta ilo. Mapaayad danen mga ittaw an na may masakit paagi ta pagtungtong ta iran na mga lima.”
Pagbalik Jesus Naan Ta Langit
(Lucas 24:50-53; Mga Binuatan 1:9-11)
19 Pagtapos ambal Ginuo Jesus ta mga apustulis, padala kanen i naan ta langit daw gapungko kanen naan tengnged ta Dyos naan dapit ta tuo.* 20 Iya na mga tinudluan gawali naan ta bisan indi na lugar. Ta iran na pagwali, patabangan ta Ginuo danen an daw iran an na pawali pamatuuran din paagi ta mga katingalaan na nabuat danen.
* 16:2 Ta pagbilang ta mga Judio ta mga adlaw na seled ta isya na duminggo, pangpitto na adlaw Adlaw Ta Pagpuay na yon man anduni paumaw ta na Sabado. Adlaw an na sunod ta Adlaw Ta Pagpuay paumaw danen na una na adlaw ta duminggo na yon man anduni paumaw ta na Duminggo. Beet ambalen na Sabado kilem gapalit mga bai ya ta mga pamanyos daw gatunuga danen daw ta Duminggo sellem giling danen naan ta lebbengan. 16:9 Adlaw an na sunod ta Adlaw Ta Pagpuay paumaw ta mga Judio na una na adlaw ta duminggo na yon man anduni paumaw ta na Duminggo. 16:9 Naan ta pila na mga kupya ta libro na Marcos anay pa sa na nasulat naan ta linggwai na Griego, ula birsikulo nuibi asta binti. § 16:14 Unsi nang en mga apustulis tak Judas ya gapakamatay. Pwidi nyo mabasa parti ta pagpakamatay din naan ta Mateo 27:5 daw Mga Binuatan 1:18. * 16:19 Ambal an na gapungko naan tengnged ta Dyos naan dapit ta tuo beet ambalen na Jesus gadumala na kanen daw Dyos isya nang ta uturidad.