Sulat Pablo Para Ki
Filemon
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Filemon
Yi na libro pasulat Pablo ki Filemon na isya na gatuo na kala man na ittaw. Filemon an may suguon na ngaran din Onesimo. Abot timpo na Onesimo an galayas daw kalambot kanen ta syudad na naan dya Pablo napriso. Pablo an daw Onesimo gakalaay daw tenged ta pagwali Pablo, gatuo Onesimo ki Cristo.
Pablo an gasulat ki Filemon tak Onesimo an pabalik Pablo ki kanen. Gapangabay Pablo ki Filemon na batunon din Onesimo an. Palaygayan man Pablo kanen an na daw batunon din Onesimo an, dili din en inta bilangen na suguon din nang. Bilangen din man Onesimo an na pinalangga din na utod ki Cristo.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Filemon
1. Pagpangamusta Pablo (birsikulo 1-3)
2. Pagpasalamat daw pangamuyo Pablo (birsikulo 4-7)
3. Pangabay Pablo parti ki Onesimo (birsikulo 8-22)
4. Katapusan ta yi na sulat (birsikulo 23-25)
1
Pagpangamusta Pablo
Yaken Pablo na napriso tenged ta ake na pagsirbi ki Jesu-Cristo, daw ake i na duma Timoteo na ate na utod ki Cristo. Kami i gapangamusta ki kaon Filemon na ame na pinalangga na arey daw duma ta ubra. Gapangamusta kay man ta mga gatipon-tipon na gatuo dyan na gasimba naan ta inyo na balay. Gapangamusta kay man ki Apia na ame man na utod ki Cristo daw Arquipo na paryo man ki kami na padayon ta pagsugid ta miad na balita bisan pa na may mga gakuntra.
Kabay pa na mabaton nyo mga kaayaran daw katawwayan na alin ta Dyos na ate na Amay daw alin ki Ginuo Jesu-Cristo.
Pagpasalamat Daw Pangamuyo Pablo
Naan ta ake na pagpangamuyo na pasambit ko kaon yan Filemon, pirmi a gapasalamat naan ta Dyos tenged ki kaon. Gapasalamat a ki kanen tenged nabalitaan ko na gagugma ka gid ta tanan na mga ittaw na iya ta Dyos daw gatuo ka ki Ginuo Jesus. Gapangamuyo a na tenged gaisya ka daw gaduma ta mga paryo no na gatuo ki Cristo, magdugang imo na pag-intindi parti ta tanan na mga kaayaran na paatag Cristo ki kiten na mga sakep ki kanen. Kaon na pinalangga ko na utod ki Cristo, napalipay a no gid daw napalig-en no man ake na nakem tenged pagugma no gid mga ittaw na iya ta Dyos daw papalipay man iran na nakem paagi ta imo na tabang ki danen.
Pangabay Pablo Parti Ki Onesimo
Tenged gagugma ka ta mga ittaw na iya ta Dyos, may ipangabay a ki kaon parti ta isya ki danen. May uturidad a na alin ki Cristo na pwidi a magsugo ki kaon daw ino dapat no na buaten, piro tenged gapalanggaay ki bilang mga mag-utod ta pagtuo, mangabay a nang ki kaon, dili a magsugo. Gani, yaken Pablo na isya na manakem daw isya man na gasakripisyo naan ta prisuan ta ake na pagsirbi ki Jesu-Cristo, 10 gapangabay a na daw maimo nang, batunon no daw tabangan Onesimo i. Kanen i pabilang ko na ake na bata tak gatuo kanen ki Cristo tenged ta ake na pagwali mintras naan a ta prisuan i. 11 Ula gid kanen i tabang ki kaon kan-o, piro anduni, gabag-o en kanen i daw bakod gid tabang din ki kiten na darwa.* 12 Gani, bisan palangga ko gid Onesimo i, pabaliken ko kanen i naan ki kaon.
13 Mintras naan a pa di ta prisuan i tenged ta ake na pagsugid ta miad na balita, miad gid inta na padayon na matabangan a din. Yon na liag ko inta na awiran ko kanen i aged magtabang kanen ki yaken bilang sal-i ki kaon. 14 Piro, ula ko buata na awiran ko kanen i na ula a anay gangayo ta imo na tugot. Liag ko na daw tugutan a no na awiran ko kanen i, tenged liag no gid na tabangan a no, dili tenged paryo napilitan ka nang.
15 Basi pagbeet gid ta Dyos na gapamadyo kan-o Onesimo i ki kaon ta lipo na timpo aged daw malik kanen i ki kaon, naan nang en kanen i ki kaon asta kan-o. 16 Daw malik kanen dyan, dili no en inta kanen bilangen na suguon no nang. Bilangen no man kanen i na pinalangga no na utod ki Cristo. Palangga ko gid kanen i, piro nlaman ko na mas pa gid palanggaen no kanen i tenged kanen i anduni dili nang en suguon no tak utod no man en ta pagtuo ta Ginuo. 17 Nlaman ko na pabilang no na yaken i duma no ta pagsirbi ki Cristo. Gani, batunon no Onesimo i ta dayad na pagbaton paryo na yaken pabaton no. 18 Daw kanen i may nabuat na malain o may utang ki kaon, yaken nang en sukuton no. 19 Yaken Pablo magsulat ta ake i na pangako ta ake gid na agi: Daw may utang Onesimo ki kaon, yaken magbayad. Piro, dili no lipatan na yaken gatabang ki kaon aged magtuo ka ki Cristo daw maangken no man kabui na ula katapusan.
20 Filemon na utod ko, daw maimo nang, tumanen no ake na pangabay parti ki Onesimo tenged isya ki nang ta pagtuo ta Ginuo. Lipayen no ake na nakem bilang imo na utod ki Cristo. 21 Gasulat a ki kaon tak bakod gid ake na pagsalig na tumanen no pangabay ko i daw nlaman ko man na palanggaen no Onesimo i na mas pa kaysa ta ambal ko.
22 May isya a pa na pangabay ki kaon: Daw maimo, magpriparar ka ta kwarto na dayunan ko tak gasalig a na magsabat Dyos an ta inyo na pangamuyo na tabangan a din na miling a dyan ki kyo.
Katapusan Ta Yi Na Sulat
23 Epafras i na duma ko na papriso man tenged ta pagsirbi din ki Jesu-Cristo, gapangamusta kanen ki kaon. 24 Gapangamusta man ki kaon mga duma ko ta pagsirbi ki Cristo na danen Marcos, Aristarco, Demas daw Lucas.
25 Kabay pa na kyo tanan, mabaton nyo mga kaayaran na alin ki Ginuo Jesu-Cristo.
* 1:11 Ngaran na Onesimo beet ambalen may tabang. 1:19 Na gasulat Pablo naan ta mga gatuo, iling ti iya na pabuat: Gapasulat kanen ta ittaw na gatabang ki kanen. Piro, kaysan kanen mismo gasulat aged mlaman ta mga ittaw na magbasa na sulat ya alin gid ki kanen.