Una Na Sulat Pablo Para Ki
Timoteo
Pauna Na Mga Ambal Parti Ta Yi Na Libro Na Una Na Sulat Pablo Para Ki Timoteo
Yi na libro pasulat Pablo para ki Timoteo na gadumala ta mga gatipon-tipon na gatuo naan ta syudad Efeso. Timoteo an taga-Listra na isya na banwa na sakep ta prubinsya Pisidia. Iya na inay Judio daw iya na amay Griego. Bag-o kanen gaumpisa ta pagdumala ta mga gatuo, gaduma kanen daw gatabang ki Pablo ta pagsugid ta miad na balita parti ki Cristo. Timoteo an palangga gid Pablo na paryo iya na bata. Seled ta tallo taon gaduma Timoteo ki Pablo na miling naan ta mga gatipon-tipon na gatuo ta lain-lain na mga banwa asta na sarang en Timoteo na magdumala ta mga gatipon-tipon na gatuo. Paglambay ta mga taon na gaduma kanen ki Pablo, papadala kanen an naan ta Efeso para magdumala ta mga gatipon-tipon na gatuo na naan dya.
Naan ta yi na libro may tallo na impurtanti na tupiko: Una na tupiko, pagpaandam Pablo ki Timoteo parti ta mga ittaw na gatudlo ta dili matuod naan ta mga gatuo, labi en gid naan ta Efeso.
Pangarwa na impurtanti na tupiko naan ta yi na libro, pagtudlo Pablo parti ta pagdumala ta mga gatipon-tipon na gatuo daw parti man daw ino dapat buaten danen naan ta iran na pagtipon aged dayad iran na pagsimba ta Dyos. Gasaysay man kanen daw ino igo na batasan ta mga gatuo na tagan ta katengdanan na magpanguna ta mga gatuo o magtabang ta pag-asikaso ta mga gatuo.
Pangallo na impurtanti na tupiko naan ta yi na libro, pagtudlo Pablo daw ino paagi na Timoteo magsirbi ta usto ki Jesu-Cristo daw ino man igo na pagtratar Timoteo naan ta lain-lain na mga gatuo paryo ta mga mama daw bai na mas may idad pa ki kanen daw mga mama daw bai na bata pa ki kanen.
Mga Tupiko Naan Ta Libro Na Una Na Sulat Pablo Para Ki Timoteo
1. Pagpangamusta Pablo (1:1-2)
2. Ambal Pablo parti ta mga gatudlo ta dili matuod (1:3-11)
3. Pagpasalamat Pablo naan ta Ginuo (1:12-20)
4. Batasan na igo ta mga gatipon-tipon na gatuo (2:1-15)
5. Batasan na igo ta mga gapanguna ta mga gatipon-tipon na gatuo (3:1-13)
6. Tuyo Pablo ta pagsulat ki Timoteo (3:14-16)
7. Pagpaandam Pablo parti ta mga tudlo na dili matuod (4:1-5)
8. Laygay Pablo ki Timoteo daw ino dapat buaten Timoteo bilang isya na manugtudlo (4:6-15)
9. Laygay Pablo ki Timoteo parti ta igo na pagtratar naan ta mga gatuo (5:1-2)
10. Laygay Pablo parti ta mga balo na bai (5:3-16)
11. Laygay Pablo parti ta mga gapanguna ta mga gatuo (5:17-25)
12. Laygay Pablo para ta mga gatuo na suguon (6:1-2a)
13. Ambal Pablo parti ta mga ittaw na gatudlo ta dili matuod daw gaandem na magmanggaranen (6:2b-10)
14. Katapusan na mga laygay Pablo ki Timoteo (6:11-21)
1
Pagpangamusta Pablo
Yaken Pablo na isya ta mga apustulis Jesu-Cristo. Ake i na katengdanan bilang apustol alin ta Dyos na ate na manluluwas daw alin ki Jesu-Cristo man na naan ki kanen ate na paglaem. Gapangamusta a ki kaon Timoteo na pabilang ko na matuod ko na bata ta pagtuo ki Cristo.
Kabay pa na mabaton no mga kaayaran, kaluoy daw katawwayan na alin ta Dyos Amay daw alin ki Jesu-Cristo na ate na Ginuo.
Ambal Pablo Parti Ta Mga Gatudlo Ta Dili Matuod
Anduni, may pangabay a na paryo ta ambal ko ki kaon kan-o na galin a dyan ta Efeso na munta ta prubinsya Macedonia. Gapangabay a na naan ka nang ta Efeso yan tak may mga ittaw dyan na iran na patudlo dili paryo ta ate na mga papatian bilang mga gatuo ki Cristo daw dapat ambalan no na untatan en danen iran na pagtudlo ta dili matuod. Ambalan no man danen an na dili en sayangan iran na uras ta pagdiskasay parti ta mga imo-imo nang na kinaraan na isturya daw isturya man na alin ta langkaw na mga listaan ta ngaran ta mga kaapuan anay pa sa. Mga padiskasan an danen alinan ta ula pulos na mga pagdiskusyon daw dili man makatabang na matuman plano ta Dyos parti ki kiten. Iya na plano matuman tenged ta ate na pagtuo. Liag ko na iling tan iambal no ki danen aged mga gatuo dyan maggugmaay. Dapat maggugmaay danen ta usto na limpyo iran na tagipusuon daw maggugmaay na magbuat danen ta mga miad ta panan-aw ta Dyos daw magtuo na terek ta iran na tagipusuon. May mga ittaw na ula en gasunod ta dayad na batasan na igo ta liag ta Dyos. Pirmi danen an gadiskasay ta mga ula pulos. Iran na andem na kalaen ta mga ittaw na danen an mga manugtudlo ta Mga Sinulat Moises, piro ta matuod ula danen naintindian daw ino beet ambalen ta iran na patudlo na ambal danen na matuod gid.
Nlaman ta na miad gid mga nabetang an naan ta Mga Sinulat Moises, piro kinanglan na ate na pagtuman daw pagtudlo ta mga sinulat sunod gid ta tuyo ta Dyos ta iya na pag-atag ta mga sinulat. Nlaman ta na mga sinulat ya paatag ta Dyos dili para ta mga ittaw na matareng. Paatag din para ta mga ittaw na ula gatuman ta iya na mga sugo daw mga dili miag na magpasakep ki kanen, mga ula ta isip danen Dyos an, mga makasasala, mga dili dyusnon, mga ula gapati ta Dyos, mga gapatay ta iran na amay o inay o duma man na mga ittaw, 10 mga gabuat ta malaw-ay ta panan-aw ta Dyos, mga mama na gagamit ta paryo danen na mama, mga nangamang ta mga ittaw para bligya, mga gabula, mga gatistigo ta dili matuod asta man mga gabuat ta maskin ino na kuntra ta igo na tudlo. 11 Igo na tudlo sunod ta miad na balita na pasalig ta Dyos ki yaken para isugid ko. Kanen Dyos na Makagagaem daw padayaw ta tanan.
Pagpasalamat Pablo Naan Ta Ginuo
12 Gapasalamat a ta ate na Ginuo Jesu-Cristo tak patabangan a din na masarangan ko ubra na pasalig din ki yaken. Papili a din na magsirbi ki kanen tenged pabilang a din na masaligan. 13 Bisan gambal a kan-o ta malain kuntra ta Ginuo daw gapangabot a kuntra ta mga gatuo ki kanen daw malain gid ake na buat ki danen, naluoy kanen an ki yaken tak kan-o na ula a pa gatuo ki kanen ula ko nlami na malain ake na mga buat. 14 Bakod gid kaluoy ta ate na Ginuo ki yaken na patabangan a din na magtuo ki kanen daw maggugma ta duma na mga ittaw. Iling tan tabang Jesu-Cristo ta tanan na mga ittaw na sakep ki kanen.
15 Yi na tudlo matuod daw dapat patian gid ta tanan: Jesu-Cristo giling ta kalibutan i aged luwasen ki din alin ta silot ta ate na mga sala tenged kiten tanan nakasala daw yaken gid makasasala ta tanan. 16 Yi tuyo ta Dyos na paatag din ki yaken iya na kaluoy bisan makasasala a aged makita ta mga ittaw paagi ki yaken na langkaw gid pasinsya Jesu-Cristo naan ta mga ittaw na gabuat ta malain na ta uryan magtuo ki kanen daw maangken danen kabui na ula katapusan. 17 Kabay pa na Dyos an tauron ta tanan daw dayawen asta ta ula katapusan. Kanen ate na Ari na ula kaumpisaan daw ula man katapusan, ula kanen kamatayen daw dili man makita. Ula duma daw dili, kanen nang matuod na Dyos. Amen.
18 Timoteo na pabilang ko na bata ko, ake i na pangabay ki kaon sunod ta ambal ta mga ittaw kan-o parti ki kaon na pasaysay danen mga papaintindi ta Dyos ki danen. Daw demdemen no ambal danen, biskegen no pa gid imo na nakem para maskin may mga magkuntra ki kaon ipadayon no imo an na pagsirbi ta Dyos na paryo ka ta sundalo na gapadayon ta pagsulong daw pagbatok. 19 Magpadayon ka ta lig-en no na pagtuo daw magbuat ta mga miad ta panan-aw ta Dyos. Impurtanti na dili ka paryo ta duma na mga ittaw na gatalikod ta pagbuat ta mga miad na yon man tenaan na iran na pagtuo paryo ta sakayan na nasangga naan ta manunggol. 20 Iling tan pabuat danen Himeneo daw Alejandro. Papalin ko danen an naan ta pagtipon ta mga gatuo na paryo paintriga ko danen an naan ki Satanas aged maagian danen mga kabellay daw dilian man danen iran na pagtudlo ta dili matuod tak iran na patudlo paryo nang gaambal danen ta malain kuntra ta Dyos.