6
Laygay Pablo Para Ta Mga Gatuo Na Suguon
Yi laygay ko para ta mga gatuo na suguon: Tauron danen ta usto iran na amo aged mga ittaw na ula gatuo dili mag-ambal ta malain kuntra ta Dyos daw kuntra man ta mga tudlo na ate na papatian bilang mga gatuo ki Cristo. Daw mga suguon na gatuo gaisip na dili kinanglan tauron iran na amo tenged nang amo an danen iran man na utod ki Cristo, dili igo iran na isip. Dapat gani na danen an magsirbi pa gid ta usto ta iran na amo tak iran na pagsirbi para ta kayaran ta palangga danen na utod ki Cristo.
Ambal Pablo Parti Ta Mga Ittaw Na Gatudlo Ta Dili Matuod Daw Gaandem Na Magmanggaranen
Ake i na paambal ki kaon itudlo no daw ipatuman naan ta mga gatuo dyan. Piro, yi ambal ko parti ta mga ittaw na iran na patudlo dili paryo ta ate na mga papatian bilang mga gatuo daw ula man gakumpurmi ta kamatuuran na tudlo ta ate na Ginuo Jesu-Cristo na parti ta batasan na igo ta liag ta Dyos: Danen an sikad magpabugal ta iran na kaugalingen, piro ta matuod, ula danen naintindian iran na patudlo. Dili usto iran na batasan tak sikad danen magdiskas ta mga ula pulos daw magdiskusyon parti ta mga ambal daw ino beet ambalen. Tenged ta pabuat danen, tama gainggitay, galalisay, pirmi gapakalain, pirmi gasuspitsa ta kada isya daw pirmi man gakuntraay. Dili en danen an malam daw ino miad o malain daw danen an paryo man nakamangan ta pag-intindi ta kamatuuran parti ta pagtuo ki Cristo. Paisip danen na magmanggaranen danen an paagi ta iran na pagtudlo parti ta batasan na ambal danen igo kon ta liag ta Dyos. Piro, daw ate na batasan igo ta liag ta Dyos daw kuntinto ki, subla ki pa ta isya na manggaranen. Demdemen ta na natao ki na ula dala naan ta kalibutan i. Iling man tan, daw mapatay ki, ula man madala na mga betang alin ta kalibutan i. Gani, daw may pagkaan ki daw bayuon, makuntinto ki en. Piro, mga ittaw na mag-andem na magmanggaranen, simpri dali matintar na magbuat ta sala. Danen an magparyo ta yupan na nasied tak pasunod danen mga liag danen na ula pulos daw gasamad man ta iran na kabui asta maageman danen segeng na silot. 10 Daw pirmi nang naan ta isip ta mga ittaw pagpatama ta kwarta, yon en alinan ta tama na mga buat na malain. May anen na mga gatuo na tenged ubos nang gid kwarta naan ta iran na isip, patalikuran danen igo na mga papatian parti ta pagtuo ki Cristo daw danen man mismo gabuat ta iran na segeng na mga prublima na paryo ta pabuno danen iran na tagipusuon.
Katapusan Na Mga Laygay Pablo Ki Timoteo
11 Timoteo, tenged kaon manugsirbi ta Dyos, ambligan no pirmi na dili ka magparyo ta mga ittaw na iran na isip naan nang pirmi ta pagpatama ta kwarta. Tingwaen no na tanan no na buaten igo ta ittaw na matareng daw sunuron no batasan na igo ta liag ta Dyos. Dapat na padayon ka na galig-en ta imo na pagtuo ki Cristo daw padayon na gadugang imo na paggugma ta tanan. Padayon man na tubangen no maskin ino na mga kabellay na maagian no, daw trataren no tanan na mga ittaw na may miad ka na kabebet-en. 12 Ipadayon no imo an na pagpangabellay ta pagtudlo ta kamatuuran parti ta pagtuo ki Cristo paryo ta pabuat ta manug-ampang na gapangabellay gid na magdaag. Dapat na paagi ta imo na mga buat mapakita no na kaon yan sigurado na naangken no en kabui na ula katapusan. Nlaman no na nabaton no upurtunidad na paatag ta Dyos ki kaon na maangken no kabui na ula katapusan daw gambal ka man naan ta tubangan ta tama na mga ittaw na kaon yan gatuo ki Cristo daw sigurado na tenged ta imo na pagtuo naangken no kabui na ula katapusan. 13 Dyos na gaatag ta kabui ta tanan daw Jesu-Cristo na ula kaadlek na gambal ta kamatuuran naan ta tubangan Poncio Pilato nalam daw ino mga sugo ko i ki kaon. 14 Gani, ake i na mga sugo tumanen no gid na ula may masaway ki kaon anduni asta ta adlaw na mabot daw magpakita Ginuo Jesu-Cristo. 15 Naan ta adlaw na patirmino ta Dyos, ipadala din Ginuo Jesu-Cristo aged magpakita. Dyos an, kanen gid dayawen ta daw ula duma daw dili, kanen nang na Makagagaem. Kanen an Ari na labaw gid ta tanan na mga ari daw Manugdumala na labaw gid ta tanan na mga manugdumala. 16 Kanen nang ula kamatayen daw tenged naan kanen an ta sikad silaw na pawa, ula bisan kino makaprani. Ula ittaw na kakita ki kanen daw dili man kanen an makita ta bisan kino. Kabay pa na kanen dayawen ta tanan daw kanen magdumala ta tanan asta ta ula katapusan. Amen.
17 Itudlo no ta mga ittaw na manggaranen na dapat na dili danen magpabugal ta iran na kaugalingen daw dili man danen magsalig ta iran na manggad tak ta bisan ino man na uras pwidi marwad manggad an. Dapat naan nang ta Dyos danen an magsalig tak dayad gid iya na kabebet-en ta iya na pag-atag ki kiten ta tanan aged may kalipay ki. 18 Tudluan no man danen an na dapat pirmi danen magbuat ta mga miad tak ittaw na matuod na manggaranen tama iya na mga buat na miad, dili nang na tama iya na manggad. Dapat danen an sikad mag-atag daw sadya danen na mag-atag ta bakod na tabang. 19 Daw iling tan na tama buat danen na miad, paryo danen an ta mga ittaw na gatipon ta manggad para ta mga adlaw na mabot. Tenged ta mga miad danen na buat, sigurado na may mabaton danen na dayad na bales naan ta mabot na adlaw daw malipay man danen an naan ta matuod na kabui na yon man kabui na ula katapusan.
20 Timoteo, ta imo na pagtudlo ambligan no na dili masilian mga tudlo na pasalig ki kaon. Dili ka mamati ta mga ula pulos na tudlo ta mga ittaw na ula gapati ta Dyos na iran an na tudlo salig danen matuod na alam piro dili paryo ta ate na mga papatian bilang mga gatuo ki Cristo. 21 May mga ittaw na gapati ta mga tudlo na iling tan daw yon man tenaan na patalikuran danen igo na mga papatian parti ta pagtuo ki Cristo.
Kabay pa na mabaton no mga kaayaran na alin ta Dyos.