2
Pagpalig-en Pablo Ta Nakem Timoteo
Timoteo, kaon na pabilang ko na bata ko, dapat pirmi ka magpasakep naan ta Dyos para pabiskegen din imo na nakem paagi ta tabang Jesu-Cristo. Mga patudlo ko an pirmi parti ki Jesus na namatian no daw namatian man ta tama na mga ittaw itudlo no naan ta mga ittaw na masaligan daw malam magtudlo para itudlo man danen naan ta duma.
Tenged isya ka na gatuman ki Jesu-Cristo, dapat na paryo ka ta isya na masaligan na sundalo paagi ta pagpadayon ta imo na pagtudlo parti ki Jesu-Cristo bisan maagian no mga kabellay paryas ki yaken. Isipen nyo parti ta mga sundalo. Na danen an naan ta iran na sirbisyo, ula danen gaintindi ta ubra na dili para ta iran na pagkasundalo tak liag danen na madayaran iran na kumander ki danen. Isipen nyo man parti ta mga manug-ampang. Daw liag danen magdaag na makabaton ta kuruna na primyo,* kinanglan na magtuman danen ta mga sunuron parti ta ampang. Isipen nyo man parti ta mga ganguma. Tenged gapangabellay gid danen an ta iran na pagpanguma, simpri danen una na magkamang ta iran na tubbas. Isipen no gid daw ino beet ambalen ta mga paambal ko an. Tanan ipaintindi ta Ginuo ki kaon. Isya pa, demdemen no Jesu-Cristo an. Kanen isya na linai Ari David daw pabannaw ta Dyos. Iling tan ambal ko parti ki kanen na gasugid a ta miad na balita daw tenged ta ake na pagsugid ta miad na balita tama gakuntra ki yaken daw yon man tenaan na naagian ko mga kabellay daw anduni pakadinaan a naan ta prisuan na paryo a gid ta isya na kriminal. Piro, bisan pakadinaan a, miad an na balita na alin ta Dyos dili makadinaan tak dili mapegengan ta paglapta. 10 Gani, bisan naagian ko tama na mga kabellay, gaprusigir a man gyapon na magsugid ta miad na balita aged mga ittaw na papili ta Dyos, magtuo danen ki Jesu-Cristo daw maluwas alin ta silot ta iran na mga sala daw magduma man danen an ki kanen naan ta langit asta ta ula katapusan.
11 Yi na ambal matuod:
Tenged kiten i paryo napatay duma ki Cristo,
paryo man na kiten i pabannaw duma ki kanen tak paatagan ki ta bag-o na kabui.
12 Tenged gaprusigir ki ta pagsunod ki kanen maskin naagian ta mga kabellay,
magdumala ki man duma ki kanen.
Piro, daw mag-ambal ki na dili ki sakep ki kanen,
ambalen din man na kiten i dili sakep ki kanen.
13 Bisan kiten i dili masaligan ta ate na pagsirbi ki kanen,
padayon na kanen an masaligan ta pagtuman ta iya na mga pangako ki kiten
tak impusibli na buaten din daw ino na kuntra ta iya na mga pangako.
Manugsirbi Na Makapalipay Ta Dyos
14 Ake i na mga tudlo ipademdem no pirmi ta mga gatuo dyan. Paandaman no danen an na dili en magdiskasay parti ta mga papatian daw kaugalian na dili sunod ta kamatuuran na miad na balita tenged ula may makamang na miad bisan kino na gamati daw nlaman man ta Dyos tanan danen na pabuat. Daw mamatian ta duma na mga ittaw pagdiskasay na ula pulos, maguluan iran na isip daw masamad iran na pagtuo. 15 Magtingwa ka gid na Dyos an malipay ki kaon paagi ta imo na pagtudlo na sunod gid ta kamatuuran parti ta pagtuo ki Jesu-Cristo na paryo ka ta manug-ubra na ayos gid tanan din na ubra daw ula man rason na kanen an magayya. 16 Dili ka mamati ta mga ula pulos na tudlo ta mga ittaw na ula gapati ta Dyos tak bisan kino na gasunod ta tudlo na iling tan gapadyo ta Dyos. 17 Mga tudlo an na iling tan paryo ta nina na bakukang na galapad pa gid tak duma na mga ittaw madala man ta tudlo na ula pulos. Darwa ta mga gatudlo ta ula pulos danen Himeneo daw Fileto. 18 Patalikuran danen kamatuuran na tudlo parti ta pagtuo ki Cristo tak gatudlo danen an na pagbannaw ta mga gatuo natabo en. Tenged ta iran na tudlo, may mga ittaw na ula en gasunod ta igo na mga papatian parti ta pagtuo ki Cristo. 19 Piro, bisan pa na duma an ula en gasunod ta igo na mga papatian, mga ittaw na iya gid ta Dyos gapadayon ta pagsunod ta igo na mga papatian na paryo danen an ta lig-en na pundasyon ta balay daw naan ta pundasyon may nasulat, “Kala ta Ginuo daw kino iya gid na mga ittaw,” daw may nasulat man, “Bisan kino na gambal na kanen an sakep ta Ginuo, dapat dilian din mga buat na malain.”
20 Isipen no yi na paanggid: Naan ta bakod na balay na sikad dayad may klasi-klasi na mga sangkap. May maalen na sangkap na buat alin ta blawan daw pilak na para nang ta ispisyal na gamitan. May mga sangkap man na baratuon nang na buat alin ta kaoy daw lunang na para nang ta pang-adlaw-adlaw na gamit. 21 Iling man tan kiten i na mga gatuo. Bisan kino na dilian din mga buat din na malain, kanen an paryo ta maalen na sangkap na para ta ispisyal na gamitan tak batasan din an igo ta liag ta Dyos daw anda na magsirbi ta Dyos na iya na Ginuo daw magbuat man ta mga miad.
22 Timoteo, para makapalipay ka ta Dyos, dili no sunuron liag ta mga batan-en na gadala ki danen na magbuat ta malain. Tingwaen no na tanan na buaten no igo ta ittaw na matareng. Padayon ka ta imo na pagtuo ki Cristo, imo na paggugma ta tanan daw imo na pagbuat ta mga miad para malineng imo na pagduma naan ta tanan. Iling man tan buat ta tanan na mga ittaw na gasimba ta Ginuo na ula danen may malain na tuyo. 23 Dapat na dili ka maglabet ta mga ittaw na iran na padiskasan kabuangan nang daw paryo ta ambal ta mga ittaw na kulang alam tak nlaman no na mga iling an tan na padiskasan alinan ta gulo. 24 Piro, daw kino manugsirbi ta Ginuo, dapat dayad iya na ugali daw dili man kanen miag ta gulo. Dapat na malam man kanen an magtudlo parti ta miad na balita, langkaw iya na nakem 25 daw tudluan din man mga ittaw na gakuntra ki kanen na miad iya na kabebet-en para ki danen tak basi danen an tagan ta Dyos ta upurtunidad na magnelsel daw dilian iran na mga sala daw mlaman man danen kamatuuran parti ta pagtuo ki Cristo. 26 Maintindian man danen na paluko danen an Satanas na magtuman ta iya na liag. Tenged naintindian danen, dili en danen magsunod ki kanen na danen an paryo mga yupan na kabwi alin ta sied.
* 2:5 Mga ittaw ta timpo Pablo, may kaugalian danen an na mga manug-ampang na gadaag pabetangan ta kuruna naan ta iran na ulo bilang iran na primyo. Kuruna an buat alin ta daon daw bulak.